0 projects

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Why do educational difficulties run in families? Genetically sensitive observational and intervention research on home learning environment

Dysleksi, dyskalkuli og ADHD er de mest vanlige vanskene hos barn. Å ha dysleksi innebærer å streve med rask og nøyaktig lesing, de som har dyskalkuli strever med aritmetikk og matematikk, mens de som har ADHD har oppmerksomhetsvansker og hyperaktivitet. Barn som har slike vansker får ofte dår...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2023-2029

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

PlatFAMs: Platforming Families – tracing digital transformations in everyday life across generations

The goal of the PlatFAMs project is to understand the digital lives of families. We will do this by tracing the activities and practices of families interacting with online platforms across Europe and explore how different generations – grandparents, parents and children in each family – use digi...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Eye tracking technology: A training workshop on methods for psychological and educational research

Eye tracking is an increasingly popular and accessible technology, thanks to major improvements in usability of devices and software. Eye tracking offers unparalleled access to the online workings of the mind during tasks such as reading and math problem solving and for this reason it has attract...

Awarded: NOK 96,102

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Neurocognitive dynamics of word learning in developmental language disorder

Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD) er en av de vanligste utviklingsforstyrrelsene og rammer omtrent 7% av alle barn. DLD har en stor negativ innvirkning og på helse og livskvalitet hos de barna og ungdommene som er rammet. De behandlingene som finnes for DLD har bare moderate effekter, og...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2022-2027

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The Choice Architecture of Admission to Education (ArcEd)

Utdanningssystemer streber etter å være rettferdige og inkluderende slik at hver enkelt kan nå sitt utdanningspotensial uavhengig av bakgrunn. Europa har imidlertid opplevd en rask økning i økonomisk ulikheten det siste tiåret, og utdanningsulikhet er en viktig bidragsyter. Finnes det utdanningsp...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Better equipped for school: Identifying children who needs extra language support in preschool

Forskningsprosjektet “Bedre rustet” har som mål å hjelpe barnehagelærere med å identifisere barn som kan ha utbytte av ekstra støtte til språkutviklingen. Noen barn strever med språkforståelse allerede i barnehagealder og dette kan få negative konsekvenser for videre utvikling dersom det ikke opp...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Special Needs Education and Inclusion for the 21st Century— Achieving an Inclusive Multi-tiered System of Support

Målet med prosjektet er å etablere et forskningssenter om spesialundervisning og inkluderende praksis for å styrke forskningen innen spesialundervisning og inkludering i Norge. Fem forskningsmiljøer for spesialundervisning i Norge, med Institutt for spesialundervisning ved Universitetet i Oslo so...

Awarded: NOK 32.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

LANGUAGES: Comparing language use and instruction across contexts

I LANGUAGES søker vi å identifisere likheter og forskjeller i hvordan to av verdens mest talte og underviste språk – engelsk og fransk – undervises i europeiske klasserom. Ved å sammenligne ulike kontekster, gir LANGUAGES et innovativt blikk på språkundervisning. Prosjektet studerer språkundervis...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Speaking up for the quiet ones: Voicing the perspectives of shy students in middle schools

Formålet med forskningsprosjektet er å belyse hvordan elever som strever med stille og innadvendt atferd opplever ungdomsskolen. Det kan være ulike årsaker til at barn og unge er stille og innadvendt. I prosjektet handler det om ungdommer som er engstelige, tilbaketrukket og selvbevisste i situ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

STAGE. STarting AGe and Extramural English: Learning English in and outside of school in Norway and Flanders

I Norge møter barn engelsk hver dag gjennom blant annet å lytte til musikk, å strømme medieinnhold og spille online-spill. For å beskrive slike aktiviteter som barn deltar i bare fordi de ønsker det, bruker vi termen ekstramural engelsk (EE, "engelsk utenfor murene" av klasserommet). Barn kan lær...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

OEES: The Oslo Early Education Study. A Collaborative and Knowledge-building Project

Hvordan kan barnehager i flerspråklige områder bli enda bedre til å støtte barns språkutvikling? Det skal vi forsøke å finne ut av i kompetanse- og samarbeidsprosjektet The Oslo Early Education Study (OEES), eller Språksterk 1-6 som vi kaller prosjektet på norsk. Prosjektet er et samarbeid mello...

Awarded: NOK 19.9 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Learning Across Sites in a Networked World

This project is aimed at improving the ERC proposal after having received evaluations in the application in for the STG 2020. The work of the application will consist of improving the clarity of the research problem and embeddedness in the field of educational research, as suggested by reviews. T...

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Co-constructing mathematics motivation in primary education. A longitudinal study in six European countries

Å være kompetent i matematikk hjelper oss med å løse problemer og utvikle analytiske ferdigheter. Selv om hjemmemiljøet kan gi et grunnlag for matematikkutvikling, er skoler og lærere avgjørende i denne prosessen. Vi vet mindre om utviklingen av motivasjon for matematikk enn utvikling av matemati...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Synthesizing research on teaching quality

Forskning på undervisningskvalitet har vært hemmet av konkurrerende teoretiske paradigmer og metodiske tilnærminger, tematisk og metodisk fragmentering, samt utilstrekkelig infrastruktur for deling og tilgjengelig gjøring av data. SYNTEQ prosjektet tester ut en modell for syntetisering av forskni...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Professional Actors’ Work on Retaining Students in Secondary Education

I forskningsprosjektet Professional Actors' Work to Retain Students in Secondary Education (ProAct) har vi som mål å identifisere og beskrive lovende praksiser der skoleledere og lærere jobber sammen med skolemyndigheter og andre offentlige instanser og aktører for å beholde elevene i videregåend...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Effective school - work transition processes for students with mild intellectual disability

Personer med utviklingshemming blir vanligvis ekskludert fra det ordinære arbeidslivet. Dermed mister de også mulighetene som et arbeid gir, som større økonomisk uavhengighet, opplevelse av mening, større grad av selvbestemmelse eller økt sosialt nettverk. Samtidig vil personer med lett utvikling...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Digital and inclusive challenges for Norwegian and German Learning and Education

Adequate education for Europe is ensured through language teaching for all. However, the demands and implementation of inclusive teaching diverge greatly, since legislation and the implementation of joint schooling are regulated differently in different countries or, as a result of federalism (e....

Awarded: NOK 88,000

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Closing the vocabulary gap in kindergarten: The Second Lanugage Learners Plus (SL+) intervention

Flerspråklige barn har ofte svakere ordforråd på norsk sammenliknet med barn med norsk som førstespråk. Svakt ordforråd kan påvirke utviklingen av lesing og andre grunnleggende ferdigheter som er viktige for skolefaglig utvikling, sosial fungering og senere arbeidslivsdeltakelse. Til tross for ul...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Developing new tools for mentoring in teacher education: preference screening, learner assessment and structured video-use

Verktøy for veiledning Prosjektet utvikler forskningsbaserte verktøy for bruk i veiledning av lærerstudenter i praksis og på campus, og undersøker hvordan verktøyene kan bidra til nye læreres faglige utvikling. Basert på forskning og teori om læreres tilnærminger til lærerrollen, ferdigheter n...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Changing competence requirements in public services: consequences of digitization in general and highly specialized work

Digitalisering er en viktig endringskraft i dagens arbeidsliv. Mer intensiv bruk av teknologi endrer blant annet hvordan vi får tilgang til informasjon og koordinerer arbeidet, hvordan vi samarbeider med klienter eller brukere, og grunnlaget for å utøve profesjonelt skjønn. Disse endringene beskr...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Samtavla.no delingsarena? - formidling av hvordan lærere kan utvikle den utforskende læringssamtalen

Samtavla.no delingsarena formidler resultatene fra forskningsprosjektet DiDiAC (Digitale dialoger på tvers av fag). I en medieverden der elever møter et mangfold av kilder, alternative fakta, samt sammenblanding av fakta, meninger og begrunnelser, er trening i kritisk tenkning og trening i utfors...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Policy Knowledge and Lesson Drawing in Nordic School Reform in an Era of International Comparison

I en tid med internasjonale sammenligninger forventes det at myndigheter lærer av kunnskaper og erfaringer fra andre land. Målet med prosjektet er å undersøke hvordan beslutningstakere bruker internasjonal evidens og ekspertise for å styre reformarbeid i fem nordiske skolesystemer. På denne bakgr...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Getting to the heart of education: Teachers Effects on Student Outcomes, - a longitudinal and observational study

Hva betyr egentlig lærerens kompetanse og undervisning for elevene? Hva gjør at elever blir motivert og trives på skolen? Hvilke aspekter ved lærerens undervisning gir elevene læringsutbytte i matematikk og naturfag? Dette er sentrale spørsmål i Teachers Effect on Student Outcome, TESO-prosjektet...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

(Eye) Tracking individual differences in numeracy development. Interplay between skills, motivation and well-being.

Totalt er 265 barn (gjennomsnittsalder 6 år og 9 måneder; 120 gutter), deres foreldre og lærere deltakere i prosjektet. I løpet av prosjektets tre første år har vi målt barnas prestasjoner i første, andre og tredje klasse, innen matematiske ferdigheter, lesing, språk, eksekutive funksjoner, i til...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Development of numeracy and literacy: Influence from cognitive skills, social background and gender

Å mestre lesing og numeriske ferdigheter er en fundamental del av menneskelig utvikling og utdanning. Dessverre så er mye av den tidligere forskningen befengt med problemer. Et problem er at selv om vi har god forståelse for at lesing og numeriske ferdigheter er sterkt relatert til hverandre, så ...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Faculty peer tutoring in teaching and supervision - Innovating teacher collaboration practices in Norwegian higher education (PeTS)

PeTS-prosjektet har implementert systematisk kollegaveiledning blant vitenskapelig ansatte ved fire ulike fakulteter ved Universitetet i Oslo. Parallelt har vi foretatt kvalitative forsknings-studier gjennom hele implementeringsperioden. Det er to spesifikke modeller for kollegaveiledning som har...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

Funding of a 20% position for Prof. Eric Dearing at the Norwegian Center for Child Behavioral Development-Renewal

Hensikten med dette prosjektet har vært å dra veksel på Professor Eric Dearings ekspertise på kosekvenser av barnehage, og av sosial ulikhet, for barns kognitive, akademiske, og atferdsmessige utvikling opp til skolealder. Støtten fra UTNAM har gjort at Prof. Dearing har hatt en 20% stilling som ...

Awarded: NOK 0.91 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

NERA2018- The 46th Congress of the Nordic Educational Research Association

Nordic Educational Research Association/ Nordisk forening for pedagogik (NERA/NFPF) is a scientific community with a broad mission to promote an active research culture in the field of educational research. NERA arranges annual congresses in cooperation with universities in the Nordic countries a...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Latent Variable Factor Mixture models to track Longitudinal Differentiation Patterns

Sammenligninger med en meningsfull 'baseline' er nøkkelen til å evaluere kvalitet på en bestemt mengde. Hvis en elev svarer riktig på 5 av 10 ja/nei-spørsmål, er det da bra eller dårlig? Snakker man absolutt, fikk eleven halvparten riktig, men når man innser at en elev som tilfeldig gjetter s...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Language and communication in individuals with Down syndrome - which future does the research predict?

Barn med Downs syndrom er i risiko for vansker med kommunikasjon og språk, og i de siste årene har det vært en stor debatt om disse barnas lærings- og utviklingspotensiale. Vi arrangerte derfor en todagers konferanse med tittelen Communication in individuals with Down syndrome - which future does...

Awarded: NOK 71,999

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo