0 projects

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Arrangere forskningskafé om stedsnavnsforskning, fortellerkonkurranse og presentasjon av duodjifaget i fbm Forskningsdagene 2004

...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2004-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Formidlingsarrangement på Samisk kultursenter, Hattfjelldal under Forskningsdagene 2004

...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2004-2004

Location: Nordland - Nordlánnda

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Mellom røynd og romantisering. Eit kulturanalytisk perspektiv på spenningsfeltet mellom gamle og nye samisk sjamanistiske tradisjonar.

Med utgangspunkt i ulike alternative behandlingssenter i Tromsø by, skal prosjektet avdekkja spenningsfeltet mellom gamle og nye samisk sjamanistiske tradisjonar . Prosjektet tek utgangspunkt i to hovudproblemstillingar. A) Sjamanen si rolle som åndeleg r ettleiar og helbreiar i førmodeme og mode...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Vestland

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Mellom globalisering og nasjonsbygging - en undersøkelse av legitimitet og endring ved to urfolksinstitusjoner (stud.stip)

Modernisering av offentlig sektor har i de siste 20 årene hatt en sentral plass på den politiske dagsordenen i mange vestlige demokratier, bl.a. Norge og Danmark. Denne nyorienteringen i debatten om statens og markedets rolle i samfunnet er i hovedsak ang loamerikansk og OECD-inspirert. Samiske i...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2004-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Analyse av den samiske reindriftens økonomiske tilpasning

Selv om samisk reindrift gir lav økonomisk avkastning i de fleste områder, har reindriftsbefolkningen vært voksende de seneste tiårene. Dette avviker fra det en skulle forvente ut fra en moderne formålsrasjonalitet. Det er mye som tyder på at reindriftssa mene praktiserer det Weber kaller en subs...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Intergenerasjonell språkoverføring av de samiske språk og rammebetingelsene for ei slik overføring

Første del av prosjektet er en undersøkelse av den intergenerasjonelle overføringen av samiske språk, og en gjennomgang av hvordan faglitteraturen vektlegger betydningen av intergenerasjonell språkoverføring og forskjellige vitaliseringstiltak. Prosjektet samler inn, systematiserer og analyserer...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Dokumentarfilm om utmarksbruk og verdderelasjoner; formidling og kunnskapsproduksjon ved hjelp av film.

Nordisk Samisk Institutt har tatt initiativ til samarbeidsprosjekt for forskning på areal- og ressursforvaltning i samiske områder. Filmarbeidet skal inngå som ett av i alt fem delprosjekt i dette samarbeidet. Filmens sentrale emner er endringer i utmarks lov, og endringer i relasjoner mellom utm...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Vitalisering av sørsamisk

Prosjektet vil byggje på tilgjengelege teoriar om språkskifte og språkleg (re)vitalisering, t.d. Joshua Fishman sine bøker. Prosjektet vil vidare nytte seg både av empiri frå sørsamisk vitalisering som prosjektmedarbeidar allereie har samla inn i Elgå sku lekrins frå 2001 og fram til i dag og av ...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Skinn- og pelsberedning i reinsdyrkulturer - en sammenlignende studie av samiske og evenkiske metoder.

Skinn- og pelsberedning er et sentralt, kvinnedominert håndverksområde i nordeurasiske reinsdyrkulturer. Dette håndverk endres gradvis og viktig tradisjonell kunnskap er uferd med å forsvinne. Publiserte beskrivelser er fa og generelle og mangelfulle med hensyn til beredningsmetoder og det mangfo...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Den samiske mannsrollen i endring - hva skjer med overføringen av verdier fra fedre til deres sønner? (stud.stip)

Endringene i det samiske samfunnet og storsamfunnet de siste 50 år gjør at tradisjonelle former for oppdragelse og verdioverføring er vanskelig å opprettholde. De fleste menn som i dag har voksne barn, opplevde deres fedre som primærnæringsdrivende og try gge i deres mannlige verdier, mens de fle...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Duoji arvvut (duodji - materielle og immaterielle verdier) (stud.stip)

I dag legges det vekt på andre verdier enn tidligere. Endringer i samfunnet har medbrakt strøm, motorkjøretøyer, telefon osv. Resultatet av dette blir at det er pengene som skaper verdi i dagens samfunn og som styrer dagliglivet til folk. Hvis skolene ikk e klarer å tilpasse duodji-undervisningen...

Awarded: NOK 41,999

Project Period: 2004-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

The Sami People and the Process Towards Self-Determination: Legal, Political, Cultural and Psychological Perspectives. (stud.stip)

Will Kymlicka viser at gruppespesifikke rettigheter er i overensstemmelse med liberalsitiske prinsipper om individets frihet og sosial rettferdighet. Samene har med andre ord liberal teori i ryggen når de hevder sin rett til selvbestemmelse basert på dere s status som urfolk og nasjonal minoritet...

Awarded: NOK 88,999

Project Period: 2003-2005

Location: Vestland

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Fremveksten av samisk etnisitet i lys av innlandsområdenes økte betydning, 2300 f.Kr. - 300 e.Kr.

Tidsrommet ca. 1500/1000 f Kr. - Kr.f er utpekt som perioden da grunnlaget ble lagt for samisk etnisitet. Diskusjonene omkring perioden, og henvisningene til prosessene som lå bak denne etniske differensieringen i Finnmark og Fennoskandia, er likevel preg et av manglende empirisk kunnskap og av b...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Riddu Riddu: festival og identitetsprosjekt (stud.stip)

Dette hovedfagsprosjektet er en studie av den sjøsamiske kulturfestivalen Riddu Riddu. I prosjektet vil . jeg fokusere på menneskene som arbeider med avviklingen av denne festivalen. Feltarbeidet vil finne sted sommeren 2003. Festivalen har endret karakte r fra å være et lite lokalt arrangement t...

Awarded: NOK 95,999

Project Period: 2003-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Sámi diedalas áigecála (Samisk vitenskapelig tidsskrift)

...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Identitet og tilhørighet i urfolkslitteraturen (stud.stip)

rosjektet er et komparativt studium av urfolks selvoppfattelse og hvordan den gjenspeiler seg i deres litterære uttrykk . Lesningen vil i tillegg til samisk materiale omfatte noe indiansk og grønlandsk litteratur. Med utgangspunkt i en etnokritisk tilnærm ing til stoffet vil jeg registrere, drøft...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2003-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Kontinuitet i læstadianske verdier og praksiser (stud.stip)

I dette hovedfagsprosjektet vil jeg undersøke spørsmål om kontinuiteten i læstadianske verdier og praksiser. Undersøkelsen skal gjennomføres i en bygd i Nord- Troms, der læstadianismen tradisjonelt har stått sterkt . Fokuset vil være rettet mot den ikke-l æstadianske delen av befolkningen, og jeg...

Awarded: NOK 87,999

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Sametinget som likestillingspolitisk arena.

Prosjektet skal analysere betingelser for i hvilken grad Sametinget som politisk organ er en arena for artikulering av likestilling i det samiske samfunn. Dette skal gjøres gjennom å se på hvordan strukturelle betingelser og trekk ved de politiske aktøren e påvirker den politiske saksbehandlingen...

Awarded: NOK 0.84 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Sørsamisk historie i Ytre Namdal - Tolking av bosettingsmønstre og næringstilpasninger i kyst- og kystnære områder (stud.stip)

Oppgaven tar utgangspunkt i samisk historie/fortid i kystområdene i Nord-Trøndelag . Prosjektet tar sikte på å påvise eldre samisk bosetting og ressursutnyttelse ut fra arkeologiske metoder. Lignende undersøkelser har ikke blitt gjort i området i forhold til samisk historie . Oppgaven har et fors...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Fra seidefigur til samisk samtidsskulptur. En undersøkelse av samtidsposisjoneringen innen samisk kunst. (stud.stip)

Prosjektet FRA SEIDEFIGUR TIL SAMISK SAMTIDSSKULPTUR tar sikte på å undersøke samtidsposisjoneringen innen samisk kunst. Det har skjedd mye spennende de siste tiårene, men det har vist seg problematisk å behandle verkene ut over deres etniske kulturbakgru nn . Med utgangspunkt i analyser og tolkn...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Makt, kunnskap og avmakt - en kunnskapspolitisk analyse av samisk reindrift

Prosjektets formål er å kartlegge og analysere forholdet mellom reindriftskunnskapen og andre kunnskapssystemer som virker inn på reindriften. Hensikten med dette er: 1. å bidra til bevaring, opptak og mer effektiv bruk av samisk tradisjonskunnskap i relevante sammenhenger, gjennom økt innsi...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Ukjent Fylke

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Når kultur skal bevares. Offentlig forvaltning av samiskhet.

Samisk politikk skal gi et potensiale for samisk kultur-og identitetsutvikling i de ulike samiske lokalsamfunn. Prosjektet retter søkelyset på forholdet mellom den kulturelle dimensjonen ved offentlig samisk politikk og det som framstår som identitetsgene rerende prosesser i samiske lokalsamfunn....

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Vestland

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Buoddun - proseassa ja terminologiijastruktuvra (Stengselfiske - prosess og strukturen for terminologien). (stud.stip)

Temaet for hovedfagsoppgaven er buoddun, dvs. stengselsfiske i Tanavassdraget. Formålet er å beskrive buooddun og terminologistrukturene for buoddun. Det vil bli lagt mest vekt på den semantiske beskrivelsen av terminologistrukturen for buooddun. Bakgrun n for hovedfagsoppgaven er at buooddun i ...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Kulturtradisjoner og etniske relasjoner i Hedmark i senneolitikum og bronsealder

Arkeologisk materiale fra senneolitikum (SN) og bronsealder (BA) (2400 - 500 f.Kr.) i Hedmarks varierte landskap viser til en samtidig tilstedeværelse av mennesker fra vestlige og østlige kulturtradisjoner. Ved en kontekstuell analyse av materiell kultur vil en analysere de etniske relasjonene s...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samiske gårds- og bygdenavn i muntlig tradisjon, historiske dokumenter og statens navnepolitikk

l prosjektet vil det undersøkes på hvilken måte samiskspråklig muntlig stedsnavnmateriale kan verifiseres, kompleteres og settes sammen med de navneopplysningene som er å finne i offentlige arkiv. Forskningsområdet er et sjøsamisk bosetningsområde i Nord- Troms, Kvænangen der de samiske gårds- og...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Gand frå grunnen av

Prosjektet granskar ovringa gand i eldre tid. Ordet gand kjem av norrønt gandr, m., og det har truleg i liten grad vori brukt på samisk. Likevel er gandtradisjonen felles for samar og bumenn. Kjeldene gjev eit sprikande bilete av gand i eldre tid. Både i norrøne og samiske kjelder blir de...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Etniske relasjoner i Nordre Nordland i historisk perspektiv

Gjennom et flerfaglig prosjekt bestående av seks disiplinært forankrede delprosjekter (innenfor arkeologi, historie og sosialantrolopologi) vil en søke å klarlegge de historiske forutsetningene for dagens flerkulturelle samfunn i nordre Nordland, med hove dfokus på det lulesamiske samfunnet og de...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Nordland - Nordlánnda