0 projects

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Høgskolen i Sør-Trøndelag

FORNY ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) vil bidra til at høgskolen når sine mål innen innovasjon og entreprenørskap. HiST vil vektlegge samarbeidet med NTNU som er en vesentlig aktør når det gjelder infrastrukturtiltakene i Midt-Norge og med Leiv Eiriksson Nyskaping AS som har tatt ansvaret fo...

Awarded: NOK 0.43 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Structural Engineered Biomaterials For Building Immunoprotective Barriers

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Molekylær og funksjonell MR innen preklinisk og biomedisinsk forskning

MR-senteret i Trondheim er et samarbeid mellom NTNU (DMF og NT-fakultetet), SINTEF Unimed og det tidligere MR-senteret, medisinsk seksjon som nå er blitt MR-avdelingen i St. Olavs Hospital. MR-senteret har de siste par årene fått flere gode evalueringer; bl.a. Forskningsrådet sin bioevaluering, t...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)

I det siste tiåret har ICP-MS (Inductively Couplet Plasma Mass Spectrometry) utviklet seg til en av de ledende analyseteknikkene innenfor (geo)kjemi og har blitt hevet til en standard når det gjelder analyse av (spor)elementer i geomaterialer. Analyse av over 40 elementer med høy presisjon på ko...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Mapping Human Cognitive Events to Neurological Activity Using EEG/ERP

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Heftig og begeistret? En studie av individualisering, kundekontakt og grenseregulering i arbeidslivet

En har registrert at ansatte opplever joben som ambivalent eller tvetydig; den er spennende og utfordrende, men stressende og belastende på samme tid. Det er i denne både og tilstanden at en må lete for å forstå og fortolke dagens arbeidsliv. Et arbeidsli v hvor mange understreker betydningen av ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Fra faste forhold til løse forbindelser. Dynamiske organisasjoner i det kunnskapsbaserte arbeidslivet.

Prosjektet tar utgangspunkt i et strategisk utvalg av arbeidslivskontekster innen kunnskapsarbeid (bl.a. IKT, finansivirksomhet, FoU og rådgivinings/konsulentforetak) for å studere hva som kjennetegner bruken av ulike dynamiske organisasjonsformer i foret akene. En er opptatt av hvordan nye arbei...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/NTNU

For 2004 søker NTNU om 5,43 millioner kroner fra Forskningsrådet for følgende infrastrukturaktiviteter: 1. Idesøkprosesser i utvalgte fagmiljø. 2. IPR-seminar på instituttnivå. 3. Gründerskolen NTNU entreprenørskole. 4. Venture Cup Trøndelag. 5. Hovedoppgaver, dr.oppgaver med nyskapingsprofil. 6....

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Nanostructured Soft and Complex Materials

...

Awarded: NOK 16.7 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Intermittent beta cell rest by diazoxide: a new therapy in type 2 diabetes?

...

Awarded: NOK 0.43 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Tidlig utvikling av armkontroll ved hjelp av lyd hos seende spedbarn, og konsekvenser for blinde spedbarn

Nyfødtes bevegelser har tradisjonelt sett blitt oppfattet som spontane, tilfeldige og formålsløse. I det anerkjente tidsskriftet Science viste vi at nyfødte spedbarn kan utvikle visuell kontroll over armbevegelsene sine for å kunne møte ytre krav. Når nyf ødte beveger armene sine lærer de om sin ...

Awarded: NOK 0.44 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Function theory of invariant subspaces for the backward shift

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Signalbehandling ved diagnostisk ultralyd: Algoritmer for sanntids framstilling av blodstrøm

Ultralyd Doppler teknikk brukes til å måle bevegelse i humant muskelvev og blod med stor nøyaktighet. Tradisjonell teknikk for farge blod- og vevsavbildning gir lav tidsoppløsning. Ved Institutt for fysiologi og biomedisinsk teknikk (IFBT), NTNU har en i samarbeid med GE Vingmed Ultrasound utvik...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Glow Discharge Mass Spectrometer

Målet er å anskaffe et analyseinstrument for sporelementanalyse, et Glow Dicharge Mass Spectrometer (GDMS) til Institutt for materialteknologi og elektrokjemi, NTNU og bygge opp et laboratorium og kompetanse ved IME og SINTEF Materialteknologi rundt dette instrumentet. Instrumentet skal først o...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

The effects of climate variation on vertebrate population dynamics: A comparative approach

...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

ENDOCLIMA - Interacting Effects of Climate Change and Endocrine Disrupters, additional support to the ENDOCLIMA Marie Curie.

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

FORNY Midt-Norge

Nybrottsarbeid og holdningsskapende aktiviteter for nyskaping innenfor FoU-miljø og næringsliv krever tålmodig og kontinuerlig innsats. LEN ser det derfor som viktig å videreføre våre infrastrukturprosjekter mot FoU-miljø og å sette ytterlige fokus på mot ivasjons- og stimuleringstiltak mot nærin...

Awarded: NOK 13.1 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Model based control of batch processes

...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

SUP-Strategiske univiversitetsprogrammer

Norsk senter for barneforskning

Det er NOSEBs mål å skape innsikt i og forståelse av barns oppvekstbetingelser og barndommens grunnvilkår i et moderne samfunn. Senteret skal med teoretiske og empiriske studier beskrive og forklare både rammene for barns liv og de aktiviteter de utfolder innen for disse rammer. NOSEB skal søke ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Funksjonshemmetes oppvekst og levekår. (sammenslåing av 132395, 132397, 132398, 140088 & 140092)

Prosjektet er en paraply over ulike delprosjekter innenfor en felles ramme som handler om oppvekst og levekår. Det betyr at en studerer funksjonshemmetes sosiale situasjon og levekår, men med en spesiell fokus på hvordan dette arter seg og endres blant ba rn som vokser opp i dag -etter de siste s...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Videreutvikling av bioskiva - Et produkt for økologisk plantevern.

Formålet er å videreutvikle, teste og optimalisere produktet ”Bioskiva” som er en hygienisert næringsskrive for plantedyrking og økologisk plantevern. Bioskiva produseres av Bioskiva a.s. som er lokalisert til gården Vestråt på Ørlandet i Sør-Trøndelag. E ieren Svein Lilleengen driver økologisk m...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Molecular mechanisms of lipid-regulated transcription involved in cell activation by bacterial components

In this post-genomic era the major challenge within molecular biology is to understand the biological role of individual genes and delineate how genes interact in cells and organisms. The aim of this project is to delineate lipid-mediated intracellular si gnaling mechanisms and transcriptional ac...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Diagnostikk av ryggdeformiteter i laks med medisinsk bildeteknologi. Magnetisk resonans (MR) bildedannelse og computer tomografi (CT)

Ulike produksjonslidelser har blitt et dominerende helseproblem i dagens intensive oppdrett av fisk. Blant disse er deformiteter i virvelsøylen hyppig forekommende. Slike misdannelser fører til lidelser og redusert velvære for fisken, og utgjør således et stort etisk problem. I tillegg påføres o...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Biodiversity, rarity, life history and phylogeny: a case stydy in the hepatic family Lophoziaceae

...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

FIFOS-Innovasjon og fornyelse i offentlig sektor

Operasjonsenheten, -arena for forbedret effektivitet, kvalitet og innovasjon.

Med utgangspunkt i de utfordringene helsetjenesten står overfor mht omstillinger og krav om økt effektivitet, resursutnyttelse og innovasjon, søkes det om midler til å etablere og bygge opp en tverrfaglig forskningsaktivitet knyttet rundt fremtidens opera sjonsstuer. I det nye St. Olavs Hospital ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

VOCALS - Voice Centric User Interfaces for Location Based Services

...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Modeling the flow thorugh fine-meshed pelagiac trawls

There has in the last few years been an increasing interest in exploitaion of marine zooplankton and smaller pelagic fish. Reliable predicion of the actual flow thorugh and around fine-meshed pelalgic trawls is essential in this context, since e.g. copepo ds and krill to a large extent follows th...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Utstyr for transport av yngel og settefisk torsk

Prosjektet tar sikte på å utvikle tekniske løsninger for transport av yngel og settefisk av torsk innen anlegg og mellom anlegg. I samarbeid med prosjektaktivitet i FoU-miljøene (SINTEF og HI) vil en kartlegge og dokumentere hvilke biologiske rammevilkår som bør legges til grunn for utforming av...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

IEA -District Heating and Cooling Project - Annex VII

Hovedmålet for prosjektet er å gjennomføre koordinert, målrettet forskning i samarbeid mellom 10 IEA-land på følgende delprosjekter: 1. Improvement of Operational Temperature Differences in District Heating Systems. 2. Two-step Decision and Optimi sation Model for Centralised or Decentral...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRE-FoU-programmet TRE

Dispersal and establishment of old-forest lichens in managed boral forest

The primary aim of this study is to investigate factors limiting the distribution of vulnerable old-forest lichens in boreal oseanic forests. As dispersal and establishment are anticipated to be critical stages of the life cycle these factors will be give n special attention. Increased knowledge ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage