0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Management Practices and Gender gaps: Mechanisms behind the Gender Gap in Career Progression (MAP-GAP)

Forskjeller i lønn og karriere mellom menn og kvinner har avtatt betydelig over tid. Kvinner har en yrkesdeltakelse på samme nivå som menn, nesten like mange kvinner som menn jobber heltid, og kvinner har lenge vært i flertall i høyere utdanning. Llikevel er det fremdeles store kjønnsulikheter på...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Developing flexible instruments for mixed fisheries

Mange fiskeri over heile verda er overbeskatta. I blanda fiskeri, der fleire artar vert hausta samstundes med fangstrater som kontinuerleg endrar seg, er bifangst og utsortering av liten fisk svært relevante problem. Likevel vert mange bestandar forvalta enkeltvis, med kvoter som ikkje er i samsv...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Divesting and voting - theoretical and experimental evidence of equilibrium implications

Å sikre et grønt skifte for å unngå global oppvarming er trolig den viktigste og største utfordringen i vår tid. Bedrifter står bak store utslipp, men samtidig er ny, grønn teknologi utviklet av bedrifter svært viktig for å løse klimaproblemene. Dette betyr at bedrfitene vil spille en avgjørend...

Awarded: NOK 0.56 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Vestland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

OPTINORFARM - Economic and Environmental Optimization of Norwegian Farms

Kjøtt- og melkeprodukter opptar en essensiell plass i mange menneskers kosthold. Produksjonen av denne maten starter på storfegårder, der bønder må ta ulike beslutninger, for eksempel om hvordan landområdene skal brukes, hvor mange dyr som skal avles og hvordan storfeet skal mates. På den ene sid...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Management of mixed fisheries.

Berekraft i fiskeflåten er eit fleirdimensjonelt konsept. I mange blanda fiskeri, der fleire artar vert hausta samstundes i proporsjonar som stadig endrar seg, er tilleggsfangst («bycatch») og utkast («high grading») sentrale utfordringar. Dersom bestandar vert forvalta enkeltvis, og kvotene ikkj...

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Well-schooled for Work? School-work and work-school transitions, and the labor market returns to vocational education and training

I industrialiserte land opplever mange med lav utdanning at lønnsutviklingen stagnerer og arbeidsledigheten øker. I Norge øker andelen ledige blant befolkningen i arbeidsfør alder, og pandemien kan ha ført til en ytterligere reduksjon i deltakelsen i arbeidsmarkedet. De som har lav utdanning elle...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Winners and losers in the climate casino: Arctic marine resources under climate change

Ettersom effektive tiltak mot klimaendringar lar vente på seg, aukar klimarelatert risiko og usikkerheit i større og fleire deler av både miljø og samfunn. William Nordhaus har beskrive den globale utviklinga som ‘klimakasinoet’ (The Climate Casino, Yale University Press, 2013). I klimakasinoet ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Improving ship and cargo tracking with multi-source spatial data

Det siste tiåret har det blitt betydelig enklere å følge ferden til store lasteskip over verdenshavene ved bruk av såkalte AIS data (Automated Identification System data) som angir skipets posisjon og med signaler som kan plukkes opp av satellitter. Denne type data har imidlertid flere begrensnin...

Awarded: NOK 16.1 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Biological and Economic STrategies for sustainable Ecosystem-services and ManagemenT (BESTEMT)

Prosjektet tar sikte på å evaluere miljø- og fordelingsseffekter av ulike politiske virkemidler for fiskeriforvaltning, for eksempel kvoter og avgifter. Utslippskvoter og -avgifter vil også være blant virkemidlene vi analyserer. Dermed tar vi sikte på å fylle kunnskapshull ved å inkludere og komb...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Automated Away? Causes and Consequences of robots on Jobs and Families

En vanlig forestilling er at store teknologiske framsteg, slik som automatisering, øker bruken av ny teknologi på bekostning av bruk av arbeidskraft. I konkurransen mellom menneske og maskiner, frykter mange forskere og kommentatorer, at automatiseringen som pågår fundamental vil endre arbeidsmar...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The Coronavirus Crisis: Development of Capabilities on Measuring and Managing Its Effects in the Norwegian Service and Food Industries

Det er kjent at konsumenters etterspørsel etter varer og tjenester avhenger av økonomiske faktorer som prisen på varen, priser på andre varer, og inntekt. Videre er det også kjent at ulike typer av promoteringskampanjer og markedsføring øker etterspørselen etter varen. Sist, men ikke minst, så fi...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inequality Acceptance: the role of self-interest, freedom and special obligations

Ulikhet er en fundamental utfordring for samfunnet og diskusjoner om ulikhet er i kjernen av mange debatter i samfunnet. Et viktig spørsmål er hvorfor folk aksepterer ulikheter. I dette forskningsprosjektet studerer vi tre potensielle kilder til ulikhetsaksept. I den første delen av prosjektet s...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Conference on education, gender and entrepreneurship

The conference will take place in 2021 (the exact timing depending on the covid situation) with a target audience of 100, including researchers, policy makers and practitioners. There will be seven keynote lectures, each of 30 minutes, and a one-hour policy debate, involving both researchers, pol...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Media competition and media policy

Målet med prosjektet er å analysere hvordan teknologisk fremgang og digitalisering kan føre til kvalitative endringer i mediemarkedskonkurransen og effektiv mediepolitikk. Videre analyserer vi hvordan ulik informasjonstilgang kan påvirke alt fra forbrukerjournalistikk til medienes politiske påvir...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

HI-DRIVE

The overall concept of the HI-DRIVE project is to address the different challenges towards the deployment of higher driving automation levels for passenger cars in Europe.In addition, HI-DRIVE will create awareness and knowledge about higher driving automation to general public. Highly automated ...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Production in the Barents Sea Fisheries: Across species and fisheries

Det fyrste hovudformålet med prosjektet er å forstå korleis fiskarar i Barentshavet avgjer bruk av innsatsfaktorar som båtar, utstyr, mannskap og drivstoff under gitte forutsetningar om fiskebestandar, fiskerettighetar, og miljø- og marknadsforhold. Aktuelle tema er korleis faktorbruken endrast m...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Norwegian Aquaculture – in the span between domestic social responsibility and international market demands

Regjeringen legger opp til at oppdrettsnæringen, i form av produksjon av oppdrettslaks, skal øke i årene framover. Dette er ei næring som står for betydelige eksportinntekter, er svært lønnsom og skaper arbeidsplasser i små kystkommuner. På den andre siden har den effekter på det marine miljøet, ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Freelancers, independent contractors and the organization of work

Det har de siste årene vært økt oppmerksomhet om oppdragstakere og frilansere. I dette prosjektet vil vi studere personer som utfører enkeltstående oppdrag for en bedrift eller offentlig etat. Disse personene har hverken et ansettelsesforhold til denne virksomheten, eller til en tredje part (for...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RaCE: Managing Radical Technology-Driven Change in Established Firms

Bedrifter på tvers av bransjer opplever fundamentale endringer i de eksterne omgivelsen, spesielt på grunn av teknologisk utvikling. Ledere gir uttrykk for at det haster med å omstille bedriften slik at en kan konkurrere med innovative nykommere og globale plattform selskaper som Google, Amazon o...

Awarded: NOK 19.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

International Workshop on Risk, Resilience and Recovery in Marine Estates

The proposed workshop will be an interdisciplinary colloquium that brings together the leading researchers, managers and practitioners in terms of the marine estate. The purpose of the colloquium is to create new insights and understanding about how to manage the marine estate to effectively acco...

Awarded: NOK 49,366

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

DistRes - Distribution and resource rent in fisheries

Prosjektet studerer fordelingsvirkninger av fiskeriforvaltning samt forvaltningsutfordringer i lys av endrede forhold knyttet til miljø og sosioøkonomiske faktorer. Norge introduserte tidlig fartøykvoter i fiskeriforvaltningen, og mens dette har skapt betydelige verdier i sektoren, er det bekymri...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Water/Energy conservation and fairness in collective burden sharing

Vi har designet en stor survey med fire hoveddeler. Den første delen måler oppfatninger om hvordan reduksjonen i vannforbruket under den siste tørken ble fordelt mellom fattige og rike i Cape Town. Den andre delen undersøker hva respondentene mener ville vært den rettferdige måten å fordele reduk...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Child care for childhood and business development

Om betydningen av barnehager for barns utvikling og mødrenes forretningsutvikling Kan støtte til barnehage forbedre (i) skoleresultater for barna og (ii) forretningsresultater for mødrene? For å kaste lys over disse spørsmålene, har vi gjennomført et felteksperiment i samarbeid med BRAC Uganda...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

The impact of new technologies on fisheries management

Utviklingen av ny teknologi, den raske utvidelsen av stordata og den dype digitaliseringen av samfunnet som gjør det mulig for forbrukerne å spore produkter til deres opprinnelse eller bedrifter til å strømme direktevideo av trålfiske, åpner hittil ukjent potensiale for mer effektiv ressurskontro...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Logistics and Economics of Autonomous Vessels

AutoLog identifiserer og analyserer muligheter som oppstår når autonome fartøy brukes til å leverer tjenester. Vi bruker metoder fra logistikk, økonomi og informatikk. I særdeleshet ser vi på fleksibilitet og begrensninger i rute og tidsplan for rutegående fartøy og taxi-lignende løsninger. Vi pr...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Smart digital contracts and commercial management

Prosjektet "Smart digital contracts and commercial management (SMARTDIGITAL)" har som mål å utrede hvordan kontrakter i shipping må endres for å kunne implementeres sammen med data-drevet befraktning i et digitalt system av smarte kontrakter basert på blokkkjede teknologi. Dette målet skal oppnå...

Awarded: NOK 12.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PAradigm for New Dynamic Ocean Resource Assessments and exploitation

1) Compile and create relevant biological knowledge on commercially important fish stocks focusing on mechanisms currently hindering robust assessments. 2) Utilise this new biological knowledge to advance stock assessments models and improve the management process. 3) Work with fishers to exploi...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Understanding Paternalism

Forskningsprosjektet Understanding Paternalism har gjennomført eksperimentelle studier for å undersøke folks holdninger til paternalisme. Hva som er den legitime rollen til paternalisme er et kjernespørsmål i debatten om forholdet mellom stat og individ og er også et viktig element i mange relasj...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Seafood4Sure - Seafood sustainable production by safe, ethical and eco-innovative processes

The strategic objectives of Seafood4Sure are: 1. To increase the amount and availability of safe seafood for human consumption. This objective aims at a more efficient and global exploitation of the seafood resource covering processing of waste from fileting (bones, skin, head?) and by...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Samfunns- og næringslivsforskning AS

...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Vestland