0 projects

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Development of high-fidelity MVP of AI driven robotic furniture to be piloted in realistic environment with pilot clients.

The project aims to develop a high-fidelity MVP of robotic furniture designed to optimize urban living spaces and enhance life quality. This initiative merges advanced robotics and AI with practical design to address space efficiency in densely populated areas. Key R&D challenges include integra...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2024-2025

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Coalescing Valve for next generation petroleum processing

Den Koaleserende Ventilen er et nytt og banebrytende ventilkonsept som vil forme fremtidens petroleumsprosessering. Det nye og innovative designet gjør at den Koaleserende Ventilen øker effektiviteten til nedstrøms prosessutstyr. Dette muliggjør mer kompakte og effektive prosessanlegg, lengre og ...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Fjerning av sandsedimenter fra biogassreaktorer i drift

Produksjon av biogass gir store miljøgevinster gjennom reduserte utslipp og ved gjenbruk av energi i organisk avfall. Norske kommunale- og interkommunale biogassanlegg behandler i dag en økende mengde organisk avfall, både fra husholdninger og industrien. De vanligste kildene til organisk avfall ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Kvalifisering og demonstrasjon av MTR for muliggjøring av riggløs P&A.

Plugging og forlating av brønner er en kjent utfordring i O&G-bransjen. Aarbakke Innovation har utviklet et banebrytende verktøy som kutter kostnader og reduserer miljøavtrykket. Plugging er et "nødvendig onde" for alle operatørselskaper. Med dagens metoder regner norske selskaper med å bruke 570...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Smart-ROV

Fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV) brukes i olje- og gassindustrien for å utføre arbeid på undervannsinstallasjoner. Dette prosjektet har som mål å forbedre ROV-operasjonene ved å automatisere de oppgavene som er mest arbeidskrevende for ROV-operatører. Det endelige målet med prosjektet er en ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Resident autonomous ROV with a minimal environmental footprint

KM Technology har over fleire år utvikla moderne og energieffektive ROV løysingar, og var dei første som kommersielt introduserte elektrisk framdrift, onshore kontrollrom, og moglegheit for å lagre ROV subsea når den ikkje er i bruk (resident teknologi). Dette er løysingar som aukar tilgjengelegh...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Utvikling av en digital didaktisk undervisningsplanlegger for lærere, DigUP

Innovasjonsprosjektet DigUp har utviklet et forskningsbasert, gratis online planleggingsverktøy for lærere. Verktøyet gjør det mulig for læreren å å designe læringsløp i det mellomlange tidsspennet (tema) med god sammenheng mellom mål for undervisningen, innhold, arbeidsmåter og vurdering. Verktø...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Deltakelse nettverksamling hydrogen Brussel: "FCH JU Programme Review Days and Stakeholder Forum" - 19-21 nov 2019

Vi ønsker å delta på en 3 dagers nettverksamling i Brussel i regi FCH JU som er en større hydrogensatsing i regi H2020 og et konsortium av europeisk industri og forskningsmiljøer. Samlingen kommer til å ha deltakere fra hele Europa både akademia og næringsliv samt det offentlige virkemiddelappa...

Awarded: NOK 7,502

Project Period: 2019-2019

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

SEARM - Small Scale Robot Manipulator for Underwater Intervention

SEArm er en ny robotarm for undervannsfartøy som nylig har blitt utviklet ved Institutt for Marin Teknologi ved NTNU i Trondheim. Armen, som nå eies av Searo AS, er primært designet for små undervannsdroner og er en billig og lett tilgjengelig alternativ til eksisterende teknologi. De fleste robo...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FeedCarrier - Autonom, robust og fleksible fôringsrobot og kjøkken

Landbruket gjennomgår en omfattende endring med betydelig digitalisering der sensorer og annen teknologi integreres for å øke produksjon og kvalitet. Teknologien gir både forbedret livskvalitet for bonden ved å redusere tungt og repeterende arbeid, men også forbedret dyrevelferd. På tross av oms...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

COSTINF-COST Infrastruktur

COST Action CA15206 - PESFOR-W MC and WG meeting in Bryne, Norway July 2. - 5. 2018

Søknaden gjaldt arrangementstøtte til å gjennomføre eit COST møte i PESFOR (COST CA15206). Møtet vart gjennomført i perioden 2. til 5. juli 2018 på Bryne. Dit var i alt 52 deltakarar. Arrangementet hadde primært tre målsetjinga: - generellt å informere til lokale/norske fagmiljø om pågåande ak...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2018-2020

Location: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Effekt og konsekvensanalyse i bruk av ekspanderende PIN-teknologi i ulike typer utstyr (tunge maskiner)

PIN bolter er benyttet for å tillate relativ bevegelse mellom to deler i et ledd, som i en gravemaskin eller en kran. Tradisjonelt sett har slike bolter en sylindrisk form og de er sikret mot rotasjon ved f.eks. en låseplate. For å installere en slik sylindrisk bolt, så må boltdiameteren være min...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Rogaland

DIP-Design Pilot

DP294 Serigstad - fra mekanikk til tjeneste

...

Awarded: NOK 0.51 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Deltakelse på samling FCH JU - HYDROGEN FOR CLEAN TRANSPORT

Deltakelse på konferansen HYDROGEN FOR CLEAN TRANSPORT i Brussel den 22 september skal være med på å styrke bedriftens posisjon som en aktør som initierer og gjennomfører innovasjonsprosjekter innenfor "Cleantech" området hvor hydrogen er et av fokusområdene. Skal bedriften lykkes med dette er ...

Awarded: NOK 5,301

Project Period: 2017-2017

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Deltakelse på European Sustainable Energy Week

Deltakelse på European Sustainable Energy Week skal være med på å styrke bedriftens posisjon som en aktør som initierer og gjennomfører innovasjonsprosjekter innenfor "Cleantech" området. Skal bedriften lykkes med denne rollen er den avhengig av å ha et stort nettverk av kontaktpunkter både nas...

Awarded: NOK 12,173

Project Period: 2017-2018

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Variabel oppdrift

Kontrollert Variabel oppdrift av undervanns utstyr har i lange tider vært et identifisert behov subsea og ROV bransjen. IKM sin VBS (Variable Buoyancy System)er enkelt forklart en metode for å kontrollert produsere en oppdrift ved evakuering av vann fra forseglede/tette tanker. Systemet bruker ik...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Etablere kunde og/eller sluttbruker avtaler for å sikre pilot testing av intervensjonsverktøyet først onshore for senere på norsk sokkel

Well Conveyor designer og utvikler ett batteridrevet trekkeverktøy for å kunne dra nytt og eksisterende utstyr inn i horisontale brønner uten bruk av elektrisk kraft gjennom kabel. Man kan dermed utføre intervensjoner og spesielt loggeoperasjoner på en mer økonomisk måte ved bruk av lettere inter...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2017-2017

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ultra No-Dig (UmbiliDrill)

Etablering av undergrunns mikrotunneler for bl.a. vann- og avløpsrør, strøm- og kommunikasjonskabler og rør for fjernvarme innebærer ofte store inngrep i naturen og bebygde områder. Det finnes eksisterende teknologi som muliggjør boring av mikrotunneler uten bruk av graving fra overflaten, såkalt...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Bondura - patented pivot pin technology

The overall aim of the envisaged Bondura project is to conduct a large-scale demonstration across multiple channels and consequently adapt our patented pivot pin technology. Bondura designs and manufactures pin solutions to customers specifications, based on our patented and DNV GL Type-approved ...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2016-2016

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Micro-Tube Removal tool (MTR)

MicroTubeRemover verktøyet - Et brønnintervensjonsverktøy for å muliggjøre betraktelige kostnadsbesparelser relatert til permanent sikring og forlating av offshore brønner. Operasjoner for å plugge og forlate brønner i olje- og gass industrien har en betydelig kostnad, hvor operasjonene som kr...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of a Low Shear Polymer Flow Control Technology

Hovedmålet for dette prosjektet er å utvikle og designe en lav skjærs prosess, mer spesifikt en ny ventil for lav skjærs injeksjon av polymerløsninger som reduserer mekanisk degradering av polymeren og påfølgende reduksjon av viskositet med 50% sammenlignet med dagens teknologi. Som en konsekvens...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Utvikling av intervensjons verktøy for å utvide bruken av eksisterende teknologi som er mindre energikrevende i intervensjons operasjoner

Verden over er det stort behov for å redusere kostnader ved brønnintervensjons operasjoner. Teknologien som forskes på her vil kunne utvide bruken av eksisterende teknologi, og da spesielt på lettere brønn intervensjoner og erstatte mer ressurskrevende utstyr for å utføre de samme intervensjoner....

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Intelligent/Smart Flow Control for Petroleum Process Technology

Når olje og gass produseres, følger det også med store mengder vann. En viktig del av olje- og gassproduksjonen er derfor å skille ut oljerester og andre miljøfarlige stoffer fra avfallsvannet, for å unngå forurensing av miljøet. Å skille olje fra vann kan være en krevende prosess, og gjøres blan...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt - kvalifisering av en koaliserende sentrifugalpumpe for produsert vann.

...

Awarded: NOK 10,999

Project Period: 2015-2016

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Chokeseparator - Single Well Production.

Typhonix AS har, gjennom flere år med forskning og eksperimentell utvikling, demonstrert hvordan turbulens og høye skjærkrefter i ventiler og pumper dramatisk reduserer effektiviteten av utstyr for separasjon av olje og vann. Eksperimenter og testing i laboratorier, full skala felt tester og inst...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

HF4 ROV

Tidevannsstrøm energi er en av de siste uutnyttede fornybare energikilder som kan gi industrielle nivåer av fornybar energi. Sektoren er på randen av og bryte gjennom industrielt. Det som stopper det i dag er den teknologiske utfordringen i og operere i sterke strømmer. Remotely Operated Vehicl...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Qualification and Demonstration of a Subsea Typhoon Valve.

Gjennom utviklingen av Typhoon teknologien har målsettingen hele tiden vært å utvikle og kvalifisere Typhoon ventilen for industriell anvendelse. Typhoon ventilen representerer en ny teknologi for å redusere miksing av fluid faser, bedre separasjon av fluider (olje, gass og vann), og dermed redus...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

SolverAdapt

Temaområde: 3 Kostnadseffektiv boring og intervensjon - Innovative løsninger for plugging og avstengning av brønner SolverAdapt er et wireline kjørt verktøy som muliggjør P&A operasjoner uten rigg. Pr. i dag finnes det ikke tilstrekkelige verktøy for å u tføre slike operasjoner uten bruk av en k...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Heat Raising Development Pre-Project to assemble suitable consortium for a Petromaks2 application.

Metallteknikk AS er en bedrift med lange og gode tradisjoner innen FoU og bygging av solide konstruksjoner til olje- og gassindustrien. I mange år har det Bryne-baserte selskapet levert produkter og tjenester av kvalitet til en voksende industri. De siste årene har Metallteknikk fått flere og fl...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

QUALIFICATION AND DEMONSTRATION OF A SUBSEA TYPHOON VALVE - a pre-project.

Typhoon Valve is a new innovative valve technology developed to reduce fluid mixing, improve the separation of petroleum phases and ultimately reduce the environmental impact from petroleum activities. The Typhoon technology has now been designed as an i n-line Mokveld Subsea RZD with Typhoon® i...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland