0 projects

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

PHOTOSENS - The interaction of photosensitive proteins with microfabricated sensor arrays

As the population ages there is an increase in degenerative ophthalmic diseases such as age related macular degeneration (AMD) and retinitis pigmentosa (RP). Both AMD and RP results in the loss of photoreceptor cells in the eye and there is currently no c ure for these medical conditions. One alt...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Vestfold og Telemark

FOLKEHELSE-Folkehelse

7th Nordic Health Promotion Research Conference

De nordiske health promotion konferansene tar mål av seg til å representere forskningsfronten innen forskning om folkehelse. De er rettet mot et internasjonalt publikum, og deltakerne kommer fra hele verden. Konferansespråket er engelsk. På konferansen v il både nordisk og internasjonal forsknin...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Arrangementstøtte til Scandinavian Maritime Conference (SMC)

Den internasjonale maritime konferansen SMC er et tiltak for formidle ny viten, ny teknologi og kompetanse overfor maritimt næringsliv og utdanning- og forskningsmiljøer i Skandinavia. Struktur og organisering Konferansen vil ha fem temaer organisert i egne arenaer. Felles for alle temaene er...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2012-2013

Location: Vestfold og Telemark

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

PES-rammebevilgning Høgskolen i Vestfold

...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Vestfold og Telemark

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

IAn immunotolerant asymmetric nanofabricated tissue interface for implantable biomedical microsystems

...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Vestfold og Telemark

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Virkemiddelbruk og innovasjon i regionale bedriftsnettverk

Hovedproblemstillingen er å styrke utviklings- og innovasjonsevnen i eksisterende bedrifter gjennom å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for virkemiddelbruken i regionale innovasjonsprosesser som er egnet til å fasilitere sosiale prosesser/samhandling. Det te gjøres gjennom anvendelse, viderutvikl...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Vestfold og Telemark

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Laboratory-on-Chip for Express Antimicrobial Susceptibility Testing of Bacterial Respiratory Tract Infections

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2009-2011

Location: Vestfold og Telemark

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Qian, Xiaoyan kinesisk spesialist 2009

...

Awarded: NOK 14,700

Project Period: 2009-2009

Location: Vestfold og Telemark

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon - Vestfold 2007 - 2009

Partnerskapet Verdiskaping Vestfold (VSV) er formell avsender av Vestfolds VRI-søknad. På vegne av VSV er Høgskolen i Vestfold utpekt som juridisk kontraktspartner. Professor Stein Ivar Hansen er utnevnt fra VSV som koordinator for VRI Vestfold. VRI Vestf old er organisert med en egen styringsgru...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Vestfold og Telemark

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Høgskolen som regional aktør.

Projektet har tre utgångspunkter. Den första är att av de tre parterna näringsliv, myndigheter och FoU-miljö är det egentligen bara är den sistnämnda som har som uttalad uppgift att samhandla med de två andra. Den andra är att den enda egentliga FoU-miljö n i Vestfold utgörs av högskolan, som eme...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Vestfold og Telemark

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2007 - Høgskolen i Vestfold

Høgskolen i Vestfold har deltatt i FORNY-programmet siden høsten 2000. Høgskolen har siden 2000 utviklet og styrket sine ferdigheter for nyskapning og kommersialisering. Flere relasjoner er knyttet til næringslivet, økt fokus gjennom nye kurs for studente r (entreprenørskap) og flere ansatte har ...

Awarded: NOK 0.31 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Vestfold og Telemark

HUM-Fagkomiteen for humaniora

HIFO-seminaret 2007

Hovudemnet for konferansen er historien som vare. Med dette emnet vil vi fokusere på eit spørsmål som er svært aktuelt for historikarar, i Noreg og internasjonalt, både innan forsking, utdanning og kanskje ikkje minst i arkiv og museumsverksemd. Ein blir møtt med stendig skjerpa krav til sal og i...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Vestfold og Telemark

INT-BILAT-BILAT-ordningen

China- Micro energy technology for Microsystems as joint doctor student projects

Starting from 2005, IMST at HVE has built bilateral cooperation with MEMS center at Xiamen Unievrsity. In Sept 26 2006, two University have signed a University cooperation agreement (See attached HVE-XMU.pdf). As the first project, we are planning a jo int Ph.D. education program. Three Ph.D. ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Vestfold og Telemark

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene

Myndighetenes satsing gjennom Kunnskapsløftet og L06 omtaler lesing som én av fem grunnleggende ferdigheter i alle fag. Prosjektet knytter leseferdighet til lesing av læremidlenes fagtekster. Læremidlene har fått beskjeden oppmerksomhet ved evalueringene av tidligere reformer (R94 og L97). Samtid...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Vestfold og Telemark

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Norsk lærebokhistorie - en kultur- og danningshistorie

Norge mangler en samlet framstilling av norsk lærebokhistorie. Lærebøker speiler på mange måter et samfunns fellesverdier. Å skrive en norsk lærebokhistorie er derfor et viktig bidrag til norsk skole- og danningshistorie så vel som kultur- og idéhistorie, språk- og teksthistorie. Prosjektet har ...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Vestfold og Telemark

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Kina - Samarbeid med Wuhan University of Technology. Maritim utdanning og FoU

Bakrunn for søknaden: Maritim drift er et av fire strategiske satsingsområder ved Høgskolen i Vestfold. Maritim drift ligger under avdeling for maritim utdanning. Virksomheten ved avdeling for maritim utdanning omfatter følgende hovedområder. * Bachelors tudium i marinteknisk drift * Bachelorstu...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Vestfold og Telemark

MOBI-Mobilisering

Produktdesign som innovasjonsfremmende verktøy i teknologibaserte bedrifter

Høyskolen har i samarbeid med elektronikk-klyngen i Vestfold i de siste årene utviklet mikroelektronikk som et tungt, strategisk satsningsområde. Dette prosjektet har som mål å videreutvikle og styrke konkurransekraften i disse bedriftene gjennom bruk av design. Bedriftene rapporterer flere innov...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Vestfold og Telemark

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Høgskolen i Vestfold

...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Vestfold og Telemark

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak for kommersialisering og nyskaping ved Høgskolen i Vestfold (HVE)

Høgskolen i Vestfold er en integrert del av Electronic Coast-nettverket:Høyteknologibedrifter i et Triple Helix-samarbeid med høgskolen/FoU-miljøer og offentlige innovasjonsaktører. EC-nettverket har spisset sin satsing innenfor mikro- og nanoteknologi. H VE har fulgt opp med etablering av av Ins...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Vestfold og Telemark

INFO-Informasjonsvirksomhet

Støtte til arrangementer under Forskningsdagene 2004

...

Awarded: NOK 9,999

Project Period: 2004-2004

Location: Vestfold og Telemark

MOBI-Mobilisering

HSS 05

...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Vestfold og Telemark