0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Crime in Latin America: The role of family, employment, culture and the state

Kriminalitet i Latin -Amerika har økt kraftig de siste to tiårene. Årsaken er vekst og brutalisering av narkotikahandel, økning i kriminelle gjenger, fattigdom, redusert tillit til regjeringer og stater som mislykkes i å kontrollere territorier og tilby grunnleggende velferdsgoder. CRIMLA ønsker ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Phenotyping for healthier and more productive wheat crops

Matproduksjonen må økes for å holde tritt med befolkningsveksten og gjøres mer bærekraftig for å begrense miljøbelastningen. Avlingene kan økes med mer produktive hvetesorter og bruk av presisjonsteknologi i hvetedyrkingen. I prosjektet PhenoCrop vil vi tilpasse fenotypingsteknologier til norske ...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Viken

NORGLOBAL2-Norge - global partner

TRUTH COMMISSIONS AND SEXUAL VIOLENCE African and Latin American Experiences

Bruk av seksuell vald som våpen i krig og konflikt er eit utbreidd fenomen og vert rekna som ei global utfordring. Mange land har ein tendens til å oversjå dette problemet etter overgangen frå konflikt til demokrati. Andre land prøver å handtera denne grove forma for vald, saman med andre krigsbr...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

PluriLand: Theorizing Conflict and Contestation in Plural Land Rights Regimes

PluriLand-prosjektet tar sikte på å utvikle teori om krav om landrettigheter i fler-rettslige regimer gjennom tverregionale undersøkelser av landstrider som påvirker landrettighetene til sårbare samfunn. Til tross for beskyttelsen av urfolks, tradisjonelle og/eller kommunale landrettigheter i fle...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable management of rust diseases in wheat

Rustsykdommer utgjør en stor trussel mot norsk hvetedyrking. Nye raser av gulrust har de siste årene forårsaket stor skade og flere av de viktigste hvetesortene på det norske markedet er mottakelige. Hovedmålet med prosjektet er å ta en helhetlig tilnærming til sykdomskontroll ved å frambringe ku...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Cooperative Human Activity Recognition and Localization for Healthcare and Wellbeing

FN har vedtatt en arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Et av målene i planen er å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Faren for at vi ikke når dette målet er stor av flere grunner. Vi blir alt flere eldre mennesker...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Agder

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Access to seeds: from Emergencies to Seed System development (ACCESS)

At bønder har tilgang til godt såfrø av egnede sorter er grunnleggende viktig for matsikkerheten i verden. ACCESS er et tverrfaglig samarbeid mellom forskere fra landbruksforskning, utviklingsforskning, økonomi, statsvitenskap og jus. Vi forsker på småbønders tilgang til såfrø i Øst-Afrika. Prosj...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

MarTERA:Integrated Technologies Longterm Deployment of Robotic Underwater platforms (INTENDU)

Motivasjonen bak prosjektet Integrated Technologies Longterm Deployment of Robotic Underwater platforms (INTENDU) var at ein treng kostnadseffektive metodar for å overvake havbruket sin påverknad på miljøet over lang tid. Det internasjonale prosjektet hadde som overordna mål å utvikle tekniske lø...

Awarded: NOK 0.59 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Møre og Romsdal

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Women on the Bench: The Role of Female Judges in Fragile States

Sidan 1970-talet har talet på kvinnelege dommarar gått dramatisk opp. Overraskande nok, er andelen kvinnelege dommarar ofte høgare i post-konflikt land enn i meir etablerte demokrati. Dette prosjektet undersøker om brå politiske omveltingar kan skapa handlingsrom for kvinner som gjer det enklare ...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Reliable and efficient high-throughput phenotyping to accelerate genetic gains in Norwegian plant breeding (virtual phenomics; vPheno)

Dette prosjektet har utviklet og testet ny teknologi innen både bildeanalyser og genomseleksjon som kan øke presisjonen i utvelgelsen av nye plantesorter og gi planteforedlerne tilgang på mer presise data om plantenes vekst og utvikling. Feltforsøk med 300 vårhvetelinjer er blitt gjennomført hv...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Gender and the sustainable intensification of agriculture

There is a renewed interest to close the agricultural productivity gap in Africa. Donors and African governments alike share this enthusiasm with the African Union declaring 2014 as the year of agriculture and food security, and for feeding Africa through new technologies. The call for an African...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Viken

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Extracting justice? Exploring the role of FPIC, consultation and compensation related to socio-environmental conflicts in Latin America.

Recognizing the increasing number of socio-environmental conflicts surrounding resource extraction in Latin America over the last decade, this three-year research project studies the nature and outcome of currently available mechanisms for conflict resolution. The project questions whether prior ...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Poverty, Language and Media - The Cases of Argentina, Brazil, Colombia and Mexico

Forskningsprosjektet "Poverty, language and media. The cases of Argentina, Brazil, Colombia and Mexico" (POLAME) ble finansiert av Norsk Forskningsråd (NFR). Prosjektet var et samarbeid mellom Institutt for fremmedspråk, UiB og flere universiteter i Argentina, Brasil, Colombia og Mexico. POLAME s...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Vestland

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Who owns it? - Land claims in Latin America: their moral legitimacy and implications

Conflicts due to unresolved land claims are a pressing political and social issue throughout Latin America. The two main objectives of this project were to evaluate the moral legitimacy of land claims in different Latin American countries, and to normatively assess the means that have been adopte...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Women and Law in Latin America: Justice, Security and Legal Pluralism

There has been a wealth of new research on complex legal pluralism in Latin America, much of it linked to recent multicultural reforms which recognise the right of indigenous communities to exercise their own forms of law (part of the regional turn Van Co tt has termed multicultural constitutiona...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Vestland

GLOBHELS-Global helse

Development of novel vaccine candidates to prevent primary or reactivated tuberculosis

Mycobacterium tuberculosis is among the major infectious pathogens in the world, and has a considerable impact on children and adults of disease endemic countries. Increasing spread of multi-drug-resistant tuberculosis and the general failure of the BCG v accine, have made vaccine development aga...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Poverty Reduction and Gender Justice in Contexts of Legal Pluralism

This project seeks to explore the relationship between complex legal pluralities and gendered forms of poverty. By shaping opportunities for personal autonomy, political participation and access to economic resources (such as education, health, land, wat er or employment), complex legal pluralit...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Mobile-to-Mobile Communication Systems (M2M)

All present-day mobile radio systems offer mobility only at one end, namely the user's end, while the service provider's end is fixed. This is in contrast to several emerging wireless communication systems, where mobile users can directly communicate with each other. Such systems form a new fami...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Agder

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Real-Time Drilling Automated Analysis and Decision Support System

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Viken

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Escobedo Flores; P. Mexico STP 06/07

...

Awarded: NOK 92,000

Project Period: 2006-2007

Location: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Garcia Estrada;A. Mexico. STP04/05

...

Awarded: NOK 87,000

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Robledo López; R. Mexico. STP 04/05

...

Awarded: NOK 87,000

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Medina Hernandez; Mexico STP 03/04

...

Awarded: NOK 87,000

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Osornio Duran; J. Mexico STP 03/04

...

Awarded: NOK 87,000

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Zarate Guerra; A. Mexico STP 03/04

...

Awarded: NOK 87,000

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

García Rabago; E. STP 03/04

...

Awarded: NOK 87,000

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke