0 projects

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Strength2Food FORSTERK

Strength2Food FORSTERK skal bidra til økt kunnskap og dialog om bærekraftige matsystemer i Norge. Prosjektet bygger på resultatene fra Strength2Food prosjektet som ble avsluttet i 2021. I alt 12 europeiske og 2 asiatiske land deltok i prosjektet som konsentrerte seg om opprinnelsesmerking og økol...

Awarded: NOK 0.79 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Oslo

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

REDUCE - Rethinking Everyday Plastics

The project REDUCE is an interdisciplinary collaboration between researchers from the fields of design, sociology and history as well as a number of companies and organizations. Together, they will look at plastic in a systems perspective and investigate how we can reduce the consumption of plast...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

FoodLessons: Culinary Heritage as a Resource in Developing "Food Nation Norway 2030"

I 2010 ble mat for første gang registrert på UNESCOs ikke-materielle verdensarvliste med oppføringen av Middelhavsdietten, fransk gastronomisk matskikk, Michoacán-kjøkkenet, samt kroatisk ingefærbrød. Interessen for det nordiske kjøkken og dets teknikker, råvarer og retter har hatt et kraftig opp...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Wasted Textiles: Reduced synthetic textile waste through the development of resource-efficient value chains

Wasted Textiles mål er å redusere bruken av syntetiske tekstiler og mengden som kommer på avveie. Prosjektet er ledet av Ingun Grimstad Klepp ved SIFO/OsloMet og støttet av Norges Forskningsråd og Handelens Miljøfond. Bruken av plast har økt jevnt de siste 50 årene og i dag utgjør syntetiske tek...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Diversifying sustainable and organic food systems

FOOdIVERSE skal undersøke hva som karakteriserer matforsyningen og matforbruket i fem europeiske land: Tyskland, Italia, Norge, Polen og Storbritannia. Prosjektet søker å identifisere hva som kjennetegner et robust og mangfoldig forsynings- og forbruksmønster og hvilke faktorer som kan bidra til ...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Sustained employment of hard-to-place citizens in small and medium sized enterprises: A mixed-method study in Norway and the Netherlands

Prosjektet undersøker hvordan små og mellomstore bedrifter kan lykkes med å varig ansette personer fra ‘utenforskapet’ i arbeidslivet, samt hvordan de kan støttes effektivt i dette. Med personer fra utenforskapet mener vi personer som står utenfor arbeidslivet på jobb på grunn av psykiske, kognit...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Debt problems, ill-health and labour market marginalisation

Populærvitenskapelig framstilling En sentral utfordring for det norske samfunnet er det høye og stadig økende lånevolumet blant husholdene. Myndighetene uttrykker bekymring over potensialet for omfattende gjeldsproblemer. Et hovedmål for velferdsstaten er å beskytte innbyggerne mot negative effe...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

A fair chance? How geography shapes life opportunities

Hvilke muligheter man har til å bevege seg oppover den sosioøkonomiske stigen, i løpet av ens egen levetid og på tvers av generasjoner, er viktig for kunne bekjempe fattigdom og redusere ulikhet. Dette perspektivet representerer utgangspunktet for prosjektet. Vi spør også: «Hvordan former den geo...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Omstridte innsatsfaktorer i norsk økologisk landbruk: Betydning for oppfatninger og forbruk av økologisk mat.

EUs regelverk for økologisk landbruk revideres med jevne mellomrom blant annet for å møte nye utfordringer med hensyn til bærekraft og miljø. Det stilles blant annet spørsmålstegn ved bruken av flere ulike innsatsmidler innenfor økologisk landbruk og prosjektet Organic-PLUS, finansiert gjennom EU...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions - Policy Evaluation Network (PEN) - OsloMet Food and Nutrition Policy (FNP)

Gruppen «OsloMet Food and Nutrition Policy» (OsloMet FNP), som omfatter forskere fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO og Samfunnsernæring ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid på OsloMet, har 2019-2022 deltatt i den europeiske multi-disiplinære forskningsnettverket PEN "Effective...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Relinking the weak link. Building resilient digital households through interdisciplinary and multilevel exploration and intervention.

Digitalisering, store data og tingenes internett har gjort hjemmet til en 'hub' for digitale aktiviteter og sårbarheter i samfunnet. Vi som bor i hjem gis stort ansvar for vedlikehold, for sikkerhetsrutiner og for bygging av nødvendig kompetanse for vurdering og håndtering av ulike sikkerhets- og...

Awarded: NOK 14.2 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

PREVENTING SICK LEAVE AND MARGINALIZATION IN YOUNG ADULTS

Hele 14 millioner unge i alderen 15-29 i Europa står utenfor utdanning og arbeid - såkalte NEETs på engelsk. Tall fra SSB viser at 11,2 prosent av unge i Norge aldersgruppen mellom 15 og 29 år var utenfor arbeid, utdanning og arbeidsrettede tiltak i 2020. Det er en mangel på kunnskap om hvilke ti...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Creating integrated person-centred care in different settings

Norske og danske kommuner oppfordres til å utvikle helse- og omsorgstjenester som kan understøtte eldre til å bo lengst mulig i eget hjem. Idealet er et sammenhengende tjenestetilbud som stimulerer eldre med funksjonsnedsettelser til i størst mulig grad ta i bruk egne ressurser for å mestre hverd...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

HIRE? A mixed-method examination of disability and employers inclusive working life practices

Formålet med HIRE-prosjektet er å bidra med kunnskap om arbeidsgiveres holdninger og praksiser overfor jobbsøkere med funksjonsnedsettelser. Prosjektet inkluderer fire delstudier og ble gjennomført i nært samarbeid med partnere fra Sverige og USA, og representanter fra NAVs arbeidslivssentre i Ak...

Awarded: NOK 13.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Sites of Access. Entry opportunities into employment for people with disabilities

Forskningen har etterhvert funnet mye kunnskap om hvordan arbeidslivet utestenger funksjonshemmede. Dette er åpenbart viktig kunnskap. Dette prosjektet tar derimot utgangspunkt i et annet faktum, nemlig det at mange funksjonshemmede faktisk er inkludert i arbeidslivet. Prosjektet studerer derfor ...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Enhancing local wool value chains in Norway

Forbruk og produksjon av tekstiler står ovenfor store utfordringer og omlegginger. Krus bidrar i debatten om bærekraftige klær gjennom å fokusere på en lokal verdikjede og lokalt forankrede klær. Norsk ull og de spesifikke kvalitetene ved de ulike rasene spiller en vesentlig rolle for norsk tekst...

Awarded: NOK 20.9 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Risk management strategies when households face collapsing electricity and digital infrastructure

Prosjektet, som har hatt varighet fra 2014 til 2018 (med en PhD som avsluttes 2019), tar utgangspunkt i at hushold har blitt svært avhengig av strøm og IKT, at myndighetene ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til denne sårbarheten og at lokalbefolkninger utgjør en vesentlig, men undervurdert ressu...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo