0 projects

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Autonom tilstandsmåling i merd

Så langt har følgende resultater blitt oppnådd i løpet av prosjektet: Høsten 2020 ble den første kameraprototypen testet i en merd hos Havforskningsinstituttet på Austevoll. Denne prototypen bestod av fire 5MP fargekamera montert i en enkel trykkbeholder. Basert på disse bildene ble en første al...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Alkaline Grain Technology: increased Norwegian ingredients in cattle diets and effects on milk production, animal health and GHG emission

Befolkningsvekst og klimaendringer forsterker behovet for å fremme bærekraftig produksjon og matsikkerhet i landbruket. Norge har et nordisk klima med mindre enn 3 % av det totale landarealet som dyrkbar jord. Dette bidrar til høye nivåer av importerte proteiningredienser (~90 %) i fôr til produk...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Cardiomyopathy Syndrome in Atlantic Salmon (Salmo salar): Fishing for a Cure

Kardiomyopatisyndrom (CMS) er en utbredt hjertesykdom, som i dag er en av de dyreste sykdommene i norsk laksenæring. Det er derfor stort økonomisk og dyrevelferdspotensial knyttet til forbedring av diagnostikk og behandling. Dette prosjektet er designet for å adressere sentrale CMS-mekanismer, og...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Strawberry Harvester for Polytunnels and Open Fields

Mangel på arbeidskraft er i dag en av de store bekymringene for jordbærdyrkere verden rundt. Det er derfor behov for ny teknologi som kan hjelpe dyrkerne med å automatisere innhøstingsprosessen. SHAPE-prosjektet vil utvikle et autonomt innhøstingssystem for jordbær. Prosjektet bygger på eksistere...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable postharvest handling of apple

Det er forventa ein 40% auke i norsk epleproduksjon frå 2018 til 2023. Skal omsetnaden handtera ei slik mengd med eple må fruktkvaliteten optimaliserast i saman med betre handtering av epla etter hausting, forbetra lagringstilhøve for kort og lengre lagring, og meir kommunikasjon i verdikjeda. Pr...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KSP: FOODPRINT - Traceability and labelling of gene-edited products in the food chain

FOODPRINT-prosjektet utvikler samarbeidsforskning om genredigeringsmetoder i sammenheng med sporbarhet og merking av genmodifiserte (GM) produkter gjennom hele næringskjeden. Genredigering er en ny teknikk for genetisk modifikasjon som for tiden er regulert under EU-direktivet 2001/18/EC og av de...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

BlueBio: Improving aquaculture sustainability by modulating the feed-microbiome-host axis in Fish

Jordas befolkningsvekst medfører stor økning i produksjonen av mat, blant annet innen akvakultur, noe som krever mer effektive og bærekraftige produksjonsmetoder. En lovende måte å oppnå dette på er å avdekke sammenhengen fôret, fiskens fysiologi og metabolisme, og mikrobene i tarmen, ikke bare f...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Development licenses as a driver for innovation in fish farming - Effects on technology, industry and regulation

Den norske havbruksnæringen har utfordringer knyttet til lakselus og rømming av oppdrettsfisk. Med mål om teknologiutvikling som kunne løse disse utfordringene, opprettet myndighetene ordningen med utviklingstillatelser i 2015. Ordningen var midlertidig, og disse særtillatelsene for lakseoppdrett...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

BlueBio - Indentification of broodstock performance indicators and markers to boost the aquaculture of emerging fish species.

BESTBROOD-prosjektet bygger videre på state-of-the-art kunnskap og har som mål å videreutvikle bioteknologier til bruk for optimalisert stamfiskhold og forbedret reproduksjon hos fire lovende nye oppdrettsarter (Senegalesisk sjøtunge, greater amberjack, flekksteinbit og rognkjeks) med høyt kommer...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Effekt av svømmetrening hos smolt; En grunnleggende studie

For å bedre laksens helse og velferd har Norsk oppdrettsnæring investert store resurser i å utvikle kostnadseffektive protokoller for produksjon av storsmolt i den hensikt å korte ned tiden i sjø. Parallellt med denne utviklingen har næringen gjennomført en betydelig oppskalering av kapasitet, he...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: From Sustainable Resources to novel marine nutraceuticals for the management of Metabolic Syndrome (SuReMetS)

Prosjektet SuReMetS utvikler nye marine ingredienser fra mikroalger og ikke minst restråstoff fra fiskeindustrien. Ved samtidig å lete etter nye enzymer for å prosessere biomassen fra fisk og alger er målsetningen å finne nye komponenter som forebygger utvikling av metabolsk syndrom. Den kronisk...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

BlueBio - Optimizing land-based fish production in next generation digital recirculating aquaculture systems

In DIGIRAS, the microbiota in 4 commercial RAS facilities and 5 corresponding fish species (Seabream, seabass, seriola, charr and salmon) were monitored periods between 6-9 months. More than 1000 samples were taken, subjected to DNA extraction and 16S rRNA amplicon sequencing according to standar...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

BlueBio: Microalgae Microbiomes - A natural source for the prevention and treatment of diseases in aquaculture (AquaHealth)

Prosjektet AquaHealth studerer synergien mellom mikroalger og deres assosierte mikrobiota for å identifisere, utvikle og validere nye bioaktive og prebiotiske forbindelser som på en bærekraftig måte kan brukes til forebygging og behandling av sykdom i landbasert akvakultur. SINTEF Avd. Bioteknolo...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

WelCow: Improving animal welfare in dairy herds by optimising welfare assessment methods for continuous use by farmers

Dyrevelferd er et viktig tema for forbrukere, forvaltere og husdyrprodusenter. Prosjektet har fått et norsk navn, nemlig Kutrivsel. Dette kom fram av en navnekonkurranse og forslag fra melkeprodusenter. Kutrivsel-prosjektet har også en kort-tittel; God velferd for ku og bonde. Målet er at bonde...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Environmentally friendly fungal disease management in protected crop production using plant genetic resources and sensor technology (END-IT)

Plantesykdommer som forårsaker avlingstap og redusert produktkvalitet er en vesentlig trussel mot matsikkerhet i et globalt perspektiv. Fungisider er foreløpig uunværlige midler for bekjemping av plantesykdommer som skyldes sopper og oomyceter, men bruken av fungisider er ikke bærekraftig og gir ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Bluebio: Microbial management in RAS for sustainable aquaculture production

I resirkulerende akvakultursystemer (RAS) spiller bakterier en avgjørende rolle. Vannrensinga i RAS avhenger nemlig av nitrifiserende bakterier som omdanner toksisk ammonium til nitrat. Denne prosessen finner sted i biofiltret, der de nitrifiserende bakteriene er en del av komplekse mikrobesamfun...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Secondary bioprod. of low trophic organisms utilizing side streams from Blue & Green sectors to prod. feed ingredients -SIDESTREAM

I hvilken grad er det mulig å resirkulere næringsstoffer fra akvakultur- og landbruksavfall ved sekundær bioproduksjon? Hvilke organismer og tilnærminger er best egnet? Kan disse organismer blir brukt som fôringredienser? Hvor sikre er fôringredienser produsert på avfall? Hva er markedspotensiale...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Can boar production be beneficial for meat industry, breeding, farmers, animals, the planet and people?

Husdyrproduksjonen står overfor økt fokus på utfordringer relatert til dyrevelferd, arealbruk og utslipp av klimagasser, og behovet for kirurgisk kastrering av hanngris er utfordrende. Hovedårsaken bak kastrering er forebygging av rånesmak, som er en ubehagelig lukt og smak som kan være til stede...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

KORNMO - produksjonsoptimalisering, kvalitetsstyring og bærekraft gjennom verdikjeden for korn

Korn er en bærebjelke i Norsk landbruk. Felleskjøpet Agris (FKA) nye kornstrategi fremhever volum, kvalitet og rasjonalitet som avgjørende for lønnsomhet og bærekraft i verdikjeden. FKA har mottaksplikt på norsk korn, og FKA ønsker å styrke samhandlingen med kornprodusentene for å øke verdien ut ...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Large scale single step genomic selection in practice

Automatisert innsamling av genotype og fenotype informasjon har gjort det mulig å lage store datasett. Slike datasett er likevel ikke frie for feil eller mangler som igjen skaper vanskeligheter med avlsverdi beregninger. Målet med dette prosjektet er å redusere disse problemene og maksimere sikk...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Innlandet

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Blue Bio, Increasing Echinoderm Value Chains

Målsetningen til InEVal-prosjektet er å øke verdien av verdikjedene for pigghuder. Det er arbeidspakker for sjøstjerner, sjøpølser og fokuset i denne rapporten; kråkeboller. I arbeidspakken for kråkeboller fokuseres det på oppfôring/forbedring av kråkebollerogn og å kunne levere et produkt til m...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Bluebio Commercial exploitation of marine collagen and chitin from marine sources

Verden har begrensede biologiske ressurser. Disse bør utnyttes best mulig for å unngå overforbruk og redusere mengden avfall. Dette kan man gjøre ved å lage produkter av det som ellers ville blitt deponert, kastet eller på andre måter dårlig utnyttet. I EU anslår man at omtrent 138 millioner ton...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Immune responses and survival in Salmon Gill Pox virus disease: IMMUNOPOX

Forskere ved Veterinærinstituttet og National Institute of Health (NIH) USA har nylig gjort et banebrytende arbeid på det første poxvirus genomet fra fisk. Viruset, som rammer gjellene, er i samme familie som det beryktede koppeviruset og ser ut til å øke i forekomst i norsk oppdrettsnæring. Laks...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Grazing in carnivore forests for sustainable production of food, timber and biodiversity

Utmarksbeiting har i mange århundrer vært en viktig ressurs for norsk matproduksjon, ikke minst fordi tilgangen til dyrka mark er begrenset av klimatiske forhold. De store rovdyrene bjørn, ulv, gaupe og jerv som førte til skader i husdyrbesetningene ble derfor forfulgt og helt eller delvis utrydd...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Innlandet

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Prevalence and consequences of hydrogen sulphide in land-based Atlantic salmon production

Dødelighet knyttet til hydrogensulfid (H2S) har nylig blitt en alvorlig bekymring i lakseoppdretten, særlig i resirkulerende akvakultursystemer (RAS) med saltvann, der det er høy risiko for dannelse av H2S. H2Salar er et ambisiøst prosjekt som tar sikte på å skape kunnskap om og dypere innsikt i ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Virulence motifs of piscine myocarditis virus causing CMS in Atlantic salmon

Piscine myocarditis virus (PMCV) er den første virusvarianten i sin familie som smitter virveldyr. Infeksjon forårsaker sykdommen kardiomyopati syndrom (CMS) hos atlantisk laks. I dag vet vi ikke når fisken blir smittet, men det er indikasjoner på at laksemolt blir utsatt for viruset etter overfø...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable management of rust diseases in wheat

Rustsykdommer utgjør en stor trussel mot norsk hvetedyrking. Nye raser av gulrust har de siste årene forårsaket stor skade og flere av de viktigste hvetesortene på det norske markedet er mottakelige. Hovedmålet med prosjektet er å ta en helhetlig tilnærming til sykdomskontroll ved å frambringe ku...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

NORGLOBAL2-Norge - global partner

SEGURA - Food for Security: Evidence from Cauca, Colombia

Det har vært omfattende aktivitet i alle arbeidspakker i løpet av 2021 og 2022. I juni 2021 ble det gjennomført en stor survey blant 900 husholdninger i fire ulike kommuner i Cauca, to urbane kommuner og to rurale knyttet til måltidsmønster og konflikt. Resultatene foreligger i en foreløpig arbe...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Forage preservation for premium protein quality (EngProt)

Protein utgjør 14-15% av tørrstoffet i gras og protein fra gras utgjør hoveddelen av proteininntaket selv hos høytytende melkekyr. Gras er lokalt produsert, og økt utnytting av protein i gras vil redusere behovet for import av protein. I tillegg vil god utnytting av protein i gras sikre utnytting...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

New platform technologies for development of a vaccine against CMS – NoVATion (New Vaccine Technology Platform)

Smittsomme sykdommer er en viktig trussel for fremtidig bærekraftig vekst innen akvakultur. Innovasjoner som forebygger sykdom er derfor essensielt. Effektive vaksiner har vært avgjørende for utviklingen av norsk havbruk og har redusert bruken av antibiotika dramatisk og fremmet god fiskehelse. F...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage