583 projects

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Improving the design, efficiency and environmental friendliness of snow crab pots

Prosjektets mål er å øke fangsteffektiviteten i redskapet som fanger snøkrabbe i Barentshavet, samt å utvikle et redskap som ikke bidrar til å øke plast forsøpling og spøkelsesfiske. Snøkrabbe fiskeriet i Barentshavet utføres av store offshoreskip fordi fiskeriene foregår langt fra land og teinen...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Luseteller

Lakselus er en av de største helseutfordringene i oppdrettsnæringen. For å forhindre skade på fisk og en epidemisk spredning er oppdrettere pålagt å telle og rapportere antall lus per fisk, enten hver uke eller hver andre uke (avhengig av sjøtemperatur). Hvis antall lus overstiger grensen definer...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

NOCS Troll - Innovativ miljøteknologi for å redusere begroing i oppdrett

Prosjektet har tatt tak i en av de største utfordringene oppdrettsnæringen deler med samfunnet for øvrig: Miljøbelastningene. Begroingshindrende midler, kjemikalier og mekaniske renseprosesser er kostbart, energikrevende, forurensende skadelig for fiskehelsen og for miljøet og koster oppdrettsnær...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Wave free ocean space

En av aktiviteten ut fra Idelab er prosjektet med tittelen "wavefree ocean space". Prosjektet ser nærmere på varianter av flytende strukturer til havs for å muliggjøre et bølgefritt havområde.

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Safe Implementation of Autonomous and Remote functions On Ships, SIMAROS 2

SIMAROS 2-prosjektet har samlet flere ledende aktører in den Norske maritime industrien og har hatt som målsetting å være en internasjonal spydspiss innenfor utvikling av kommersiell implementering av verifisert teknologi for automatisering av, og beslutingstøtte til funksjoner på skip. Konsortie...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Hybrid Operations in Maritime Environments

Det er gjort analyse av bildedata fra maritime UAV-operasjoner med resultater knyttet til overvåking av havoverflate er publisert. Det meste av forskningsaktiviteten ved NTNU har vært knyttet til utvikling av nye metoder som kan utnytte Radionor sitt radiokommunikasjonssystem for posisjonering ut...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Blueye undervannsdrone

Ved å skape og tilby en mulighet til å se, utforske og lære om havet, vil flere få et tettere forhold til- og ta bedre vare på havet også. Dette er en av de grunnleggende faktorene til at gründerne Erik, Christine og Martin bestemte seg for å starte på denne reisen gjennom å utvikle et produkt me...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

XSENS Ship fuel meter

Den maritime lasteflåten består av 90.000 skip på verdensbasis og står for 90% av den totale frakt av varer. Flåtens totale forbruk av drivstoff er 370 millioner tonn/år, som resulterer i 3% av totale CO2 utslipp og 20 millioner tonn utslipp av SOx på verdensbasis. Samfunnet fester stadig grepet ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Expanding The Use Of Environmentally Acceptable Lubricants In The Maritime Industry

Betydningen av farlige oljeutslipp i sjøvann har ført til at US EPA (United States Environmental Protection Agency) lanserte 2013 Vessel General Permit (VGP). 2013 VGP etablerer nye regler som fremtvinger bruken av miljøvennlige smøremidler (Environmentally Acceptable Lubricants -EAL) i alle olje...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Recycling Aquaculture Waste (RAW)

På bakgrunn av eksisterende kunnskap har vi vurdert den såkalte «hval-pumpen» som modell for gjenbruk av avfall fra lakseoppdrett. Nyere forskning viser at avføring fra hval og andre sjøpattedyr i havoverflaten gir et viktig påfyll av næringsstoffer som forbrukes under den fotosyntetiske oppbloms...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Når industri møter forskning: 3 år med MAROFF-prosjekt - hva nå?

I flere år har iKubens bedrifter i samarbeid med forskningsmiljøer som Møreforsking, NTNU, SINTEF og Høgskolen i Molde bidratt til å skape en rekke forskningsprosjekter. Til sammen er det skapt 15 FoU-prosjekter i iKuben som har en total verdi på 230 MNOK. Flere MAROFF prosjekter går nå inn i en ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Møre og Romsdal

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til SINTEF Ocean AS (tidl. MARINTEK AS) (2016-2019)

...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Current and wave induced flow around a submerged floating tube bridge

Rørbrokonsepter er aktuelle for flere fjordkryssinger i Statens Vegvesens prosjekt Fergefri E39. En rørbro er en fullt neddykket, flytende konstruksjon som erstatter tradisjonelle broer eller undersjøiske tunneler. Skjønt ideen ikke er ny, har det til dags dato ikke blitt bygget noen rørbro, hver...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Offshore hydrogen production and storage

I dag forsynes offshore installasjoner på norsk sokkel med kraft fra naturgassfyrte gassturbiner eller med kabel fra land. Med ca 160 gassturbiner i drift bidrar disse til 27% av Norges totale CO2-utslipp. Konseptet utviklet i prosjektet har potensiale til å delvis eller helt erstatte gassturb...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Blue Garden

Blue Garden ble unnfanget på en 3-dagers "Idelab" organisert av Norges Forskningsråd i juni 2016. Idelab-er er interaktive workshops med en svært tverrfaglig blanding av deltakere, noen aktive forskere og andre potensielle brukere av forskningsresultater, for å inspirere til nye og radikale tilnæ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Event support for the 10th IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS 2016)

Since 1989, every three years the International Federation for Automatic Control (IFAC) has organized a Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS). CAMS returns to Trondheim after 21 years and will be organized by the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in coope...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Real Energy Efficiency and Emissions in the Seaway

Kombinasjonen av utfordrende fraktmarkeder, høy bunkerskostnad og økende internasjonal fokus på utslippsreduksjon gjør at energieffektiv drift fremdeles ligger høyt på agendaen til den maritime industrien. Mer effektiv drift krever tilgang på driftsdata av høy kvalitet, en god forståelse av usik...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Hydrogen brenselcelle-løsninger for det maritime markedet - Bluecraft AS

For at maritim sektor skal kunne ta i bruk hydrogen som miljøvennlig drivstoff slik som dette nå skjer i bilbransjen, vil en viktig brikke være et selskap som jobber dedikert med å utvikle og levere hydrogenløsninger tilpasset maritimt bruk. Hydrogen er nå i ferd med å etablere seg som substitut...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Ukjent Fylke

FORNY20-FORNY2020

PingMe - en semi-aktiv transponder for sporing og posisjonering av objekter og strukturer under vann.

Prosjektet skal utvikle en prototype av en transponder som skal benyttes for identifisering og lokalisering av enheter under vann. Transponderen er tenkt kommersialisert i ulike størrelser, og med ulik rekkevidde; til en rimelig pris. Transponderen skal ha en levetid på flere år uten krav til nye...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ny metodikk for utvikling av fartøyspesifikke simuleringsmodeller

Prosjektet vil bygge opp en samarbeidsgruppe som skal studere operasjonsegenskaper og operasjonsgrenser for forskningsfartøyet "Kronprins Haakon". Samarbeidsgruppen skal spesifisere innhold i et hovedprosjekt som generisk skal utarbeide forslag til retningslinjer for utvikling, verifisering og va...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Firesafe Energy - next level cable and pipe fire sealing

Prosjektet som ønskes iverksatt har som formål å utvikle nye branntettinger for offshore- og maritim sektor som skal være sikrere, raskere å installere og samtidig rimeligere. Totalt jobber vi for å kunne tilby tre ulike produkter ved prosjektets slutt. To av disse tar utgangspunkt i brannsikri...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

VEKST: En strategi for rask og bærekraftig omsetningsvekst for norske maritime utstyrsleverandører

Hovedformålet med dette forprosjektet er å evaluere potensialet til ideer og aktiviteter for et MAROFF hovedprosjekt høsten 2016. Ideen til det planlagte hovedprosjektet er å utvikle en strategi for rask og bærekraftig omsetningsvekst for norske maritime utstyrsleverandører. De deltakende industr...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Integrated reflection in the maritime industry - New learning tools and methods in shipping

Tilbakemeldinger fra ansatte om bord tyder på at mye av opplæringen de har gjennomgått i bransjen gjennom årene er for løsrevet fra daglige arbeidsoperasjoner om bord. Dette tyder med andre ord på at potensialet for et bedre utbytte av slik opplæring hos de seilende, er stort. Dette kan blant a...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Styresystem for flerbruks arbeidskatamaran.

Prosjektet har som målsetting å utvikle et nytt styresystem for en arbeidskatamaran slik at den kan brukes hele året både til fiskeri og til andre arbeidsoppdrag for havbruksnæringen. I forprosjektet skal man etablere en operasjonsprofil og definere ulike krav et slikt system må oppfylle for å ku...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Extreme Wave Warning Criteria for Marine Structures

ExWaMar (EXtreme wave WArning criteria for MARine structures) prosjektet hadde til formål å utvikle bedre varslingskriterier for ekstreme og monsterbølger for marine strukturer. Videre, målet av ExWaMar var å inkludere disse kriteriene i de løpende operasjonelle prosedyrene for marine strukturer ...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Resident AUV for overvåkning av anleggsstruktur, fisk og miljøforhold i oppdrettsmerd

For sikker og effektiv drift av sjøbaserte oppdrettsanlegg er det viktig å skaffe seg helhetlig og oppdatert informasjon om anleggstilstand, fiskens tilstand og produksjonsmiljø. Ved bruk av eksisterende teknologi og metoder er det svært krevende, og i mange tilfeller ikke mulig, å skaffe seg den...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av ny, energieffektiv og sikker inertgassgenerator for cargotanker på skip

Inert gass benyttes til å forhindre eksplosjoner og brann i cargotanker og rørsystem ombord på skip som transporterer råolje, hydrokarbongasser og raffinerte oljeprodukter. Maritime Protection AS har for dette formålet utviklet et system som brukes på skip over hele verden. Inert gassen generere...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Innovasjonskonferanse e-nav.no 2016

Som eneste nasjonale innovasjonskonferanse innen e-navigasjon, skal Innovasjonskonferansen e-nav.no 2016 arrangeres igjen, planlagt i Oslo den 1. september 2016. Konferansen arrangeres av sentrale norske aktører for innovasjon innen e-navigasjon fra myndigheter, næringsliv og forsknings: Kongsber...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ultrasonic anti-fouling for aquaculture

En av de største utfordringene i norsk oppdrettsnæring er kontroll av begroing (biofouling), som er opphopning og vekst av marine organismer på nedsenkede overflater. Ikke bare notposer, men også alle andre undervannsflater, for eksempel forflåte og andre strukturer, må rengjøres regelmessig. Beg...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Troll anti-fouling cleaning system FORPROSJEKT

Alger, skjell og krepsdyr lager biofilm og koloniserer nøter og konstruksjoner. Disse er igjen livsgrunnlaget for som er livsgrunnlaget til større organismer skjell, rur og anemoner som igjen forsterker problematikken med lakselus. Dette skaper vesentlige utfordringer og utgifter i fiskeoppdrett....

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage