0 projects

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Auka volum av smakfulle norske plommer

Føremålet med dette prosjektet var å stimulera til auka produksjon av norske plommer med god fruktkvalitet dyrka på ein effektiv måte. Prosjekteigar Ullensvang Fruktlager og dei andre fruktpakkeria i Noreg ville forbetra dyrkingsteknikken og dermed betra økonomien til dyrkarane. Hovudvekta vart l...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

MANAGING FREE-LIVING PLANT-PARASITIC NEMATODES IN POTATO, VEGETABLES, STRAWBERRY AND CEREALS USING PATCH DYNAMICS IN NORWAY

Nematoder (rundormer) er mikroskopisk små marker som lever i vannfilmene rundt jordpartiklene. Nematodene er de vanligste flercellete dyrene i naturen. Frittlevende planteparasittære nematoder beveger seg fritt i jorden og angriper ytre og indre deler av røtter. Dette kan gi flekkvis misvekst i f...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Precision feeding of sows. Feed for need.

Precision feeding of sows (PFOS) prosjektet har hatt som hovedformål å bruke tilgjengelig og ny teknologi til storskala datafangst av blant annet fôropptak, vekt, spekkmål og andre produksjonsegenskaper hos purker. I prosjektet har vi jobbet med å automatisere og digitalisere innsamlingen av fôrd...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Mobile poultry slaughterhouse - an integrated bio-economic utilization of poultry

Hvert år klekkes 4 millioner høner til eggproduksjon i Norge, men kun 5 % av hønene blir slaktet og solgt til human konsum. Mye av dette skyldes at det er vanskelig å oppnå god dyrevelferd under transport av høns. Ved å ta i bruk mobile slakterier som kjøres ut til fjøsene, kan en større del av d...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Ysting av kaseinkonsentrert melk

Konsentrering og standardisering av kasein i melk, fører til bedre råstoffutnyttelse, bedre prosessøkonomi og mindre svinn. Dette er vist gjennom studier på løpefelte oster og syrefelte oster av standardisert melk. Melkas sammensetning varierer gjennom året. Det er derfor vanlig å standardis...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Energieffektiv produksjon av saltredusert spekemat

Salt har en viktig funksjon ved produksjon av spekevarer ettersom det påvirker tørke- og modningsprosessen. Reduksjon av saltinnholdet uten kompenserende tiltak kan føre til endret produktkvalitet, fare for redusert forbrukeraksept og økonomiske tap. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle en ener...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Reproductive sustainability in Norwegian Red cows

God fruktbarhet er en nøkkelfaktor for effektivitet og økonomi i mjølkeproduksjon. Kuas fruktbarhet er et resultat av kompliserte samspill mellom en rekke faktorer som alle påvirkes av både arv og miljø. Kua skal komme i syklus etter kalving, vise tydelig brunst, bli drektig ved inseminering, emb...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Resistance to Fusarium langsethiae in Norwegian oats- SafeOats

Kornbransjen har gjennom flere år hatt store praktiske og økonomiske utfordringer knyttet til forekomst av Fusarium og mykotoksiner i korn. Fra 2011 ble det innført pristrekk i havre ved høyt innhold av deoksynivalenol (DON). Imidlertid er toksinene HT-2 og T-2 (HT2+T2) som produseres av Fusarium...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Vitamin K2 i meieriprodukter

Vitamin K2 har mange gode effekter på helsa. Meieriprodukter som ost og surmelk er våre viktigste kilder til vitamin K2, men dette er dårlig kjent. Myndighetene har tillatt at innholdet kan deklareres med helsepåstand om at vitamin K2 er viktig for sterke bein. For å deklarere innholdet av vitami...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Rogaland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Optimalisering av råvarer og teknikk for bedre kvalitet og redusert svinn under lagring av rotgrønnsaker

I OPTIROT prosjektet samarbeider 26 produsenter, 2 kjøle-teknologi selskaper, 1 sensor utvikler, 1 biopesticid utvikler, 2 emballasje produsenter, 4 regioner under NLR, Gartnerhallen og fem forskningsinstitutter (Nofima, Sintef, NMBU, Århus universitet og NIBIO) i gjennomføring av undersøkelser f...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable cattle production on roughage

Kartlegging av utmarksbeiter med en stor bredde av ulike naturtyper i ammekubesetninger ble publisert (rapport) i 2018. Resultatene ble benyttet videre i Delmål 2. Rapporten «Kjøtfe på utmarksbeite» (ISBN 978-82-17-02559-7) beskriver ressursgrunnlag og ledig kapasitet for husdyrbeiting i hver AK...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Targeted feed processing - a tool for improving energy and protein efficiency in dairy cows

Høytytende melkekyr setter store krav til innhold av næringsstoffer i rasjonen. For å tilfredsstille kravene blir kyrne gitt økende mengder fôr med høyt innhold av protein og stivelse. I Europa, og spesielt Norge, er selvforsyningen av proteinfôr begrenset, og importen høy. For stivelse er selvfo...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Økt sortiment, kvalitet og verdi av fryste norske grønnsaker

NORFRYG: Økt sortiment, kvalitet og verdi av fryste norske grønnsaker. Prosjektet med et budsjett på 10,8 millioner NOK over tre år har vært delfinansiert av Norges forskningsråd, Findus og to av deres produsenter. Prosjektet skulle utvide sortimentet av norske grønnsaker for bearbeiding, innfrys...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

From whole genome sequence to precision breeding

Genomisk seleksjon har idag blitt implementert, i større eller mindre grad, i alle avlsprogrammene til industripartnerne i dette prosjektet. Selv om genomisk seleksjon (GS) nå vanligvis er kjernen i moderne husdyravl, er GS imidlertid en relativt ny tilnærming i husdyravlen, og teknologien og met...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Presisjonsdyrking av epleproduksjonen for auka lønsemd

Føremålet med dette prosjektet var å stimulera til auka produksjon av norske eple med god fruktkvalitet dyrka på ein effektiv måte. Forbruket av frukt er aukande, men det meste er importvare. Den norske epleproduksjon har minka i siste 10 årsperioden. Også i den norske salsesongen for eple, sep...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestfold og Telemark

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Smart renewal of long-term grassland: towards higher productivity and profitability

Store engarealer i Norge er eldre enn 10 år med lavere avlingsnivå enn ønskelig. Forenklet jordarbeiding ved fornying av langvarig eng kan øke engavlinga og fôrkvaliteten over tid. Langvarige engforsøk med rundt 50 års drift (NIBIO-stasjonene Særheim, Rogaland og Fureneset, Vestland) dannet grunn...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Quinolone resistance despite low antimicrobial usage - mechanisms and possible preventive measures

Den norske husdyrproduksjonen med lavt forbruk av antibiotika er en unik plattform hvor en kan få innsikt i, og bygge opp grunnleggende kunnskap, om utvikling og spredning av antibiotikaresistens som er forårsaket av andre mekanismer enn forbruk av antibiotika. Selv om bruken av kinoloner er ubet...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Optimized pesticideuse in Norwegian softfruitproduction

Målsetningen med prosjektet Optibær var at kunnskap om forekomst og forebygging av resistens mot plantevernmidler hos skadegjørere i bær,optimalisert sprøyteteknikk og sprøytestrategier vil i) sikre bedre virkning av plantevernmidlene, ii) redusere bruken av plantevernmidler og dermed reduser...

Awarded: NOK 0.63 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Agder

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improved cost-efficiency in Norwegian forage production

I "Kostnadseffektiv grovfôrproduksjon" har vi med utgangspunkt i den norske analysemodellen Grovfôrøkonomi, laga ei plattform for heilskapelege analysar av ulike produksjonsliner for grovfôr. Målet har vore å kunne studere korleis det endelege økonomiske resultatet er avhengig av engfornyingsmet...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Increased value creation of Norwegian Brassica vegetables - mapping sensory quality and plant compounds to improve consumer choice

Brassica grønnsaker, også kjent som kålvekster, er viktige i nordisk kosthold og utmerkede kilder til essensielle næringsstoffer og helsefremmende plantestoffer. Men selv om grønnsaksomsetningen har økt de senere år, har ikke kålvekster hatt samme økning. Nøkkelen til økt verdiskaping innen kålve...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genomic tools for improving yield and forage quality in timothy (Phleum pratense L.)

Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle genomisk seleksjonsmetodikk for foredling av timotei. Fôr av timotei er en av de viktigste innsatsfaktorene i norsk landbruk. I prosjektet vil DNA-sekvensering, bioinformatikk og statistiske metoder bli benyttet for å utvikle verktøy som er nødvendig f...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Diagnosis, virus cleaning and cryopreservation of raspberry, blackberry and shallot

I Norge er bringebær blitt en viktig bærkultur, mens bjørnebær og sjalottløk har et stort potensial stort potensial for økt produksjon og forbruk. Alle tre er vegetativt formerte og er ofte infisert med flere plantevirus som kan gi betydelige tap av avling og kvalitet. En stabil produksjon med hø...

Awarded: NOK 0.89 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Anticoccidial resistance, development of immunity and alternative control strategy in Norwegian lambs

Koksidiose hos norske lam. Parasitter i genus Eimeria forårsaker sykdommen koksidiose og kan gi store problemer hos lam i Norge på vårbeite, særlig 2-3 uker etter utslepp. Dette prosjektet omhandler undersøkelser vedrørende bruken av koksidiemidler på sau her i landet, etablering av både in vi...

Awarded: NOK 0.87 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improving the profitability of spring oilseed Brassica production - a key to improving quality and yield of cereal crops in Norway

Gode agronomiske tiltak er viktige for å gi en stabil og robust norsk kornproduksjon. Vekstskifte med oljevekster, som raps og rybs, er nettopp et slikt tiltak fordi det bidrar til å sanere kornsjukdommer og kan gi en positiv effekt på jordstruktur og næringsforsyning. Når det likevel har vært dy...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

New approaches for management and breeding of dairy cows, in automatic milking systems (AMS)

AMS-prosjektet omfatter tre prosjekter som har blitt administrert og medfinansiert fra Norges forskningsråd, i tillegg til prosjektmidler fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. I disse prosjektene har forskere fra samfunnsvitenskap, dyre- og veterinærvitenskap, matematikk, fysikk og k...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable intensification of Norwegian cereal production by means of technology-driven adjustments of applied nitrogen and fungicides

Bakgrunn I tråd med det nasjonale mål om en bærekraftig intensivering av produksjonen er det behov for å øke kornavlinger samt utnyttingsgraden av både N-gjødsel og soppmidler. Innenfor samme skifte (jordstykke) er det ofte stor variasjon i topografi, jordkvalitet og tilgjengelighet av vann. ...

Awarded: NOK 0.69 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improved potato seed tuber quality through better disease control methods

Bakterie- og soppsykdommer er et stort problem i potetproduksjonen og fører til en betydelig reduksjon i avling og kvalitet. Settepoteter er den viktigste smittekilde for mange sykdommer og skadegjørerne kan være vanskelige å oppdage fordi de ligger latent i settepotetene uten å gi synlige sympto...

Awarded: NOK 0.77 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Rearing broiler chickens without in-feed anticoccidials

Globalt er det aller meste av slaktekyllingoppdrettet basert på rutinemessig bruk av koksidiostatika (i fôret) med effekt mot eincella tarmparasittar (koksidiar/koksidiose) og overvekst av Clostridium perfringens i tynntarmen (inkludert nekrotiserande enteritt). Norge er det einaste landet der he...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

ANAVAC - A combined tissue culture and reverse vaccinology approach to develop a vaccine against Anaplasma phagocytophilum in sheep.

Anaplasma phagocytophilum forårsaker sjodogg (TBF) hos småfe og bakterien er påvist i flere dyrearter, inkludert mennesker. I Norge beiter ca. 850.000 sau på flåttinfiserte beiter og rundt 500.000 av disse er i aldersgrupper som er mest mottakelige for flåttsykdom, hovedsakelig lam. Beregninger v...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Postprandiale effekter av eksisterende og nye innovative meieriprodukter

Livsstilssykdommer som metabolsk syndrom, hjerte- og karsykdom, diabetes type 2, overvekt/fedme og kreft påfører samfunnet betydelige kostnader hvert år. Disse sykdommene har muligens felles årsakssammenheng og kan forebygges ved hjelp av kostholdet. I eksperimentelle studier har smør blitt vist ...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo