101 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Multi-Sensor Data Timing, Synchronization and Fusion for Intelligent Robots

Autonome roboter og fartøy må navigere med høy nøyaktighet og sikkerhet. Dette betyr at de trenger å bygge en situasjonsforståelse ved å prosessere data fra mange forskjellige sensorer. Dette må skje hurtig og gjentas mange ganger i sekundet for å fange opp endringer både på grunn av egen bevegel...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ANGAS: Audibility for all by NGA utilizing sensor fusion

Next Generation Audio (NGA) er en ny tilnærming til formidling av lydinnhold -- det være seg radio og tv, podcast eller nettbasert medieinnhold -- som er mer tilgjengelig, interaktiv, personifiserbar og omsluttende (“immersive”) for lytterne. I spissen for initiativet står den europeiske kringkas...

Awarded: NOK 13.4 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Ubiquitous Connectivity via Autonomous Airborne Networks

Dette prosjektet bidrar til å utvikle teknologien til basestasjoner på droner som kan posisjonere seg slik at de kan tilby nettverkstilkobling på de stedene der det ikke finnes eller er godt nok. Mens husholdninger i industrialiserte land har høy dataoverføringshastighet gjennom optiske fiberka...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Raksha: 5G Security for Critical Communications

Innføringen av 5G i mobilnettarkitekturen representerer et paradigmeskifte som krever nye tilnærminger for å håndtere sikkerhetstrusler. Softwariseringen av nettverksfunksjoner, krav til å kunne støtte mindre sikre eldre nettverk samt bruken av websentriske protokoller gjør at 5G får en forstørr...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SFI Smart Ocean - Flexible and cost-effective monitoring for management of a healthy and productive ocean

Bærekraftig forvaltning av norske farvann, sikker og optimal drift av undervannsinstallasjoner, samt god sameksistens mellom havnæringene, krever bedre data- og kunnskapsbasert beslutningsunderlag. I dag gjøres en mengde målinger i havet, kystnære områder og fjorder, fra skip, drivbøyer, og i noe...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Vestland

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SFI AutoShip: Autonomous Ships for Safe and Sustainable Operations

Utviklingen av autonome skip er en trend både nasjonalt og internasjonalt. SFI AutoShip vil bidra til at norske aktører tar en ledende rolle i utviklingen av både teknologi og forretningsmodeller for autonome skip, der det legges vekt på trygge, sikre, miljøvennlige og kostnadseffektive løsninger...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Orchestrating Internet of Things and Machine Learning for Early Risk Detection to Ensure Inpatients Safety

Kvalitet og pasientsikkerhet er svært viktige fokusområder for både klinisk personell og sykehusledelse. Hendelser som kan føre til pasientskade, og i verste fall til tap av liv, medfører store langtidskonsekvenser for både pasient, pårørende, involvert sykehuspersonell og for samfunnet. For å ...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Agder

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Centre for Space Sensors and Systems (CENSSS)

«New-Space» teknologi, basert på kommersielt tilgjengelig utstyr og lavere kost for oppskyting, har gjort det mulig med en sterk vekst i bruk av satellitter. Det er også en fornyet interesse for utforskning av verdensrommet med planlegging av en base på månen i 2028 og en videre utforskning av a...

Awarded: NOK 82.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Software for real-time production planning and bidding for renewable energy producers

Målet til prosjektet er å utvikle en prototype for programvare som utfører produksjonsplanlegging og budgivning for produsenter av fornybar energi i sanntid. For tradisjonelle produksjonsteknologier, som kraftverk som benytter fossilt brensel og vannkraftverk, kan operatører planlegge når og hvo...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Privacy Engineering for Real-Time Analytics in Human-Centered Internet of Things

Big-data applikasjoner lover å hjelpe til mange presserende samfunnsproblemer, f.eks. innen helse, trafikkoordinering, energi-håndtering, osv. For disse applikasjonene gjelder det "jo mer data desto bedre". Teoretisk sett kan enhver eier av smarttelefoner og klokker være en kontinuerlig kilde til...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

NORCICS - Norwegian Center for Cybersecurity in Critical Sectors

Informasjonssikkerhet gir nye muligheter for digital innovasjon, støtter virksomheters tilpasningsevne og legger til rette for produktivitet og utvikler kundelojalitet. NORCICS’s visjon er å bidra til å gjøre Norge til det mest sikre digitaliserte landet i verden, ved å forbedre informasjonssikk...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Internet of Bio-NanoThings for Prediction and Prevention of Infectious Diseases

Vår forskningsgruppes evne til å miniatyrisere sensorer og elektronikk og den kunnskap vi har oppnådd i krysningsområdet mellom biologi og mikroelektronikk gjør det mulig for oss å manipulere cellulær funksjon på molekylnivå. CLIPEUS-prosjektet utnytter prosjektlederens og teamets unike eksperti...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Advancing Cyber Defence by Improved Communication of Recognized Cyber Threat Situations (ACDICOM)

Cybersikkerhet er gjenstand for rask teknologisk fremgang. Det medfører et økende behov for en vitenskapelig forståelse av det enkelte menneskes begrensninger og ytelse i interaksjon med cybertrusler. ACDICOM skal bidra til å øke denne forståelsen og dermed gi grunnlag for bedre beslutningsresul...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

STUD: Tap.IT AS

Tap.IT er en sensorløsning som benytter seg av maskinlæring i den hensikt om å løse problemer relatert til håndtering av øl service og restaurant bransjen. Vi er nå inne i en fase hvor teknologien utviklet i 2020 skal testes live hos en rekke brukersteder, hensikten er her å få feedback til vi...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: SentiSystems - the brains of autonomous operation

SentiSystems er spesielt nyttig for automatiske, ubemannede og autonome plattformer for kjøretøy som bevegelige roboter, droner og ubemannede undervanns- og overflatefartøyer. Eksempler på applikasjoner er dronebasert fotogrammetri og luftbåren 3D digital laserbasert kartlegging og modellering, r...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

STUD: Woit - Tracking system for strength training at health clubs

Populærvitenskapelig framstilling I dag er utfordringer med helseklubber usikkerheten knyttet til innsatsen, progresjonen og kvaliteten på enkeltpersoners gjennomføring av styrketreningen. Manuelle, papirbaserte treningsplaner opprettes og brukes til å planlegge, utføre og logge treningen eller ...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

MP: Self-learning diagnostics and prognostics system

I dag utfører 98% av verdens skip forebyggende vedlikehold uten tilknytning til skipskomponenters faktiske status. Akkurat som de forhåndsdefinerte verkstedintervallene i biler, vedlikeholdes skipskomponenter regelmessig basert på en forhåndsdefinert timeplan. En slik tilnærming fører til unødven...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Møre og Romsdal

FORNY20-FORNY2020

STUD: Tryio - Connecting food companies with the right consumers for sensory consumer testing

Tryio er en digital plattform som kobler matbedrifter med de riktige forbrukerne til sensoriske forbrukertester. Mange matprodusenter holder regelmessig forbrukertester for å teste konsept, smak, konsistens, design, emballasje og totalinntrykk av produkter. Et problem i industrien er vanskelighe...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

STUD: Rubato Booking

Rubato Booking er en digital bookingplattform for artister og arrangører i musikkbransjen. Tjenesten skal gjøre det enkelt for arrangører og artister å gjennomføre bookinger på en sømløs og tidsbesparende måte. Arrangører får en oversikt over hvilke artister som finnes på markedet, kan ta kontakt...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

MP: INT3D - Intuitive interpretation and mapping in digital 3D environments

I flere områder i samfunnet er 3D modellering av det naturlige og mennesker-skapte miljøet stadig viktigere. Visualisering av disse modellene på en datamaskin lar oss bedre planlegge, forstå og kommunisere romlige forhold. Eksisterende programvare gjør det imidlertidig ikke enkelt for brukere å k...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SEquences and Their Applications

Sekvenser har mange bruksområder innen digital kommunikasjon. De spiller en kritisk rolle i å unngå interferens og opprettholde synkronisering i kommunikasjonsgrensesnittene til CDMA-systemene, og har også kløktige applikasjoner innen kryptografi og feilrettingskoder som muliggjør sikker og pålit...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Digital Innovation Support Ecosystem at the Norwegian TTOs

Dette prosjektforslaget tar sikte på å takle utfordringer relatert til digital innovasjonsstøtte ved norske TTO-er ved å påvirke forskningsinstitutsektoren direkte. Prosjektet tar sikte på å møte TTOs felles struktur og kompetansebehov ved å fokusere på strukturell forbedring, kompetanseheving og...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

STUD: EnableMagic - We are creating an open and connect world of Innovation and entrepreneurship!

Problement innovasjons økosystemer opplever i dag går ut på at de mangler verktøyet for å sikre oversikt, kommunikasjon, ressursalokering og innsikt fra sine miljøer. Dette gjør at økosystem forvalteren ikke får den innsikten dem trenger for å forbedre ressursbasen, rappotere fremgang samt proakt...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Public Warning System (PWS)

Prosjektkontrakt ble formelt signert og aktivt fra 26/8-20, men Paneda har hatt aktiviteter i prosjektet siden 24/4-20. Det ble avholdt kickoff møte med samarbeidspartnerne 30/9-20. Prosjektet er noe forsinket etter den opprinnelige planen, selv om vi har klart å oppnå den første milepælen å få t...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

MP: SpecBase - An innovative software tool for automated and efficient quality assurance for clinical mass spectrometry analysis

Liquid Chromatography-mass spectrometry (LC-MS) er ansett som en gullstandardmetode innen fagfeltet analytisk biokjemi. Til tross for dette er manglende verktøy for automatisering og integrering av LC-MS inn i den analytiske arbeidsflyten med på å forsinke kliniske laboratorier fra å ta i bruk de...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BevariiE - utvikle verdens sikreste og mest miljøvennlige digitale lagringsmedium

Piql's ambisjon er å etablere seg som verdens "gullstandard" innenfor sikker langtidsbevaring av verdifull digital informasjon (data), - og BevariiE- (Bevar inn i Evigheten) prosjektet vil gi et vesentlig bidrag for å nå dette målet som vi er på vei mot. BevariiE prosjektet har som mål å forhi...

Awarded: NOK 20.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

ViSiBeam - the Vital Signs Birth Monitor

ViSiBeam er et nytt overvåkingssystem for fostertilstand under fødselen. Den er basert på en oppfinnelse fra NTNU som gjør det mulig å bruke en liten og brukeruavhengig ultralydsonde med kostnad for kontinuerlig overvåking av blodstrøm i fosterets hjerne. ViSiBeam vil gjøre det mulig for leger å...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

5G Management and Orchestration for Data and Network Integration

I løpet av det neste tiåret vil kommunikasjonsteknologien bli dominert av femte generasjon (5G) mobilnettverk, som for tiden er under distribusjon i mange land. Selv om 5G for øyeblikket består av en forbedring av ytelsen til 4G, forventes de fremtidige versjonene av 5G å revolusjonere trådløs ko...

Awarded: NOK 14.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Infrastructure for drone-based research, mapping and monitoring in the coastal zone

Norge har mer enn 100.000 km kystlinje, inkludert alle øyer og skjær, der kun en brøkdel av artene og naturtypene er kartlagt. Her finnes truede arter av sjøfugl og pattedyr, livsviktige naturtyper som tjener som oppvekstområder og matfat for utallige arter, samt store kommersielle ressurser. ...

Awarded: NOK 60.0 mill.

Project Period: 2020-2029

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: Evaluating key elements to establish a globally oriented sales & development company with a pipeline of validated eHealth applications.

Avdeling for Digital Helseforskning består av forskere, stipendiater og egne seksjoner for innholds- og løsningsutvikling samt administrasjon. De har i mange år arbeidet med å utvikle, teste og implementere digitale løsninger som kan styrke pasienters kunnskap om egen helse, styrke egenmestring, ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo