0 projects

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Arctic Auditories – Hydrospheres in the High North

Arktiske lydfornemmelser i den nordlige hydrosfæren er et tverrfaglig prosjekt innen humaniora som baserer seg på strategier for å forstå miljøforandringer gjennom fornemmelser av lyd. Prosjektet fokuserer på vannlokaliteter og bringer sammen feministisk og andre kunnskaper for å forstå vannlydsk...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Linguistic Economy through transfer Source Selectivity (LESS): A neurocognitive investigation of linguistic transfer in multilingualism

Du har kanskje hørt at hjernen vår fungerer som en kraftig prosesseringsmaskin. Det gjør den utvilsomt, men all prosesseringskraften ville vært ubrukelig i den konstante strømmen av informasjon vi lever i, hadde det ikke vært for at hjernen også er veldig god på andre ting: forutsi, tilpasse, gje...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Multilingualism in Transitions

Å lære seg nye språk kan få stor betydning for individers liv både på kort og lang sikt. Formålet i MultiTrans er å undersøke samspillet mellom individuelle språkvalg, språkpolitiske føringer og sosiale kontekster ved å se på hvordan individer begrunner og opplever valgene de tar i utdanningsløpe...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Memory politics of the North, 1993-2023. An interplay perspective.

Prosjektet 'Minnepolitikk i nord, 1993-2023. Et interaksjons-perspektiv' (NORMEMO) undersøker minnepolitikk og minnekultur i Nordvest-Russland og i norsk-russiske relasjoner gjennom de siste 30 år. Det norsk-russiske grenselandet utgjør en spennende og lite studert kontrast til andre deler av Rus...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Good Integration (GOODINT): Goals and bottlenecks of successful integration and social cohesion

Hva er god integrasjon av migranter i Norge og Europa? Hvordan kan vi oppnå det? GOODINT er et filosofisk forskningsprosjekt som undersøker disse to spørsmålene. Prosjektet analyserer hvorvidt god integrasjon forutsetter å realisere like muligheter, kulturell integrasjon og sosial samhørighet. Pr...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

FUGLAN VEIT - safeguarding diversity in times of climate change and biodiversity loss

FUGLAN VEIT ønsker å skape ny kunnskap og oppmerksomhet om sjøfugl som del av kystkulturen og å forbedre hekkesituasjonen for truede sjøfugler som søker beskyttelse fra menneskene i hekketiden. Sjøfuglbestandene er under alarmerende press, og prosjektdeltakerne ser behov for nye allianser i forv...

Awarded: NOK 12.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Arctic Voices in Art and Literature in the Long Nineteenth Century

Arctic Voices er et prosjekt som bringer fram historier fra Arktis der erfaringene til urfolk og dyr settes i sentrum. Fortellingene har sitt utgangspunkt i lokale steder i Arktis (Sápmi, Kalaallit Nunaat (Grønland), Inuit Nunangat, Canada og Alaska) mellom cirka 1789 og 1914, en periode da folk ...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

How can language technology make a difference? An investigation of the impact language-aware computer programs have upon Saami literacy

Samiske språk har de siste tiåra blitt tatt mer og mer i bruk i skolen og samfunnet for øvrig. Parallelt med dette har det blitt utarbeida tastatur, ordretteprogram og andre dataprogram for de samiske språka, og sammenligna med tilsvarende språksamfunn står de dermed relativt godt rusta i den dig...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Experimental approaches to syntactic optionality

Under det seneste året har vi endelig kunnet samle inn ny data til prosjektet samtidig som vi har lykkes med å finslipe våre metoder for data-analyse og datainnsamling. Siden januar har vi altså hatt fullt opp med å skrive artikler, designe eksperimenter og samle inn data. Prosjektet handler i st...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Urban Transformation in a Warming Arctic: The Continued Effects of Nordic Colonialism in Urban Development and Planning

UrbTrans er et radikalt interdisiplinært prosjekt som undersøker utviklingen av Nuuk, hovedstaden i Kalaallit Nunaat (Grønland). Målet med prosjektet er lære med og fra Nuuk om sammenhengene mellom urbanisering, kolonialisme og dekolonisering. Ved å studere byens utvikling fra 1950 og fram til i ...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Early intervention for children at risk of reading disorders in Northern Norway: A cluster randomised trial

Hovedmålet med studien er å utvikle et forskningsbasert tiltak som kan forbedre avkodingsferdigheter og leseforståelse hos elever som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker. Studien er en randomisert kontrollstudie blant elever som oppnådde resultater under bekymringsgrense nasjonale ...

Awarded: NOK 14.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

From Nunavik to Iceland: Climate, Human and Culture through time across the coastal (sub)Arctic North Atlantic

Symposium i Paris for NICH-Arctic og studenter og ansatte ved École des hautes études en sciences sociales, Paris. Tema: "Cultural and Literary Histories of the North". Lansering av to bøker fra prosjektet: Henning Howlid Wærp: "L Árctique de la littérature norvégienne" og Malan Marnersdóttir: "U...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Truth and Reconciliation in a Democratic Welfare State: The Indigenous Sami, the Kven/Norwegian Finns Minority and the majority in Norway

Prosjektet TRUCOM studerer hvordan den norske Sannhets- og forsoningskommisjonen, som ble opprettet av Stortinget i 2018 for å granske statens fornorskningspolitikk av samer, kvener/norskfinner (og skogfinner som er tatt inn senere), tolker og iverksetter sitt mandat. Prosjektet vil gi ny kunnska...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Learning, Assessment and Boundary crossing in Teacher Education

Fra 2010 har det vært et mål for grunnskolelærerstudentene i Norge å utvikle metodekompetanse i arbeid med FoU-oppgaven (forsknings- og utviklingsarbeid) i studiets tredje år, for å kunne gjennomføre forskning i egen lærerpraksis. Fra høsten 2017 ble mastergrad og en profesjons- og praksisrettet ...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Vandreutstilling med lokal forankring: Formidling, samhandling og flerstedlig dialog om forskning på kvensk/norskfinsk kulturarv (IMMKven)

Vandreutstillingen som har fått navnet Tuulessa-I vinden tar utgangspunkt i forskningsprosjektet IMMKven. IMMKven-prosjektet er opptatt av hvordan kvensk kulturarv kommer til uttrykk i dag, og vandreutstillingen vil vise fram forskningsfunn og inspirere til dialog med utgangspunkt i feltarbeidet....

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Seminar on academic writing in Sami

-

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved UiT-HSL

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Prestisje: Kjønnsbalanse i forskningsledelse ved UiT Norges arktiske universitet

Overrepresentasjonen av menn i forskningslederstillinger/-funksjoner innen akademia har lenge vært fremhevet som et problem i Norge og i utland. Mens kvinner har fått mer plass i akademia de siste tiårene, har kjønnsgapet holdt seg sterkt når det gjelder topp akademiske stillinger/funksjoner. Pre...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Public Workshop on Indigenous Internationalism in Context

The “Public Workshop on Indigenous Internationalism in Context” will gather international scholars who focus on Indigenous internationalism and its history. This may include research on global Indigenous organizations (like the World Council of Indigenous Peoples - WCIP), transnational Indigenous...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Forskergrupper ved Universitetet i Tromsø

-

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Kunnskap, fiksjon og fakta - utfordringer for antropologien. Norsk antropologisk forenings årskonferanse 2018

Kommunikasjon er en forutsetning for fellesskap i verdi- og virkelighetsoppfatninger og dermed for integrasjon i kultur og samfunn. Lenge tenkte mange at begreper som «modernisering» og «globalisering» sammenfatter generelle og homogeniserende utviklingstendenser der veksten av kommunikasjonsromm...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Modal Concepts and Compositionality: New Directions in Experimental Semantics

Modalitet finnes i alle språk. Det vekker interesse fordi det handler om betydninger hvor man må vurdere det som er “uvirkelig” eller hypotetisk. Dette er noe som er unikt for menneskelige kommunikasjonssystemer sammenlikna med det vi finner i dyreriket. Ord hvor modale betydninger typisk er invo...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The 27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research

Arrangementet gjennomføres av Institutt for reiseliv og nordlige studier (IRN), Alta og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging (HSL), Tromsø. Symposiet, som arrangeres for 27 gang, er i hovedsak en møteplass for reiselivsforskere fra de fem nordiske landene. Hvert femte år...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Working Multilingually

"Hva språk har å si" er en film om språk, mangfold og arbeid. Det er både fordeler og utfordringer ved språklig mangfold på arbeidsplassen. Språklig mangfold står i tett sammenheng med rekruttering av arbeidskraft, internasjonalt samarbeid og behovet hos kunder, pasienter og andre. Det både øker ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Indigenous Citizenship and Education

Hvordan urfolksutdanning går fra politikk til praksis er et hovedtema. Vi har framheva de prosessuelle sidene ved både utdanning og medborgerskap. Vi har undersøkt hvordan det at stater har både urfolk og ikke-urfolk som medborgere blir uttrykt i politikk, pedagogikk og praksis. En del av dette e...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

BYFORSK - Sustainable diverse cities: Innovation in integration

Hvordan håndterer byer økt immigrasjon og større kulturelt mangfold? Hvordan kan vi leve sammen i byer med slike forskjeller? Sustainable diverse cities: Innovation in integration har utforsket hvordan møter oppstår, arter seg og hvordan integrerende samhandling kan bidra til deltakelse og medvir...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Syllable structure: Acquisition, Loss, Typology

Verdens språk oppviser stor variasjon i hvordan vokaler og konsonanter kan kombineres. Den grunnleggende organisasjonsenheten for vokaler og konsonanter innenfor ord er stavelsen, som videre kan deles opp i opptakt (konsonanten(e) før stavelseskjernen) og rim, som består av kjernen og en valgfri ...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2017-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Trond Mohn til Uit - Norges arktiske universitet til forskning på andre verdenskrig i nord

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Intangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage: Contemporary Articulations in Family, Museums, and Culture Industries

Dette prosjektet dreier seg om å undersøke hvordan kvensk/norskfinsk kulturarv kommer til uttrykk i dag. Prosjektet gjøres av UiT Norges arktiske universitet i samarbeid med Vadsø museum-Ruija Kvenmuseum og Nicolaysen Film AS. Prosjektet ledes av Trine Kvidal-Røvik (UiT). Forskergruppen består...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Innovasjon for god undervisningskvalitet i høyere utdanning - studieledelse, læring og undervisning i endring (SLUSEN)

Prosjektets hovedfokus er å utvikle bedre og mer samstemte koblinger mellom kvalifiseringsordninger og ledelse av studieprogrammer. Det overordnete målet er å styrke undervisningen for å skape bedre vilkår for studenters læring. Fase 1: kartlegging I denne fasen søkes det innsikt i hvordan fagm...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku