0 projects

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

MIDAS Mennesket i fremtidens havromsoperasjoner

Norge er internasjonalt ledende innen utviklingen av autonom havromsteknologi, mye på grunn av et sterkt mangeårig samarbeid mellom forskning, akademia og industri i Midt-Norge. Maritim teknologi er i rivende utvikling, og autonomi, digitalisering og behandling av store datamengder kan få gjennom...

Awarded: NOK 26.3 mill.

Project Period: 2022-2028

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bridging the gap – information management platforms across the lifecycle of buildings

Bygge, Anlegg og Eiendom (BAE) er inne i en digital revolusjon, som krever en ny kunnskapsgenerering på informasjonsstyringsplattformer som går på tvers av livssyklusen. For verdiskaping og bærekraftig bruk av data og dataplattformer slik som BIM (bygningsinformasjonsmodeller) i byggeprosjekter, ...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Tjenester for Alle: konferanse om universell tjenestedesign

Universell utforming handler om å forme omgivelser slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggere, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. Når man lager noe som er universelt utformet, søker man å nå alle målgrupper gjennom en og samme løsning (definisjon fra digitalis...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

EASIER

Med EASIER ønsker vi å skape en kunnskapsbase og et beslutningsstøttesystem der formålet er å øke andelen av persontransporter som er aktive og bærekraftige. Til aktive og bærekraftige transportformer regner vi for eksempel gåing, sykling og kollektivtransport, samt ulike former for delt mobilite...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

NORWAY-CHINA Innovation Platform on Sustainable Urbanisation

URBAN-NORWAY-CHINA bidrar til samarbeid om bærekraftig byutvikling mellom Norge og Kina, basert på studentoppgaver, læring mellom byer, og Nordic Edge China. Studentene deltar i kinesiske bylaboratorier, bidrar til en database med suksesshistorier om samarbeid mellom EU og Kina innenfor bærekraft...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: IEA Task Solar Neighbourhood planning - Forprosjekt

Hovedmålet med forprosjektet var å bidra til utarbeidelsen av et nytt IEA-prosjekt med tittelen 'Solar Neighbourhood Planning' og å planlegge norsk deltakelse i IEA-prosjektet. Nytten av å delta i IEA-prosjektet er knyttet til følgende overordnede mål: Delmål 1: Øke kunnskapen om utnyttelse av...

Awarded: NOK 75,620

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Effekter av forskningen i The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) and The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods (ZEN)

Det søkes om midler for å kunne bidra til gjennomføring av en studie for å dokumentere effekter av energiforskning. Arbeidet skal ta utgangspunkt i FoU-prosjekter finansiert gjennom Forskningsrådets aktiviteter RENERGI/ENERGIX, FME og CLIMIT i perioden 2008 - 2018, og det er særlig aktuelt å se p...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Alternative modeller for utvikling av sosialt bærekraftige boliger

Dagens boligproduksjon er styrt av kortsiktige mål og private utbyggingsinteresser og ivaretar i liten grad samfunnets mål om sosialt inkluderende og klimavennlige by- og boligomgivelser. Det er derfor behov for nytenkning i boligproduksjonen i norske byer, og spesielt når det gjelder boliger for...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

REsponsive, INtegrated , VENTilated - REINVENT - windows.

Forskningsprosjektet har to mål: øke kunnskap om muligheter og utfordringer av dynamiske fasader i bygninger, og utvikle et avansert dynamisk vindu/fasade som reduserer energibruket for klimatisering av bygninger og som gir et godt innemiljø. Dette vinduet/fasaden baseres på et dobbelt vindu elle...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities - ZEN Centre

Research Center on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (FME ZEN) er et forskningssenter for miljøvennlig energi etablert av Norges forskningsråd. NTNU er vertskap og samarbeider med SINTEF og brukerpartnere om å utføre forsknings-, utviklings- og innovasjonsaktivitetene i senteret. FME Z...

Awarded: NOK 176.0 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Planning Instruments for Smart Energy Communities

Forventet produkt resultat er levert i h t prosjektbeskrivelsen. I den siste delen av prosjektet, har begge arbeidspakkene fullført Task 1.4 "PI-SEC Scenario Calculator Guideline" and the task 2.4 "PI-SEC Planning Wheel guideline" og publisert disse innen tidsfristen. WP1: PI-SEC Scenario Calc...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Sino-Norwegian Partnership on Sustainable Energy

SiNoPSE er et norsk-kinesisk partnerskap på bærekraftig energi (SiNoPSE) mellom Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Tsinghua University (THU) og Shanghai Jiao Tong University (SJTU). Partnerskapet har som mål å skape og videreutvikle et såkalt "trippel helix"-samarbeid mellom d...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 9: the Norwegian EU Network on Smart Cities and Communities

EU-skyggegruppen for energieffektive bygninger og Smart Cities sikter mot økt norsk deltakelse i EU-finansiert forskning og nettverk. Det finnes stadig flere aktuelle norske aktører med interesse for internasjonalt samarbeid, men terskelen mot faktisk deltagelse er høy. I EU-skyggegruppen tar NTN...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 9: EERA JP Smart Cities NTNU SP3-coordination

Siden etableringen i 2010 har EERA Joint Smart Cities (EERA JPSC) og dets medlemsorganisasjoner bidratt betydelig til forskning og innovasjon i smarte byer. Hovedformålet er å utvikle robust forskning og innovasjon for smart planlegging, utforming og drift av urbane energisystemer, godt integrert...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 9: NTNU (Faculty of Architecture and Fine Arts) participation in IEA-SHC Task on Building Integrated Solar Envelope Systems

-

Awarded: NOK 30,637

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 9: Strategic participation in EU-fora Smart Cities NTNU

EU-fora Smart Cities har til hensikt å påvirke utviklingen av 4 utvalgte EU-fora som omhandler energieffektive byer, for bedre tilrettelegging for og forakring i NTNU Smart Sustainable Cities og norske smartby-aktører generelt. (1) Den europeiske bygningsteknologiplattformen (ECTP AISBL) har god...

Awarded: NOK 0.77 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

COSTINF-COST Infrastruktur

Møte Cost FP1101

Hensikten med møtet er å forberede avslutningen av Cost Action FP1101 og publiseringen av resultatene blant annet med egen sesjon på konferansen Shatis 2015 i Polen og med en spesialutgave av Materials and Construction. På programmet står også diskusjon av samarbeid om H2020.

Awarded: NOK 3,150

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

PICH

Rapporten oppsummerer arbeidet og resultatene fra JPI PICH ?The impact of urban planning and governance reform on the historic built environment and intangible cultural heritage». Prosjektgruppen som bestod av forskere fra Nederland, Storbritannia, Italia og Norge gjennomførte tolv eksempelstudie...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

HOME holistic monitoring of indoor environment

HOME, mot lavest mulig energiforbruk og best mulig innemiljø Byggesektoren er den største forbrukeren av energi for tiden, både i Norge og i de fleste andre land. Energiforbruket i bygninger må avta for å skape en bærekraftig fremtid for nye generasjoner, spørsmålet er HVORDAN gjør vi det? ...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 7: EERA JP Smart Cities management and participation

Smart Cities and Communities er et viktig tema for EU-kommisjonen innenfor den strategiske energiteknologiplanen (SET), og i 2011 så vi dermed opprettelsen av et fellesprogram for Smart Cities i den europeiske energiforskningsalliansen EERA. Fellesprogram met (joint program, JP) ledes av Austrian...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 7: Strategisk deltakelse i EU SET-plan fora for energibruk i bygninger og Smart Cities

EU-skyggegruppen for energieffektive bygninger og Smart Cities sikter mot økt norsk deltakelse i EU-finansiert forskning og nettverk. Det finnes stadig flere aktuelle norske aktører med interesse for internasjonalt samarbeid, men terskelen mot faktisk del tagelse er høy. I EU-skyggegruppen tar NT...

Awarded: NOK 0.51 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Daylighting solutions and systems for retrofitting buildings in the Nordic climate to low-energy, 0-energy or ZEB-standard

Prosjektet DayLighting started 1. november 2013. En vitenskapelig assistent er blitt ansatt på en delstilling ved Fakultet for arkitektur og billedkunst for å jobbe på prosjektet sammen med prosjektlederen ved NTNU og partnere: Link arkitektur og Glass og fasadeforeningen. Aktivitetene i prosje...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 5 - EU: Strategisk deltakelse i EU SET-plan fora for energibruk i bygninger - ECTP og E2BA

Prosjektets hovedmål er større norsk deltakelse i EU-finansiert forskning og utvikling på fagområdet energibruk og energi-effektivitet i bygninger. Det er idag svært liten deltakelse fra norsk byggebransje og andre institusjoner i bygningssektoren. Prosje ktet innebærer at NTNU, i samarbeid med S...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 5 - IEA: Contribution to Definition Phase of IEA SHC Task 51 Solar Energy in Urban Planning

Operating Agent for Task 51 er TU Lund, med Maria Wall som prosjektleder. Prosjekter er i definisjonsfasen, og er tenkt igangsatt i høst 2013. Det er derfor vi søker om NFR-støtte til perioden 1.oktober 2012 - 30.september 2013. Task 51 har som mål å utv ikle strategier, verktøy og retningslinje...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Energy efficient up-grading of historical villages in SheXian County, China

Energy efficient up-grading of historical villages in Pingyao area, Shanxi County, China Årsrapport NFR 2016, populærvitenskapelig framstilling Prosjektets hovedmål har vært å utvikle forskningssamarbeid med kinesiske forskere og institusjoner, nærmere bestemt å etablere et forskningssamar...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

What Buildings do: The Effect of the Physical Environment on Quality of Life of Asylum Seekers

Asylsøkere tilbys generelt en langt dårligere boligstandard enn befolkningen for øvrig. Dette er gjerne begrunnet i at bosituasjonen er ment å være midlertidig, men i praksis vet vi at mange asylsøkere bor på mottak i flere år. Bygningene er ofte bygget for helt andre formål enn å være boliger, d...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET2: Søknad om midler til NTNU-deltakelse i EU-fora relatert EUs SET-plan, E2BA

Prosjektet innebærer at NTNU overtar rollen som SINTEFs representant i EU-forumet E2BA med ansvar for posisjonen National Liason Point, NLP. Virksomheten i prosjektet: 1. Lyttepostvirksomhet for innhenting av relevant informasjon 2. Møtedeltakelse i E2BA s virksomhet 3. Informasjonsformidling ti...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

INDNOR-India-programmet

Bhopal2011: Requiem & Revitalisation,Towards sustainable Development & Community Management of industrial heritage at the Bhopal Gas Tragedy

Bhopal's legacy has the potential to create awareness and contribute to research across disciplines as an investment towards promoting is sustainable and equitable development which is a core concern in India's emergence as a nation of rising economic and geopolitical significance. NTNU is a UN ...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Improved Window Technologies for Energy Efficient Buildings

Hovedmålet til prosjektet "Improved Window Technologies for Energy Efficient Buildings", som gjennomføres av NTNU og SINTEF Byggforsk i samarbeid med Lian Trevarefabrikk og Lawrence Berkeley National Laboratory (USA), er å utvikle nye forbedrede vindusløsninger og systemer som gjør det mulig å st...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FMEINFRA-FME - utstyr/infrastruktur

ZEB. FME Forskningsinfrastruktur. Full Scale Test Cell Field Station Laboratory 2010

The ZEB Research Centre is dependent on having laboratory facilities to carry out its R&D activities. All the five Work Packages will do analysis and testing of the materials, components, structures and solutions they develop in the laboratories, in-situ at a field station, and in pilot building...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage