0 projects

FORNY20-FORNY2020

Dignum, selvstendighet og verdighet på toalettet

Vi lager hjelpemidler for å selvstendiggjøre mennesker i hverdagen. Vårt første produkt er rettet mot ryggmargsskadde og andre bevegelseshemmede for å gjøre dem i stand til å gå på toalettet uten assistanse. Dette gjør vi gjennom å sette brukeren dønn i sentrum under utvikling av produktet. Stud...

Awarded: NOK 0.94 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Siserone - Kommersialiseringsprosjekt

Siserone har utviklet et appverktøy for digitale kulturstier, og skal bringe den norske kulturarven inn i en digital tid. I kommersialiseringsprosjektet vil det produseres digitale kulturstier i samarbeid med fire klienter for å gjøre deres eksisterende tilbud mer engasjerende og tilgjengelig. Ve...

Awarded: NOK 0.88 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Variabel oppdrift

Kontrollert Variabel oppdrift av undervanns utstyr har i lange tider vært et identifisert behov subsea og ROV bransjen. IKM sin VBS (Variable Buoyancy System)er enkelt forklart en metode for å kontrollert produsere en oppdrift ved evakuering av vann fra forseglede/tette tanker. Systemet bruker ik...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Advanced non-invasive subsea and topside flow meter

Gjennomføring av prosjektet har ført til stor interesse fra oljeselskaper på NCS or globalt og testing i og utenfor prosjektet har brakt Xsens topside flow meter til TRL 6 og subsea versjon til TRL 4. Det er oppnådd kommersielle kontrakter for både topside og subsea versjon av teknologien. Pros...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

CRP: ROBUST, COMPACT AND SELF-PRIMING DOWNHOLE PUMP Pre-project for DEMO 2000

Forprosjektet er gjennomført i henhold til søknad.

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool Sensonor

Formålet med prosjeket er å knytte kontakter mot akademiaog utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig mate til bedriftens beste.

Awarded: NOK 33,899

Project Period: 2017-2017

Location: Vestfold og Telemark

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt for etablering av hovedprosjekt Fullskala testing av FEMM IT for NDT av stigerør

Hovedmålsetting med dette forprosjekt har vært å fremskaffe grunnlag for en prosjektsøknad til DEMO2000 programmet. I hovedprosjektet skal et nytt inspeksjons system demonstreres og kvalifiseres for kommersielt salg for anvendelse på stigerør. Det har vært utarbeidet skisse for et hovedprosjek...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Etablere kunde og/eller sluttbruker avtaler for å sikre pilot testing av intervensjonsverktøyet først onshore for senere på norsk sokkel

Well Conveyor designer og utvikler ett batteridrevet trekkeverktøy for å kunne dra nytt og eksisterende utstyr inn i horisontale brønner uten bruk av elektrisk kraft gjennom kabel. Man kan dermed utføre intervensjoner og spesielt loggeoperasjoner på en mer økonomisk måte ved bruk av lettere inter...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2017-2017

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Nord TTO: Prosjekt 2 - Pilotcase, mentor og hospitering.

Aktivitet 1: Pilotcase med mentor Bruk av en mentor fra BTO for å følge kommersialiseringsløpet fra idéfangst/-registrering og til og med konseptavklaring. Formålet er å teste ut utviklingsprosessen, lære arbeidsmetoder (erfaringsoverføring), øke kvaliteten i framtidig arbeid og bygge relasjoner ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Nordland - Nordlánnda

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Subsea Power System Integration and Shallow Water Testing - Joint Industry Project

ABB fullførte sin 3000-timers lange sjøvannstest 13. November. Testen er en del av det formelle kvalifiseringsprogrammet. Prototypene har, med suksess, demonstrert ytelse, pålitelighet og utholdenhet gjennom hele testperioden. Realiseringen av undervannsfabrikasjon er vel underveis og tilbyr man...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Firesafe Energy - Next level cable and pipe fire sealing

Ved å benytte seg av bedriftens kompetanse og teknologi innen landbasert brannsikring, skal Firesafe Energy, sammen med partnere i DNV GL, SP Fire Research, Vard Group og Statoil, utvikle nye løsning for offshore bruk. Vår nye branntettemasse, GPG Marine, har til nå gjennomgått en rekke tester. H...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Downhole Swarf Collection Tool

Innen olje og gassutvinning er det nødvendig å utnytte investeringene i felt og brønner maksimalt for bland annet å oppnå høye målsetninger til utvinningsgrad (EOR - Extended Oil Recovery) Optimal og effektiv kostnadsutnyttelse vil kunne være å gjøre sidestegs boring i eksisterende brønner f...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

3D inspection camera

Ved inspisering av brønner offshore, bruker man i dag et 2D kamera som man kjører ned i brønnen i et eget run. Den pågående operasjonen offshore blir stanset, og strengen som er i hullet blir tatt ut før man kjører kamera-run. Denne prosessen er tidkrevende og svært kostbar. Et 3D kamera vil r...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

RDM-C Reelwell Liner- and Casing Drilling

Teknologi for boring og foring samtidig av en brønn ble allerede gjort for over 100 år siden. Gevinsten er raskere og sikrere etablering av en brønn, da dette ellers gjøres i to operasjoner. Imidlertid har teknologien hatt utfordringer, særlig på grunn av høye vridningsmoment på strengen og høyt ...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Nettverk og industrisamarbeid

Accelerator for Sustainable Innovations (AccSI) er et pilotprosjekt i regi av flere aktører på Campus Ås. Denne piloten går ut på å utarbeide og gjennomføre en Sommerakselerator for å videreutvikle forretningsideer knyttet til kompetansen til fagmiljøet rundt Vann & Miljø. Målet er at denne aksel...

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - TapCar

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste.

Awarded: NOK 79,749

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Travelogue

Reiseregninger er en tidkrevende og vanskelig prosess som involverer mange ansatte i en bedrift, og selv moderne systemer legger opp til at den ansatte skal sitte på kontoret etter endt reise og fylle ut reiseregningen. Nye muligheter innen mobilteknologi, kunstig intelligens og lovverk gjør at...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

SignLab - En global leverandør av tegnspråkopplæring

SignLab utvikler en global læringsplattform for alle verdens tegnspråk. Globalt er det estimert at 70 millioner mennesker er døve, 80% av disse er totale analfabeter, kun 1-2% får opplæring på tegnspråk. Hovedårsaken til dette er at få hørende i nærmiljøet kan eller har muligheten til å lære t...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Innlandet

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Kvalifisering av ERV® - en unik teknologi for autonom kontroll av væske strømning inn og ut av brønner

Innowell Solutions AS har de siste 6 årene utviklet en autonom ventil for automatisk avsteningning av vann og gass i oljebrønner. Denne ventilen er 100% uavhenging av viskositet og strømningsrate. Dette er unikt og helt nytt i markedet. Denne ventilen er nå klar for uttesting og pilotering.

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestfold og Telemark

FORNY20-FORNY2020

Målrettet forbedring av samarbeid mellom KA for institutt- og industrisektoren

Institutt- og industrisektoren i Norge står for en betydelig andel av teknologiutviklingen som ligger til grunn for nye selskap. Prosjektet søker å utvikle et varig fundament for samarbeid mellom de mest sentrale TTO'ene for institutt- og industrisektoren.

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Juridisk Fokusgruppe og IP

Inven2 vil lede et to-delt prosjekt. Det ene området vil ta sikte på kompetanseheving innen utvalgte juridiske felter av særlig betydning for de prosjekter som tto'ene har nå og forventes å ha i fremtiden. Den andre delen av prosjektet tar sikte på å øke kompetansen med hensyn til håndtering av...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Nord TTO: Prosjekt 1 - Kulturbygging og mobilisering

Aktivitet 1: Studietur/besøk til to universiteter Besøk hos to universiteter med velfungerende innovasjonsøkosystem og tilhørende TTO, ett i Norge og ett i Europa. Formål: Inspirasjon og motivasjon for en bredere satsing på innovasjon og kommersialisering, spesielt rettet mot ledelse og fagmilj...

Awarded: NOK 0.94 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Nordland - Nordlánnda

FORNY20-FORNY2020

MovieMask - internationalization of a Norwegian Innovation from NTNU

MovieMask - din portable kino. MovieMask AS skal utvikle morsom og engasjerende teknologi som er lett å bruke. Vårt første produkt er MovieMask - din portable kino. Vi har utviklet noen unike linser som vi har satt inn i en maske. Kombinert med brukerens smarttelefon gir dette illusjonen av å s...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: Pacertool - a patient specific biofeedback guiding tool to improve Cardiac resynchronization therapy

Pacertool prosjektet har vært støttet av Norges forskningsråd og har utviklet et verktøy som skal bedre effekten av resynkroniseringsbehandling for hjertesvikt. Hjertesvikt er en av de hyppigste dødårsakene i den vestlige verden og resynkroniseringsbehandling er effektivt hos en gruppe hjertesvik...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

3-DMON - A novel portable monitoring system for radiation protection

Den økte bevisstheten om potensiell helserisiko ved eksponering for mange former for stråling, har frembragt et behovet for nøyaktig strålingsovervåking, særlig for eksponert personell, men også i noen tilfeller for allmennheten. Et slikt behov finnes innen mange felt, for eksempel nukleærmed...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Prosjekt for kompetanseheving og nettverksbygging

Norinnova Technology Transfer (NTT) er TTO-kontor for UiT Norges Arktiske Universitet, NORUT, UNN og NOFIMA. NTT har de siste årene opplevd en stor økning i oppdragsmengde fra våre forskningsmiljøer. På grunn av mange spennende prosjekter og stor arbeidsmengde har vi utvidet staben og nesten do...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

Strategisk samarbeid med etablerte TTO'er

Bakgrunnen for denne søknaden er å kunne oppfylle kravene i punkt 5.2.1 i Programplanen til FORNY2020, ved å kunne tilby NMBU og NIBIO den nødvendige kapasitet og spisskompetanse det enkelte prosjekt trenger. Per i dag har ikke Innovasjonssenteret Campus Ås AS bygget opp nok ressurser til å kunne...

Awarded: NOK 88,071

Project Period: 2017-2018

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forebygging av utmatting undervannskonstruksjoner

Se "Melding til Norges forskningsråd".

Awarded: NOK 95,999

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Oppbygging av kompetanse og aktivitet på Campus Ås

-

Awarded: NOK 0.87 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Assessing the Influence of Real Releases on Explosions (AIRRE)

Hovedmålet med prosjektet 'Effekten av realistiske utslipp på gasseksplosjoner' (AIRRE) var å gjennomføre en serie storskala eksperimenter som er egnet for å undersøke i hvilken grad innledende turbulens påvirker gasseksplosjoner i komplekse geometrier. Prosjektet inkluderte validering av beregni...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland