0 projects

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

New technology in downhole mapping will provide enhanced recovery solutions, huge cost reductions and reduced environmental impact

Tradisjonelle Drill-Stem-tester (DST) og produksjonstester på boreplattformer innebærer meget store økonomiske kostnader og kan representere store risikoer av betydning for miljøet, både til sjø og til luft. Det overordnede målet for dette prosjektet er å øke den samlede verdien av brønntesting....

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Technology for removal of Sulphate and Salts from seawater at the seabed. SWIT sul/sal

Subsea Water Intake and Treatment - SWIT teknologi er beskyttet av sju internasjonale patenter og flere patentsøknader som inneholder et betydelige innovasjon nivå. Tradisjonell vannbehandling med membranteknologi for fremstilling av lav saltholdighet er kjent for å trenge et betydelig ettersyn, ...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Accurate migration and reservoir modeling tools

Forprosjektet gjennomføres i 4 Faser: Fase 1: Definering av fokus Prosjektet skal summere opp eksisterende funksjonalitet fra eksisterende tjenester og software og identifisere tjenestene og løsningene som har størst nøyaktighet. Oppsummeringen skal id entifisere de faktorene som gir størst ku...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Wettability alteration and improved flow transport by engineered nanoparticles for petroleum application

Petroleumsindustrien er utfordret til å levere mer olje og til å låse opp ressurser som blir vanskelig med konvensjonell teknologi. For å utvinne den økende mengde av olje, økt oljeutvinning (EOR) metoder blitt mer og mer viktig. Nanoteknologi antas å holde nøkkelen til innovative løsninger for e...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Kjeller Innovasjon Subsea Accelerator

I samtaler med Kjeller Innovasjon har flere industriaktører signalisert at de har et sterkt ønske om å øke antall nye teknologier som utvikles og kommersialiseres innen subsea-segmentet. Statoil har også definert en rekke utfordringer som skal løses gjennom ny teknologi, og stiller seg til rådigh...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Fast and accurate solutions of the eikonal and transport equations for seismic imaging

Seismisk avbildning brukes innenfor oljeleting for å undersøke, visualisere og bygge geologiske modeller av undergrunnen. En viktig utfordring innenfor seismisk avbildning er å øke nøyaktigheten, og redusere beregningstiden, slik at beslutninger kan tas r askt og på riktig grunnlag. Nye metoder f...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Vertical plate motions in the West Siberian Basin as a signal of pressure-driven mantle flow

Sedimentbassenger er en viktig lagringsform for olje, gass, hydrotermal energi og grunnvann. Slike bassenger oppstår ved innsynkning av jordas overflate og muliggjør derfor akkumulering av sedimenter. Det er flere årsaker til innsynkning, slik som tynning av litosfæren under kontinental oppsprek...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

VOM2MPS: from virtual outcrop models to multipoint statistics training images for improved reservoir modelling

Utvikling og forvaltning av olje- og gassreservoarer er basert på nøyaktige og realistiske 3D modeller av geologien under havbunnen. Geometrien til bergartene og deres geologiske egenskaper blir kartlagt med begrenset oppløsning ved seismiske undersøkelser og kjerneanalyser, og deretter blir fysi...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Barents Sea Paleozoic basement and basin configurations

Fokus og hovedmålene av Prosjektet BarPz har vært å forstå den Paleozoiske bassengstrukturen i vestlige Barentshav og å øke forståelsen av storskala prosesser som har ført til flerfase Paleozoisk bassengdannelse i vestlige Barentshav. Prosjektet er svært relevant for petroleumsleting i Barentshav...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Hybrid nanogels - A new class of "green" gel systems for water diversion by in-depth reservoir placement

Høy vannsproduksjon oppstår normalt som et problem sent i produksjonsperioden til et vannflømmet oljereservoar. Dette skyldes ofte reservoarheterogeniteter. Dyp plassering av gel kan blokkere kanaler med høy vannstrøm og avlede vannet til andre deler av reservoaret. Dette gir potensial for reduse...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved seismic imaging based on resolution enhancement and pattern recognition

I de senere årene har petroleumsindustrien beveget seg mer mot å utforske felt med mer komplekse geologiske strukturer. Eksempler på dette kan være saltavleiringer i Nordkapp-bassenget i den norske delen av Barentshavet, karbonatreservoarer i Midtøsten og presalt funn i Santos -bassenget i Brasi...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Technology Demonstration and Verification for Removal of Sulphate and Salts: SWIT-SUL/SAL from Seawater at the Seabed

This "Forprosjekt" is to pave the way for a larger DEMO2000 project in April - described below: The ability to inject low salinity water into reservoirs has in some cases shown to significantly increase the recovery factor of the oil in place in a reservo ir. The removal of sulphate ions from inj...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Miniature Ultra-Sensitive 3-C Accelerometer

Målet med prosjektet er å utvikle en ny type sensor som skal gi bedre kvalitet på seismiske data. Sensorer brukes for å måle intensiteten av seismiske bølger som reflekteres av geologiske strukturer under havbunnen. De seismiske målingene gjør det mulig å avbilde disse geologiske strukturene, og...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Testing og industriens vurderinger av ny GeoPlayGround teknologi - Ny teknologi innen leting og produksjon

GeoPlayGround er i en oppbyggingsfase der de initielle aktiviteter gikk ut på å utvikle selve "skjelettet" av systemet med tilhørende nye teknologier. Selskapet startet denne utviklingen i 2010 med å gå fra konsept og ide til en tidlig prototype høsten 20 12. Utviklingen «skjøt fart» med industri...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Etablering av utviklingsprosjekt Intelligent Coring System ICS

Formålet er å videreføre arbeid som har vært gjort i detaljert konseptstudie fram til en endelig design som kan danne grunnlag for å starte utviklingen av prototype Intelligent Coring System. CoreAll har patentert et nytt konsept for kjerneboring som in kluderer boring og kjerneboring med samme...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Forskningssamarbeid Norge Brasil gjennom Instituto SINTEF do Brasil

Det har lenge vært en uttalt politikk fra både norsk og brasiliansk myndighetsside å etablere et bilaterlat FoU samarbeid mellom de to landene. Begge land har en lang kystlinje og betydelige olje og gass reserver og begge har en sterk ambisjon om å utvikl e en kunnskapsbasert industri knytte til ...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Seismic expression of fault and fracture zones in Barents Sea petroleum reservoirs (SEISBARS)

Forkastningssoner kan kanalisere, bremse eller blokkere væskestrømmer i undergrunns olje og gassfelt. Disse effektene styres i stor grad av forkastningssonenes indre oppbygning. Det er imidlertid vanskelig å kartlegge denne arkitekturen ved hjelp av seismikk; dels fordi strukturene kan være for s...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Shale rock physics: Improved seismic monitoring for increased recovery

Vi har utviklet verktøy (modeller) for industrien for å forstå hvordan bergmassene som ligger over petroleumsforekomstene endres når olje og gass produseres. Disse overliggende bergmassene, som kalles for takbergarter (skifer), har sørget for at olje og gass har blitt samlet opp i de underliggend...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Particle stabilized emulsions for EOR

Den viktigste vitenskapelige oppgaven for prosjektet er å undersøke økt oljeutvinning (EOR) ved hjelp av emulsjoner stabilisert av mikro - eller nanopartikler(såkalte Pickering emulsjoner eller nanofluider). Prosjektet er knyttet til laboratoriemodeller EOR eksperimenter kombinert med modellering...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

NORRUSS-Nordområdene og Russland

The Permian/Triassic evolution of the Timan-Pechora and Barents Sea Basins

Permian / Triass overgangen, omtrent 250 millioner år siden, preges av den største massedødeligheten av marine og jordbaserte biota i jordhistorien. Det er en voksende vitenskapelig konsensus om at denne biotiske krisen var knyttet til en store vulkanutbrudd, de sibiriske LIP. Imidlertid er det d...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Three-Phase Capillary Pressure, Hysteresis and Trapping in Mixed-Wet Rock

Hvordan beveger tre fluider seg i en porøs stein? Hva er skjebnen til olje- og gassganglia i trefasefluidfortrenginger, når det gjelder fasefanging, utvinning og topologiske strukturer? Dette prosjektet har behandlet disse forskningsspørsmålene ved å utvikle, validere og anvende en poreskalasimul...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Reconstructing the Triassic northern Barents Shelf; basin infill patterns controlled by gentle sags and faults

Trias-lagrekka i Barentshavet utgjør et petroleumssystem med potensial for nye funn. Det er derfor et behov for grunnleggende kunnskaper om systemet. Industrien trenger alt fra regionale bassenganalyser til mer emnebaserte studier. Dette prosjektet undersøker den vestlige trias-Barents-sokkelen g...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

URE 2014-18 Integration of Seismic, Well and Production data constrained by Physical/Geological Models

Populærvitenskapelig presentasjon: Hydrokarbonforekomster i Norge er offshore og ligger på et par tusen meters dyp. Bergartene i reservoarene er heterogene med sand og skifer lag samt ulike hydrokarbon kildebergarter. Porene i bergartene er fyllt med brine (saltvann), olje eller gass. For å ut...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

SOKERINST-Søkerinstitusjoner

Uni Research AS - Tildeling av midler fra KD

...

Awarded: NOK 26.7 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Vestland

SOKERINST-Søkerinstitusjoner

Teknova AS - Tildeling av midler fra KD

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Agder

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum

The National IOR Centre of Norway

Ifølge norsk petroleumslov skal de nasjonale oljeressursene produseres på en måte som gagner samfunnet som helhet. Nasjonalt IOR-senter i Norge har samarbeidet tett med internasjonalt ledende eksperter og oljeselskaper for å bidra til en effektiv og miljøvennlig drenering av norsk kontinentalsokk...

Awarded: NOK 80.4 mill.

Project Period: 2013-2022

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Modelling and inversion of seismic waveform and electromagnetic data using integral equation methods

-

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Vestland

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum

Research Centre for Arctic Petroleum Exploration - ARCEx

Hovedvisjonen til ARCEx er å redusere risiko knyttet til arktiske petroleumsaktiviteter. For å utføre forskningen har det blitt dannet et konsortium som består av 9 akademiske partnere, 6 brukerpartnere, og en partner fra myndighetssiden. Omlag 230 fagfellevurderte publikasjoner har blitt publise...

Awarded: NOK 75.2 mill.

Project Period: 2013-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PETROMAKS2-Stort program petroleum

EOR by CO2-based surfactants and polymers

Nye teknologiske løsninger må utvikles for neste generasjons EOR-kjemikalier som skal muliggjøre økt utvinning og derved realisere gjenværende verdier fra felt. Dette gjelder for eksempel ved CO2-EOR, Økt oljeutvinning ved bruk av tertiære metoder, for ek sempel gassinjeksjon og polymerflømming, ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Vestfold og Telemark

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Geophysical methods for subsurface imaging and monitoring

Geofysisk reservoarmonitorering er et viktig verktøy for å øke produksjonen og sikkerheten på norsk sokkel. Vi bidratt med nye metoder og flere felteksempler og studier som har vært nyttige for industrien. 4D refraksjonsseismikk er ikke et standard verktøy i dag, men flere eksempler som er gjort ...

Awarded: NOK 15.1 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage