0 projects

ENERGIX-Stort program energi

Large-scale climate neutral Energy Geostructures in District Heating & Cooling systems/networks. Funded by CETP2022, RCN Aage Stangeland.

Europas energiforbruk øker for hvert år, og bygninger står for mer enn 40% av det totale energiforbruket (Europaparlamentet, 2022). Ifølge Eurostat (2020) står innendørs oppvarming og kjøling, sammen med varmtvann, for opptil 80% av energiforbruket i boligsektoren. Med tanke på klimaendringene ...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Building a legitimate logistics and document system for e-Fuel in Norway

Aviation is a hard-to-abate industry, meaning it is an industry where it is particularly challenging to reduce fossil emissions. The European Union has recognized the challenges related to reducing emissions in aviation, and as a response have developed a comprehensive framework detailing technol...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Resipientorientert analyse for å redusere urban vannforurensning – et analyse- og beslutningsstøtteverktøy

Rent vann er helt essensielt for menneskets og samfunnets funksjon. Samtidig er vannforekomstene i Europa under kraftig press fra flere hold. Kun ca. 40 % av vannforekomstene i Europa oppfyller kravene i EUs Vannrammedirektiv om god økologisk status. Tilstanden er spesielt dårlig i vannforekomste...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Renewable Energy Hydrogen Systems based on PV, Wind, and Water Electrolysis

Hovedformålet med REHSYS-prosjektet er å studere og optimalisere design og drift av industrielle vannelektrolyseanlegg basert på fornybar energi (PV sol- og vindkraft) og PEM-vannelektrolyse (protonledende membraner). Et annet viktig mål med prosjektet er å støtte teknologiutvikling som på sikt v...

Awarded: NOK 13.6 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Emission-free smart greenhouse farming: increasing tomato production while reducing energy needs in a closed greenhouse system using an ECS

Det er et økende behov for ferske frukt og grønnsaker hele året. Disse blir ofte importert fra land med lavere lønnskostnader, men kan føre til en høy miljøbelastning. I Norge kan veksthusproduksjon øke selvforsyningsgrad ved å dyrke ferske frukt og grønnsaker. Bruk av fossil energi utgjør den st...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

SaltyPORE: Salt precipitation in porous aquifers during CO2 injection

Utslipp av karbondioksid (CO2) og anriking av denne drivhusgassen i atmosfæren, som gir global oppvarming, anses å være en av de alvorligste truslene menneskeheten står ovenfor. CO2-utslipp følger av forbrenning av olje og gass, for eksempel i biler og industrien. Mange nye biler er nå elektriske...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Ultrasonic polymer transducers applied to microplastics in water

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Comprehensive Energy Online uptaking tools

In this PES project, the main aim is to identify and mobilize the resources to deliver a very competitive EU proposal that can be funded. In particular, some of the main activities to be performed are travelling and participating in the consortium meetings, utilizing external experts to assess an...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

XChange - A High Efficency Heat Pump for Medium Temperature Applications

In this project, we will develop a novel heat pump system for medium temperature heat generation that combines waste heat recovery, carbon capture, and smart controls. The system will lead to significant reductions in heat energy costs and reduced CO2 footprint.

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2023-2023

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Accelerating renewable energy access in Africa for climate actions: Energy community driven solutions

In this PES project, the main aim is to identify and mobilize the resources to deliver a very competitive EU proposal that can be funded. In particular, some of the main activities to be performed are travelling and participating in the consortium meetings, utilizing external experts to assess an...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

The common market tool for P2P transactions owned by Energy Communities

In this PES project, the main aim is to identify and mobilize the resources to deliver a very competitive EU proposal that can be funded. In particular, some of the main activities to be performed are travelling and participating in the consortium meetings, utilizing external experts to assess an...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2023-2023

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Improving PeRformance, Operation and maintenance PV systems Using AI and Digitalization tools to enhance system reliabilitY and security

In this PES project, the main aim is to identify and mobilize the resources to deliver a very competitive EU proposal that can be funded. In particular, some of the main activities to be performed are travelling and participating in the consortium meetings, utilizing external experts to assess an...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2023-2023

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektetableringsstøtte til deltakelse i Horisont Europa for Aquateam COWI

Formål med prosjektet er å øke aktiviteten til Aquateam COWI inn mot europeiske forskningssamarbeider og å utarbeide konkurransedyktige søknader innenfor programmet Horisont Europa. Vi vil innledningsvis utarbeide en strategi for retning og aktiviteter inn mot Horisont Europa, med planer for bla...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

AI SUPPORTED SOFTWARE ECOSYSTEM FOR GRID PLANNING FOR ELECTRIC MOBILITY.

In this PES project, the main aim is to identify and mobilize the resources to deliver a very competitive EU proposal that can be funded. In particular, some of the main activities to be performed are travelling and participating in the consortium meetings, utilizing external experts to assess an...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2023-2023

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

MAST waveguide sensor for ultrasensitive gas analysis

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Videreutvikling av N2 Applieds nitrogenanrikede gjødsel ved hjelp av en oppgradert produksjonsprosess

N2 Applied utvikler en maskin som benytter plasmateknologi for fiksering av nitrogen fra luft, og absorberer nitrogenoksider i organisk avfall. Produktet etter behandling ("N2-prosessen"), NEO, er anriket med nitrat og nitritt, som øker gjødselverdien i det organiske avfallet og erstatter behov f...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2023-2025

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Clean Energy Research Week in India (CERCH)

The 5-day Clean Energy Research week (CERCH) entails the organization of a physical event spread across three Indian cities (in New Delhi, Gujarat, and Telangana) from 27th March – 31st March 2023. SIN shall conduct the event with the aim to enhance collaboration with Indian stakeholders working ...

Awarded: NOK 48,752

Project Period: 2023-2023

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Wind Catching Systems AS - EIC Accelerator 2023

Wind Catching Systems har definert et prosjekt for å designe, bygge og teste en multi-rotor pilot for flytende havvind. Selskapet skriver nå fase 2 søknad på EIC Accelerator programmet til EU etter godkjent fase 1 søknad.

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2023-2023

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

KVAL: holIstic aND IntegrAted eNergy mAnagement toolbox for India

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Effektiv fleksibilitetsaggregering for Næringsmarkedet

Den økende elektrifisering av samfunnet er svært positivt som klimatiltak, men det fører også til store utfordringer med belastningen på nettet. Denne belastningen varierer også gjennom døgnet, og det er mest problematisk om mye strømkrevende utstyr er påslått på samme tidspunkt. Dersom noe av fo...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2023-2025

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

ES719157 Horizon Floating Solar - PES-HORISONT-EU

In the PES project we will work together with our key consortium partners to outline a project plan and complete an application for the call. Key activities: - Define research questions - Form final consortium, including bringing in missing research partners. - Outline plan for 5MWp installati...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Viken

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging

Nye Veier skal redusere klimagassutslipp i byggefasen av vegprosjekter med 50 % innen 2030. For at vegbygging skal bli mer klima- og miljøvennlig, må vi ta i bruk ny, bærekraftig teknologi og nye metoder. Vegen fra pilot til marked er i dag både tidkrevende og omfattende. I dette prosjektet ska...

Awarded: NOK 38.0 mill.

Project Period: 2023-2025

Location: Agder

FORNY20-FORNY2020

Tidligfase teknologioverføring kommersialisering

Finansieringen er planlagt å støtte opp rundt TTO funksjonen internt på IFE, fra IPR forvaltning/ patentering, idéevaluering og prosjektutvikling, verifisering og forretningsutvikling, tilrettelegging og til etablering. Det er spesielt TTO funksjoner og oppgaver relatert til IPR og intern forretn...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Innovasjon innen miljøteknologi

Nye tjenester/ny teknologi som vil bidra til å utvikle et bærekraftig grønnere samfunn NILU, med sin kompetanse innen miljø, luftkvalitet, miljøgifter og deres effekt på helse, bærekraftige systemer og sirkulær økonomi forventer å skape/utvikle nye/forbedrede kommersielle tjenester/teknologi, so...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Søknad om PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023 og 2024 – Norsk Treteknisk Institutt

Treteknisk har satt som mål å bidra til at treindustrien kan utvikle fremtidens byggeprodukter i tre og med lavest mulig utslipp av klimagasser. Ved å være en relevant kompetansepartner med innsikt i den internasjonale forskningsfronten skal Treteknisk bidra til at norsk treindustri forbedrer sin...

Awarded: NOK 0.77 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Upgrading biocarbon for sustainable metallurgical industries

ENERGIX sin programplan setter fokus på viktigheten av bærekraft og bærekraftige verdikjeder, inkludert biomassebaserte, som vil bidra til reduserte CO2 utslipp og et karbonnøytralt samfunn i 2050. For biomasse er det en forventning om totalutnyttelse av biomassen som benyttes. Den metallurgiske ...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Havbunnsmineraler - Akselererer energiomstillingen

Prosjektet Havbunnsmineraler - Akselererer energiomstillingen (EMINENT - Energy MINErals for the Netzero Transition) vil etablere grunnlaget for en helhetlig verdikjede for havbunnsmineraler. Målet er 80 prosent reduksjon av miljøfotavtrykk sammenlignet med dagens landbaserte gruvedrift. Klimamå...

Awarded: NOK 60.0 mill.

Project Period: 2023-2025

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektetableringsstøtte HiMolde 2023-2024

Høgskolen i Molde vil benytte prosjektetableringsstøtten på tre forskjellige nivå. Som oppstartsaktiviteter ønsker vi å stimulere våre forskningsgrupper til å etablere og videreutvikle faglige nettverk for å posisjonere oss i forhold til mulige samarbeidspartnere. Vi ønsker også å engasjere fored...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Møre og Romsdal

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES rammebevilgning 2023 2024 NORSUS

NORSUS har i flere år deltatt i EUs rammeverksprogram. NORSUS' spisskompetanse ligger innen livsløpsvurderinger (LCA), en metodikk det er økende etterspørsel etter som grunnlag for å dokumentere miljø-, og også sosiale og økonomiske effekter i innovasjons- og teknologiutviklingsprosjekter. LCA er...

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Horisont Europa rammebevilgning 2023–24 Vestlandsforsking

Vestlandsforsking ønsker å opprettholde den aktive deltakelsen i EUs forsknings- og innovasjonsprogram, og vi ønsker å heve kvaliteten på søknadene våre rettet mot Horisont Europa. For å oppnå dette vil vi i prosjektet vektlegge kompetanseheving, nettverksbygging, ivareta gode nettverk og legge t...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Vestland