0 projects

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Early identification and prevention of reduced oral Health in elderly reciving homecare services in Hedmark county.

Populasjonen av eldre øker raskt over hele verden og det er estimert at i Norge vil populasjonen av mennesker over 65 år være 1,4 millioner i 2040. I dag er det i overkant av 840 000. Det er flere som lever lenger både med og uten sykdom, og stadig flere eldre beholder sine egne tenner livet ut. ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Læreplanfornying - Forskning på undervisning av teknologi i et bærekraftsperspektiv.

Dette forskningsprosjekt skal blant annet være med på å avdekke og forklare følgende spørsmål: Hvordan kan utforskende arbeidsmåter brukes for undervisning i energiteknologi med et bærekraftig perspektiv, og hvilke utfordringer opplever elever når de arbeider med teknologi for fornybar energi? Mi...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Akershus

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Samarbeid om opplæring for minoritetsspråklige unge og unge voksne

Målgruppa for dette prosjektet er ungdom og unge voksne med minoritetsbakgrunn som har bodd kort tid i Norge. Prosjektet handler om forsøk med nye opplæringsformer for denne gruppa, og nye måter å organisere og tilrettelegge selve opplæringssituasjonen. Stikkord er helhetstenking, samarbeid på t...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Utholdenhetstrening for å optimalisere prestasjonsutviklingen i langrenn

Norge har lange tradisjoner innen utholdenhetsidretter, og spesielt i langrenn hvor norske utøvere har vist ekstraordinære prestasjoner over mange tiår. Disse prestasjonene er basert på en sterk treningsfilosofi som kombinerer erfarings- og forskningsbasert kunnskap («beste treningspraksis»). Det...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Tjenesteinnovasjon for Trygge Barn i Tannbehandling. Samskapende utvikling av en ny digital tjeneste for reduksjon av tannbehandlingsangst.

I dette innovasjonsprosjektet har prosjektmålet vært å forbedre tannhelsetjenesten til barn og ungdom. Det overordnede målet var å utvikle en ny digital tjeneste innen tannhelsetjenesten - for barn og ungdom som var i risiko for eller som hadde utviklet tannbehandlingsangst, og for deres foresatt...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Smart transport i distriktene – effektiv samkjøring av vare- og persontransport

Dårlig transporttilbud gjør distriktene mindre bærekraftige og mindre attraktive både for næringsliv og befolkning. En hovedutfordring er å tilby et effektivt transportsystem som gir gode transporttjenester for alle, med lave kostnader og lav miljøbelastning. Dette er spesielt krevende i distrikt...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Innlandet

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Trygge barn i tannbehandling - kunnskapsbygging, forebygging og behandling av barn og ungdom med sprøytefobi og tannbehandlingsangst

Bakgrunnen for forprosjektet «Trygge barn i tannbehandling: kunnskapsbygging, forebygging og behandling av sprøyte fobi og tannbehandlingsangst» er at en stor andel av befolkningen opplever høy grad av stress, frykt, ubehag og unnvikelse knyttet til tannbehandling, og opp mot 20 % av barn og ungd...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Klinisk Rettsodontologisk undersøkelse av barn utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep (KRu-barn).

Hver dag utsettes barn og unge for vold og/eller seksuelle overgrep. Statistikken viser at 21% av ungdom i Norge har opplevd fysisk vold i løpet av oppveksten og at mer enn 1 av 5 kvinner og 1 av 10 menn har blitt utsatt for seksuelle overgrep i barndommen . De helsemessige konsekvensene kan være...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

SMED: Smartere innovasjon med digital transformasjon av innovative anskaffelser

Innovative offentlige anskaffelser er et viktig bidrag og virkemiddel til innovasjon i offentlig sektor. De viktigste grunnene til at innovasjon oppnås er aktiv brukerinvolvering, dialog med leverandørmarkedet og kontraktsvilkår som muliggjør innovasjon. For Trøndelag Fylkeskommune, Værnesregione...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Et lite vingeslag for en mer helsefremmende tilnærming til ungdoms psykiske helse folkehelsearbeidet

«Vi blir helt dårlige av å svare på spørsmålene om psykisk helse i Ungdata!», uttrykte flere ungdommer på en samling for elevrådene i de videregående skolene høsten 2017. Som folkehelsekoordinator presenterte jeg resultater fra Ungdataundersøkelsen, og viste grafer på hvordan «depressive symptome...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

3C – Connected, Charged, Cities

I prosjektet setter vi sammen en søknad til Horisont 2020 (LC-GV-03-2019: User Centric Charging Infrastructure) for å utvikle, pilotere og spre løsninger for utbygging av elektrisk ladeinfrastruktur. Vi er en stor kjernegruppe fra regionen som har vært med å utvikle søknaden, ledet av Rogaland fy...

Awarded: NOK 0.81 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Rogaland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

N2 - Høyere opp i Verdikjeden - Leverandørutviklingsprogram for Nord-Norge

Visjonen til N2 har vært å utvikle fremtidens leverandører i Nord-Norge. Dette oppdraget har prosjektet fått gjennom Regjeringens Nordområdestrategi fra 2017 som har resultert i det nordnorske pilotprosjektet N2. Eierne og samarbeidspartnerne i prosjektet består av våre to / tre nordligste fylkes...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Kompetanse for et grønt skifte? Kunnskapsdiskurser i fag- og yrkesopplæringen

Fag- og yrkesopplæringen er den utdanningsvei som frem til våre dager har tatt hånd om de fleste elevene i videregående opplæring, men samtidig fått lite oppmerksomhet. Hvorfor det har blitt slik er vanskelig å forstå med tanke på den sentrale rolle yrker innen industri og håndverk har hatt for i...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

«Samordning for læring»? En studie av Fylkesmannens samordningsrolle i Kultur for læring

Dette prosjektet omhandler samordning i offentlig sektor, og spesielt statsforvalterens samordningsrolle. Politiske vedtak og tiltak utformes gjennom nettverk av offentlige institusjoner, og målet er likeverdig og god tjenesteproduksjon. I dette systemet er statsforvalteren i det enkelte fylke gi...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Innlandet

EUNETTVERK-EU-nettverk

Nettverk for å utvikle bedre deltakelse og ledelse av prosjekter i EU H2020 av organisasjoner fra Trøndelag

-

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Spilldidaktikk - betingelser for spill og læring i videregående skole

Digitale spill har vært brukt som verktøy for læring og undervisning i mange år. Forskere, lærere og pedagoger har lenge vært fascinert av dataspillenes evne til å fenge og oppsluke barn og unge, samtidig som de lærer bort ferdigheter og kunnskaper som tilsynelatende er minst like avanserte som d...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Vestland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Grunnleggende ferdigheter og gjennomføring av videregående opplæring

Det er nasjonal og lokal oppmerksomhet og aktivitet knyttet til det frafallsforebyggende arbeidet i videregående skole. Det Nordiske institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har fulgt 10000 ungdommer i ni år etter ungdomsskolen, og funnet at to av ti ikke har fullført vi...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Promote mental health and wellbeing in Teachers across Europe

Create an evidence-based holistic intervention, with high user involvement, to promote well-being, good mental health and retention in teachers, as well as reduce teacher burnout in public and private schools at high school/upper secondary school level. Empirical data from both developed and deve...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2018-2019

Location: Buskerud

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Tunneler, sikkerhets- og beredskapsopplæring i brann- og redningstjenesten

Tunneler står sentralt i det norske veitransportsystemet. Veitransportsystemet består av mer enn 1200 tunneler med et variert design og sikkerhetsnivå. Tunneler er vanligvis like sikre som tilsvarende veistrekninger i fri luft og hendelser inntreffer relativt sjeldent. Tunneler fortjener likevel ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Rogaland

PROFORSK-Skole og samfunn

Ny teknologi for en bærekraftig framtid

Prosjektet skal formidle til barn og unge hvordan vi i framtiden kan forvalte naturressursene bedre gjennom bruk av robot- og droneteknologi. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Kjelle videregående skole og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Vårt konsept vil være å vise hvordan realfagene ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Energy efficient buildings connected to local renewable energy system in small towns

http://errinh2020pdw.eu/node/2345 Energy use in buildings is about 40% of total energy use. A substantial part of this is supplied by non-renewable energy. Both EU and national policies strive for: 1. Reduce the energy demand in buildings 2. Increase the share of renewables to buildings There is...

Awarded: NOK 34,581

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horizon Finnmark

Nettverket har etablert seg godt i Finnmark og blitt en synlig aktør i FoU-miljøet. Tilgang til informasjon om Horisont-programmer og hele FRs støtteapparat har blitt forenklet. EU-nettverket gjennomførte flere mobiliseringsrunder, noen av dem sammen mer andre internasjonale støtteordninger. Helt...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Samarbeidsmodell for trinnbasert inkluderende læringsmiljø i IKT i grunnskolen

STILIG vil gjøre Sogn og Fjordane til en spydspiss i å inkludere alle elevgrupper i IKT-faget i grunnskolen. IKT-kompetanse er sentralt for det 21. århundre og for den oppvoksende generasjonens deltakelse i framtidens samfunn. IKT-fag, særlig de mest tekniske og programmeringsrettede, er sterkt ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Systematisk arbeid med motivasjon i videregående skole - Hvordan skape lyst til å lære

Elevene i videregående skole er generelt lite motivert for læring, selv om de trives på skolen. I Aust-Agder fylke ser man i tillegg at frafallsprosenten er høyere enn ellers i landet, og karakterene i flere fag, blant annet norsk og engelsk, er lavere enn landsgjennomsnittet. Når man vet at fraf...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Agder

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

PIVOTAL: Plattform for innovasjon i offentlig sektor gjennom offentlige anskaffelser

I Norge gjennomføres det offentlige anskaffelser for 300 milliarder kroner årlig, og utgjør 15 pst. av BNP for Fastlands-Norge (NOU 2015:1, s. 298). Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) er en stor innkjøper av varer og tjenester. STFK anser anskaffelser som en viktig kilde til å utnytte kompetanse ...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Sirkulært Trøndelag

Den nye Trøndelag fylkeskommune går sammen med SINTEF for å forske på hvordan fylkeskommunen kan benytte sin rolle som kunde og samfunnsutvikler til å stimulere til regional næringsutvikling i tråd med sirkulær økonomiprinsipper. I tillegg vil prosjektet se på hvordan man bør innrette innovasjons...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

The pursuit of quality in urban design - from national expectations to local implementation

Temaet for PhD prosjektet er forventninger og forestillinger om kvalitet i bygde omgivelser. I planlegging og utforming av byer og tettsteder er det mange aktører inne i bildet, både private og offentlige, som målbærer ulike forventninger og forestillinger om kvalitet. I tillegg vil hvert enkelt ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

"Dannung" and in-depth learning: A study of teachers methods for teaching literature in upper secondary school in Denmark and Norway.

I en digital, multikulturell og tekstmangfoldig tid der det mediedidaktiske landskapet er endret, interesserer denne studien seg for hvordan en kan anlegge en litteraturundervisning som i større grad reflekterer at vi er del av en global verden. Studien undersøker hvilken verdi skjønnlitteraturen...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Forskningsmobilisering Agder

Forskningsmobilisering Agder har følgende satsingsområder: - Ny teknologi knyttet til digitalisering, automatisering og robotisering - Ny teknologi og nye forretningsmodeller for omstilling til grønn økonomi. Målet med forskningstøttet innovasjon er skape nye og trygge eksisterende arbei...

Awarded: NOK 18.7 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Agder

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobiliseringsprosjektet i Finnmark 2017-2019 - FORREGION

Økt samarbeid med FoU-miljø har bidratt til å styrke innovasjonsevnen og konkurransekraften for næringslivet i Finnmark. Mobiliseringsprosjektet har tatt i bruk virkemidler som stimulerer næringslivet til økt bruk av FoU i sitt utviklingsarbeid og har hatt Finnmark fylke som geografisk avgrensnin...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku