0 projects

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

ColdRein: Palaeo-genomics to reconstruct the evolutionary responses of endemic high-arctic reindeer to past environmental change

Å forstå hvordan—og hvor raskt—organismer responderer på miljøendringer er nøkkelen for å forutsi effektene av globale klimaendringer. Dette gjelder spesielt i Arktis, som opplever den mest markante oppvarmingen. Svalbard er en isolert, høy-arktisk øygruppesom er hjemsted for en endemisk underart...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Rational vaccine design as an approach to protect against PMCV infection in salmon

Totivirus er virus som vanligvis infiserer protozoer og sopp og noen virveldyrarter. Laks er infisert med et virus kalt piscine myocarditis virus (PMCV), og dette viruset ligner på totivirus og har fått evnen til å spres mellom verter, en evne som mangler i de fleste totivirus. PMCV-infeksjon er ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2028

Location: Ukjent Fylke

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Thawing permafrost in the High Arctic: Understanding climate, herbivore and belowground feedbacks

Arktis i endring – hvordan vil fremtidens Arktis være? Klimaendringene henger tett sammen med endring i artsmangfold og tap av biodiversitet. Dette gjelder både for planter, dyr og mikroorganismer. Slike endringer er relativt lett å påvise. Men det er større utfordringer knyttet til forståelsen ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Novel mechanisms for cell-to-cell communication in fish

Oppdrett av laks er blitt en av gorges viktigste næringer, med årlig produksjon på over 1.4 mill tonn. Produksjon lider av relativt stor dødelighet (opp mot 20%) forårsaket av miljøfaktorer, stress og infeksjonssykdommer. Det er relativt store kunnskapshull når det gjelder hvordan fiskeceller res...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2027

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Sex determination in a heterochiasmy setting - functional studies in Atlantic halibut and European plaice

I motsetning til de svært bevarte kjønnsbestemmelsessystemene hos pattedyr og fugler, viser fiskearter generelt mye mer variasjon når det gjelder kjønnskromosomer og kjønnsbestemmelsessystemer. Vi har nylig vist at kveite har fått et evolusjonært sett nytt system for genetisk kjønnsbestemmelse. V...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Epigenetic mechanisms and cell-type specific gene expression during anoxia and re-oxygenation in crucian carp brain

Karussen (Carassius carassius) er en fisk som ulikt de fleste andre virveldyr kan overleve lenge uten oksygen (anoksi). Denne egenskap er nødvendig for at karussen kan overleve i Nord-Europa i små tjern, der oksygenet forsvinner når is og snø forhindrer tilførsel av nytt oksygen fra luften eller ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Development of fully functional, species-specific nicotinic acetylcholine receptor models from arthropods

Elektriske signaler overføres fra en celle til en annen celle ved hjelp av signalstoffer som frisettes fra den ene cellen og aktiverer spesielle reseptorer i den neste cellen. Et svært viktig signalstoff i de fleste dyrearter er acetylcholin og reseptorene som aktiveres kalles acetylcholinresepto...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The evolutionary causes and consequences of human-commensalism in Eurasian Passer sparrows

Menneskelig aktivitet har ofte negative konsekvenser for levende organismer. Noen arter har imidlertid tatt i bruk habitater påvirket av mennesker og tilpasset seg nisjer åpnet opp av menneskelig aktivitet. Gråspurv (Passer domesticus) er en suksessrik art som har tilpasset seg menneskemiljøer so...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Early-life eco-evolutionary dynamics of variable seasonal migration

Menneskeskapte klimaendringer og habitatendringer fører til enorme forandringer i de naturlige miljøene som ville populasjoner nå er tilpasset. Derfor er det et kritisk mål innen økologi og evolusjonsbiologi å forstå hvordan ville populasjoner kommer til å reagere på slike endringer ved å endre d...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Sustainable ruminant production: Feed, microbiome and immune efficiency in low and high methane emitting dairy cows

ViableCow-prosjektet vil gi potensielle løsninger for mer bærekraftig drøvtyggeproduksjon. Hva må til for å gjøre produksjon av storfe og sau mer bærekraftig? Den digitale revolusjonen og bærekraftkravene endrer måten husdyrproduksjon er organisert på. ViableCow-prosjektet vil forbedre vår forstå...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

An interdisciplinary data-driven approach to resolve sigma-factor-specific promoter dependency in bacteria.

DNA er arvematerialet som finnes i alle levende organismer. DNA består av kodende og ikke-kodende avsnitt. Kodende regioner inneholder gener, som igjen består av oppskrifter for proteiner, mens ikke-kodende regioner inneholder DNA-elementer med reguleringsfunksjon. Overføringen av informasjon fr...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Analyzing plant cell wall integrity maintenance and its coordination with plant immunity

Planter har blitt eksperter på tilpasning til et miljø i endring siden de ikke kan stikke av i fare. Tilpasning krever konstant overvåking av miljøet og selve planten samt adaptive, tett kontrollerte endringer i molekylære prosesser for å sikre overlevelse (også beskrevet globalt som planteplasti...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

EvoCave: Investigating 122 000 years of high-latitude faunal diversity using palaeozoology, archaeology, palaeoecology and ancient DNA

Igjennom den siste interglasiale-glasiale syklus (120 000 år) har klimaet på den nordlige halvkule endret seg fra en varmeperiode lik den vi lever i nå, inn i en full istid og så tilbake til vår tid. Gjennom å forstå endringer i biologisk mangfold i tidligere tidsperioder med kalde og varme syklu...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The genomic basis of temperature adaptation across space

Hvordan tilpasser organismer seg sitt lokale miljø? Dette spørsmålet er et hovedfokus i evolusjonsbiologien. For å forstå tilpasningen fullt ut, må vi identifisere gener som påvirker tilpasningsevnen. Særlig må det analyseres hvordan disse genene endres på tvers av artsområdet, og identifisere po...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Nordland - Nordlánnda

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Nonvisual light regulation of biological rhythm and life history transformation

Biologiske rytmer er i stor grad styrt av lysets endringer gjennom døgnet og gjennom året. Organismen bruker disse rytmene til å synkronisere biologiske prosesser til tid på døgnet eller perioder av året. Atlantisk laks er en god modell for å studere hvordan lys regulerer biologiske rytmer, spesi...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

QUANTification of dissolved Organic Matter and the metabolic balance in river networks: mechanisms and model simulations of CO2 emissions

Kvantifisering av oppløst organisk materiale og metabolsk balanse i elvenettverk: mekanismer og modellsimuleringer av CO2-utslipp (QUANTOM) Vi ønsker å undersøke hvordan land og elver henger sammen for bedre å forstå den globale karbonsyklusen og elvenes næringskjeder nord for polarsirkelen. Elv...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Live or let die? Deciphering the developmental and genetic basis for transitions between perenniality and annuality in temperate grasses

Ettårige og flerårige planter har fundamentalt forskjellige livshistoriestrategier. Ettårige planter lever kun èn vekstsesong og spirer, vokser, blomstrer, sprer frøene sine og dør innenfor en vekstsesong. Flerårige planter kan vokse, blomstre og spre frøene sine over en periode på mange år. Ettå...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Mitochondrial glycolysis as a target for disease control of pathogenic stramenopiles

Verdens befolkning forventes å vokse til 10 milliarder mennesker i løpet av de neste 30 årene. Det betyr at vi må brødfø 2 milliarder flere mennesker enn vi gjør i dag. Dette vil legge en enorm belastning på matproduksjonssystemene våre. Et stort problem for jordbruk og fiskeri er tap forårsaket ...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Rogaland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

RED FLAG. Salmonid red blood cells as sensors of stress and infection

Røde blodceller har den essensielle oppgaven å transportere oksygen til alle kroppens organer, og dermed holde oss i live. Mens humane røde blodceller mangler kjerne og DNA, har fisk, fugl og reptiler cellekjernen intakt i de røde blodcellene. Det gjør at de røde blodcellene kan respondere på end...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Empty Forests and Extinction Filters

Bevaringsbiologer står overfor en utfordring: Mer enn en fjerdedel av verdens pattedyrarter er truet av utryddelse. I en ideell verden ville vi visst hvilke arter som er sårbare for hvilke trusler, og hvordan vi mest effektivt kan redusere artstap. Utfordringen er at mange arter er sjeldne og/ell...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The importance of inbreeding and drift in conservation of subdivided populations

I bevaringsbiologi mangler vi fortsatt en god forståelse av effekter som genetiske prosesser kan ha på sannsynligheten for at populasjoner dør ut. Vi trenger spesielt en bedre forståelse av hvordan populasjonsfragmentering, fluktuasjoner i populasjonsstørrelse, innavlsdepresjon og tap av genetisk...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Exploring the intersection between opto- and epigenetic networks in the parasitic vine Cuscuta

Planter integrerer eksterne signaler i sine interne regulatoriske nettverk og styrer dermed deres reaksjoner på forskjellige miljøforhold. Et av disse signalene er lys, som består av et spektrum av bølgelengder som planter kan skille mellom og reagere på forskjellig. Intensiteten av rødt lys og m...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

MONEC - To manage or not: Assessing the benefit of managing ecosystem disservices

Kan en plante forårsake mer skade enn gagn i et økosystem? Den vakre kreklingen lager grønne, teppebelagte heier og smakfulle bær, og den lagrer karbon. Men for mange arter i økosystemet er den en dårlig samarbeidspartner. Bladene til krekling inneholder kjemiske stoffer som hindrer andre planter...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Sperm Evolution in Birds

Spermiens rolle er å befrukte egg. Til tross for en ensartet funksjon, er spermien allikevel den mest variable celletypen i dyreriket i både form og størrelse. Målet med dette prosjektet er å forklare hvorfor og hvordan spermier har blitt så forskjellige innenfor en meget artsrik gruppe av fugler...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

InvertOmics - Phylogeny and evolution of lophotrochozoan invertebrates based on genomic data

Hvordan den siste felles stamformen for dyr som mennesker, fisk, insekter, rundormer, snegler og meitemark så ut og hvordan evolusjonen har foregått i disse store dyregruppene er diskutert i biologien. Én hypotese foreslår at evolusjonen utviklet seg fra en enkel flatorm-lignende organisme til ko...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The origin and evolution of bilaterian brains

Den fremre delen av det sentrale nervesystemet hos dyr, hjernen, koordinerer essensielle funksjoner slik som å oppfatte miljøet rundt seg, ta avgjørelser, samt koordinering av bevegelser og læring. Menneskehjernen består av forskjellige deler som har oppstått på ulike tidspunkt i løpet av dyrerik...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

LiceVault - implementing a model organism for studying vault function and application as smart adjuvant for fish vaccination

Helt siden tidlige forskere i det 17. århundre tok i bruk mikroskopet, har man i livsvitenskapene prøvd å forstå de grunnleggende byggeklossene i cellene. Vår kunnskap om hvordan celler virker og hvordan de er satt sammen er over tid blitt mer og mer omfattende. Vaults er et særskilt unntak som e...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Anthropogenic Parasite Evolution

I løpet av det siste tiåret har vi fått økende innsikt i hvordan mennesker med sine aktiviteter endrer seleksjon på ville planter og dyr – og hvordan dette vil påvirke deres evolusjon. Parasitter (inkludert patogener) er organismer som finnes i alle grener av livets tre, og som skylder sin sukses...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2019-2027

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

What makes a tree a tree? Characterization and evolution of the gene regulatory network underlying wood development

Hva gjør trær til trær? Alt som kan lages av olje kan også lages av trær, og biomassen i trestammer blir derfor en viktig ressurs i det grønne skiftet. Trær representerer også klodens største landbaserte karbonsluk. Likevel kan vi fortsatt ikke svare på det mest fundamentale spørsmålet: Hva gjør...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Understanding evolvability

I 2022 har PI-ene til prosjektet (Pélabon og Hansen) fullført boken med tittelen "Evolvability: A Unifying Concept in Evolutionary Biology?" som utgis våren 2023. Boken inneholder 18 kapitler som samler bidragene fra de fleste deltakerne til Evolvability-prosjektet ved Senter for grunnforskning v...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage