0 projects

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Virus entry and receptors in fish

En bærekraftig havbruksnæring er avhengig av at man kan forebygge og kontrollere infeksiøse sykdommer. Virussykdommer utgjør en betydelig trussel mot bærekraften i norsk lakseoppdrett og medfører økonomiske tap. God helse hos oppdrettsfisken bidrar til god dyrevelferd og er miljømessig gunstig, d...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Akershus

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Welfare State Support and Political Trust: Integrating Economic, Cultural, and Policy Explanations

Dette prosjektet studerer to sett med politiske holdninger som kaster lys over hvorvidt politiske institusjoner og offentlig politikk i moderne velferdsstater nyter tillit og legitimitet i befolkningen. Det ene holdningssettet er "støtte til velferdsstaten", slik som for eksempel syn på omfordeli...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Building design for At-risk groups

Eldre og personer som sliter med rus og psykiske lidelser, er særlig utsatt for brannrisiko. For å øke sikkerheten for disse gruppene, vil BUILDER-prosjektet arbeide for å få bedre forståelse for hvilke utfordringer de har og foreslå sikkerhetsløsninger rettet mot bygg og innredninger. Kunnskapen...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

FP: Robust Atlantic salmon through fine-tuned genome editing

En ytterligere utvidelse av lakseoppdrett i Norge er avhengig av bærekraftige løsninger på aktuelle problemer som sykdom, rømming, smoltkvalitet og bærekraftig fôr. Vi og andre har avslørt at små forskjeller i gener i laksen kan forklare viktige egenskaper som kjønnsmodning og sykdomsresistens. Y...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Strategies towards personalised medicine in Juvenile Idiopathic Arthritis; the MyJIA project

Barneleddgikt (Juvenil idiopatisk artritt, JIA) er en kronisk betennelsesaktig leddsykdom som kan føre til skader og funksjonstap. Nye medikamenter og behandlingsstrategier, som tumor nekrose faktor (TNF)-hemmer, har bedret sykdomsforløpet ved JIA, men majoriteten av pasientene oppnår ikke en til...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2020-2027

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Exploring the Causal Effects of Immune Responses to Cognitive and Mental Health - Integrating Large-scale Genomics with Longitudinal Studies

Sunn kommunikasjon mellom hjernen og immunsystemet er nøkkelen til å opprettholde hjernen og kognitiv helse. Forstyrrelser fra både genetiske og miljømessige faktorer kan undergrave en slik funksjon av hjernen over hele levetiden og dermed føre til psykiske lidelser. Ved å bruke lagrede tørkede b...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The Socioeconomics of Islamist Radicalization in the West (SOCIR)

Fører fattigdom til terrorisme? Forskere har lenge antatt at det ikke gjør det, fordi studier av militante islamister i Midtøsten viser at disse ofte kommer fra middelklassen. I vesten, derimot, kommer jihadister ofte fra lavere sosiale lag, noe som antyder at økonomiens betydning for radikaliser...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Akershus

KLIMAFORSK-Stort program klima

Functional responses of forest soil biota to climate change and biochar: ecosystem carbon budget, soil condition and management implications

Det er viktig for samfunnet å forstå effektene av klimaendringer på biologisk mangfold og viktige prosesser i våre økosystemer. Slik forståelse er nødvendig for å kunne utforme tiltak mot og tilpasse seg til klimaendringer på en effektiv måte. Prosjektet ForBioFunCtioN vil undersøke hvordan klima...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Education for plurilingualism: Metalinguistic awareness in early instructed language learning

Aktuell forskning på språklæring og utdanning for flerspråklighet har påvist betydningen av at elever som lærer et nytt språk, trekker på de språkene de allerede kan. Elevene er bedre rustet til å gjøre dette når de har en høy grad av det som kalles "metaspråklig bevissthet" (MSB), det vil si at ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automated Cyberthreat Hunting and Cyber-relevant Incident Response for Critical Infrastructures

Forsvarere av nettverk og digitale systemer har et grunnleggende behov for nøyaktig og tilstrekkelig komplett etterretning om digitale trusler, som eksisterende verktøy og plattformer ikke kan produsere. Forsvarere må også ha til rådighet et smidig spekter av effektive metoder og verktøy som rask...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Morgendagens skoler – Et samspill mellom arkitektur, pedagogikk og læring

Morgendagens skoler - Et samspill mellom arkitektur, pedagogikk og læring. Fremtidens skolebygg skal legge til rette for nye læringsformer og stimulere til elevenes motivasjon og lærelyst. I prosjektet 'Morgendagens skoler' foregår et tverrfaglig arbeid som utforsker samspillet mellom arkitekt...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Internet of Bio-NanoThings for Prediction and Prevention of Infectious Diseases

Forskningsfokuset i 2023 var å undersøke grunnlaget for utvikling av en Bio-Nano-sensor for tidlig påvisning av bakterielle infeksjoner. Denne sensoren vil inkludere genmodifiserte bakterier som kan registrere en spesifikk analytt, for eksempel et Quorum Sensing (QS) signal. Når bakteriene oppdag...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Økt kompetanse og utvikling av nytt tilbud til forebygging og behandling av skjelettlidelser hos hund

Skjelettsykdommer er en av de viktigste årsakene til sykelighet hos hund og kan påvirke bruksegenskaper og livskvalitet i stor grad. Tidlig og nøyaktig diagnostikk vil gi muligheter for å kunne forebygge sykdomsutvikling og gi medisinsk eller kirurgisk behandling. Medfødte feildannelser i ryggen...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Faster Assembly by Learning

Digital transformasjon er en uunngåelig prosess som omfatter enhver virksomhet og krever en proaktiv holdning og endringsvilje. Covid-19-pandemisituasjonen synliggjorde relevansen av dette, gjennom økt bevissthet og implementering av digitale rutiner og verktøy for arbeidslivet. Norsk og internas...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Innlandet

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maritime AutoCrane (MAC) – The ship crane that plans and executes loading and offloading autonomously

Årets arbeid har hovedsakelig vært instrumentering av lasterommet som nå er fullført. Utstyret er montert i himlingen av lasterommet slik at bager med fiskefôr og deres avstand fra sensorene kan bli detektert. I tillegg har vi begynt å undersøke ulike maskinlæringsteknikker for å detektere bager ...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Circularity in Fish Farming: from waste to value

The present proposal aims to use the fish sludge to produce both algae and energy in form syngas via a pyrolysis process. The produced algae can be further used as raw material for fish feed production. Via pyrolysis a solid fraction will be produced and characterized to identify further utilizat...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EuroHPC-prosjekt EUROCC, National Competence Centres in the framework of EuroHPC

Målet med EuroCC prosjektet er etablering og drift av nasjonale kompetansesentre (NCC) for høy-ytelses databeregninger (HPC), i EuroHPC JU deltagerstater. NCCene skal koble seg til et nettverk av knutepunkter for å gi tilgang til ledende HPC-teknologi og kunnskap, tilpasset interessentens spesifi...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Eu-SPRI conference on science and innovation policy 2021

This proposal concerns an event in June 2021 that will gather 200-300 leading international researchers in the field of studies of science and innovation policy as well as interested policymakers. Analyses within this area constitute an important foundation for science and innovation policies acr...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Drilling Fluid Additives for Wellbore Strengthening and Reservoir Protection

Formålet med studiet er å bedre forstå situasjoner knyttet til tapt sirkulasjon av borevæske ved boring av brønner for produksjon av olje og gass eller geotermiske brønner. Kunnskapen skal benyttes til å optimalisere tilsetningsstoffer for borevæske slik at man kan styrke brønnveggen under boring...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Digital internasjonal konferanse - Beyond a Tunnel Vision

Tunneler er viktige noder i infrastrukturen vår i Norge, og vi må jobbe og lære sammen for å møte utfordringene vi har. Det er store kunnskapshull og behov for mer forskning. Beyond a Tunnel Vision vil synliggjøre behovet og er tenkt som en katalysator for større felles europeiske FoU prosjekter....

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2020-2021

Location: Rogaland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

SARS-CoV-2 infection in HIV-positive patients with or without antiretroviral therapy in sub-Saharan Africa

Prosjektet "SARS-CoV-2 infection in HIV-positive patients with or without antiretroviral therapy in sub-Saharan Africa" har publisert en artikkel som beskriver prosjektets fremdrift. Artikkelen "COVID-19 and its effects on endothelium in HIV-positive patients in sub-Saharan Africa: Cardiometaboli...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad om PES-midler til H2020 EIC accelerator søknad.

Prosjektet går i sin helhet ut på å skrive søknad om økonomisk støtte til EIC Accelerator H2020.

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2020-2020

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PlastiSirk - Quality control and documentation of recycled thermoplastics

NOPREC har med dette prosjektet oppnådd forbedret kvalitetssikring og flere typer produktdokumentasjon for resirkulert termoplast i samarbeid med Containerservice Ottersøy og Norner Research. Prosjektet bidratt med ny kunnskap og metodesett for å dokumentere den resirkulerte plastens kvalitet, kv...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Demokratisering av kultur for barn og unge

For tidlig

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Committee on International Law and Sea Level Rise

Dette prosjektet skal bidra til å støtte og koordinere arbeidet som gjøres i Komiteen for internasjonal rett og havnivåstigning av International Law Association (ILA). Komiteen er en av i alt 20 internasjonale komiteer i ILA i dag, men dette er den eneste som fokuserer på klimaforandringene og ha...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Revolusjonerende mengdetreningssko som balanserer foten optimalt gjennom steget

Målsettingen for prosjektet var å etablere et tverrfaglig samarbeid for å utvikle en mellomsåle for løpere med skadeforebyggende effekt. Prosjektet har resultert i det nye mellomsåle materialet Ignite Pro med 74% rebounce og 30% lengre holdbarhet sammenliknet med PU. Materielt er samtidig resirku...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digital poliklinikk med hjemmeoppfølging

Smartere bruk av digitale løsninger gjør det enklere for pasienter å få behandling hjemme hos seg selv, og redusere behovet for fysisk oppmøte på sykehuset samt å sikre at eventuelle forandringer i pasientens tilstand fanges opp tidligere. I dette prosjektet har en digital poliklinikk blitt teste...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The corona crisis and its economic consequences

Prosjektets ambisjon var å dokumentere omfanget, dynamikken og sosioøkonomiske kjennetegn ved korona-krisen og dens utvikling med fokus på arbeidsmarkedet. Målet var også å studere effektene av ulike krisetiltak, sammen med analyser av økonomisk status på tvers av enkeltpersoner, familier, bedrif...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Geodata-based Machine Learning for real-time urban risk reduction systems

Prosjektet GEObyIT adresserer det felles behovet for to avdelinger i Oslo kommune (Direktoratet for beredskapsplanlegging og Vann- og avløpsetaten) for å vurdere naturlige (f.eks. jordskjelv, skred) og menneskeskapte hendelser (f.eks. eksplosjoner, ulykker) i et bymiljø. Vi utplasserte seismiske ...

Awarded: NOK 15.8 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fluid adjustments

Ideen er å kombinere avanserte sensorer for å måle eller utlede fluidegenskaper og behandle slike data ved en selvkalibrerende algoritme som predikere fluidegenskaper. Algoritmen vil beregne mengden av et tilsetningsstoff eller fortell om det kreves en behandling for å nå ønskede egenskaper og gi...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Agder