0 projects

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

BIOPHYSICS OF DOUBLE BILAYER MEMBRANE COMPARTMENTS

Doble lipidmembranrom - cellulære beholdere omsluttet av to myke membraner - er ofte observert i biologiske celler som for eksempel cellekjernen, kloroplaster og mitokondrier. Nylig ble doble membraner observert i nøkkelprosesser som involverer autofagi. Autofagi ('selvspising') er biologiens måt...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Oslo

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

CRISPR-Cas9 corrected T cells for personalized therapy

Denne studien utvikler måter å behandle pasienter med medfødte T-celle-defekter ved å korrigere deres feilfungerende T-celler ved hjelp av genomiske sakser. Saksene må ledes til det defekte genet ved hjelp av en merkelapp kalt guide-RNA (gRNA). Å finne gRNA-prioriteringen til hver enkelt pasient ...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

DID SURFACES ENABLE THE ORIGINS OF LIFE? The role of interfaces in the emergence of primitive cells on the early Earth

Hvordan primitive celler oppstod og utviklet seg under den tidlige fasen til jordkloden, anses å være en av de uløste grunnleggende vitenskapelige problemene. De første primitive cellene, protocellene, betraktes vanligvis som sfæriske skall, fritt suspendert i vann og som på en eller annen måte h...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Determining the Molecular Architecture of Centromeric Chromatin

Celler deler seg konstant i kroppen vår. Fra en enkelt celle, dannet ved fusjon av en eggcelle og en spermcelle, utvikler vi oss til en kompleks organisme gjennom flere celledelinger. Når organismen er fullt utviklet fortsetter cellene å dele seg for å muliggjøre vekst og for å regenerere vev. De...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Large-scale personalized omics networks to model the disruption of gene regulation in cancer

Kreft er en kompleks sykdom. Hver enkelt svulst har et unikt sett av genmutasjoner og et særegent mønster for hvordan disse genene fungerer i kreftcellen. Det har nylig blitt klart at forstyrrelser i interaksjoner mellom gener og proteiner også er unike og kan drive tumorutvikling og progresjon. ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Blocking regulatory T cells to restore immune function

Prosjektet tar sikte på å undersøke hvordan regulatoriske T celler hemmer T hjelperceller og T dreperceller, hvordan de demper immunsystemet og bidrar til å unngå autoimmunitet samt hvordan de kan utnyttes av kreftsvulster til å omgå anti-tumor immunitet. Vi utvikler metoder for å skru av og på r...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Post ERC: CRISPR-Cas9 for correcting primary immunodeficiencies

Prosjektet vil gjøre meg i stand til å søke ERC Starting Grant igjen i 2021.

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

CRISPR-Cas -mediated gene therapy for monogenic blood disorders

Hvert år blir rundt 50 barn med arvelige blodsykdommer født i Norge. De fleste av disse tilstandene kan kureres ved hjelp av benmargstransplantasjon, der den syke benmargen erstattes med en frisk fra en forelder, søsken eller fra en ukjent donor. Benmargstransplantasjon er imidlertid en vanskelig...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: Self-assembly of nanoparticle structures for optics applications. Anna Stephenson

...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Characterisation of cis-regulatory variations that dysregulate driver microRNAs in cancer

Dette prosjektet tar sikte på å forbedre vår forståelse av den ikke-kodende delen av genomet ved å dechiffrere hvordan spesifikke proteiner (transkripsjonsfaktorer, TF) interagerer med DNA for å kontrollere ekspresjon av gener. Kunnskapen vi får, gagner vår kapasitet til å studere mekanismene som...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Structure-Function Studies and Inhibitor Discovery Targeting the Proton-Gated Urea Channel and the Cytoplasmic Urease from H. Pylori

Helicobacter pylori-infeksjon i magens slimhinner er fortsatt et verdensomspennende problem og kan resultere i både magesår og magekreft. Uten aktive inngrep vil minst 20 % av befolkningen i utviklede land fortsette å bli smittet av dette gastriske patogenet. Utryddelse av denne organismen vil ku...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nano- and Micro- Materials Interfaces for Migratory Artificial Cells

Vi benytter protocellenettverksmodeller for evaluering av molekylær transport gjennom lipide nanotuber som potensielle kommunikasjonsmidler mellom primitive celler på den tidlige jorden. Nettverksdannelse initieres ved avsetning av multilamellære lipidreservoarer på en silisiumoksidoverflate i et...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

SNAREopathies: Mechanisms of neuropsychiatric genetic diseases of the SNARE complex: towards therapeutic intervention

Feil i signaloverføring mellom nevroner forekommer ofte i forbindelse med store hjernesykdommer, og kan føre til epileptiske anfall når som helst i livet. Proteiner fra SNARE-komplekset spiller en viktig rolle i signaloverføringen. De regulerer frigjøringen av signalmolekyler fra et nevron til de...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

HELSE-EU-Helse EU posisjoneringsmidler

EATRIS Norway: from bench to bed ? state of the art infrastructure and organization bridging the gap between basic and clinical research

EATRIS (The European Infrastructure for Translational Medicine) er en europeiske ESFRI-infrastruktur for translasjonsforskning og legemiddelutvikling og består per i dag av mer enn 90 ledende institusjoner fordelt på 13 nasjoner. Norge ble formelt medlem av EATRIS ERIC i 2016, og det norske EAT...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Molecular basis for genomic stability through shugoshins

Cellenes evne til å dele seg er selve essensen av livet og vår eksistens. Cellene i kroppen vår deler seg hver dag flere milliarder ganger. For alle celledelinger som konstant skjer i kroppen er det essensielt å bevare det genetiske materialet i de nye cellene. Alle kromosomer må dupliseres nøya...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Elucidating the role of intracellular cell-signaling pathways controlling FOXA1 functions in Breast Cancer

Østrogenreseptor (ER) formidler responsen på østrogener og er ansvarlig for å drive spredning hos ca. 70% av pasientene med brystkreft. Targeting ER er en vellykket terapeutisk tilnærming ved klinisk praksis for pasienter som uttrykker ER. Imidlertid reagerer et betydelig antall pasienter dårlig ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Role of PP2A and TOR signaling in the regulation of translation

Cellene i kroppen vår reagerer på mange signaler fra omgivelsene som omgir dem, og de lytter til signalene for å bestemme seg for hva de skal gjøre: å dele seg, å endre seg eller å være uforandret. Noe av det mer grunnleggende som cellen må ta hensyn til, er tilgjengeligheten av næringsstoffer i ...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NOR-OPENSCREEN - the Norwegian EU-OPENSCREEN node

NOR-OPENSCREEN er en distribuert, nasjonal infrastruktur av screeningplattformer som skal gjøres tilgjengelig for forskere fra både akademia og industri. Kjemisk biologi er et raskt voksende tverrfaglig felt som omfatter både kjemi, farmasi, nanoteknologi, biologi og molekylærmedisin og omfatt...

Awarded: NOK 33.3 mill.

Project Period: 2016-2025

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The role of 5-hydroxymethylation during mesoderm and hematopoietic cell fate specification

Humane embryonale stamceller (hESC) er pluripotente stamceller. Pluripotent beskriver deres evne til å gi opphav til alle mulige celletyper som finnes i kroppen. Under definerte dyrkingsbetingelser kan ESC ekspanderes og forbli pluripotente. Videre kan de pluripotente cellene som følge av helt sp...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Interrelationship between autophagy and ER stress, and their impact on the fate of prostate cancer cells treated with therapeutic drugs

Et problem ved kreftterapi er kreftcellers motstandsdyktighet mot behandling som er ment å drepe kreftcellene eller hemme deres vekst. Det er derfor viktig å forstå hvordan terapeutiske stoffer påvirker cellulære stressresponser som har innflytelse på kreftcellenes overlevelse og vekst, samt samm...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

STAMCELLER-Stamcelleforskning

Molecular analysis of myelodysplastic syndrome iPSC and iPSC-derived disease relevant cell types

Molekylære analyser av Myelodysplastisk syndrom iPSC og av iPSC-deriverte sykdomsrelevante celletyper Myelodysplastisk syndrom (MDS) (også kalt pre-leukemi) er et samlebegrep for en gruppe krefttyper karakterisert ved unormal blodproduksjon. MDS pasienter har en opphopning av umodne blodceller i ...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Impacts of glycosylation and mitochondrial mutations on prostate cancer cells

Prostatakreft er den vanligste ikke-kutane kreft hos menn i Europa og USA. Det er betydelig aldersassosiert, og vi har tidligere funnet at stoffskiftet er endret og mutasjoner akkumuleres i mitokondrier. I løpet av det siste året har vi identifisert et protein som regulerer vekstpotensialet til p...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Illuminating glia in the intact brain

Prosjektet hadde som mål å avdekke mekanismer for signalering mellom stjerneformede gliaceller (astrocytter) og blodkar i hjernen. Vi benyttet 2-fotonlasermikroskopi og ultrasensitive genetisk kodete fluorescerende sensorer for deteksjon av intracellular Ca2+ og ekstracellulær glutamat sammen med...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Immune Regulation and Tolerogenic Mechanisms in Organ Transplantation

Forskningsprosjektet omhandler mekanismer som regulerer immunapparatet før og etter organtransplantasjon. Immunapparatet har som funksjon å bekjempe virus og bakterieinfeksjoner og å bekjempe kreftutvikling. Etter transplantasjon av organer aktiviseres immunapparatet og angriper det transplantate...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

A novel mechanism for glial signaling studied by two-photon imaging

Prosjektet hadde som mål å karakterisere signaler i astrocyttter, de stjerneformede gliacellene, ved nervonal aktivitet. Spesielt var vi interessert i å studere om vannkanalproteinet AQP4 og dets forankringskompleks i utløperne rundt blodkar (endeføtter) påvirket signalene. Vi fant at AQP4 reduse...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

ERC-MORTH Bicarbonate transporters in acid-base balance - A structural focus

All mammalian cells use oxygen as an electron acceptor to run oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation is connected to the citric acid cycle and thus to the complete breakdown of nutrients, ultimately generating carbon dioxide (CO2) as the fin al waste product. When CO2 is solubilised...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Participation in the ESFRI-project EATRIS, the European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine

The European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine (EATRIS) is an international research infrastructure initiative aimed at strengthening health R&D in Europe to allow a more efficient transfer of research discoveries into new clinica l applications for disease prevention, di...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Therapeutic Strategies to Interfere with Inhibition of Anti-tumor Immune Activity Mediated by Regulatory T cells

Prosjektet undersøker en type hvite blodlegemer (regulatoriske T celler) som hemmer andre T celler i immunforsvaret og justerer immunresponser. Disse regulatoriske cellene er normalt viktige for å forhindre autoimmunitet og reumatiske sykdommer. Hvis de derimot virker for sterkt kan det bidra ...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian participation in the European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine (EATRIS)

Traditionally, biomedical research in Europe has been strong. Comparing the biomedical research budgets in the US to the EU, the output in publications and citations of European scientists is more than competitive. However, the transition from research di scovery to clinical product has not kept ...

Awarded: NOK 0.44 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

EMBLNODE-Nord EMBLsenter i molekylærmed

Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) - Centre for Molecular Medicine Norway - Nordic EMBL Partnership

Norsk Senter for Molekylærmedisin (NCMM) er et nasjonalt forskningssenter og fungerer som drivhus for unge, talentfulle forskere innen molekylærmedisin, bioteknologi og translasjonsforskning. Senterets overordnede visjon er å forbedre den molekylære forståelsen av helse og sykdom for slik å kunne...

Awarded: NOK 187.0 mill.

Project Period: 2007-2024

Location: Oslo