0 projects

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SyVN-2/SyPD-1.1 Kraftsystemforvaltning - vedlikehold, reinvesteringer, drift og organisering

Det norske energiforsyningssystemet representerer i størrelsesorden 400 mrd kroner i nyverdi, kapitalslitasjen og investeringene er på hhv. 7.5 mrd kroner og 4 mrd kroner per år. <.zeta.> holde reinvesteringer nede og samtidig holde risikoen under kontrol l blir vesentlig både i et bedrifts-og sa...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

LAP - Læring og kunnskapsbygging på arbeidsplassen

Visma Services Norge AS og Statoil Detaljhandel med støtte av HSH og forskningspartnerne NR, SINTEF og InterMedia vil gjennom dette prosjektet drive FoU for å styrke sine aktiviteter innen læring og kunnskapsbygging. Visma Services Norge har sin virksomhe t innen tjenesteyting, og Statoil Detaljh...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland

OG-Program for olje og gass

Ferdigstillelse av Elektronisk Kontrollsystem og Testing av Marin Skjærbølgekilde - VibroPile

150009 Prosjektet VibroPile har hatt seks delmål eller faser der det endelige mål er å utvikle en praktisk S-bølgekilde for generering av horisontaal polariserte skjærbølger for kartlegging av stukturen over og i olje- og gassreservoarer. Disse fasene er følgend e: 1. Mulighetrsstudie for teoret...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Markedsprosjekt for oppdrettet torsk (Samfinansiert med 149558/I10)

...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Sektorregulering

De senaste årens genomgripande førendring av spelreglerna på elmarknaden er ett stort marknadsekonomiskt experiment. Før att denna nya ordning verkligen skall leda till en effektiv elførsørjning krevs økad kunskap om hur en elmarknad i konkurrens verklige n fungerar och hur de problem vi ser best...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Paratuberkulosesmitte - geit og storfe.

Paratuberkulose som forårsakes av Mycobacerium avium subsp. paratuberculosis, er en kronisk sydom som angriper tarmen hos drøvtyggere. Dyrene blir smittet i ung alder, men det tar flere år før sykdommen viser seg. Sykdommen fører til store økonomiske tap. M.a.paratuberculosis har blitt utpekt so...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Markedsprosjekt for oppdrettet torsk

...

Awarded: NOK 0.91 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Troms - Romsa - Tromssa

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Effekten av gruppesammensetning på innhold av skatol og androstenon.

Det biologiske grunnlaget for rånelukt er feromonet androstenon og skatol, et nedbrytningsprodukt fra tarmen. Konsentrasjonen av disse stoffene er nær knyttet til hanngrisens kjønnsmodning. Androstenon er en metabolitt av det hannlige kjønnshormonet tes tosteron og er dermed knyttet direkte til...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Energi-og kostnadseffektiv vannbåren varme i moderne boliger

Prosjektet skal utvikle innovative systemløsninger og produkter for vannbåren varme i moderne boliger som gir høyere energieffektivitet og lavere totalkostnader enn dagens løsninger og produkter. Prosjektet inkluderer tre FoU-oppgaver: Utvikle energi-og kostnadseffektive heteflater. Utvikle løs...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Muligheter Helgeland

Hovedprosjektet er delt i to prosjekter: 1. Utvikling av nye miljøvennlige vannkraftprosjekter 2. Miljøtilpasning og miljømessig oppgradering av energianlegg - grønn energi Under prosjekt 1 er definert tre delprosjekter: 1.1 Utvikling av nye van nkraftprosjekter - på natur og lokalsamfu...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Leveringskvalitet i nettet

De årlige tapene på grunn av avbrudd og spenningsproblemer i kraftnettet i Norge estimeres foreløpig grovt til 2 milliarder kroner. Basert på relativt omfattende tidligere undersøkelser har en anslått at langvarige avbrudd medfører tap/kostnader på ca 1 m illiard kroner pr år. At kortvarige avbru...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Alternative treatment to malachite green of Saprolegnia sp. infection in Atlantic salmon

Saprolegnia infections were previously controlleld through the use of malachite green, an organic dye which has proven very efficient in killing all infectious stages of Saprolegnia sp. The use of malachite green has been banned in Norway and other parts of the world due to its potential toxico...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Utvikling og optimalisering av teknologi for produksjon av mikrokapsulert startfôr til marine fiskelarver

Ett av hovedproblemene innen produksjon av nye oppdrettsarter er å tilføre et egnet fôr i startfôringsfasen. I dag anvendes det kun levende fôr til artemia, rotatorier eller naturlig dyreplankton ved startfôring. Det er ingen som til nå har fremstilt et f ormulert fôr som kan brukes til startfôr ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Rogaland

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Mekanisk egnestasjon på Mausund i Frøya kommune - et brukerstyrt FoU-pilotprosjekt med følgeforskning

Prosjektsammendrag: Kystlinefisket er viktig for sysselsetting og bosetting langs norskekysten. Dette er et fiske som kan betegnes som ansvarlig og bærekraftig. Fra slutten av 1970-åra har det vært rapportert om et aukende problem med å skaffe egnere til kystlineflåten og fi sket har derfor gått...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Betydningen av variabel flyhøyde på nøyaktigheten av ressursregistreringer i skog ved bruk av flybåren laserscanner

En effektiv registrering av skogressursene er en forutsetning for rasjonell planlegging og forvaltning av skogen. Pågående forskning viser at fjernmåling basert på flybåren laserscanner kan bidra til en effektivisering av ressursregistreringen i form av r eduserte kostnader og økt nøyaktighet sam...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Buskerud

MAT-Næringsmidler

Spekeskinker av jevn, høy kvalitet ved bruk av ny metodikk for utvalg av råstoff og kontroll av prosess og sluttprodukt

Det er svært vanskelig å produsere spekeskinker av høy kvalitet, og enda vanskeligere å produsere høy kvalitet hver gang. Den viktigste årsaken til dette er den store variasjonen i råstoffet. Dette varierer bl.a. i størrelse, vannbindingsevne, pH, farge, kjøtt/fett fordeling og spekktykkelse. Di...

Awarded: NOK 0.82 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

MAT-Næringsmidler

Syntheses, biological effects and mechanisms of action of fatty acid analogues with conjugated double bonds

CLA is a group of fatty acids which are naturally found in ruminant fat, formed by biohydrogenation of polyunsaturated fatty acids, and has recently become an interesting health care product. Natural ASA is the world's leading producer of CLA, and covers more than 70 % of the market. Interest in...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

CompTether2 - Comp Tether Phase 2 - Analysis and verification of manufacturing, transportation and installation of COmp Tether

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Ukjent Fylke

FORM-Formidling

Fysikken i fokus - et rekrutteringsprosjekt i Vesterålen

...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Nordland - Nordlánnda

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Concepts for Loading of Oil in Arctic Shallow Waters

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Rogaland

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Klauvhelse

Prosjektet vil gi mer kunnskap om klauvsjukdommer her i landet og forberede et registreringssystem idet det norske helsekortsystemet er mangelfullt med hensyn til registrering av klauvsjukdommer. I Sverige benyttes et system der klauvskjærerne registrerer sjukdomsforandringer i klauvene ved beskj...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Immunterapi for behandling av HIV-positive pasienter

De siste årene har det blitt betydelig fokus på mulighetene for bruk av immunterapeutiske metoder i behandling av ulike sykdomstilstander. Oppmerksomheten har først og fremst vært rettet mot behandling av kreft, men HIV har også blitt mer og mer aktuell. Det fins mange former for immunterapi. Vår...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Industrial biostatistics network. Efficient handling of raw materials in industry

Sammendrag Increased international competition makes it crucial for industry to utilise raw materials as efficiently as possible. In all situations the focus is to produce stable and high quality end products for as low price as possible. This is a compl ex task, which needs competence in many a...

Awarded: NOK 15.2 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Rogaland

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Depolariserte anoder for elektrolytisk utfelling av metaller. E! 2440 DEANEW - EUREKA

Metoder vil utvikles for å teste og innføre depolariserende anoder eller delvis depolariserende anoder i elektrolyseprosessene for framstilling av kobolt, kobber og sink. Utfelling av oksidbelegg på anoden i koboltelektrolysen medfører store kostnader og arbeidskrevende operasjoner. Ulik...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Agder

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Utvikling av industriell fotosyntese bioreaktor for produksjon av marine microalger

Prosjektet initiert av samarbeid med den tyske forsker/grunder Dr. Bernd Kroon/Kroon AQA. Intravision har eksklusive rettigheter til CCL (Kald Katode Lysstoffrør) som gir unike muligheter for skreddersøm av spektralsammensetning (i denne sammenheng i forhold til å optimalisere forhold for fotosyn...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Akershus

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Mobilkommunikasjon - den mobile student.

Miljøet i Grimstad består blant annet av Ericsson, Telenor FoU og HiA, som er partnere i Agder IKT-senter. Grimstadmiljøet er ett av de største FoU-miljøene innen mobilkommunikasjon i Norden. I dette prosjektet ønsker industripartene i Agder IKT-senter å bygge opp mer grunnleggende kompetanse i ...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Agder

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Motordeler i armert termoplast

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Østfold

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Rolls-Royce Marine Systems Health Monitoring

...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Møre og Romsdal

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Bruk av MHC-gener i markørassistert seleksjon for øket sykdomsresistens hos laks

De statistisk signifikante assosiasjonene identifisert i FAIR CT97-3643 mellom spesifikke MHC-varianter og overlevelse mot patogene sykdommer hos atlantisk laks skal valideres gjennom nye smitteforsøk. Foreldre med antatt gunstige og ugunstige genvariante r skal identifiseres i årets avlspopulasj...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Tredaude i søtkirsebær (Prunus avium L.) - årsaker og tiltak.

Produksjon av søtkirsebær for både heimemarknaden og eksport har vore og er framleis eit satsingsområde innan norsk hagebruksproduksjon. Det er difor sett i gang investeringar i nye søtkirsebærplantingar i både etablerte og nye dyrkingsområde som vil gje monaleg volumauke av søtkirsebær dei nærm...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke