701 projects

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Causes of piglet mortality, and the impact of uterine environment, maternal behavioural traits and their genetic component (218900)

Omlag 14-15 % av de levendefødte smågrisene i hvert kull dør før avvenning, og legger vi til de dødfødte, så blir tapstallet nærmere 20 %. De fleste grisunger dør av ihjelligging eller sult, og dette problemet er størst i store kull. I vår feltundersøkelse med 52 besetninger fra tre ulike regione...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Viken

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Increased and sustainable production of healthy and nutritious protein crops (218896)

Raps, rybs, ert og åkerbønne (olje- og proteinvekster) er viktige for norsk produksjon av mat og kraftfôr, men på grunn av avlingsvariasjoner og innhøstingsproblemer er dyrkingsomfanget av disse vekstene beskjedent (bare 2-3 prosent av kornarealet). Sjukdomsangrep, som anses å være en viktig årsa...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

ERA-NET Integreting households in the smart grid

Utgangspunktet for IHSMAG-prosjektet har vært spriket mellom retorikk og forståelse når det gjelder hva slags rolle smarte nett vil spille i årene fremover. I Norge skal smarte energimålere rulles ut i alle husstander innen 2019, mens status varierer rundt i Europa. Forventningene blant politiker...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Reference conditions for phosphorus runoff from forested areas with arable soil properties (218902)

Bakgrunnsavrenningsprosjektet har som mål å vurdere hvor mye fosfor som ville ha rent av fra områder med marin leire hvis arealet ikke var oppdyrket, men i en naturtilstand (skog/utmark). Dette er et viktig spørsmål for forvaltningen, bl.a. i forhold til implementeringen av vannforskriften. 1. ...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Viken

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Biosolids in food production - phosphorus recycling and food safety (218901)

This project will improve the understanding of how biosolids can be a future phosphorus source in food production without compromising on food safety and environmental risks. There is a growing awareness of the limitations in global mineral P reserves, in creasing the need to create efficient P c...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Viken

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Sustained and increased organic cereal production by improved nutrient supply and pest control (218889)

Arbeidspakke 1. Forsøkene har vist at biorest egner seg som gjødsel i økologisk landbruk (øk.l.). Ved starten av prosjektperioden var biorest ikke aktuelt til øk.l, men i løpet av perioden har Mattilsynet gjort endringer, slik at det er mulig å benytte seg av biorest som gjødsel til øk.l. under...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Viken

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Rearing laying hens: development of optimal methods that safeguard welfare and productivity (218898)

Alle delmål beskrevet i kontrakten er nå gjennomført. Hovedfunn er som følger. Delmål 1) de Haas et al (2014) viser at risikofaktorer for dårlig fjørdrakt hos voksne høner inkluderer skadelig hakking ved 5 ukers alder og høy fryktsomhet under oppdrett. Risikofaktorer for dårlig fjørdrakt knyttet ...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sustainable Salmon Angling Tourism in a Changing World

SALMONCHANGE-prosjektet framskaffer ny kunnskap for bærekraftig utvikling og innovasjon i norsk lakseturisme i en periode preget av regionvis nedgang i laksebestandene og usikkerhet og endringer i laksefisket. I intervjuer og spørreundersøkelser til sportsfiskere, elveeiere og andre fisketurismea...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Viken

HAVKYST-Havet og kysten

Constructing an integrated modeling framework for decision support in ecosystem-based management: case study Lofoten/Barents Sea

Ecosystem based management (EBM) is today the accepted regulatory mechanism for managing the sustainable use of marine goods and services while maintaining good environmental status. The SYMBIOSES project initiates development of a first of its kind integ rated modeling system to support the prac...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Rigid joints for large timber structures, dr.gr.stip.

Hovedfokus i prosjektet er på stivhetsegenskaper av sammenføyninger i trekonstruksjoner spesielt med henblikk på vibrasjonsproblematikk og komfort, duktilitet og energiopptak for økt robusthet av konstruksjoner mot ulykker, vind-og jordskjelvbelastninger. Prosjektets tilknyttede stipendiater ha...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Nuclear receptor ligands from Arctic marine organisms; Bioprospecting, structure, synthesis and evaluation as drug to treat metabolic syndro

Obesity is a major cause of diseases that can increase morbidity and mortality. Obesity leads to metabolic disorders (MD) including hyperglycemia and dyslipidemia. Current treatment includes ligands for the metabolite-activated transcription factors (PPAR s, LXRs). Despite their beneficial effect...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

KMB - GASFERROSIL - Use of Natural Gas in Ferroalloy and Si production and Ilmenite processing

Use of natural gas in production of Titania slag, Silicon and Ferroalloys is a part of the industry's long-term innovation work regarding new and sustainable processes. Substitution of coke or coal by natural gas reduces the CO2 emissions in the productio n itself, and it also reduces the disadva...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sau i drift

«Sau i drift» har vært et tverrfaglig prosjekt med vekt på sosioøkonomi, økosystemtjenester, beiteøkologi og produksjon basert på de unike beiteressursene våre. Vi konkluderer med at beiting med sau er effektivt mot gjengroing, men høy dyretetthet endrer vegetasjonssammensetningen og kan dermed...

Awarded: NOK 16.7 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Nordisk ETP

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Eco-values as product quality attributes in manufacturing of agricultural food ingredients

Worldwide, a growing demand for green, healthy and ethically produced (i.e. eco-branded) food products is evident. Therefore, it is anticipated that eco-branded food products represent a substantial market opportunity. To accommodate to these market chang es, competition in international food mar...

Awarded: NOK 16.2 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Second Generation Rural Tourism

Gardsturisme er ikkje som anna turisme Turistbransjen vil at turistgardane skal vekse og vere ope døgnet rundt. Dei som driv gardsturisme vil noko heilt anna, viser ny studie. Dei innlosjerer deg i stabbur, tenner stearinlys og serverer familiehistorie i lag med mat frå garden. Gardsturismen ha...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fundamental understanding of electrocoalescence in heavy crude oils

Elektrokoalesens (EC) brukes for å forbedre olje-vann-separasjon ved prosessering av råolje. Elektriske felt kan bidra til at små vanndråper slår seg sammen til større dråper som felles ut raskere fra råoljen. Dette vil gi redusert oppholdstid i separatortanker. EC kan enten bli anvendt under sti...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

MetaBiopOR - Bioprospecting of oil reservoir metagenomes for novel thermostable biocatalysts of industrial relevance

-

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Cell-based screening for small membrane permeable metal chelators of marine origin

Several human diseases involve iron dyshomeostasis, and metal accumulation of iron, copper, cadmium, mercury and lead in human organs affect our well-being, cause cancer and accelerate ageing of organs. Low-toxic compounds capable of removing potentially toxic metals from cells and tissue are th...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ENERGIX-Stort program energi

Optimal Power Network Design and Operation

Aktiviteten ved Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse fokuserer på å identifisere overføringslinjer som bør kobles ut for å gi økonomisk mer effektiv drift. Strømnettet må her representeres med ganske stor nøyaktighet, hvilket resulterer i komplekse optimaliseringsproblemer. Ved...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

High Pressure Gas Liquid Separation - II

The objectives of the HIPGLS-II project have been to improve the industries fundamental understanding of high pressure gas-liquid separation and its capability to model such processes. A challenge has been that key physical properties of these systems are poorly described in the literature. Thus...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Water weakening of chalk at realistic reservoir conditions

-

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Impact of fault rock properties on CO2 storage in sandstone reservoirs

An optimal reservoir for CO2 storage should ideally have high porosity and permeability and exhibit predictable communicational properties. Within sandstone reservoirs, faults and deformation bands may act as barriers and baffles, thus introducing compart mentalization and areas of flow retardati...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Monitoring Geological CO2 Storage: Quantitative CO2 Prediction with Uncertainty from Physical Modeling and Multiple Time-Lapse Data Types

-

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Innovation in high-temperature CO2-capture Development of novel solid sorbents

-

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Increased energy savings in water/oil separation throug advanced fundamental emulsion paradigms

Resultat från programmet har presenterats för referensgruppen vid två möten, dvs i maj i Trondheim och i december i Trondheim. Referensgruppen var förnöjd med teknisk nivå och progression. Resultat från projektet har presenterats som två key note presenta tioner, dvs vid den internationella Petro...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Increased preparedness for oil spill modeling using improved ocean models

Formålet med OilWave prosjektet har vært å øke beredskapen for oljeutslipp ved å forbedre systemene for oljedriftmodellering. Systemene som er i bruk i Norge for operasjonelle oljedriftsberegninger er systemet på Norsk Meteorologisk Institutt (Met) (som også omfatter rutiner for mann-over-bord og...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

New solutions and technologies for heating of buildings with low heating demand: Stable heat release and distribution from batch combustion

StableWood prosjektet vil gjennom forskning og kompetansebygging bidra til økt bruk av biomasse til punktoppvarming i Norge samt bidra til å oppnå det nasjonale målet om dobling av bioenergibruken i Norge, fra 14 til 28 TWh, innen 2020. Halvparten av doblingen forventes å komme i form av punktopp...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Transient well flow modelling and modern estimation techniques for accurate production allocation

Rate allocation is the procedure of identifying the origin of the produced fluids (oil, water, gas) in a production system comprising multiple wells and/or producing zones. This information is essential for the daily management of the production, as well as for the long term planning. The ultima...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Rogaland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Avsluttet: Preparing Socio and Economic Evaluatoins of Future H2 Lighthouse Projects

Economic predictions indicate that many national economies are falling into financially difficult times. When this occurs, there is tendency to shift priorities and funds, while less emphasis is placed on projects promoting environmental well-being. Prepa r-H2 is unique because the partners draw ...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage