0 projects

SIP-Strategiske instituttprogram

Kunstnernes levekår i det nye kulturarbeidslivet

Prosjektet omhandler kunstnernes sosiale bakgrunn med fokus på rekruttering og hvordan kunstnerne lykkes i sin kunstneriske virksomhet. Kunstfeltet er preget av et "kronisk lavinntektsproblem" som følge av stor tilstrømming til og liten avgang fra kunstne ryrkene, uten at etterspørselen etter kun...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Telemark

SIP-Strategiske instituttprogram

Samspill mellom transport, mobilitet og informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Utviklingen og spredningen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har endret betingelsene for vareproduksjon, tjenesteyting, arbeids- og hverdagsliv i dagens samfunn. Denne utviklingen har stor betydning for transportsektoren, både fordi spredn ingen av teknologi påvirker organisering ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

SAMRISK-Samfunnssikkerhet og risiki

The Social Determination of Risk: Critical Infrastructure and Mass Transportation Protection in the Norwegian Civil Aviation Sector

Risk is implicitly related to human values. It reflects a certain understanding of human life, of individual and collective hopes and fears, of expectations about what might be lost and what is worth keeping, about what one is willing to sacrifice, and in deed about what one is willing to fight o...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Flerfaglig forskerskole i utdanningsforskning ved NTNU

For å møte utfordringene i Norges forskningsråds oppfølgingsplan (2006) etter evalueringen av norsk pedagogisk forskning i 2004 skal det etableres en flerfaglig, samfunnsvitenskapelig forskerskole ved SVT-fakultetet, NTNU. Forskerskolen er tematisk vinkle t mot Educational Governance og sosial in...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Transnasjonale nettverk, nasjonale demokratier. Politisk mobilisering og engasjement blant unge voksne med innvandrerbakgrunn

Internasjonal migrasjon er et kjennetegn ved moderne globalisering. Økonomiske, politiske og sosiale forhold gjør at mennesker flytter til nye steder og etablerer seg i andre land. Mange opprettholder likevel viktige bånd til hjemlandet. Et resultat er at politisk aktivitet, lojalitet og tilhøri...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Vestland

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

Humaniorastudier i pedagogikk (HSP)

Forskergruppen Humaniora studier i pedagogikk (HSP) har som overordnet mål å utvikle den pedagogiske forskningen i disiplinene filosofi, historie og idéhistorie (humaniora forskning) ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO, i tråd med den nasjonale og internasjonale utviklingen i disiplin...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Fra formelle til reelle rettigheter: Minoritetskvinners diskrimineringsvern i en kulturelt kompleks, sosialt ulik og transnasjonal kontekst

Prosjektets hovedtema er forholdet mellom innvandrerkvinners formelle og reelle rettigheter. Bakgrunnen er at FNs kvinnekomite og FNs barnekomite, ved behandlingen av Norges periodiske rapporter om gjennomføringen av disse konvensjonene i norsk rett, har rettet søkelyset mot statens plikt til å b...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2007-2015

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Et kritisk blikk på norsk velferdsforskning

Slik vi oppfatter programstyret, ønsker det å få økt innsikt i to hovedspørsmål. Det første er hva karakteriserer den velferdsforskningen som programmet finansierer? Det andre spørsmålet er i hvilken grad kunnskapsproduksjonen oppfattes som relevant og ny ttig av de departementer som finansierer ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Negotiating Identity in the Internet Age: the Case of Urban Youth in Today's China

The development of new forms of ICT, especially the Internet, has fundamentally transformed the context of identity construction for today's young people and children, which may have significant implications for intercultural contact, community building, civic engagement and social integration, h...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Gender equality, cultural diversity, religious pluralism: State policies and feminist interventions

Prosjektet studerer policyutvikling og kvinners organisering i krysningspunkter mellom kjønn, etnisitet/rase og religiøs tilhørighet og er den første i sitt slag i Norge. Utgangspunktet er en antagelse om at disse makt-, identitets og rettighetsfeltene i stor grad behandles som separate policyomr...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Consuming Children: Commercialisation and the Changing Construction of Childhood

Norwegian Centre for Child Research (NOSEB) at the Norwegian University of Science and Technology aims, through establishing an international and interdisciplinary research group, to develop research based insights about marketing to children, and to asse ss the role of commercialisation and cons...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Learning in a Knowledge Society: Constructing Meaning from Multiple Information Sources

In Norway and many other countries educators and policy-makers are concerned about students' level of comprehension when working with traditional as well as digital texts. Especially, the need to make connections among multiple sources represents a great challenge to many readers, and many studen...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Foresight for Regional Planning and Sustainable Regional Development

The programme Foresight for Regional Planning and Sustainable Regional Development seeks to contribute to the understanding of the challenges and opportunities inherent in foresight as a tool for future studies in general, and for sustainable regional dev elopment efforts in particular. Although ...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Strategisk instituttprogram i kulturøkonomi og kulturarbeid

Mens aktuell kultur- og samfunnsdebatt i det siste oftest har rettet søkelyset mot "kulturens påvirkning på økonomien", vil denne SIP-en fokusere mer på særtrekk ved kultur som økonomisk sektor og arbeidsmessig virksomhet - og mot endringsprosesser på kul turfeltet. En tar sikte på å gjennomfør...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Telemark

SIP-Strategiske instituttprogram

PRECARE: Conservation of cultural heritage - careful management of changes

PRECARE is focused on achieving knowledge to sustain management and conservation of cultural heritage as buildings and objects of art. The program has a special focus on documentation, preventive conservation and conservation through active use. PRECARE s ees one challenge in documentation of Sta...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

The future of Norway's natural and cultural heritage: applying scenario, foresight and forecast methodologies within an ecosystem context

In light of the increasingly diverse demands being placed on the natural and cultural heritage of Norwegian ecosystems there is a need to adopt new management systems that apply the body of scientific knowledge that is currently available. While the ecosy stem approach advocated by the Convention...

Awarded: NOK 14.2 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

CONtinuity and Change - Cultural ENvironments and SUStainable landscape development -CONCENSUS

CONCENSUS is focused on achieving knowledge to sustain management of cultural heritage environments and esthetic values in a landscape context. It is designed to develop knowledge built on a close collaboration between managers of cultural heritage nation ally, regionally and locally and an inter...

Awarded: NOK 20.2 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Processes of change in urban environments: cultural heritage, urban development and regionalisme

The developmental growth of cities and towns in the past 20 to 25 years has become both the object of continual social focus and a multidisciplinary and sector-comprehensive political field. It is of vital importance that cultural heritage is analysed and included as assets and resources for the...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NIBR

...

Awarded: NOK 131.5 mill.

Project Period: 2004-2016

Location: Oslo

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NIKU

...

Awarded: NOK 242.7 mill.

Project Period: 2004-2022

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Mellom markedsøkonomi og befolkningspolitikk: Husarbeid som ideologi og praksis

Prosjektet vil analysere det moderne husarbeidets ideologi og praksis i det 20. århundret. Husarbeidet inntar en problematisk og tvetydig stilling innenfor en moderne markedsøkonomi. På grunn av sin tvetydige karakter er det et godt utgangspunkt for å stu dere spenninger og dilemmaer i moderne sa...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

From membership to market? Local voluntary associations and democracy in Norway

Prosjektet tar sikte på å analysere innholdet i og noen av konsekvensene av endringene i det norske organisasjonssamfunnet siden midten av 1960­ årene. Det legges særlig vekt på perioden etter 1980. Denne perioden er preget av av-ideologisering, egeno rganisering, svekkede bånd fra lokalt til...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Vestland

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - FAFO

...

Awarded: NOK 320.0 mill.

Project Period: 1997-2022

Location: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - ISF

...

Awarded: NOK 236.5 mill.

Project Period: 1997-2022

Location: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Østlandsforskning (Videreføres i prosjekt 247244)

...

Awarded: NOK 40.7 mill.

Project Period: 1994-2014

Location: Innlandet

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Telemarksforskning - Bø (Videreføres i prosjekt 247241)

...

Awarded: NOK 36.0 mill.

Project Period: 1994-2014

Location: Telemark

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Trøndelag Forskning og Utvikling AS (Videreføres i prosjekt 247240)

...

Awarded: NOK 28.4 mill.

Project Period: 1994-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Finansiering av forskningsinfrastruktur (videreført i prosj. 210331)

...

Awarded: NOK 208.4 mill.

Project Period: 1990-2011

Location: Vestland