0 projects

FORNY20-FORNY2020

Tunikater,-Utvikling av effektive høste og prosessmetoder for nye produkter.

Dyrking av sekkedyr har stort potensial som kilde til marine proteiner. Tidligere forsøk har vist at det er mulig å produsere store mengder tunikater på et lite areal. For å kunne kommersialisere produksjon av sekkedyr er det nødvendig å utvikle høstemeto der som er effektive. For å kunne bruke ...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Effective multi component vaccine against winter ulcer in salmon. Prosjektnummer: 217391

-

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Industrial and commercial verification of novel method for blowout prevention and handling by improved wellbore positioning

Prosjektets mål: Teknisk og komersiell verifisering av ny metode for forbedret informasjon om borehodeposisjon under boring. Det er stor risiko forbundet med boreoperasjoner offshore, tildels på grunn av begrensninger dagens løsninger for borehodelokalis ering. De fleste metoder brukt i dag mang...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

SalmonProbe,- en ny og innovative metode for å angi smoltstatus

50 millioner fisk dør hvert år i norsk oppdrettsnæring. Dette tilsvarer 15-20 % av den fisken som settes ut i sjøen hvilket igjen påfører næringen store økonomiske tap. En stor del av denne dødelighet kan skyldes at fisken settes ut i sjøen på feil tidsp unkt. Styrt smoltifisering, samt optimal...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

OptiNet - Faster networks using less energy

Med den eksplosivt økende bruken av trådløse og mobile enheter er trafikken i trådløse nett forventet å øke til det sjudobbelte innen 2016. De fleste nettverkskoblinger opplever stor nedgang i overføringshastighet som følge av pakketap. Balansert nettverk skoding er en ny teknologi som er forvent...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Preventing the degradation of cultural heritage artefacts

Memori INC-prosjektet vil kommersialisere resultatene av forskningsresultater utviklet gjennom tre tidligere og ett gående EU-prosjekt med fokus på virkningen av luftkvalitet på kulturarv-objekter. Sensorikk, tilgjengelig data og kunnskap kombineres for s vært verdifull overvåkning og rådgivning ...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

EIR - an eHealth solution in cancer palliative care

EIR er web basert løsning for symptom registrering innenfor kreftrelaterte plager. EIR konseptet består av forskjellige moduler, der hver modul er tilpasset bruker og hvor pasienten befinner seg i behandlingsforløpet (poliklnikk, sengepost, hjemme). Alle modulene kommuniserer med en EIR database...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

FunPERL - Overflatebelagt ekspandert perlitt som lettvekt fyllstoff i mørtel- og sementformuleringer

Den svært konkurranseutsatte byggebransjen står foran store utfordringer mot produktiviteten som begrenses av høy vannopptak, lang tørketid og høy densitet i mørtel og sement. Byggeindustrien etterlyser derfor innovative mørtel og sement formuleringer med lav densitet, høy mekanisk styrke og lav...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Verification and commercialization of a novel brain mimicking Acoustic Contact Fluid (ACF)

Ultralyd-veiledet hjernekirurgi er en etablert metode ved St.Olavs Hospital og flere andre sykehus. Under hjernesvulstoperasjoner brukes ultralyd aktivt for å kunne fjerne svulstvev på en trygg måte ettersom overgangen mot normalvev kan være vanskelig sel v i mikroskop. Ved bruk av ultralyd kan m...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Søknad om prosjektmider for forskningsbasert innovasjon FORNY2020 2014-2015

Prekubator TTO AS er Technology Transfer Office (TTO) og kommersialiseringsaktør for 11 forskningsmiljø. De største forskningsmiljøene og ideleverandørene er Universitetet i Stavanger, IRIS og Stavanger Universitetssjukehus. Prekubator TTO søker om pros jektmidler for å dekke prosjektaktivitet ...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

FORNY 2020. Sinvent's kommersialisering av SINTEFs forskningsresultater.

Se prosjektsammendrag i vedlagt prosjektbeskrivelse.

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

ThermaSiC - Thermal spraying of Silicon Carbide

Slitasje og korrosjon ødelegger årlig verdier for 1-2% av brutto nasjonalprodukt i den industrialiserte verden. Dette har gitt grunnlag for en stor industri for overflatebehandling og beskyttelse av utstyr og metalldeler. I tilfeller med svært høy slitasj e utrustes metalldeler i dag med keramisk...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Verification of Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction (PALME)

Fast fase ekstraksjon blir mye benyttet i prøveopparbeidings markedet. Det som gjør fast fase ekstraksjon så populært er: Lav pris, høye ekstraksjonsutbytter, enkel protokoll og høy nøyaktighet. Parallell Kunstig Væskemembran Ekstraksjon er en ny teknikk utviklet ved Farmasøytisk Institutt, Univ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Industrial validation of a prognostic/predictive test for cervix cancer

Kjemoradioterapi er standardbehandling for livmorhalskreft, og reduserer tilbakefall og sykdomsrelatert død med opptil 50%. Responsen på terapi er imidlertid svært variabel, og det er stort behov for biomarkører som i større grad kan predikere prognose og terapirespons. Effektive biomarkører kan...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Norinnova Technology Transfer: Søknad om lokale prosjektmidler

Norinnova Technology Transfer AS (NTT) har deltatt i FORNY-programmet siden oppstarten av programmet i 1995, og programmet er vårt viktigste verktøy i arbeidet med innovasjon. De 65 bedriftsetableringene som NTT har bidratt til, har skapt over 500 arbeids plasser og har tiltrukket seg over 800 MN...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

proteomeMAP - A technology for validation of commercial antibodies

Not relevant

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Lokal Prosjektstøtte for Bergensmodellen 2014 og 2015

Bergen teknologioverføring AS (BTO) søker med dette om tildeling av frie prosjektmidler fra FORNY2020 -programmet i Norges Forskningsråd for 2014 og 2015. BTO representerer de 8 største forskningsinstitusjonene i Bergensregionen (UiB, Helse Bergen, IMR, U ni Research, HiB, CMR, NIFES og NOFIMA) m...

Awarded: NOK 20.3 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Inven2 søknad om FORNY2020 lokale prosjektmidler for 2014 og 2015

Inven2s misjon er å få forskning og innovasjon ut til samfunnet gjennom kommersialisering. Vi har etter etableringen i 2010 blitt den største aktøren i Norden innen kommersialisering av forskning takket være fokus på god kundekontakt hos forskere og komme rsialelle aktører, effektive arbeidsprose...

Awarded: NOK 19.1 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KI Lokale prosjektmidler 2014 og 2015

De siste tre årene har Kjeller Innovasjon lagt ned betydelig innsats i forhold til å øke antall samarbeidspartnere og gjennom det utvikle en stadig mer potent prosjektportefølje. Den lokale prosjektstøtten skal brukes til å styrke og kvalitetssikre alle l edd i kommersialiseringsprosessen. Innsat...

Awarded: NOK 22.8 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

BioClean: et nytt instrument for behandling av tannimplantat relatert sykdom

Tannimplantate er over noen tiår blitt en viktig måte å behandle tap av tenner, og per i dag er det installert over 100 mill. implanter på et stort antall pasienter på verdensbasis. De siste årene er man blitt oppmerksom på en betydelig komplikasjon av de nne behandlingen: En stor andel av pasien...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

FORNY2020 - Lokale Prosjektmidler 2014-2015

NTNU Technology Transfer AS søker om MNOK 23 fordelt på 2 år med henholdsvis MNOK 11,5 i 2014 og 11,5 i 2015. Hele vår virksomhet er innrettet på og mest mulig resurser skal prioriteres til kommersialisering av prosjekt. Det er vår kjernevirksomhet. Vår e eiere og stakeholder sammen med FORNY-o...

Awarded: NOK 22.8 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Single well chemical tracer for EOR in IFE's ARTSim modular tracer simulation (ARTSim - SWCTT, videreføring av 203217 ARTSim)

...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

CHEMICAL-FREE DISPERSION OF OIL ON WATER

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Evaluation of a synthetic peptide for its potential in preventing Fetal/Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia.

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

A diagnostic test for Alzheimers disease

...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Heat control for harsh environments

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Hyperspectral scanning of borehole cores from petroleum reservoirs

...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Large scale Industrial Fluid Treatment (LIFT) using Micro and Nano refining technology.

...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Vestfold og Telemark

FORNY20-FORNY2020

Continuous Glucose Monitoring

...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Kahoot! - Verifikasjon av brukervekst og aktive brukere for å tiltrekke ekstern kapital

...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo