0 projects

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Growth and management of uneven-aged mixed forests

Management of mixed species forest stands offers many advantages for the range of ecosystem services currently in the focus in Europe. We are currently studying the growth and management of even-aged mixed stands. Increasing interest for uneven-aged management across Europe makes it necessary to ...

Awarded: NOK 45,802

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Changing forest area and forest productivity - climatic and human causes, effects, monitoring options, and climate mitigation potential

Globale klimaprediksjoner viser trender til at eksisterende skog vokser raskere og at trær ekspanderer inn i de boreale-alpine overgangssonene. For å opprettholde biodiversitet og innfri internasjonale forpliktelser til å redusere klimagassutslipp, er det viktig å forstå hvordan endringer i den b...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Impacts of tropical agriculture on biodiversity across spatial scales

Omgjøringen av naturlige habitater til landbruksområder er en viktig faktor i den globale biomangfoldskrisen, og det biologiske mangfoldet vil i stadig større grad bli avhengig av de som utvikler landbrukspolitikken. Å forstå innvirkningene av landbruk på biomangfold og hvordan man best kan håndt...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Launching the first vaccination programs for a beneficial, pollinating insect.

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET: Vi oppdaget hvordan biedronninger kan oppnå en vaksineeffekt i larvene sine ved help av proteinet Vitellogenin: dronningene klistrer bakteriebiter til Vitellogenin og overfører proteinet til eggene før disse blir lagt. Bakteriebitene aktiverer det medfødte immunforsvaret,...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUMFOREST - Mixed species forest management. Lowering risk, increasing resilience. (REFORM)

Skog med treslagsblanding er kjent for økt vekst og redusert risiko sammenlignet med artsrene bestand. Fordelen av blandingsskog kan være avgjørende i en usikker fremtid med økende skader som følge av klimaendringene. I Norge dominerer bare tre treslag i naturskogen og bare to av dem, gran og fur...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Trapped in a cold-adapted body: the causes and consequences of phenotypic change in a rapidly warming Arctic

Det er knyttet stor usikkerhet til om arter klarer å tilpasse seg klimaendringene raskt nok. Svalbard er et av de stedene på kloden med raskest økning i temperatur. I vårt prosjekt har vi belyst effekten av klimaendring på fysiologien, adferden og bestandsdynamikken til svalbardrein. Vår studie v...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

From place-based natural resources to value-added experiences: Tourism in the new bio-economy

BIOTOUR-prosjektet, finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) i perioden 2016-2021, har analysert nøkkelbetingelser for framtidens utvikling av det naturbaserte reiselivet i Norge. Prosjektet var organisert i fem integrerte arbeidspakker: (i) Det naturbaserte reiselivet i den norske bioøkonomien; ...

Awarded: NOK 35.1 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Functional traits across primary producer groups and their effects on tundra ecosystem processes

Høyere planter, moser og laver dominerer vegetasjonen over tregrensen. Individuelle arter innen disse gruppene er karakterisert av bestemte egenskaper, slik som næringsinnhold, høyde, veksthastighet og bladstørrelse. Disse egenskapene kan variere både innen den enkelte art og mellom arter. Når, f...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Viken

SANCOOP-South Africa - Norway research co-operation on climate, the environment og clean energy

Climate change - can lichens protect themselves using UV-induced melanins?

Laver dominerer i store områder for eksempel i tørre økosystemer og i Arktis og Antarktis. Økologisk er laver viktige både i Sør-Afrika og i Norge. For tørre områder i Sør-Afrika kan tap av laver føre til alvorlig erosjon. Dessuten kan tap av laver føre t il mindre nitrogenfiksering siden laver m...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Interaction of multifactor climate change and soil pollution in forest management: Testing a model plant species, European aspen

...

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2013-2013

Location: Viken

IS-JSPS-JSPSmobilitet fra Japan

Reevaluation of pollen limitation and resource limitation in plant reproduction

...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

A comparative approach to identifying genes linked to successful cognitive aging.

Honningbia er en av de best utviklede dyremodellene for studier av sosial adferd. Denne bia har også blitt mye brukt i forskning på læring og hukommelse. Vi har tidligere vist at honningbia har en fleksibel aldringsprosess som styres av sosiale relasjoner. Mye fokus innen aldringsforskning retter...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Viken

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Wood surface protection by wood modification systems under different climatic conditions

Wood is an environmentally friendly material, because it is recyclable, CO2-neutral and sustainable. Due to limited biological resistance and UV-stability, the tendency to shrink/swell at alternating moisture conditions, wood has to be protected to ensure the service life expected of the applica...

Awarded: NOK 51,190

Project Period: 2012-2014

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

WW-Net COMPETING USES OF FOREST LAND? The future of integrative and segregative policy and forest management approaches in Europe

The demand for biofuels has rapidly increased during the last few years and it is estimated that this trend will continue. Underlying reasons are the rising costs of fossil fuels,peaking of oil production in many of the major producing countries as well a s the political instability in importaant...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sustainable Salmon Angling Tourism in a Changing World

SALMONCHANGE-prosjektet framskaffer ny kunnskap for bærekraftig utvikling og innovasjon i norsk lakseturisme i en periode preget av regionvis nedgang i laksebestandene og usikkerhet og endringer i laksefisket. I intervjuer og spørreundersøkelser til sportsfiskere, elveeiere og andre fisketurismea...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Viken

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Rainforest degradation, oil palm agriculture, and the world's hottest hotspot of biodiversity

Colombia is one of the world's most biodiverse nations, and is home to many species that are threatened with extinction. This project investigated how developments in Colombian agriculture are impacting biodiversity, using field data to understand how wildlife communities change in response to hu...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Prospects for Managing Tourism Development in Protected Areas in a Period of Transition

Markedsgrunnlaget: Det er gjennomført en nettbaserte undersøkelse blant besøkende i Hardangervidda nasjonalpark sommeren 2012 og blant utenlandske turister som har besøkt Norge i 2011 og 2009. Undersøkelsen måler turistenes interesse for å kjøpe et utvalg produkter i tilknytning til nasjonalp...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Viken

INDNOR-India-programmet

Predicting biodiversity responses on tropical mountaintops and in forest canopies under climate change

2010 is the United Nation's International Year of Biodiversity. The focus on biodiversity is extremely timely, as we face a critical shortage of biodiversity data needed to meet the primary challenges facing conservation - particularly in light of current climate change projections. A number of ...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Viken

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Natural Resource Management in Amazonian Indigenous Reserves

Urfolksterritorier står i dag for 54% av reservatarealer på tvers av alle ni Amazonas land, og dekker omtrent 50% av skogarealet i colombiansk Amazonas. Slike reservater spiller en nøkkelrolle i å beskytte og bevare biologisk mangfold i tropisk skog mot hogst, landbruk konvertering og skogbranner...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2010-2017

Location: Viken

NORDAM-SAM-Samarbeidet Norge – Nord- Amerika

Støtte til opphold i 2 måneder som gjesteforskerstipend for Dr. Ross Nelson fra NASA, USA . Tilhørende prosj nr 166482/I|0

Gjesteforskerstipend til Dr. Nelson . Oppholdet varer ca 2 måneder i 2010.

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2010-2010

Location: Viken

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Integrating Airborne Laser Scanning (ALS) and optical data for forest inventory, Utenlandsstipend

This proposal concerns the visit at the Canadian Forest Service -Pacific Forestry Center (CFS-PFC), BC, Canada (CFS-PFC) for Ph.D. student Hans Ole Ørka. The visit at CFS-PFC is an integrated part of Hans Ole Ørka?s Ph.D. project. He will accomplish resea rch tasks on integrating remote sensing d...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Viken

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Skoglauget - Økt rekruttering til skognæringen og skogfagsstudier

Søkningen til skogfagutdanningene på høyere nivå har falt dramatisk de siste årene. Opptaket i 2006 var historisk lavt og færre enn 10 studenter startet høyere utdanning i skogfag i Norge (3 ved UMB og 6-7 ved HiH). For 2007 var det en gledelig økning, me d 13 nye bachelor¬studenter i skogfag ved...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Viken

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Economic analyses of use of forest and forest products in Norway to reduce the atmospheric concentration of greenhouse gases, utenlandsstip.

Forest and forest products contribute today in two ways to the reduction of atmospheric content of greenhouse gases. First, while growing, forest absorbs CO2, which is stored in the wood. An old tree may be a pure storage of carbon. But later, the tree wi ll decompose and emit CO2 until most of t...

Awarded: NOK 90,000

Project Period: 2008-2009

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Optimizing silviculture for bioenergy production in Norway, dr.gr.stipendiat

The current focus on bioenergy makes it likely that the future demand for wood products from forestry calls for a more intensive silviculture that produces valuable timber and energy wood. Silvicultural means to increase wood production include species se lection, density management, genetic impr...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Viken

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

People versus Parks: Can indigenous peoples coexist with tropical forest biodiversity?

Indigenous territories currently account for 54% of all reserves by acreage across all nine Amazonian countries, and overall cover 100 million hectares. Indigenous reserves may therefore play a key role in future climate change scenarios by stemming defor estation and preventing biodiversity eros...

Awarded: NOK 90,000

Project Period: 2008-2008

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

SUPOENER: The Future Role Of Biomass Energy In Norway - An Interdiciplinary Technological, Economical And Environmental Research Program

I WP1 har vi sett på utvikling av økonomisk realistiske bioprosesser for konvertering av trebiomasse til biodrivstoff. Denne forskningen har omfattet tre deler: (1) enzymatisk omdannelse av polysakkarider som cellulose til enkle sukkerarter som kan omdannes til for eksempel etanol gjennom ferment...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2008-2017

Location: Viken

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Linking belowground carbon with LiDAR

Carbon (C) circulates naturally among the terrestrial biosphere, atmosphere and oceans. Growing trees and other vegetation capture CO2 from the atmosphere by the photosynthesis. The C balance of a forest varies greatly during stand development and is thus dependent on forest management practice....

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Effects of Changing Climate on the Alpine Tree Line and Mountain Forest Carbon Pools Along 1500 km N-S and Elevation Gradients

Vi har dokumentert gode resultater ved bruk av vegetasjonshøydemålinger fra flybåren laserskanning (FLS) til deteksjon av små trær i overgangssonen mellom skog og alpin sone. Høydemålingene er i praksis en tett tredimensjonal sky av ekko fra laserpulser sendt ut fra en sensor under et fly. Gjenno...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2008-2016

Location: Viken

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Life history patterns in large carnivores and their application for management and conservation.

Life-history is an organism's pattern of growth, reproduction and mortality, formed by long-term evolutionary processes and by immediate responses to the environment. This project has 3 main objectives: 1) evaluate the patterns of lifetime reproductive su ccess of male and female brown bears; 2) ...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Viken

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Validering av nye norske boniteringsmodeller for gran og furu

Boniteringsmodeller for skog er en avgjørende del av vekstmodellene og har derfor stor innflytelse på viktige elementer i praktisk skogbruksplanlegging. De eksisterende boniteringsmodellene er basert på permanente prøveflater fra Skogforsk. Fra planleggin gspraksis har det fra tid til annen blitt...

Awarded: NOK 0.43 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Viken