0 projects

BIONÆR-Bionæringsprogram

Integrated coastal area management - Working out a framework for sustainable development

The conflicts regarding use of the coastal zone and adjacent waters are increasing, internationally as well as nationally. In Norway, new activities like tourism and recreation, conservation, aquaculture and industrial activities related to energy product ion compete with traditional use of space...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NATURNAER-Natur og næring

Nature-based farm tourism, the importance of hosting in the experience economy

The nature-based farm tourism and its opportunities and challenges is the theme of this prosject. The project focuses on the relation between farming and tourism; the products, the hosting role and the visitors. The diversification into tourism demands ne w skills and competence as the scope and ...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Innovasjon i regionale verdikjeder - Forskningsaktiviteter i VRI Buskerud

Gjennom tre satningsområder vil FoU-miljøene bidra til utvikling basert på de behov og problemstillinger som fremkommer 1)for å forbedre eksisterende verdikjeder i etablerte bedriftsnettverk - teknologibedrifter 2)for å utvikle og etablere nye verdikjede r på tvers av bransjer i et gryende bedri...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Viken

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Innovasjon i regionale verdikjeder. VRI Buskerud 2008 - 2009

I VRI Buskerud er det definert tre satsingsområder: Industri, Reiseliv og Helse. De tre satsningsområdene med definerte delprosjektene representerer tre ulike faser i utviklingen av både nettverk og verdikjeder. Dermed har VRI Buskerud anledning til å få fram og anvende ny kunnskap om hvordan org...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Viken

REISEPOL-Reiselivspolitikk

Knowledge on economic impacts of tourism on regional and local levels as platform for tourism policy strategies

This project aims at meeting the call for knowledge related to economic impacts of tourism as a basis for adequate tourism policy making. The basis of our proposal is the wide experience from tourism impact assessment at the Institute of Transport Economi cs (TØI), combined with the economic mode...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Innovasjon i nettverk

Forskerprosjektet "Innovasjon i nettverk " fokuserer på hvordan utvikle innovative nettverk. Prosjektets tre problemstillinger knytter seg til forutsetninger og hindringer for å etablere, utvikle og vedlikeholde innovasjonsnettverk, hvilke relasjoner og h andlingsmønstre styrker produkt- og marke...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Innovasjon gjennom samhandling. En komparativ studie av klyngene i VRI Nordland

Prosjektet er utformet som følgeforskning av aktiviteten skissert i VRI Nordland. Gjennom å studere VRI-prosessene i de tre næringsklyngene, utvikles kunnskap relevant for hver av klyngene og for framtidig utvikling av nye næringsklynger med FoU og innov asjon som fokus. Designet vil være kompar...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Nordland - Nordlánnda

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

VRI Nordland - Virkemidler for regional FoU og innovasjon

Satsingsområdene i VRI Nordland er akvakultur, reiseliv og infrastruktur i kaldt klima. Valget av områder er delvis begrunnet i at disse næringsområdene er sentrale i forhold noen av Nordlandssamfunnets utfordringer (lavt FoU-nivå i næringslivet, dårlig utviklet instituttsektor og utfordringer i...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Nordland - Nordlánnda

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

VRI-Troms

Troms fylkeskommune ønsker å iverksette Norges Forskningsråds VRI-program som et verktøy til å oppnå økt næringsrettet FoU i Troms og økt samhandling mellom FoU-miljø og næringsliv. Gjennomføringen av VRI-prosjektet i Troms i perioden 2008-09 tar utgangsp unkt i utfordringer og mål som er forankr...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NATURNAER-Natur og næring

Sustainable tourism development in mountain park areas

A) Development scenarios for the parks will mainly be specified in meetings/interviews with local stakeholder representatives. The current situation will be described and applied as Scenario I. The meetings will also help specifying a Scenario II - a rela tively 'low impact' type of increased fac...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Tid og usikkerhet

Hovedproblemstillingen i programmet er å komme fram til mer realistisk verdsetting av tidsbesparelser og økt pålitelighet i transport og tilgrensende aktiviteter. Problemet har to sider: den fysiske og den økonomiske. Vi trenger å vite mer om verdsetting av tid og pålitelighet, både for gods og...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

OST-Øst-Europa-programmene

The role of protected nature in sustainable local development in North-West Russia and Northern Norway - a comparative analyses

The research project intends to increase understanding and knowledge in the field of interconnection of nature conservation process and development of local communities. The study will be carried out on the base of comparison of different protected areas management systems and institutional frame...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Nordland - Nordlánnda

HAVKYST-Havet og kysten

Economic Effects of marine fishing tourism - the case of coastal regions in Norway

The Norwegian fisheries authorities have stated that the lack of research-based knowledge on marine fishing tourism overall makes it difficult to decide on future management measures to secure a sustainable management and an economically viable distributi on of coastal fish resources between mari...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIP-Strategiske instituttprogram

Samordningens muligheter og begrensninger - utfordringer i og omkring transportsektoren

SIPets overordnede formål er at TØI bygger opp en kunnskapsbase som gjør det mulig å sette samordning på den forskningsmessige dagsorden. Gjennom det vil vi bidra til at politikk og forvaltning får et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere samordningens mu ligheter og begrensninger i samferdsels-,...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

REISEPOL-Reiselivspolitikk

Sustainable Destination Norway 2025

Tourism is of substantial economic importance in Norway, but some forms of tourism are questionable from a sustainability point of view. Arguably, there is thus a need to re-think Norwegian tourism with a view to the challenges implied in Norway's decisio n to become a carbon neutral country by 2...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Vestland

REISEPOL-Reiselivspolitikk

Tourism Yield for Norway

Tourism businesses must achieve better returns on investment. Without improved profitability, tourism businesses will not be able to re-invest to maintain or improve the quality of their product, or make the sector more attractive for employees in an incr easingly competitive labour market. Growi...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Rogaland

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

VRI-Agder - Kunnskapsutvikling gjennom samhandling

VRI-Agder er basert på teori om at kunnskap, innovasjon og verdiskaping utvikles gjennom samhandling i bedrifter, i nettverk mellom bedrifter og mellom regioner. VRI-søknaden er et resultat av samhandling mellom næringsliv, nærings- og arbeidslivsorganisa sjoner, offentlige aktører i Aust-Agder o...

Awarded: NOK 17.9 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Agder

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

VRI-Innlandet, Hovedsøknad

VRI-Innlandet er utviklet i samarbeid med det regionale FoU-partnerskapet i Hedmark og Oppland, og bygger på vedtatte strategier. Begge fylkeskommuner stiller seg bak søknaden, og vil bidra til realisering av innholdet i VRI. Hedmark fylkeskommune vil på vegne av de to fylkeskommunene ivareta det...

Awarded: NOK 16.1 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Innlandet

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

"Framtidsfylket... "

Det står bra til i Sogn og Fjordane for tida. Men det er i gode tider vi må leggje grunnlaget for framtidig vekst. Ei sterkare kopling mellom forskingsmiljøa i fylket, næringslivet og bedriftene er éin viktig og fornuftig utviklingsstrategi. Ein slik stra tegi vil bidra til å skape fleire og meir...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Vestland

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Kunnskap og innovasjon som forutsetning for verdiskaping i Agder

Denne søknaden til det nasjonale forskningsprogrammet VRI er nært knyttet til Agders aktivitets og samhandlingssøknad til samme program. De to søknadene bør sees i sammenheng. Denne søknaden inneholder beskrivelse av de organisasjons- og innovasjonsforsk ningstema vi spesielt vil arbeide med på ...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Agder

BIONÆR-Bionæringsprogram

Rights to uncultivated land and social change

The goal of the project is to describe and analyse issues of rights relating to uncultivated land in rural areas in Norway, including coastal areas, in the light of current social and economic changes and development needs in these areas. The main emphasi s is on different types of rights and org...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

VELVET GREEN: Winter hardiness and management of velvet bentgrass (Agrostis canina) on putting greens in northern environments, dr,gr.stip

There is an increasing demand for research into recreational golf courses. Norwegian courses, often located in beautiful surroundings, have the potential of attracting national and international players, but they are often hampered by winter damages and h ave few resources to maintain adequate qu...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Innovation in small scale rural tourism: How to organise and co-operate for improvement and expansion?

The main objective of this project is to amend knowledge about how small scale rural tourism can expand through innovation and improved organisation. Research questions: 1: Identify how innovation is understood and interpreted among small scale rural tourism firms? What kind of innovation occ...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

NATURNAER-Natur og næring

Alliances and networks in the strategic development of destinations in the Norwegian tourism industry

The project will focus on three closely related aspects of destination development. Thus, we believe by applying different appraoches to the issue of destination development we will be able to realize the benefits of cross-fertilization between perspectiv es, provide a sounder basis for manageria...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Viken

NATURNAER-Natur og næring

Umbrella branding of regional product concepts: Marketing and inter-organizational challenges in implementation of the Fjord Norway Brand

Branding has been recognized as the management philosophy and the critical agenda for the Executive Board in most industries worldwide (de Chernatony, 2001). However, the knowledge and use of the branding strategic option is to some extent limited in many Norwegian industries (MMI, 2001), and pa...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

Coastal fish resources: the foundation for tourist fishing and related commerce

Norwegian coastal waters contain plentiful and valuable resources that contribute to the well being and economy of the people living along the coast. During the 1990?s tourist fishing became an important part of the Norwegian tourist market. Recently, tou rist fishing has become a very active and...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Vestland

NATURNAER-Natur og næring

Laks og verdiskaping i Trondheimsfjordsregionen, dr.gr.stip

Prosjektsammendrag: Målet med prosjektet er å skaffe til veie kunnskap som skal bidra til å videreutvikle laksefiske som næring i Trondheimsfjordsregionen, med basis i grunneiernes store satsning på oppleie av kilenotfisket i fjorden. Gjennom et samarbei d mellom fou miljøer, grunneierorganisasj...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Kommunikasjoner, vekstkraftige regioner og regional fordeling

I denne SIP vil TØI rette fokus mot betydningen av kommunikasjonstiltak for romlig konkurranse og som forutsetning for å utvikle vekstkraftige regioner. Bakgrunnen er at regionale virkninger av infrastrukturinvesteringer er tillagt vekt både i regional- o g transportpolitikken. Programmet består ...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Recreational homes in the hinterland of urban regions - development and implications.Dr.gr.stip

Norway has seen a substantial growth in numbers (doubled since 1970), standards and investments (mean sales values doubled since 1999) in recreational homes (second homes). Such a persistent development should be regarded as an essential manifestation ent ailed with implications for land use, soc...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Innlandet

SIP-Strategiske instituttprogram

CONtinuity and Change - Cultural ENvironments and SUStainable landscape development -CONCENSUS

CONCENSUS is focused on achieving knowledge to sustain management of cultural heritage environments and esthetic values in a landscape context. It is designed to develop knowledge built on a close collaboration between managers of cultural heritage nation ally, regionally and locally and an inter...

Awarded: NOK 20.2 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo