0 projects

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

REISEFORSK - Digitale verktøy for å påvirke kjøpsadferd hos Kvalitetsturisten som skal velge - eller har valgt - Norge som reisemål!

Reiselivsbedriften Up Norway pakketerer, tematiserer og formidler norske reiseopplevelser til primært internasjonale reisende gjennom en digital plattform. Selskapets visjon er å gjøre det enkelt for internasjonale reisende å velge Norge som reisemål. Up Norway bruker teknologi til å nå ut til de...

Awarded: NOK 38,400

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

N2 - Høyere opp i Verdikjeden - Leverandørutviklingsprogram for Nord-Norge

Visjonen til N2 har vært å utvikle fremtidens leverandører i Nord-Norge. Dette oppdraget har prosjektet fått gjennom Regjeringens Nordområdestrategi fra 2017 som har resultert i det nordnorske pilotprosjektet N2. Eierne og samarbeidspartnerne i prosjektet består av våre to / tre nordligste fylkes...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

Opplevelser for alle

BESØKENDE MED FUNKSJONSNEDSETTELSER MØTER BARRIERER I NORSK REISELIV Målet med prosjektet har vært å utvikle kunnskap som skal brukes til å tilrettelegg for et mer tilgjengelig reiseliv i Norge, og dermed nå ut til et større marked og bidra til økt verdiskaping i reiselivsnæringen. Teoretiske ...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

Utvikling og etablering av en testsone for fremtidens bærekraftige reiselivsopplevelser og levedyktige lokalsamfunn

Globalt reiseliv er i endring. Denne raskt voksende næringen skaper både engasjement og muligheter, og setter noen av vår tids samfunnsutfordringer på den nasjonale agendaen. Dagens og fremtidens reiselivsnæring er avhengig av levende lokalsamfunn. Men hva skjer med norsk reiseliv hvis lokalsamfu...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

MOBILE MOODS Totalt konsept for mobile bo- og serveringsenheter tilpasset norsk reiseliv

Det er i dag et økende fokus på at et volumbasert reiseliv i Norge opptar areal, setter fysiske spor, beslaglegger utfartsområder som er populære blant lokalbefolkningen og resulterer i "people pollution" som reduserer kvaliteten i turistopplevelsen. Spesielt for destinasjoner utenfor de større b...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

Climate adapted Resort 2040

Dette pilotprosjektet undersøkte utfordringene som den norske ski-industrien står overfor på grunn av klimaendringer, noe som resulterer i mindre og mindre snø for skianleggenes daglige drift. Ettersom klimaendringene påvirker ulike globale områder, er det ikke spesielt overraskende å se at ski...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Innlandet

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Science and Climate Services in Practice

The overseas research grant is to support Jana Sillmann to spend up to 4 months at the Pacific Climate Impact Consortium (PCIC) at University of Victoria, BC, Canada. This will enable her to closely collaborate with a climate service provider challenged with similar geographical and climatologica...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Impacts of climate change on Norwegian nature based tourism

Climtour-prosjektet har studert virkninger av klimaendringer på norsk naturbasert reiseliv. Det overordnede målet med prosjektet har vært å bringe frem ny kunnskap om vilkår for en bærekraftig tilpasning til klimaendringer i naturbasert reiseliv i Norge. Prosjektet har studert både kyst- og alpi...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Inter-organizational coordination of mass rescue operations in complex environments

Prosjektet «MAREC- Inter-organisatorisk koordinering av stor-skala redningsaksjoner i komplekse omgivelser» fokuserte på koordinering mellom beredskapsorganisasjoner og koordineringsutfordringer knyttet til masseredningsoperasjoner (MROs) til sjøs. Blant de største utfordringene i slike operasjon...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

KLIMAFORSK-Stort program klima

Enhancing the Salience of climate services for marine mobility Sectors in European Arctic Seas

Den raske oppvarmingen i Arktis har store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Klimaendringer i Arktis - spesielt reduksjonen av havisen - driver fram vekst i marine næringer som skipsfart, turisme og fiskeri. Marine næringer og aktører krever mer presise og langsiktige arktiske vær- og klimavarsle...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

MarES: Changing uses and values of marine ecosystem services in the Norwegian Arctic

Globalt bygges verdens naturområder ned i et stort tempo, med tilhørende tap av økosystemtjenester. Tilsvarende prosesser skjer også i Norge, og dette prosjektet ser på hvordan innbyggere i den arktiske delen av Norge, Nord-Norge, forholder seg til at stadig større deler av kystsonen blir brukt t...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Corporate Innovation Day 2017 - Real insight, real innovators

Målet er at CID skal bli den mest sentrale møteplassen for ledere i nærngslivet, innovatører, forskere og studenter med interesse for entreprenørskap og kommersialisering. Derfor er det en rekke initiativer og konsepter som plasseres inn i denne dagen, slik at vi utover selve konferansen i "Domen...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Travelogue

Reiseregninger er en tidkrevende og vanskelig prosess som involverer mange ansatte i en bedrift, og selv moderne systemer legger opp til at den ansatte skal sitte på kontoret etter endt reise og fylle ut reiseregningen. Nye muligheter innen mobilteknologi, kunstig intelligens og lovverk gjør at...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

TRANSPORT-Transport 2025

An integrated sustainability appraisal methodology for transportation in rural tourism pressure areas

Populære rurale turistattraksjoner som Geirangerjord, Flåm og Lofoten, representer en unik utfordring i transportplanlegging på grunn av store sesongvariasjoner i krav til transportsystemene. Disse avsidesliggende områdene er perifere og opplever samtidig opphopning av trafikk. I høysesong er tra...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

FORREGION 2017-2019: Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i Buskerud

Det ble et annerledes år for prosjektet på grunn av Covid 19 pandemien. Pandemien ga store utfordringer for næringslivet og vi ser at kometansemeglerne fikk en viktig rolle overfor bedriftene. Forregion i Buskerud har i 2020 hatt stor aktivitet innenfor de fire tematiske satsingsområdene; Nye anv...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Buskerud

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Innovasjonsregion Telemark 2017-2019

Innovasjonsregion Telemark skal hjelpe bedriftene i utvikling av metodikk, tilføre kompetanse som bedrer innovasjonsprosessene og forankre bruk av virkemiddelapparatet strategisk i bedriftene. Innovasjonsregion Telemark tilbyr et proaktivt veilederkorps som gjennom ulike virkemidler søker å hjelp...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Telemark

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

A FRAMEWORK FOR SCIENCE-BASED MANAGEMENT OF MARINE RECREATIONAL FISHERIES IN NORWAY

Gjennom et treårig forskningsprosjekt har Havforskningsinstituttet (HI) i samarbeid med NINA, Akvaplan-niva, NMBU og Nordlandsforskning, og internasjonale partnere utviklet metoder for å kvantifisere uttaket av fisk og øke kunnskapen om sosioøkonomiske aspekter ved det marine rekreasjonsfisket (M...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

VIT - virkemidler for FoU og innovasjon i Troms

VIT, Virkemidler for FoU og innovasjon i Troms, er finansiert gjennom FORREGION-programmet og Troms og Finnmark fylkeskommune. Prosjektet er tuftet på strategien «Arktisk innovasjon, FoUoI-strategi for Troms». VIT har fire satsingsområder; rom/jord, marine ressurser, reiseliv og leverandørindustr...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobilisering til forskingsbasert innovasjon i Sogn og Fjordane 2017-2019

Bakgrunnen for prosjektet er Forskingsrådet si ordning Regional satsing for forskingsbasert innovasjon 2017-2019 (FORREGION) og framhald i 2020, saman med fylket sitt behov for å mobilisera sterkare til bruk av FoU for å nå måla om berekraftig verdiskaping. Det regionale hovudmålet var 1% veks...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

up!norway - matcher deg med din drømmereise

I internasjonal turistsammenheng bringer merkenavnet "Norway" typisk assosiasjoner til "fjords" and "Northern lights", men i det store og det hele er kjennskapen til Norge som turistland skral. To av norsk reiseliv sine største utfordringer er mangel på unike markedskonsepter og ineffektiv kommun...

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

From place-based natural resources to value-added experiences: Tourism in the new bio-economy

BIOTOUR-prosjektet, finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) i perioden 2016-2021, har analysert nøkkelbetingelser for framtidens utvikling av det naturbaserte reiselivet i Norge. Prosjektet var organisert i fem integrerte arbeidspakker: (i) Det naturbaserte reiselivet i den norske bioøkonomien; ...

Awarded: NOK 35.1 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

INSITE: Datadrevet utvikling og drift av opplevelsesnæringen

Formål: INSITE skal utløse ny vekst og verdiskaping i opplevelsesnæringen ved hjelp av datadrevet utvikling og drift. Det skal utvikles nye beslutnings- og styringsprosesser for partnerbedriftene. De nye prosessene skal understøttes av utviklingen av et datapanel som visualiserer heterogene data....

Awarded: NOK 12.8 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Agder

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

COAST-BENEFIT: Ecosystem Service Valuation For Coastal Zone Management: From Promise to Practice

SAMMENDRAG COAST-BENEFIT prosjektet tar utgangspunktet i ekspertrapporten «Naturens goder - om verdier av økosystemtjenester» (NOU 2013:10). Hovedmålet er å bidra til forbedret vitenskapelig kunnskap og kompetanse som er relevant for å beskytte miljøet og regulere økonomiske aktiviteter som sa...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Rogaland

KLIMAFORSK-Stort program klima

SUSTAINABLE COASTS? Public and scientific perceptions of drivers aeffecting coastal zone management and ecosystem services

Kystområdene i nord preges av store miljømessige og samfunnsmessige endringsprosesser. Det økende fokuset på nordområdene både som arena for ressurshøsting, næringsutvikling og verdiskaping og geopolitisk i et større spill om fremtidens Arktis, aktualiserer en lang rekke tverrfaglige problemstill...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Heritage routes - new requirements for use of instruments and forms of collaboration in heritage management

Prosjektets hovedmålsetning har vært å studere hvordan kulturarv og kulturmiljøer kan utgjøre en ressurs for stedsutvikling og på hvilke måter virkemiddelbruk og samarbeidsformer best kan bidra til en bærekraftig forvaltning. I de senere årene har kulturarv i økende grad blitt omgitt av forskjell...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Innlandet

KLIMAFORSK-Stort program klima

Spatial planning, vacation homes and climate change

Prosjektet belyser hvordan arealplanlegging sammen med andre virkemidler kan fremme en "klimavennlig" utvikling mht. bruk og bygging av fritidsboliger ved å redusere klimagassutslipp og øke fritidsboligområdenes robusthet overfor klimaendringer. Bygging og bruk av fritidsboliger medfører energibr...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Akershus

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI Troms 2014-2016

Troms fylkeskommune satser på forskning, utvikling og innovasjon. Fylkeskommunen har brukt nesten 10 mill. kroner på VRI-programmet i perioden 2014 ? 2016. Erfaringene fra VRI 3 i Troms er at prosjektet har vært vellykket med hensyn til samhandling og å fremme forskningsbasert innovasjon i region...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SANCOOP-South Africa - Norway research co-operation on climate, the environment og clean energy

Historical ecology and state formation in the Shashi-Limpopo region of southern Africa: a cross-disciplinary approach

Det overordnede målet for prosjektet er å styrke vår forståelse av Mapela Hill, som ligger helt sør i Zimbabwe inntil elvene Shashi og Limpopo, og dennes rolle i den tidlige, formende fasen for framveksten av komplekse samfunn, urbant liv og statsdannelse. Prosjektet er tverrvitenskapelig sammens...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

ØKT VERDISKAPNING GJENNOM LÆRING OG VARIG STYRKING AV BUSKERUDS INNOVASJONSSYSTEM

Samhandlingsprosjektet for VRI-3 skal gi styrket innovasjonskraft og økt verdiskaping i regionen. De største utfordringene for innovasjonssystemet i Buskerud er å øke kunnskapsdeling på tvers av dels spesialiserte og svært kompetente næringsklynger, å øk e den forskningsdrevne innovasjonen i bed...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestfold

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI 3-Innlandet; Innovasjon og vekst gjennom samhandling

"VRI Innlandet skal bidra til å utvikle en mer dynamisk og verdiskapende region i samspill med det regionale partnerskapet og øvrig virkemiddelapparat." Satsningsområdene til VRI Innlandet er Skogens bioøkonomi og Reiseliv. Begge disse næringene er svært viktige for både sysselsetting og verdi...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Innlandet