2,460 projects

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

SOLUTIONS: New solutions for potato canopy desiccation, control of weeds and runners in field strawberries & weed control in apple orchards

Håndtering av ugress og andre plantevernutfordringer er viktig for å unngå avlingstap i landbruket. Tilbudet av norske rå-, mat- og fôrvarer påvirkes av at bonden lykkes med sin innsats i åker og frukthager. Et nylig forbud mot plantevernmiddelet dikvat og den usikre framtida til glyfosat – begge...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Next generation Biogas production through the Synergetic Integration of Gasification

BIOSYNGAS skal bidra til å forbedre mange aspekter ved biogassanlegg i Norge. Slike anlegg har utfordringer knyttet til håndtering av det såkalte "digestatet", et biprodukt som burde utnyttes bedre fordi det inneholder viktige næringsstoffer. I dag brukes det i varierende grad som et jordforbedri...

Awarded: NOK 17.7 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KSP-S: Bio-farming for bioactive compounds

Målet med " Bio-farming for bioactive compounds " er å øke verdien i norsk landbrukssektor ved å produsere bioaktive forbindelser (fytogener) for fôrtilsetning og bioaktiv emballasje gjennom 1) å øke holdbarheten til laksefôr 2) redusere vintersår i oppdrettsfisk 3) å forbedre tarmflora og helse ...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

FUGLAN VEIT - safeguarding diversity in times of climate change and biodiversity loss

FUGLAN VEIT ønsker å skape ny kunnskap og oppmerksomhet om sjøfugl som del av kystkulturen og å forbedre hekkesituasjonen for truede sjøfugler som søker beskyttelse fra menneskene i hekketiden. Sjøfuglbestandene er under alarmerende press, og prosjektdeltakerne ser behov for nye allianser i forv...

Awarded: NOK 12.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genomic-based breeding technology for the improvement of pre-harvest sprouting resistance in spring wheat under Norwegian climate

Høy produksjon av norsk hvete med matkvalitet er viktig for å nå myndighetens mål om å øke den nasjonale matproduksjonen. Alle hvetesorter på det norske markedet i dag har det genetiske potensialet som trengs for god bakekvalitet, men denne kvaliteten blir ofte ødelagt av aksgroing (PHS) ved for...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Ny teknologi for bedre ferdigretter og mer bærekraftig emballasje

I det norske markedet øker omsetningen av ferdigmat, men markedet er i endring. Det er mye fokus på å øke grønnsaksandelen i produktene og med det bedre ernæringsverdien. Men det er utfordringer knyttet til konservering av grønnsaker; mange typer grønnsaker kan oppleves som overkokt og dette har ...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

ANTIGRO - New strategies for sprout control in long time storage of processing potatoes

I dette prosjektet skal det utvikles nye, robuste og bærekraftige strategier for langtidslagring av poteter til fritering, som et alternativ til antigromiddelet som nå ikke lenger er tillatt. Strategiene skal tilpasses de ulike lagertypene og råvarene som brukes her i landet. Prosjektet vil omf...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Konservering av grassurfôr for økt proteinkvalitet til melkekyr

Protein fra grassurfôr utgjør hoveddelen av proteinforsyningen hos norske melkekyr. En økt utnytting av proteinet i grassurfôr vil redusere behovet for importert protein og sikre utnyttingen av norsk korn i rasjoner til drøvtyggere. Dette doktorgradsprosjektet har som hovedmål å bidra til en høye...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Developing tools to optimize the control of coccidiosis without use of antimicrobials

Hovedmålet med TEiCON er legge til rette for og styrke en bærekraftig utvikling av norsk fjørfekjøttproduksjon basert på minimal bruk av antibiotika og koksidiostatika. Vi vil kartlegge antall koksidier i norske slaktekyllinger og slaktekalkuner med og uten tarmsjukdom, og undersøke hvilke koksid...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improving detection and diagnosis of maedi-visna virus infection in sheep in Norway

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til å utrydde mædi ved å forbedre diagnostikk og overvåking for sykdommen. Mædi er en virussykdom som forårsaker lungebetennelse, pustevansker og avmagring hos smittede sauer. Mædiviruset kom til Norge med importert sau fra Danmark på 60-/70-tallet, og ble før...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Proteins and biomolecules sources for nutritional security and biodiversity of bakery products in a circular food system

Verdens befolkning vokser og det fører til et økt behov for mat, spesielt høyverdige proteiner. Landbruk og landbruksbasert matproduksjon fører til at det dannes flere milliarder tonn restråstoff hvert år. Disse sidestrømmene skapes gjennom hele verdikjeden – fra produksjon til distribusjon. Dis...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Rethinking fungal ecology in the era of omics and computational tools

Overordnede vurderinger av skogsdødt trevirke blir gjennomført i mange land, som en del av nasjonale skogbeholdninger. Likevel mangler vi fremdeles detaljerte eksperimenter, inkludert feltbaserte metoder, for å forstå prosessen med nedbrytning av tre og mekanismene som ligger til grunn for tilpas...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Towards a healthy and sustainable diet in Norway – The NOR-Eden project

Sunt og bærekraftig kosthold i Norge – NOR-Eden prosjektet Usunt kosthold utgjør en stor utfordring for folkehelsen, og matproduksjon bidrar med en betydelig andel av klodens klima- og miljøbelastning. Hvordan kan vi sette sammen et kosthold som både er bra for helsa og som gir et klima- og miljø...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Live or let die? Deciphering the developmental and genetic basis for transitions between perenniality and annuality in temperate grasses

Ettårig- og flerårighet er to fundamentalt forskjellige livshistoriestrategier. Ettårige planter lever kun èn vekstsesong og spirer, vokser, blomstrer og sprer frøene sine hvorpå de dør, alt innenfor en vekstsesong. Flerårige planter kan vokse, blomstre og spre frøene sine over en periode på man...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Future preservation of past life: A multidisciplinary investigation into preservation of ancient biological remains from medieval cemeteries

Skjelett fortel historiar. Kor snakkesalige dei daude er avheng av kor godt bevart dei er. Men, kva påverkar bevaring av arkeologisk biologisk materiale? For å undersøkje dette spørsmålet, vil vi utføre ei arkeologisk utgraving av ein mellomaldersk gravplass i Stavanger, samt analysar av skjelet...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Rogaland

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SmartForest: Bringing Industry 4.0 to the Norwegian forest sector

SmartForest er et senter for forskningsdrevet innovasjon som tar sikte på å forbedre effektiviteten i den norske skogsektor gjennom økt digitalisering. Den grunnleggende hypotesen er at skogbrukets fremtidige forbedringer i produksjons- og miljømessige leveranser i høy grad vil oppnås gjennom dig...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Diversifying sustainable and organic food systems

FOOdIVERSE skal undersøke hva som karakteriserer matforsyningen og matforbruket i fem europeiske land: Tyskland, Italia, Norge, Polen og Storbritannia. Prosjektet søker å identifisere hva som kjennetegner et robust og mangfoldig forsynings- og forbruksmønster og hvilke faktorer som kan bidra til ...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimal utnyttelse av kompost og steinmel ved produksjon av vekstjord ulike typer grøntanlegg (OPTI-JORD)

Grønn Vekst AS fremstiller jordblandinger med kompost og steinmel som viktige bestanddeler. pH i de ferdige jordblandingene ligger ofte over 7.0 og ikke sjelden opp mot og over 8.0. For et jordprodukt anses dettes om utfordrende, da pH-idealet er på den sure siden, 6 - 6,5 for en mineraljord og g...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

The agronomic and environmental potential of nitrogen enriched organic substrate

N2 Applied har utviklet en ny behandlingsmetode for organiske substrater som er egnet til gjødselbruk. Metoden bruker luft og elektrisitet til å generere en plasma. Når luftens nitrogen passerer gjennom plasmaen vil en andel bli reaktivt. Det reaktive nitrogenet kan absorberes av det organiske su...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

earthresQue - Centre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy

I dag utgjør forurenset jord, avfall fra bygg og anleggssektoren, slagg og aske mer enn 70% av deponerte materialer i Norge. I tillegg er det store mengder rene overskuddsmasser, som jord, knust stein og fjell, som går til massetipp. Dette er ikke bare sløsing med verdifulle ressurser, det er ogs...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

The use of live insect larvae to improve sustainability and animal welfare of organic chickens production

Poultrynsect er et forskningsprosjekt utviklet av et konsortium av forskere med ekspertise innen agronomi, fjærfeernæring, entomologi, mat og veterinærvitenskap som tilhører forsknings- og akademiske institusjoner i fire europeiske land (Belgia, Tyskland, Italia og Norge). Prosjektet tar sikte på...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Centre for Industrial Biotechnology

Industriell bioteknologi innbefatter bruk av moderne bioteknologiske metoder, enzymer og mikroorganismer for produksjon av en rekke produkter, herunder kjemikalier, medisiner, mat- og fôr-ingredienser, detergenter, energi og biomaterialer. Industriell bioteknologi vil spille en viktig rolle i ut...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Bioenergidagene 2020

Bioenergidagene arrangeres som en årlig konferanse og møteplass for erfarings- og kunnskapsutveksling mellom aktørene i Norsk Bioenergibransje. Konferansen arrangeres av Norsk Bioenergiforening (Nobio) som skal fremme økt produksjon og bruk av bioenergi i Norge. Nobio er interesseforeningen for ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

PlaNet International research Network on Plant-based solutions to mitigate climate-induced geo-hazards.

PlaNet – Tverrfaglig internasjonalt forskningsnettverk om plantebaserte løsninger som tiltak for naturfarer Det internasjonale forskningsnettverket PlaNet er et tverrfaglig nettverk som skal samle eksperter som arbeider med naturbaserte løsninger (NBS); løsninger som benytter naturlige prosess...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!1142997 PhagePow(d)er: Sustainable, Effectiv and Natural Inhibition of Food-Borne Pathogens by Advanced Phage Technology

Eksisterende prosesseringshjelpemidler for mattrygghet, selv om de for det meste er effektive, kan fortsatt ikke forhindre antimikrobiell resistens og sykdomsutbrudd. Dette medfører en enorm sosioøkonomisk belastning på grunn av sykelighet, dødelighet og tilbakekallinger av produkter. Videre ønsk...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Catch&Kill - Sustainable low-cost materials for air and water disinfection

Smittsomme partikler, som bakterier, soppsporer og virus, representerer en trussel mot menneskers helse og mot hele samfunn. De forårsaker store økonomiske tap i mange verdikjeder, inkludert bearbeiding og lagring av mat og fôr. Det finnes allerede tiltak og verktøy for å redusere forurensninger ...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestfold og Telemark

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Innovative sustainable public procurement of food and catering services

"Kjøp bærekraftig" er et prosjekt hvor forskere fra OsloMet og UiO, sammen med DFØ og i samarbeid med KS, skal hjelpe offentlige organisasjoner å kjøpe mat og cateringtjenester mer bærekraftig Utgangspunktet for prosjektet er at små bedrifter og sosiale entreprenører sjelden får sjansen til å ko...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Software for real-time production planning and bidding for renewable energy producers

Målet til prosjektet er å utvikle en prototype for programvare som utfører produksjonsplanlegging og budgivning for produsenter av fornybar energi i sanntid. For tradisjonelle produksjonsteknologier, som kraftverk som benytter fossilt brensel og vannkraftverk, kan operatører planlegge når og hvo...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RecirkIrRu: Recycling of Iridium and Ruthenium

Platinagruppe-metaller (PGM) er seks elementer som har veldig like kjemiske egenskaper og består av: platina (Pt), palladium (Pd), rhodium (Rh), iridium (Ir), Ruthenium (Rh) og osmium (Os). Uttakbare gruveforekomster er veldig sjeldne og finnes få plasser på verdensbasis. Sør-Afrika dominerer pri...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NextGen TPO- Sustainable, intelligent polymer alloy membranes fit for the future

Prosjektet NextGen TPO skal utvikle bærekraftige, robuste og intelligente membranløsninger for vanntetting av bygg, anlegg og infrastruktur, som møter både nåværende og fremtidige behov. For å klare dette retter vi oppmerksomheten mot materialtypen termoplastiske polyolefiner (TPO). Bærekraft...

Awarded: NOK 10.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken