0 projects

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Competence development in changed conditions.

Prosjektet tar utgangspunkt i Stortingsmelding nr. 21 (2016-2017) Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen som gir føringer for omfattende endringer i skolen. Det er ikke lenger staten som skal ha ansvar for kvalitetsutvikling i skolene, men kommunene og fylkeskommunene. Midler som tidliger...

Awarded: NOK 45,741

Project Period: 2019-2020

Location: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

Miljøovervåkning av marine økosystemer: Utfordringer relatert til kryptiske arter og miljø-DNA

Fiskeoppdrettsnæringen har vært en av de raskest voksende industriene i Norge de siste tiårene. En av næringens største utfordringer er knyttet til utslipp av næringsrikt organisk avfall som fôrrester og fekalier, men også tungmetaller som sink og kobber. Dette kan bygge seg opp på havbunnen og p...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

NYE STEG – Samskapende innovativ praksis

Tema for prosjektet er stabilitet i fosterhjemsomsorgen innen barnevernet i Norge. Prosjektet er to-delt hvor første og andre fase vil svare ut de to målsettingene som blir beskrevet under. Problemstilling: Hvilke forståelser har tidligere fosterbarn om forhold som fremmet stabilitet i der...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Strategies in grass silage production to mitigate enteric CH4 emissions from ruminants

Matproduksjon resulterer i utslipp av klimagasser. I dag utgjør klimagassutslipp fra landbrukssektoren 8,7 prosent av den totale utslipp fra Norge. Gjennom Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å redusere klimagassutslipp. Dette innebærer at utslippene i ikke-kvotepliktig sektor, som landbruk...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Kontekstualisering av industrielle data

De som jobber i industrien i dag må ofte se i mange ulike datasystemer for å få informasjonen de trenger. Se for deg at du skal undersøke en pumpe som du tror det kan være noe galt med. Du må inn i et eget system for å se sensormålinger, og dokumentasjon på pumpen finnes i et annet system. For å ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

ERA Acute Dynamic Risk Assessment Including Marginal Ice Zone

ERA Acute er en metode for å beregne miljørisiko ved akutte oljeutslipp ved bruk av ulike datasett for tilstedeværelse av organismer som kan være følsomme overfor oljeforurensning, samt inngangsdata fra simuleringer av oljens drift og skjebne ved ulike værsituasjoner. Metoden, og et verktøy for å...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Electrical conductivity structure of the crust on the Norwegian Continental Shelf from magnetotelluric data

Magnetotellurisk (MT) undersøkelser er en geofysisk metode som viser de elektriske egenskapene til jordskorpen ved bruk av naturlige variasjoner i det elektromagnetiske feltet. Hovedformålet med dette prosjektet er å bestemme den elektriske ledningsevnen til jordskorpen på den norsk kontinenta...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Samspill mellom biofilterfunksjon, vannkvalitet og fysiologiske funksjoner hos fisk i landbasert anlegg med resirkulering av driftsvann

Hovedmålet med prosjektet er å studere gjellehelse opp mot produksjonsmiljøet i resirkulerende akvakultursystemer. Det er økende bruk av RAS i atlantisk lakseproduksjon i Norge - fra presmolt til postsmolt og nå tas også RAS i bruk i fullskala landproduksjon der fisk vil nå full slaktestørrel...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Analysis and bioprospecting of polyphenols from Laminaria hyperborea for applications as Life Science Ingredients

I 2021 er det gjort to større arbeid rundt analysemetoder for kvantifisering av polyfenoler i Laminaria hyperborea (L.Hyp). Metodeutviklings arbeid ble utført med hovedmål å optimalisere to kvantifiserings metoder for polyfenol analyse, «total phenolyphenol content (TPC) assay» og kvantitativ NMR...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Kortisolderivater som indikator på velferd hos laks

Publiserte data har vist at kortisol i avføring på laks har potensialer som markør for måling av stress. Det er imidlertid lite ren kortisol, men heller kompliserte metabolitter og derivater av disse som ender opp i avføringen. Prosjektet har med avansert analysemetodikk undersøkt hvilke kortisol...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Møre og Romsdal

NAERINGSPH-Nærings-phd

Synthesis of stable isotope labelled poly-/per-halogenated alkanes as reference standards for environmental analysis

Det er en høy interesse blant miljøforskere for å få tak i egnede standarder av singel-kjedet og individuelle klorinerte parafiner (CPer) da de er lite tilgjengelige på markedet og essensielle for korrekt analyse. En pålitelig synteserute for å lage singel-kjedet CPs fra enkle tilgjengelige utgan...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimization of topography-guided transepithelial excimer laser refractive surgery for improved comfort, predictability, and stability

Hornhinne er øyets viktigste optisk komponent og dens krumning og andre optiske egenskaper skal være nøyaktig tilpasset til resten av øyet for å oppnå normalt syn. For å tilpasse hornhinnens optikk til resten av øyet, excimer laser for korreksjon av synsfeil endrer formen av hornhinnens forflate ...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NAERINGSPH-Nærings-phd

Earthquake response of bridge abutments accounting for soil-structure interaction and inclined piles

Denne studien skal undersøke hvordan skråpeler responderer på seismisk belastning. Skråpeler blir ofte brukt for å ta opp horisontale laster, men frarådes i områder med høy seismisk aktivitet. Dette skyldes flere jordskjelv rundt om i verden hvor skråpeler ikke har oppført seg slik som tiltenkt. ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Pilotering av et komplett digitalt verktøy for brønndesign hos ledende operatører

Oliasoft WellDesign er et software som forenkler planlegging og design av olje- og geotermiske brønner, og er et essensielt verktøy for boreingeniører og profesjonelle aktører i oljeindustrien. Oliasoft WellDesign forenkler arbeidsprosesser og muliggjør samarbeid på alle områder innen brønnplanle...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimalisering og videreutvikling av ConCordix formuleringsteknologi

ConCordix er en ny og patentert leveringsform for legemidler og kosttilskudd utviklet ved institutt for bioteknologi ved NTNU og kommersialisert av Vitux AS. Teknologien består av en unik, tyggbar gelepute hvor ulike aktive ingredienser kan inkorporeres, deriblant Omega-3, vitaminer og mineraler....

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Transition design. Fast-tracking sustainability innovation in architectural practice.

I Europa er bygging og bruk av bygninger ansvarlig for 42 % av energiforbruket, 35 % av klimagassutslippene, og over 50 % av mineralbruken. Rapporten fra FN's klimapanel av 2018 fastslår at vi bare har til 2030 for å avverge en ødeleggende global oppvarming og holde oss under 1 1/2 graders-målet....

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Prosesserte marine biprodukter som fôrmiddel til oppdrettslaks

Fôret til oppdrettslaks inneholder stadig høyere andel vegetabilske råstoff og fiskemel/-olje fra Sør-Amerika. Dette prosjektet ønsker å gjøre laksefôret mer bærekraftig, ved å erstatte langreiste råvarer med norsk lakseolje og proteinhydrolysat laget av biprodukter. Det er blitt utført fôring...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Bridging the Disciplinary gap for Computer Aided Diagnosis in Colonoscopy: Detection, Evaluation and Diagnostics

Over 4000 mennesker får påvist kreft i tykk- eller endetarm i Norge årlig. Tidlig diagnostikk og behandling er viktig for overlevelsen. 5-års overlevelsen stiger fra 10-30% ved avansert stadium til over 90% ved tidlig stadium kreft. Gullstandard for diagnosen er kameraundersøkelse av tykktarmen k...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Mechanical driveline for All-electric FSC actuator

I dag styres ventilene på undervannssystemer med hydraulikk levert og kontrollert fra en plattform via kabler (umbilicals). Ved en nedstengning faller hydraulikktrykket og mekaniske fjærpakker installert på ventilene vil tvinge ventilen til stengt posisjon. Undervannssystemene plasseres nå dyp...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Characterization of the immunological mechanisms induced in blood and tumor following treatment with the therapeutic cancer vaccine UV1.

Siden forrige oppdatering har vi kommet lengre i vårt T celle reseptorsekvenseringsprosjekt. Vi har nå sekvensert mer enn 260 prøver fra kreftpasienter og sammensatt en omfattende rapport som beskriver pasientenes T celle reseptorrepertoire. Denne rapporten inkluderer både T celle reseptorer iden...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Pilotering av DAR inflow control technology for økt utvinning, -oljeproduksjon og redusert miljøbelastning

DAR teknologien vil brukes til å kontrollere innstrømning av gass og vann nede i oljebrønner. Den ble først utviklet av Innowell i et tidligere Petromaks2 prosjekt og har nå vært gjennom systemkvalifisering i dette Demo2000 prosjektet. Teknologien har mange unike egenskaper, bl.a. at den på en ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Vestfold og Telemark

NAERINGSPH-Nærings-phd

SykFra: Sykefravær og arbeidsmiljøfaktorer: Evidens-basert HR som Innovasjon

Prosjektet har den siste tiden vist at PPS-spørreskjemaet som er utviklet av EBHR for å gjøre arbeidsmiljøkartlegginer i Norske/Nordiske forhold har utmerkede psykometriske egenskaper. Videre jobber prosjektet med to delprosjekter: 1) å identifisere hvilken effekt langtids- og korttids sykefra...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestfold og Telemark

NAERINGSPH-Nærings-phd

Bayesian machine learning strategy for oil and gas production networks.

Målet for prosjektet er å utvikle en strategi for maskinlæringsbasert modellering av olje og gass produksjonsnettverk. Produksjonsnettverket starter ved oljebrønnenes grenseflate mot oljereservoaret og slutter med separering av olje, gass og vann i prosessanlegget ved produksjonsplattformen. ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Crack detection

Vi ønsker å utvikle et kommersielt inspeksjonsverktøy som kan gjennomføre helhetlige integritetsmålinger av alle typer rør, spesielt innen olje- og gassegmentet. Inkludert i dette er deteksjon, identifisering og størrelsesbestemmelse av sprekker, basert på ART-teknologien (Acoustic Resonance Tech...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hybridization of Hydropower Plants With Floating PV: Design and Optimization

Mange ser på solceller som en av de mest lovende løsningene for å tilfredsstille et økende behov for elektrisk kraft samtidig som man tar hensyn til klimaendringene. Et internasjonalt marked i eksponentiell vekst forsterker forventingene, men utbyggingen har i flere land møtt barrierer for videre...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Enacting intermunicipal strategy - Multi-tranche strategizing in governance networks

POPULÆRVITENSKAPELIG FREMSTILLING Ett av fokusområdene i Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge er digitalisering av offentlig sektor, der nøkkelprioriteringer er brukerfokus, innovasjon og produktivitet, digital kompetanse, effektiv digitalisering, og god informasjonssikkerhet. Som en f...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hydrogenkatalysator

For å redusere CO2 utslipp og takle global oppvarming er det viktig med en overgang til å bruke hydrogen som energibærer. Dette prosjektet fokuserer på å utvikle en katalysator for fornybare hydrogensystemer, som er viktig for grunnleggende bruk innen gasstransformasjoner og energilagring. Kataly...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Navigated Well Stimulation

Fishbones multilaterale stimuleringsteknologi for stimulering av olje- og gassbrønner med nøyaktighet og effektivitet er en relativt ny metode i det globale stimuleringsmarkedet. Nåværende standard Fishbones-systemet kobler brønnen til reservoaret ved å etablere lateraler tilfeldig i alle retn...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Piloting a new technology for multistring barrier verification in wells.

Prosjektet har utviklet og pilotert en ny teknologi for integritetsmåling i brønner. Måleprinsippet har potensial til å måle integritet gjennom flere rør. En slik teknologi vil bidra til en kraftig reduksjon i kostnadene forbundet med plugging av brønner da man nå kan benytte båt istedet for rigg...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Next Generation Subsea Control System - Subsea DigiGRID Demonstrator

Subsea DigiGRID er en nøkkelkomponent for å digitalisere ett prosesskontrollsystem for prosessutstyr plassert på havbunnen. Typiske prosesskomponenter som finnes på havbunnen er vannrenseanlegg, separasjonssystem, pumper, kompressorer og høyspent distribusjon til enheter på havbunnen. Alle disse ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo