0 projects

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Endringer av den molekylære mekanismen for utløsning av kontraksjon i sviktende hjerter

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

REKNUFU-Rekrutteringsstipend - NUFU

Nutrition and infection in young children and in women of reproductive age in Nepal; observational and intervention studies

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Vestland

AKLIMED-Klinisk medisin

Pulse programming for interventional Magnetic Resonance Imaging.

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

ALDER-Aldersforskning

Genetic and metabolic studies of dementias

...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

MENTAL-Mental helse

Samhandling mellom foreldre og barn med adferdsvansker.

Prosjekt om standardiserte metoder for å studere familieinteraksjon. Foreldretreningsprogrammet PMT-O, et behandlingsprogram for familier hvor barn har store atferdsvansker, er under implementering i Norge. PMT-O skal evalueres vitenskapelig av Atferdssen teret ved Universitetet i Oslo. 100 famil...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

MENTAL-Mental helse

Sosial angstlidelse og selektiv mutisme hos barn og unge - relasjon til utviklingsforstyrrelser, familiær angst og traumatisk stress.

Sosial angstlidelse (SAD) er en hyppig tilstand (5-15% hos unge), karakterisert ved en gjennomgripende og markert redsel i sosiale situasjoner. Selektiv mutisme (SM) er karakterisert ved persisterende taushet i visse situasjoner og forståes som et uttrykk for sterk grad av sosial angst. Antatt p...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

MENTAL-Mental helse

CO2 - reactivity and Panic anxiety. A. twin Study.

Innholdet av C02 i blodet styrer pusterefleksen slik at økt CO2 -konsentrasjon gir følelsen av behov for luft og øker pustefrekvensen. En betydelig andel av personer som lider av panikkangst får panikk-lignende reaksjoner ved inhaler ing av en blanding av C02 og o...

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

HELSESAM-Helse og samfunn

Småbarnforeldres syn på det helsefremmende arbeidet i helsestasjontjenesten

Prosjektet vil analysere småbarnsforeldres erfaringer og fortolkninger av "rett" og "galt" i barneomsorg og av helsefremmende arbeid, slik dette drives i helsestasjonstjenesten. Prosjektet er planlagt som en kvalitativ studie. Dette vil gi rom for å fange opp rike beskrivelser av de erfaringer o...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland

MENTAL-Mental helse

Kjønnsforskjeller i årsaker, forekomst og forløp av psykiske helseproblemer. En 10 års oppfølging.

I 1990 ble et tilfeldig befolkningsutvalg mht. psykiske helseproblemer og miljøfaktorer undersøkt. Ved å følge opp studiekohorten fra 1990 (N=2015) og koble mot sykepenge- og uførhetsregistrene får vi muligheter til: - årsaksforskning - finne nye syke per år (insidensrater) - prognos...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

NOREPOS - NORske EPidemiologiske Osteoporose Studier. Hvorfor varierer risikoen for osteoporotiske brudd i Norge?

Norge har verdens høyeste forekomst av lårhalsbrudd og underarmsbrudd. Forebygging av brudd har størst potensiale til å påvirke den sykelighet og dødelighet som er knyttet til osteoporotiske brudd. Enkelt sagt brekker bein når det utsettes for påkjenninge r som overgår knokkelstyrken. Beintetthet...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MENTAL-Mental helse

Tildig intervensjon ved psykose.

Det er gjentatte ganger vist at det går lang tid fra første psykotiske symptomer til oppstart av adekvat behandling ved schizofreni og tilsvarende psykoser. Det er også vist at det er en assosiasjon mellom lengre varighet av ubehandlet psykose og dårliger e behandlingsutfall/korttidsprognose. Pr...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Molecular studies of tumour response and tissue sensitivity to radiation therapy among patients with breast cancer.

Brystkreft er en stadig økende kreftsykdom, og ca 1 av 12 kvinner i Norge vil utvikle sykdommen i løpet av sin livstid. Behandlingsstrategien avhenger blant annet av stadium, alder (menopausal status) og hormonreseptorstatus. Strålebehandling utgjør en st adig økende del av behandlingsopplegget. ...

Awarded: NOK 0.79 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Mikrovaskulær funksjon, glukoseintoleranse og diabetes hos nyretransplanterte pasienter.

Forekomsten av hjerte-karsykdom hos nyretransplanterte pasienter er svært høy i forhold til normalbefolkningen. Risikofaktorer som bl.a. diabetes mellitus og endoteldysfunsjon er vanlig forekommende blant disse pasientene. Det ser ut til at immunsuppressi v behandling med bl.a. ciklosporin A (CsA...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Structural Engineered Biomaterials For Building Immunoprotective Barriers

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

AKLIMED-Klinisk medisin

Immuncelledysfunksjon ved diabetes mellitus: bakenforliggende mekanismer, og nye intervensjonsmåter.

Nedsatt evne til å reparere vevsskade er et stort klinisk problem ved diabetes. Det gir seg utslag i form av langsom sårtilheling, økt infeksjonstendens og økt tendens til ateromatose. Ettersom makrofager er essensielle ved alle tilhelingsprosesser, har p rosjektgruppen formulert hypotesen at mak...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GRUSYK-Grunnleggende sykdomsmekanisme

Molecular Genetic Studies of Breast Cancer. Identification of genotypes and gene expression profiles contributing to elevated cancer risk,..

...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

GRUSYK-Grunnleggende sykdomsmekanisme

Nuclear receptors and common metabolic and cardiovascular diseases

...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

GRUSYK-Grunnleggende sykdomsmekanisme

The University of Bergen Mental Health Research Center

Summary of main activities:-Development of new ways of sub grouping patients based on multidimensional descriptions.-Better prediction of the clinical course and outcome of the illness on an individual level-Improved prediction of drug response and side-e ffects, leading to tailored treatment reg...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Vestland

TU-Tungt utstyr

Molekylær og funksjonell MR innen preklinisk og biomedisinsk forskning

MR-senteret i Trondheim er et samarbeid mellom NTNU (DMF og NT-fakultetet), SINTEF Unimed og det tidligere MR-senteret, medisinsk seksjon som nå er blitt MR-avdelingen i St. Olavs Hospital. MR-senteret har de siste par årene fått flere gode evalueringer; bl.a. Forskningsrådet sin bioevaluering, t...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

AKLIMED-Klinisk medisin

Pathophysiology of or organ inflammation/injury in Sepsis caused by Gram-Positive Bacteria: Focus on Toll-like receptors.

Fatal sepsis med flerorgansvikt rammer mer enn 1 million kirurgiske intensivpasienter hvert år i den vestlige verden. Patofysiologien hos disse pasientene er forbundet med en deletær inflammatorisk prosess i blodbanen, som fører til skader på viktige orga nsystemer. Ny forskning har vist at Toll-...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Regulation and therapeutic potential of the human IgA system

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Neural stamcelleterapi for maligne hjernesvulster

Nevro-onkologisk forskningsgruppe har i en rekke år arbeidet med studier over hjernesvulsters invasjon og angiogenese. Gruppen har bygget opp flere unike modeller for å kartlegge kreftcellenes invasjon i hjernen. Forskningsgruppen har også kartlagt en rek ke biologiske mekanismer som er viktig fo...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland

GRUSYK-Grunnleggende sykdomsmekanisme

Regulation of receptor tyrosine kinases in carcinogenesis

Reseptor tyrosin kinaser (RTKer), f.eks. medlemmer av epidermal vekstfaktor reseptor (EGFR) familien er viktige i regulering av cellulær vekst og differensiering. Overuttrykk og/eller konstitutiv aktivering av medlemmer i EGFR familien er assosiert med ve kst av ulike humane svulster. En rekke pr...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

TU-Tungt utstyr

Oppbygging av forskningsvirksomhet i galenisk farmasi (farmasøytisk teknologi) Del 1, Universalprøvemaskin Del 2, Liposom forskningslab

Avdeling for Galenisk Farmasi (Farmasøytisk Teknologi) er en av fire avdelinger i det nyetablerte Institutt for farmasi ved Universitetet i Tromsø. Siden 1998 er to av fire faste vitenskapelige stillinger ved avdelingen besatt av professor Martin Brandl og førsteamanuensis Annette Bauer-Brandl; ...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ALDER-Aldersforskning

Course and neurobiology of neuropsychiatric symptoms in Parkinson's disease; and Intervention to prevent use of restraint and behaviour...

...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Rogaland

FIFOS-Innovasjon og fornyelse i offentlig sektor

Operasjonsenheten, -arena for forbedret effektivitet, kvalitet og innovasjon.

Med utgangspunkt i de utfordringene helsetjenesten står overfor mht omstillinger og krav om økt effektivitet, resursutnyttelse og innovasjon, søkes det om midler til å etablere og bygge opp en tverrfaglig forskningsaktivitet knyttet rundt fremtidens opera sjonsstuer. I det nye St. Olavs Hospital ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Nytt transmisjonselektronmikroskop til Laboratorium for Molekylær Neurobiologi (LMN)

Transmisjonselektronmikroskopi er en kjerneteknologi for Laboratorium for Molekylær Neurobiologi (LMN) ledet av professor Ole Petter Ottersen (vedlegg 1 og 3). Denne teknologien er i særlig grad blitt benyttet til å analysere ekspresjonen av membranprote iner med en presisjon på nanometernivå (i...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

HELSESAM-Helse og samfunn

Illicit Drug Use as Symbolic Action and Metaphoric Identification in Contemporary Society

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSESAM-Helse og samfunn

Psykisk helse og livskvalitet blant barn og ungdom. Virkemidler i det helsefremmende og forebyggende arbeidet.

HEMIL-senteret har helt siden starten i 1988 drevet forskning om virkemidler i helsefremmende og forebyggende arbeid blant ungdom. Psykisk helse er nå et satsingsområde for senteret. Med utgangspunkt i data fra to allerede gjennomførte prosjekter (Olweus- prosjektet om mobbing og den norske delen...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland

AKLIMED-Klinisk medisin

Skal et stoffskifte som er litt lavt behandles?

Det har de senere år både i fagpressen og dagspressen vært en betydelig diskusjon om behandling av pasienter med redusert stoffskifte (hypothyreose), og spesielt for de med lettere grad av hypothyreose (subklinisk hypothyreose). Hypothyreose kan diagnost iseres ved måling av det stoffskifteregul...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku