0 projects

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Unravelling fundamental mechanisms of bacterial exopolysaccharide catabolism for use in food and health applications

Bakterier produserer en mengde ulike kjemiske forbindelser som blir utrykt på celleoverflaten eller skilt ut i omgivelsene rundt dem. En stor andel av disse forbindelsene er ulike karbohydrater som har stor betydning i diverse biologiske prosesser. En viktig gruppe av disse karbohydratene kalles ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2022-2027

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Degradation of lignin by bacteria

I DeLignoBact skal vi lete etter bakterielle enzymer som bryter ned lignin. Lignin er en av hovedkomponentene uspiselige plantematerialer, men utnyttes i dag på en dårlig måte. Ved å bedre forstå de enzymatiske systemene som er involvert i nedbrytning av lignin i naturen, vil vi kunne utnytte lig...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

A holistic approach to an old problem: deciphering complex host-microbiome-pathogen relationships in bovine mastitis (HoliCow)

Bovin mastitt er en inflammatorisk sykdom i juret, med viktige konsekvenser for dyrevelferd og melkeproduksjon. Det er også hovedårsaken til antibiotikabruk hos norske melkekyr. Mastitt skyldes hovedsakelig miljøpatogene mikroorganismer som infiserer juret. Til tross for at det er den største års...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Disentangling penicillin resistance and compensatory adaption in pneumococci by combining genomics and molecular microbiology.

Pneumokokker (Streptococcus pneumoniae) er en av de viktigste sykdomsfremkallende bakteriene i verden som forårsaker infeksjoner hos mennesker. WHO anslår at den er årsaken til ca 100 millioner infeksjoner årlig. Den gir infeksjoner som for eksempel lungebetennelse, ørebetennelse, blodforgiftning...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

High somatic cell numbers in goat milk – influence on product quality

Målet med prosjektet er å sikre bærekraftig melkeproduksjon fra friske geiter ved å bidra til ny kunnskap om årsaker til høyt celletall i norsk geitemelk, og videre betydning for osteutbytte og kvaliteten på produkter av geitemelk. Denne kunnskapen har også relevans og overføringsverdi for kumelk...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Evolving novel carbon dioxide reducing enzymes

Hvert år blir mer enn 350 gigatonn karbondioksid omdannet til biomasse av planter og mikroorganismer. Denne prosessen er en del av karbonsyklusen som beskriver den samlede fordelingen av karbon på jorden. Planter og mikroorganismer bruker enzymer for å konvertere karbondioksid til biomasse. Flask...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

SeaCow: Promoting efficient, low emitting cows through nutritional manipulation of the rumen microbiome

Det er 1.5 milliarder kyr på jorda, som sammen står for 5% av det globale drivhusgass-utslippet. Om vi skal lykkes i å redusere klimaavtrykket fra landbruket, og samtidig mette det økende antall mennesker på jorda må vi finne nye måter å drive matproduksjon på. Dette har resultert i økt forsknin...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Nitrous oxide reduction in acidic environments

I dette prosjektet har vi studert det eneste kjente proteinet som kan hjelpe oss med å begrense utslipp av N2O (lystgass) ? et bakterielt enzym kalt lystgassreduktase (NOS). N2O er, som andre drivhusgasser, et produkt av at menneskelig aktivitet brer om seg. Men til forskjell fra andre drivhusgas...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

UnveilMe: Unveiling the role of microbial metabolites in human infant development

Menneske har utviklet tykktarmen slik at bakterier som bor der kan produsere stoffer som vi trenger. Mesteparten av kunnskapen vi har om disse stoffene kommer fra voksne, og vi vet veldig lite om hvordan de påvirker oss når vi er spedbarn. Slik kunnskap derimot er spesielt viktig da barnets utvik...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

FoodPilotPlant Norway: Upgrading of the Pilot Plant Facilities for Food Processing at Campus Ås (phase II)

FoodPilotPlant Norway (Matpiloten) er en forskningsinfrastruktur for prosessering av mat lokalisert ved NMBU og Nofima på Campus Ås. Infrastrukturen er bygget opp gjennom deltagerinstitusjonenes egeninnsats og tildeling av infrastrukturmidler fra Norges Forskningsråd. FoodPilotPlant Norway har ha...

Awarded: NOK 48.0 mill.

Project Period: 2020-2027

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Event Support for The Organic Chemical Winter Meeting 2020 (OKV 35)

Organisk Kjemisk Vintermøte 2020 er en nasjonal møteplass og et forum for formidling av kunnskap fra forskningsfronten av og for forskere fra universiteter og høyskoler, instituttsektoren og industrien. Næringsrelevant forskning relatert til naturprodukter, bioteknologi og legemidler vil bli viet...

Awarded: NOK 40,379

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Det tredje LPMO symposiet

I oktober 2020 organiseres det tredje LPMO symposiet. LPMOer, eller «lytic polysaccharide monooxygenases» ble oppdaget av forskningsgruppen til Vincent Eijsink i 2010. I de ni årene som har fulgt har forskning innen denne enzymfamilien økt dramatisk, hvilket kommer tydelig frem av den store øknin...

Awarded: NOK 15,312

Project Period: 2019-2020

Location: Viken

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Fundamental studies of microbial nitrogen transformations

A core theme is the transcriptional regulation of the genes coding for nitrite reductase (NIR), nitric oxide reductase (NOR) and N2O reductase (NOS). Recently we have disovered stochastic transcription of NIR in the model bacterium, Paracoccus denitrificans, and strong expression of NOS in all ce...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Viken

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

What makes a tree a tree? Characterization and evolution of the gene regulatory network underlying wood development

Hva gjør trær til trær? Alt som kan lages av olje kan også lages av trær og biomassen i trestammer blir derfor en viktig ressurs i det grønne skiftet. Trær representerer også klodens største landbaserte karbonsluk. Likevel kan vi fortsatt ikke svare på det mest fundamentale spørsmålet: Hva gjø...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

New generation biofertilizers for improved nitrogen management, sustainable food production and low greenhouse gas emissions

Gjennombrudd i forskning for reduksjon av lystgassutslippet! Prosjektet følger to spor for å finne effektive metoder for å redusere utslipp av N2O fra landbruksjord: 1) bruke avfallet fra biogassproduksjon (digestat) for å styrke jordens evne til å redusere klimagassen N2O til harmløst N2, 2) R...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Fighting antimicrobial resistant infections by high-throughput discovery of biofilm-disrupting agents and mechanisms

Antimikrobiell resistens (AMR) er eit aukande problem omkring i verda. Stadig fleire infeksjonar er vanskelege å behandle på grunn av bakteriar som er resistente mot antibiotika. Særleg vanskelege er infeksjonar som er forårsaka av bakteriar som veks i biofilmer. Dette er fordi biofilmen gir bakt...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Purification, characterization, and structure determination of a novel antibiotic highly active against Streptococcus pneumoniae

Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier øker over hele verden. Dette forringer nytten av antibiotika, en gruppe stoffer som har reddet millioner av liv og muliggjort utviklingen av moderne medisin. Baksiden av medaljen er at deres utbredte bruk bidrar til en økning i forekomsten av antibio...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Enterococcal RseP as a target for new diagnostics and antibiotics

Vancomycin-resistente enterokokker (VRE) er involvert i diverse infeksjoner hos mennesker, og behandlingen av disse infeksjonene er blitt utfordrende ved senere tid fordi bakteriene har blitt motstand-dyktige mot de fleste antibiotika. Vi har nylig oppdaget et antimikrobielt peptid/bakteriosin so...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Viken

NORGLOBAL2-Norge - global partner

LeapAgri: Participatory Pathways to Sust. Intensification. Innovation platforms to integrate leguminous crops into small-scale agriculture

Landbruk i Afrikanske land er i hovedsak basert på små bruksenheter, og produksjon av plantebaserte proteiner er nødvendig for å sikre næringsriktig mat og inntekter. Kravene til økt planteproduksjon øker med en raskt stigende befolkningsvekst men mulighetene for å ekspandere jordbruksarealene i ...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Effects of lipids composition and structure in meat and dairy foods on digestibility and low-grade inflammation in cell, animals and humans

Prosjektet har arbeidet fram en GC-MS metode for å bestemme posisjonen til ulike fettsyrer i diacylglycerol og monoacylglycerol forbindelser som genereres under in vitro fordøyelse. Direkte bestemmelse av de ulike fettsyrene sine posisjoner i triglyserider kan ikke utføres ved bruk av lipaser for...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Phenotypic diversification in denitrification: mechanisms, prevalence and implications

Mikrobene hersker over planeten vår og de koloniserer alle tenkelige habitater. Deres allestedsnærværelse skyldes et imponerende utvalg av livsstiler og deres store antall gjør dem til viktige drivere for jordens biogeokjemiske sykluser, for eksempel karbon- og nitrogen-syklusen. Hvis et stoff ka...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Antimicrobial peptides (bacteriocins) as alternative to conventional antibiotics

Mange hudinfeksjoner er forårsaket av bakterielle patogener, og behandling av disse infeksjonene har blitt stadig vanskeligere på grunn av økende antibiotikaresistens. Dette gjelder også for personer med spedalskhet eller diabetes som ofte lider av alvorlige infeksjoner i beina. Begge typer infek...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

OXYENZ to ERC CoG

The submitted ERC StG proposal aimed to reveal how oxidative enzymes involved in degradation of lignocellulose work in concert. Also, since the mechanisms of several of these enzymes are not known, part of the proposal included enzyme characterization at an atomistic level. For a short introducti...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Innovative enzyme technology for sustainable biofuels

Omdanning av (ikke-spiselig) biomasse, slik som halm og tre («lignocellulose») til andre generasjons biodrivstoff er en viktig del av overgangen til en mer bærekraftig fremtid. Enzymatiske omdanning av cellulose til fermenterbar sukker er et nøkkeltrinn, og representerer en stor kostnad, spesielt...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Unravelling the secrets of oxidative biomass decomposition

Enzymatisk depolymerisering av robuste polysakkarider som kitin og cellulose er viktig i det globale karbonkretsløpet og av stor vitenskapelig og kommersiell interesse. Bedre forståelse av naturens verktøy for å bryte ned cellulose og kitin, slik som vi finner i plantecellevegger, trevirke, insek...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

The udder microbiota in dairy cows: importance for animal health and welfare, mastitis and milk quality

Kyr med friske jur produserer melk av høy kvalitet, som er utgangspunktet for meieriprodukter av høy kvalitet. Juret kan også være en mulig kilde til melkas melkesyrebakterier, som kan brukes til fremstilling av fermenterte meieriprodukter. Friske jur ble tidligere antatt å inneholde bare et fåta...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: OXYMOD - Optimized oxidative enzyme systems for efficient conversion of lignocellulose to valuable products

I OXYMOD prosjektet jobber forskere med ulik kompetanse sammen for å oppdage, forstå og videreutvikle enzymsystemer for effektiv konvertering av lignocellulose fra norsk biomasse til verdifulle produkter som sukker og aromatiske kjemikalier. Såkalte redoksenzymer har et stort potensiale i depolym...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: A microbial principle for modifying gut microbiota

Optimal helse er avgjørende for produksjonsdyrs generelle trivsel og velferd, men er også viktig for produktkvalitet og i siste omgang forbrukeren. Her er dyrenes tarmhelse av spesielt stor betydning. Dagens industrielle husdyrproduksjon fører ofte til endringer i dyrenes tarmmikrobiota, noe som ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

FMETEKN-FME - teknologi

Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy (Bio4Fuels)

Bio4Fuels? ambisjon er å bidra til reduksjon klimagassutslipp fra transportsektoren ved å realisere bærekraftig og økonomisk norsk produksjon av biodrivstoff. Biomasse, spesielt lavere grads rester fra skog og landbruksindustri, er en fornybar ressurs som har stort potensiale for å erstatte bruk ...

Awarded: NOK 124.8 mill.

Project Period: 2017-2024

Location: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Novel organic pollutants from recycling of organic waste as risk factors for human exposure

Novelpol-feltstudien ble avsluttet i 2021. I tillegg ble flere eksperimentelle lab-baserte studier gjennomført. Dette inkluderer kompostering av menneskelig avføring, soppvekst-tester på biogass-nedbrytninger og testing av jordens aggregat stabilitet. I tillegg til tidligere analyser av norske b...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Viken