0 projects

SUPNBIO-SUP-NHD: Bioteknologi

The use of molecular biology to engineer microbial cells for in vivo production of new biochemicals

...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUPNMATR-SUP-NHD Materialforskning

Design of crashworthy light structures

...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

The value chain from mineral deposit to beneficated product with emphasis on quarts

Mineralet kvarts finnes i en rekke former og kvaliteter. Avhengig av kvaliteten benyttes kvarts til en rekke formål. Av spesiell interesse er utviklingen innenfor solcelleteknologien. Kvarts av spesiell renhet og kvalitet vil her ha et stort vekstpoten siale dersom en lykkes i å utvikle en øko...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Studier av N-sulfinyldienofiler i Diels-Alder reaksjoner katalysert av kirale overgangsmetall-komplekser

Prosjektet tar sikte på å utvikle katalysatorer for asymmetriske Diel-Alder reaksjoner mellom N-sulfinyldienofiler og diener. Kirale katalysatorer med lewis syre egenskaper basert på overgangsmetaller vil bli designet, fremstilt og testet. I de tilfellerd er Diels-Alder produktene viser akseptabe...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Development of the Metal Printing Process (MPP) as a method for producing functional metal and ceramic objects on demand

...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAT-Næringsmidler

Vekttap ved kjøling og frysing

Med økende omsetning av ferdigmat eller halvfabrikata er bruken av luft/gass for rask kjøling eller frysing av uemballert vare økende. For å transportere varme fra produktet kreves temperatur forskjell mellom kjølemediet og produktoverflaten, noe som ogs å medfører vanndamptrykk differanse og de...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIPNIKT-SIP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

TOP - Improved optimisation methods in transportation logistics

...

Awarded: NOK 13.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Utvikling av metoder og konsept for styring av fiskeredskaper

Oppgaven tar sikte på å identifisere problemområder ved å skulle styre fiskeredskap mest mulig presist og foreslå løsninger på disse. Det vil bli fokusert på aktutatorer, overordnet konsept, sammen med deler av reguleringssystemet. Et slikt system vil vær e avhengig av forskning på flere felt, og...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUPNBIO-SUP-NHD: Bioteknologi

Gas and biotechnology (GABI)

...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Vestland

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Nyttesopp og virus til kontroll av skadedyr i frukt

Norske myndigheter har som uttalt mål at plantevernmiddelbruken i landbruket skal reduseres og at andelen økologisk dyrket areal skal økes. For å få til dette er det et sterkt behov for å utvikle alternative metoder for kontroll av skadegjørere. Aktiv bru k av naturlig forekommende sykdommer på s...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Akershus

MANGFOLD-Biologisk mangfold-dynamikk, t

Taxonomic and ecological investigations of alien marine seaweeds in Norway

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

MANGFOLD-Biologisk mangfold-dynamikk, t

Dynamics, horizontal transfer and selection of engineered DNA in the phytosphere of transgenic and transplastomic plants

Prosjektet søker å identifisere risiki knyttet til bruk av genmodifiserte organismer. Slike organismer har fått endret sitt arvestoff (DNA) etter tilføring av artsfremmed DNA eller har gjennomgått molekylære endringer i sitt eget arvemateriale. Ved utsett ing/utslipp av genmodifiserte organismer ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Etablering og forvaltning av verneområder - Et følgeforskningsprosjekt med vekt på prosesser og aktører

I overkant av 6 % av Norges areal er vernet etter Naturvernloven. Ifølge landsplanen for nasjonalparker (St. meld. nr. 62 1991-92) skal vernearealet økes betydelig. Fra tidligere vern i hovedsak av statseid høyfjell arbeides det nå for å verne et breiere biologisk mangfold, og en større andel pr...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Increased seed production capacity in perennial grasses

Danish and Norwegian trials have indicated that seed yields of new, Norwegian grass cultivars (synthetics) tend to be lower than those of old Norwegian cultivars (seed-based populations) and foreign, more southerly adapted cultivars. The low seed yields c an limit farmers and turfkeepers access t...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Akershus

MAT-Næringsmidler

Virulensfaktorer i Aeromonas spp.

Sammendrag: Aeromonas spp. viser i litteraturen en uvanlig rikdom på ulike toksiner. Vi ønsker å undersøke den relative betydningen av de ulike toksinen hos Aeromonas spp. Fra før av er aerolysinets viktighet kjent ved hjelp av knock out mutasjon i aerol ysingenet hos en Aeromonas hydrophila eli...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Akershus

MAT-Næringsmidler

Karakterisering av enterotoksiner i Bacillus cereus

Sammendrag:Toksinkomplekset Nhe (ikke hemolytisk), som først ble karakterisert av vår gruppe, er sannsynligvis det enterotoksinet som er viktigst i forbindelse med matforgiftning (i alle fall i Norge). Komplekssammensetningen av dette toksinet er ikke end elig klarlagt. Vi ønsker derfor å finne u...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Akershus

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Improving public health control of sexually transmitted diseases in developing countries

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Empowerment of women for health promotion: The case of female workers at export processing industries in Sri Lanka

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

An analysis of policies and practices concerning language in education in primary schools in South Africa and secondary schools in Tanzania

...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Establishment of a Network ("knutepunkt") for Research and Evaluation in Education for Development (NETREED)

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Sykliske disulfonimider. Fremstilling og reaktivitet av aminbaserte utgående grupper

Aryl- og alkylsulfonatderivater av alkoholer gir en rikholdig kjemi for aktivering av OH-grupper for videre funksjonalisering. OH-grupper er i seg selv generelt dårlige, ikke selektive utgående grupper. En tilsvarende kjemi for aminer eksisterer ikke. Imi dertid har syntesegruppen ved NTNU demons...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

The impact of high-resolution atmospheric model forcing on operational coastal and shelf ocean models HAMFOM),Dr.gr.stip./utenl.stip.England

Prosjektsammendrag: Considered is how oceanic frontogenesis and cyclogenesis processes are affected by exploiting recent high-resolution atmosphere model results as driving forces. The study is motivated by the fact that the trend in numerical weather prediction (NWP) is toward application of atm...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Dinoflagellater - den viktigste miljøtrusselen mot storsatsingen på skjelloppdrett?

Dinoflagellater er en kjent gruppe toksinproduserende alger. I norske farvann er det særlig slektene Alexandrium, Dinophysis og Gymnodinium som skaper problemer for skjellnæringen og fiskeoppdrett. De to vanligste gruppene av skjelltoksiner i Norge er PSP og DSP. A. tamarense har også blitt rapp...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Oslo

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Innovative control technologies for vibration sensitive civil engineering structures (CONVIB)

The research activity will focus on emerging concepts like semi-active or hybrid control of civil engineering and industrial structures. In Europe, structural control is moving the first steps towards civil engineering applications. From its creation the European Association for the Control of S...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Multisenterprosjekt for studier av prosess og utfall i psykoterapi

Hovedhensikten er studere utfall og prosess ved psykoterapeutisk behandling av pasienter med ulike former for psykopatologi og å stimulere til rekruttering til psykoterapiforskning. Prosjektet er bygd opp som et nettverk som omfatter flere delsenter og le des av en flerfaglig forskergruppe med re...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Food quality and consumer safety of seafood

Certain marine species have naturally high concentrations of arsenic (e.g. cod, shrimp and bivalves) and mercury (e.g. halibut) whereas other species contain naturally high dioxin levels (e.g. salmon). The toxicity of these compounds is dependent on their chemical form. The arsenic content in foo...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Traceability and physiological effects of using modified plant ingredients in feed for Atlantic salmon.

There is an urgent need for basic knowledge and expertise regarding biological effects of genetically modified plant products (GMPPs) and the fate of DNA-derivative from GMPPs in animal and man. Biological evaluation is essential because nutritional value and health effects cannot be predicted fr...

Awarded: NOK 16.7 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Fast growth and welfare in Atlantic Salmon and Rainbow Trout

The continued increase in productivity in salmonid farming is closely related to shortening of the production cycles, and the key factor is increased growth rates. In the early days of salmon farming, fish needed 4-5 years from hatching to harvest, wherea s today, market size can easily be reache...

Awarded: NOK 20.3 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Vestland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

An Arctic study of the importance of methane for climate change - increased use of climate data from the Zeppelin station, Ny-Ålesund

Metan er en av de viktigste klimagassene og den klimagassen med den høyeste vekstraten. Samtidig er det fortsatt knyttet store usikkerheter til kilder og sluk av metan, og ikke minst til mulige tilbakekoblingsmekanismer mellom atmosfærisk metankonsentrasj on og klimaendringer. På Zeppelinstasjone...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Development and coordination of the IGBP on Land-Ocean Interactions in the Coastal Zone (LOICZ)

...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Akershus