0 projects

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Connecting hands-on-PRactice and Innovative MArine ecological sampling methods and analysis tools for enhancing student LEARNING

PRIMA LÆRING har som mål å utdanne høgt kvalifiserte kandidatar innan marinbiologi og havforsking og å styrke fagleg nettverk mellom etablerte forskarar i Norge og Sør Afrika. Prosjektet vektlegg utdanning gjennom forsking og at unge forskarar får internasjonal erfaring knytt til eit etablert fag...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Learning to Understand and Control nation-wide Smart grids of energy prosumers

Verdens energimarked endrer seg, og mange utviklede land investerer i grønn energi og distribuert energiproduksjon. Denne transformasjonen har skapt prosumere - produsenter av relativt små mengder energi som bare leverer sporadisk og som til tider opptrer som konsumenter. Prosumere påvirker mark...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Advanced Climate Education and Research

Klimaendringene blir i økende grad referert til som den største utfordringen menneskeheten står overfor. Den tidligere presidenten i USA, Barack Obama uttalt at "ingen utfordring utgjør en større trussel mot vår fremtid og fremtidige generasjoner enn klimaendringer". Informert beslutninger som be...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

ExndMinnow - The Minnesota - Norway Collaboration for excellence in education and research on adaptation to climate change

ExndMinnow -prosjektet er et samarbeid mellom SINTEF, University of Minnesota (UMN) og Norges teknisk -naturvitenskapelige universitet (NTNU). Bakgrunnen for dette prosjektet er Klima2050, som er et Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) mellom SINTEF og NTNU. SFI Klima 2050 vil redusere so...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

NB_POCCREI:Norwegian-Brazilian collaboration on Power Theories and Cooperative Control for Renewable Energy Integration

Målet til NB_POCCREI prosjektet er å samle flere av de ledende forskningsgruppene innenfor koordinert regulering av distribuerte kraftelektronikk-omformere. Felles for gruppene er at de har spesialisert seg på den konserverende kraft-teorien, en teorien har vist et vesentlig potensiale over hele ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Sino-Norwegian Alliance in Photovoltaics

Det nåværende samarbeidet knytter ledende Kinesiske og Norske institusjoner tettere sammen. Dette fører til at UiO og IFE fortsetter sin ledende rolle inne PV forskning og utdannelse i Norge. Den Kinesiske siden av prosjektet koordineres av Tsinghua Universitetet (THU) som er godt anerkjent inter...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Connecting FIeld work and LAboratory experiments to numerical MOdeling in a changing marine environment

Kjernen i dette prosjektet er å utdanne neste generasjon havforskere ved å gi gode møteplasser og anledning til å besøke forskere med komplementære ferdigheter. Prosjektet har ei nettside der aktivitetene er omtalt i mer detalj: https://filamo.w.uib.no/. I 2017 arrangerte vi den første sommer...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Transnational Partnership for Excellent Research and Education in Big Data and Emergency Management

Nødsituasjoner er vanligvis definert som sammensatte problemer med alvorlige konsekvenser som må løses i en begrenset periode for å redusere eventuelle skader. Stordata teknologi fører til sikrere beslutningstaking, og bedre beslutninger kan bety større driftseffektivitet, kostnadsreduksjon og re...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

The Oslo-Toronto Alliance in Lifespan Changes in Brain and Cognition

Kognitiv reduksjon i aldring virker uunngåelig, men grad av reduksjon er ikke gitt. Hjerne og kognisjon hos eldre voksne varierer mye. Nylig har det blitt anerkjent at funksjonsvariasjon sent i livet blir påvirket av faktorer i utvikling. Det er ikke tilstrekkelig å søke etter mekanismer i eldre ...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Collaboration on Intelligent Machines

Teknologi er med på å endre samfunnet og måten vi arbeider og samhandler på. Vi er omgitt av datamaskinteknologi og roboter som gradvis blir mer intelligente og er i stand til å tilpasse seg til våre behov og preferanser. Nytten av disse vil være svært avhengig av deres atferd som påvirkes av rob...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Arctic Field Summer Schools: Norway-Canada-USA collaboration

Dette INPART prosjektet støttet samarbeid innen forskning og utdanning mellom UiT Norges Arktiske Universitet, University of Alaska Fairbanks (UAF) i USA og University of Calgary i Canada. Tre sommerskoler har engasjert masters- og doctorgrads-studenter fra Norge, USA og Canada i vitenskapelige s...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Reversing antimicrobial resistance

Antimikrobiell resistens (AMR) er en global helsetrussel, både hos mennesker og dyr. Denne situasjonen har eskalert globalt og nasjonalt de siste årene Vi har derfor utviklet en INTPART strategi med forskningsbasert undervisning og avansert opplæring for å sikre innovativ forebyggelse, diagnostik...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Changes at the Top of the World through Volcanism and Plate Tectonics: Norwegian-Russian-North American Arctic research and education

NOR-R-AM-prosjektet samler forskere fra Norge, Russland, USA og Canada som vil bygge en kunnskapsplattform for å vurdere hva vi vite om arktisk geologi. Vår hoved prosjekt resultater er: 1) Vi har utviklet ny Master/PhD UNIS kurset (AG-851/351: Arctic Tectonics and Volcanism) og vi vill fortsett...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norway-Japan Partnership for Excellent Education and Research in Aquaculture

I løpet av prosjektperioden er ExcelAQUA etablert som en institusjonalisert samarbeidsplattform for utdanning og forskning mellom to norske og syv japanske institusjoner innen bærekraftig havbruk og integrativ fiskebiologi. I partnerskapet er det etablert tilrettelagte opplegg som støtter mobilit...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Nuclear shapes and resonances in research and education

Samarbeidsprosjektet INTPART ble igangsatt for å styrke UiOs forsknings- og utdanningssamarbeid i kjernefysikk med University of California Berkeley (UCB) i USA og Universitetet i Stellenbosch (SUN) med iThemba LABS i Sør-Afrika. Et av målene var å gjennomføre fremragende forskning og involve...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Canada-Norway Partnership in Electrochemical Energy Technologies

INTPART-prosjektet Canopener har bidratt til, og videreutviklet et meget vellykket og sterkt transatlantisk partnerskap innenfor det dagsaktuelle tematiske området elektrokjemisk energiteknologi. Elektrokjemiske prosesser spiller en viktig rolle i utviklingen av effektive energikonverteringssyste...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Metal production - education, competance and research

Norge og Sør Afrika har begge industriell produksjon av ferrolegeringer. Over mange år har også begge landene vært ledende innen forskning og utdanning innen råmaterialer, produksjonsprosess og miljø-spørsmål mot denne industri. Selv om det tidligere har vært noe kontakt på person nivå, så har en...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Arctic cooperation between Norway, Russia, India, China and US in satellite Earth observation and Education

Polhavet har fått økende global oppmerksomhet blant annet på grunn av store enderinger i utbredelse og tykkelse av sjøisen. Stadig nye minimum i total sjøisutbredelse har blitt rapportert i september de siste 10-årene. Disse endringene kan bidra til økt tilgjengelighet og derfor nye muligheter fo...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Brazilian-Norwegian Subsea Operations Consortium

Energi er et av vår tids største utfordringer. Det globale energilandskapet er i utvikling med fornybar energi, bærekraft og lavkarbonutslipp høyt på agendaen. Med en stadig økende verdenspopulasjon og en forventet økning i energibruk med 20% de kommende 25 år, vil olje og gass fortsette å være v...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Research and Education in Quantitative Macroeconomics with Focus on Inequality: Cooperation Between UiO, UPenn and UToronto

I tråd med Økonomisk institutts strategi om å være del av den europeiske eliten i makroøkonomi, samt strategien til Universitetet i Oslo om å styrke sin posisjon som et ledende forskningsintensivt universitet, arbeider vi nå for å formalisere, styrke og utvide vårt samarbeid med to verdensledende...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Sino-Norwegian International Partnership for Excellent Education and Research on High Performance Computing Data Science with Supercomputer

Dette partnerskapet mellom norske og kinesiske institusjoner for forskning og høyere utdanning gjennomfort sommerskoler, workshops, seminarer og mobilitetsopphold for forskere og forskere for å lære anvendelse av HPC-metoder (High Performance Computing) til datavitenskapelige problemer. I løpet ...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International partnership on membrane processes in water treatment for research and educational excellence

Membraner kan brukes til å separere partikler og/eller ioner fra løsninger, typifisert i produksjon av drikkevann fra sjøvann. Nye teknologiske utviklinger har forbedret de teknologiske og økonomiske faktorene som tilrettelegger for anvendelsen av dette konseptet i mange andre anvendelsesområder ...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Partnership for Research and Education in energy efficient resource utilization in Food value chains between Norway and India

Prosjektet RE-food har resultert i økt samarbeid mellom flere institusjoner i Norge og India. Prosjektpartnerne har jobbet med integrerte fremgangsmetoder for å hanskes med de bioøkonomiske utfordringene knyttet til den økende globale etterspørselen etter ingredienser til mat og fòr. Re-FOOD har ...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Generation of a novel TCR/antibody therapeutic with Fc effector functions for the treatment of CMV

...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2016-2016

Location: Ukjent Fylke

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership between Norway and Japan for excellent Education and Research in Weather and Climate Dynamics

Partnerskapet mellom Norge og Japan for fremragende utdanning og forskning (NORPAN) omfatter de fleste store institusjonene rundt Tokyo som utdanner doktorgradsstipendiater i klimavitenskap. Totalt er mer enn 25 doktorgradsstipendiater og masterstudenter, samt rundt 46 forskere, involvert. Hovedp...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Integrating analytical tools with brain imaging and genetics in mental illness research and education

Mange psykiatriske sykdommer har en felles genetisk struktur, ifølge ny forskning fra forskere Universitet i Oslo og Psychiatric Genomics Consortium, et internasjonalt team av forskere. Psykiatriske lidelser rammer mer enn 25 prosent av befolkningen i et gitt år. I den største undersøkelsen noens...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

MultiLing in partnership with South Africas top universities

Senter for flerspråklighet (MultiLing) er et senter for fremragende forskning (SFF) med tilhørighet til Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Dagens mobilitet og teknologiske utvikling har ført til økt flyt og utveksling av språk og kultur. MultLings mål er å frems...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Cross Atlantic Salmon Lice

Lakselus er en fiskeparasitt vi finner på laksefisk både i Atlanterhavet og Stillehavet. Spesielt i Atlanterhavet er infestasjoner med lakselus en utfordring i forhold til utvikling og bærekraftig vekst i akvakultur. Målet for CASL prosjektet er å fremme samarbeid innen lakselusforskning mellom i...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Trans-Atlantic Consortium in Computational Neuroscience

NeuroComp ønsker å utvikle et samarbeid mellom ledende forskere i Norge og California innen nevrovitenskap og beregningsorientert biologi. Hjernen sin kompleksitet krever at tilsvarende komplekse matematiske og beregningsorienterte metoder blir utviklet, så vi kan forstå hvordan hjernen oppfatter...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Trans-Atlantic Corpore Sano

Det Trans-atlantisk Corpore Sano prosjektet (TACS)ahr bidratt til en betydelig styrking og videreutviking av forskning- og utdanningsssamarbeidet mellom UiT Norges arktiske universitet og det amerikanske eliteuniversitetet Cornell. Et slikt samarbeid har meført utstrakt personellutveksling, fors...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku