0 projects

KLIMAFORSK-Stort program klima

Integrated assessment to aid mitigation of negative impacts by THREE global change Drivers on alpine biodiversity and ecosystem function

Fjellområder gir viktige leveområder for mange plante- og dyrearter, og de bidrar også med viktige økosystemfunksjoner og -tjenester som karbonlagring, områder for utmarksbeite og regulering av flom og jordskred. Samtidig er fjelløkosystemene spesielt utsatt for globale forandringer skapt fra men...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Cascading consequences of hunting and fishing for ecosystem services in Amazonian forests

Jakt og fiske er livsgrunnlaget for urfolk og annen lokalbefolkning i Amazonas. I senere tid har imidlertid ukontrollert jakt og fiske ført til stor nedgang i populasjoner av både vilt og fisk mange steder i denne regionen. En god løsning for jakt- og fiskeforvaltning er derfor avgjørende for bev...

Awarded: NOK 19.8 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Emit now, mitigate later? IMPlications of temperature OverShoots for the Earth system

IMPOSE har produsert et sett idealiserte overshoot-scenarier med NorESM2. Vi fikk muligheten til å tilpasse våre idealiserte scenarier til "Zero Emission Commitment Model Intercomparison Project (ZECMIP)" (Jones et al. 2019). ZECMIP var et tillegg til CMIP6 på kort varsel og sikter mot å besvare ...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

PREDICTION OF CLIMATE CHANGE EFFECTS ON SPECIES WITH COMPLEX LIFE HSITORIES

The aim with this project is to assemble 10 internationally leading scientists in a workshop in Trondheim to evaluate different approaches for how to estimate and model the effects of climate change on the population dynamics of species with complex life histories. The aim of the project is to p...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Methane cycling archives from warming Arctic lakes: Retrieving the genomic blueprints of Holocene microbes

Land og innsjøer i Arktis slipper ut betydelige mengder metan (CH4), en effektiv drivhusgass som bidrar til globale klimaendringer. Likevel er effekten av hurtig oppvarmning på metanutslippene i Arktis dårlig forstått, spesielt over tidsrom fra årtier til årtusener. Den nyeste utviklingen i sekve...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Stimuleringsmidler til EU-prosjektet AtlantOS

H2020 prosjektet AlantOS tar sikte på å optimalisere og integrere innsamling av data som beskriver Atlanterhavets fysiske og kjemiske miljø, dets økologiske status og utvikle et enhetlig og harmonisert observasjonssystem innenfor rammeverket av GOOS (Global Ocean Observing System) og GEOSS (Globa...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimaendringer - et undervsiningsprogram på viten.no

I dette formidlingsprosjektet skal det utvikles et undervisningsprogram om klimaendringer på det etablerte nettstedet viten.no. Programmet skal gi elvene oppdatert og forskningsbasert kunnskap om klimaendringer som bidrar til dybdelæring. Programmets målgruppe er elever på ungdomstrinnet og vider...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

FUTURUM: Et museum om fremtiden

NTNU Vitenskapsmuseet, NTNU Bærekraft, NTNU Energi og NTNU Havrom skal i samarbeid med utvalgte fagmiljø og eksterne aktører lage en nyskapende utstilling som vil åpne under NTNUs Vitenskapsfestival 2019. Dette tiltaket skal prege festivalen med nye formidlingsmetoder for opplevelser, kunnskap og...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Arctic Ocean mixing processes and vertical fluxes of energy and matter

AROMA er motivert av de pågående hurtige endringene i det Arktiske klimaet, tydeligst uttrykt via reduksjon av sjøistykkelse og økt temperatur i havet og atmosfæren, med konsekvenser for atmosfærens karbonopptak, netto primærproduksjon, sterk klimarespons, og dramatiske følger for samfunnet. A...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

PLATON - a PLATform for Open and Nationally accessible climate policy knowledge

Målet med kunnskapsplattformen PLATON er å øke og spre kunnskapen om hvordan Norge kan nå sine klimamål. Prosjektet skal fremskaffe nye forskningsresultater i tillegg til å samle og systematisere kunnskap som allerede finnes på kunnskapsfronten. Data, statistikk og modellverktøy som ligger til gr...

Awarded: NOK 48.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Terrestrial ecosystem-climate interactions of our EMERALD planet

Planter regulerer kretsløpene av karbondioksid og vann, justerer atmosfærens sammensetning og påvirker hvordan landskapet tar opp i seg og reflekterer sollys. Vegetasjonen endres som følge av klimaendringer, og den både formes av - og former - omgivelsene. Vegetasjonen spiller derfor en viktig ro...

Awarded: NOK 30.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Transformation as Praxis: Exploring Socially Just and Transdisciplinary Pathways to Sustainability in Marginal Environments (TAPESTRY)

Prosjektet bruker en ny måte å tenke om transformasjon på, som ?praxis? drevet fra grisotta, som et fundament for forskningen. Vi har kartlagt hvordan lokalbefolkningen i tre marginale områder i India ? The Sundarbans, Kutch og Mumbai ? forstår og opplever usikkerhet knyttet til effektene av klim...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Past changes in inter-annual climate variability: linking tropical and high latitude processes.

Funds are requested for a visiting Professor Mary Elliot to spend a duration of 10 months (Feb 2019-Nov 2019) at Uni Research. During her time at Uni Research, Professor Elliot will work with Carin Andersson Dahl and colleagues. One of the primary aims will be to derive information about past ch...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

GEOFAREDAGEN 2018

Geofaredagen er en direkte følge av Forskningsrådets fagevaluering av geofagene i 2011. Som et resultat av utlyste midler i 2014 til oppfølging av funnene i evalueringen, ble en workshop arrangert i Åndalsnes høsten 2015, der planene om et årlig arrangement ble lagt. Geofaredagen 2016 ble arrange...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

ByBy-konferanse 2018: Siste nytt fra forskninga!

Forskningsgruppen Byutvikling og bytransport ved Transportøkonomisk institutt søker om støtte til gjennomføring av todagers seminar om Byutvikling og bytransport: Siste nytt fra forskninga! Arrangementet er rettet mot praktikere fra offentlig og privat sektor, andre fosrkningsmiljøer og andre slu...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Arktis klima inn i undervisningen - Kunnskapsportalen IGLO

Prosjektets formål er å forbedre mulighetene for at undervise om Arktisk klima på realfag i VGS. Dette gjøres ved at utvikle webportalen «IGLO – Byg din egen undervisning om Arktis». IGLO er et verktøy som gjør det lettere å tilrettelegge realfagsundervisning om Arktisk klima. Her samles og ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

The Role of Atmospheric Waves in Arctic-midlatitude Linkages

The Arctic is warming more than twice as fast as the rest of the globe. This warming is accompanied by profound changes in polar regions, including a shrinking sea ice cover, the loss of permafrost, and a moistening of the atmosphere. Coincident with this period of Arctic change, there has been ...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimabesserwizzer - ein dokumentarserie for barn om klimaspørsmål

Konseptet i serien vil vere ei familie med tre barn i alderen 5 til 11 år, som skal sjå på sitt klimarekneskap. Alt ifrå transport og bilbruk, forbruk av dingsar, plast og kle til klimavennleg ferie vil bli vurdert. Kva er det familien gjer som setter størst Co2-avtrykk? Kva kan dei gjere for å a...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Ultra-High-Resolution Marine and Terrestrial Records - Institute of Arctic and Alpine Research (ULTRA-INSTAAR)

The ULTRA-INSTAAR project is a mobility stipend to enhance research and collaboration focused on reconstructing and understanding the long-term (century to millennial scale) development of key aspects of ocean-ice-atmosphere dynamics at annual to sub-annual resolution. In ULTRAMAR, we aim to quan...

Awarded: NOK 87,999

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Change Modeling and Prediction of Economic Impact

Globale klimaendringer er nå anerkjent som en av de største samfunns-utfordringene i vår tid, og har allerede hatt en stor påvirkning på land, lokal-samfunn og individer verden over. Å takle denne utfordringen på best mulig måte krever gode og nøyaktige svar på følgende spørsmål: (1) Hva er e...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

The role of the atmospheric energy transport in recent Arctic climate change

Fører forandringer i den atmosfæriske sirkulasjonen til Arktisk oppvarming og smelting av innlandsisen på Grønland? Dette er spørsmål vi forsøker svare på i dette prosjektet. I Arktis ser vi noen av de mest markante tegnene på klimaforandringer. Disse tegnene inkluderer en svært negativ trend ...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Grønsj - et utadrettet seminarserie om det grønne skiftet

-

Awarded: NOK 72,999

Project Period: 2018-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimaforsking The YouTube Way – frå sminkevideo til grønt engasjement

-

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Effects of climate change in a multiple stress multispecies perspective - MULTICLIM

Effektene av klimaendringer, miljøforurensning og tap av biologisk mangfold er blant dagens største miljømessige utfordringer. Forståelsen av hvordan disse utfordringene samvirker, er fremdeles stort sett uutforsket. I prosjektet MULTICLIM studerer vi kombinasjonen av klimaendringer og miljøforur...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Science and Climate Services in Practice

The overseas research grant is to support Jana Sillmann to spend up to 4 months at the Pacific Climate Impact Consortium (PCIC) at University of Victoria, BC, Canada. This will enable her to closely collaborate with a climate service provider challenged with similar geographical and climatologica...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Mitigation of societal risks imposed by geohazards in a changing climate through digitalization

Nyere klimatrender har ført til at det norske samfunnet opplever ekstraordinære utfordringer. En av disse er hyppige og store hendelser innen geofarer, som jordskred, flomskred og snøskred. Klimaprognoser for Norge indikerer en økning i hyppigheten av utløsende hendelser for geofarer som ekstreme...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

International Workshop on Atmospheric Modeling: Climate and Air pollution Impacts in South Asia

We will organize an international workshop on Atmospheric Modeling of Climate and Air Pollution Impacts in South Asia (AMCAPISA). The workshop will provide a platform for competence building and networking among Norwegian and international researchers on air quality modelling and impact studies w...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

FUNMEET; SYNTHESIZING TEN YEARS OF CLIMATE CHANGE EXPERIMENTS ON PLANT ECOLOGY, ECOSYSTEM FUNCTIONING AND EVOLUTION

A new field-based experimental methodological approach has been developed to study climate change impacts on various ecological, functional, and evolutionary aspects of plants, microbes and ecosystems (SeedClim and FunCaB). Results to date show that changes in both temperature and precipitation a...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Personal Overseas Research Grant: Local crowdfunding for a low-emission society

The overseas research stay is related to the NFR-funded project 'Local crowdfunding for a low-emission society: Investigating the concept of local climate crowdfunding for Norway' (COOLCROWD), project nr. 268223/E10. Natalia Mæhle leads two work packages in this project: WP2.1: Lessons learned fr...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Analysis pipeline for sea ice reconstructions using ancient environmental DNA

Current models of past sea ice reconstruction in the Arctic rely on a combination of microfossils and chemical bio-markers in sediments in order to extrapolate past sea ice extent. In order to address some of the weaknesses inherent in these traditional sea ice proxies, the recently funded KLIMAF...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland