0 projects

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

MultiLing in partnership with South Africas top universities

Senter for flerspråklighet (MultiLing) er et senter for fremragende forskning (SFF) med tilhørighet til Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Dagens mobilitet og teknologiske utvikling har ført til økt flyt og utveksling av språk og kultur. MultLings mål er å frems...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Family language policy in multilingual transcultural families

Familiespråkpolitikk omfatter bevisst og ubevisst planlegging, samt praksis, knyttet til språkbruk og leseferdighet innenfor hjemmet og blant familiemedlemmer. Moderne sosiopolitiske og kulturelle forhold har ført til økt mobilitet og flere flerspråklige familier der familiemedlemmer ofte har uli...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Landscaping Multilingualism and Superdiversity in Bellville's CBD (Cape Town) - Quentin Emmanuel Williams - South Africa

The following study investigates how multilingual landscapes serves as infrastructures of superdiversity. "Superdiversity" is a concept designed to capture new forms of diversity, or diversity of diversities, in societal dynamics during the last 20 years. It was originally conceived as a way of ...

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The Eighth International Symposium on Bilingualism (ISB8)

"International Symposium on Bilingualism" (ISB) regnes av mange som det ledende internasjonale forumet for diskusjon og spredning av forskningsresultater om to- og flerspråklighet. Vertskap for den åttende ISB-konferansen i 2011 er Institutt for lingvisti ske og nordiske studier (ILN) ved UiO, og...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Language, Culture and Identity in Migrant Narratives

The issue of identity, or rather identities, has figured prominently in recent years in various disciplines in poststructuralist approaches to the discussion of the self and the other. A discourse unit that provides an excellent locus for investigating is sues of culture and identity is the narra...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2008-2014

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Identities in Contact: Multiculturalism and Multilingualism as Resources for Emancipation and Social Cohesion

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

A Tale of Two Towns: A Comparative Study of Language and Culture Contact (Pia Lane)

Prosjektet skal undersøke kodeveksling, dvs. bruk av to språk i løpet av samme samtale, på to forskjellige tospråklige steder. Sammenhengen mellom kodevekslingsmønstre og holdning til språkene involvert i vekslingen analyseres, og den teoretiske rammen er Myers-Scottons Markerthetsmodell som bes...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo