0 projects

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

OpenBridge - Open innovation enabling consistent user experience on ship bridges

Moderne broer har leveranser fra en lang rekke produsenter. Ukoordinert utvikling og et konservativt godkjenningsregime har ført til at skipbroer er fragmenterte og lite brukervennlige, har lav innovasjonstakt og svært høye integrasjons- og godkjennings-kostnader. For å løse dette foreslår vi å ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

Electric solutions enabling zero emission ferry

Flere ferger må drives av elektrisitet for å nå målet om flere nullutslippsferger. Fergen har elektriske energilagre som lades opp under landligge og tappes ned under overfarten. For å unngå energitap må denne overføringen ha færrest mulig komponenter som genererer tap, og den må være robust for ...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

New Energy Storage System

Energilagring er en viktig teknologi for å oppnå økonomiske og miljømessige fordeler i maritime industri. Dette har blitt klart demonstrert av den siste utviklingen innen transport, maritime anvendelser og innen fornybar industri. Utviklingen av batteriteknologi forventes å gi betydelige forbedri...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Demonstrator for distribusjon og bruk av batymetriske data (S-102) i operasjonelt miljø

International Hydrographic Organization (IHO) er i ferd med å fullføre ny produkt standard for høyoppløselige dybdedata som heter S-102. Høyoppløselige dybdedata i grid format gir enorme muligheter og er etterspurt av mange maritime brukergrupper. Det har i flere år vært jobbet med å få testet sl...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Autonomous Ship Transport at Trondheimsfjorden

For å få overført mer gods til sjø er det interessant å se på muligheten for å bruke helt ubemannede og relativt små fartøy til å etablere nye lav-kost og fleksible transportsystemer i norske fjorder og langs kysten. Disse kan også kobles til kontinentale ruter og gi høyere hastighet og lavere ko...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NEXT MINUTES OCEAN WAVE AND VESSEL MOTION PREDICTIONS FOR MORE EFFICIENT OFFSHORE LIFTING OPERATIONS

I dette prosjektet har det blitt utviklet prototype programvare for å prediktere bølger og fartøysbevegelser de neste minuttene fra standard navigasjonsradar. Det er utviklet algoritmer som er i stand til å prediktere øyeblikkelig bølgebilde og bølgene de neste minuttene fram i tid, basert på bøl...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Optimal kjøling av pelagisk fisk

Den overordnede ideen var å forbedre kjølingen av pelagisk fisk i to store lagringstanker ombord i ringnot/tråler Selvåg Senior. Fra resultatene av dette har det blitt trukket noen generelle konklusjoner til nytte for hele næringen. I dag er det stor variasjon i hvordan kjølesystemene ombord i ...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SEAMAN - Safety Enhancing Monitoring ApplicatioNs

I 2020 arbeidet prosjektkonsortiet med å fullføre rapporterte rapporter som var relatert til den generiske metodikken for dynamisk barrierehåndtering, samt for progressiv flom og brannfarer i maskinrommet. I løpet av prosessen møtte teamet utfordringer med hensyn til innsamling av data, noe som r...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

XSENS Ship fuel meter

Den maritime lasteflåten består av 90.000 skip på verdensbasis og står for 90% av den totale frakt av varer. Flåtens totale forbruk av drivstoff er 370 millioner tonn/år, som resulterer i 3% av totale CO2 utslipp og 20 millioner tonn utslipp av SOx på verdensbasis. Samfunnet fester stadig grepet ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Blueye undervannsdrone

Ved å skape og tilby en mulighet til å se, utforske og lære om havet, vil flere få et tettere forhold til- og ta bedre vare på havet også. Dette er en av de grunnleggende faktorene til at gründerne Erik, Christine og Martin bestemte seg for å starte på denne reisen gjennom å utvikle et produkt me...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Design and Verification of Large Floating Coastal Structures - Environmental description, structural loads, responses and mooring system

Flytende konstruksjoner er foreslått brukt for en rekke anvendelser i kystområder, ofte som alternativ til landvinning. I Norge er flytebroer og nedsenkede, flytende tunneler spesielt interessante på grunn av utvikling av fjordkryssinger for E39. Dette prosjektet har vært motivert av forsknin...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Safe operation of CLOSED aquaculture CAGES in WAVES

Oppmerksomheten rundt flytende lukkede oppdrettsanlegg øker, og det er pr. idag flere prototyper i sjøen og enda flere på tegnebrettet. Industrien ønsker med slike løsninger å ha bedre kontroll på vannkvaliteten i merdene, og derigjennom spesielt å unngå problemer med lakselus. Men å gå fra en åp...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Improved ship efficiency through use of energy storage systems

Prosjektet sitt mål har vært å utvikle en hybrid energilagringsenhet (HESS) for bruk på fiskefartøy og andre fartøyer. Enheten er ment å redusere utslipp til luft, drivstoff forbruk og investeringskostnader for forbrenningsmotorer om bord i slike skip ved å bruke energilager som vil jevne ut effe...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Safe Implementation of Autonomous and Remote functions On Ships, SIMAROS 2

SIMAROS 2-prosjektet har samlet flere ledende aktører in den Norske maritime industrien og har hatt som målsetting å være en internasjonal spydspiss innenfor utvikling av kommersiell implementering av verifisert teknologi for automatisering av, og beslutingstøtte til funksjoner på skip. Konsortie...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Hybrid Operations in Maritime Environments

Det er gjort analyse av bildedata fra maritime UAV-operasjoner med resultater knyttet til overvåking av havoverflate er publisert. Det meste av forskningsaktiviteten ved NTNU har vært knyttet til utvikling av nye metoder som kan utnytte Radionor sitt radiokommunikasjonssystem for posisjonering ut...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Wave free ocean space

En av aktiviteten ut fra Idelab er prosjektet med tittelen "wavefree ocean space". Prosjektet ser nærmere på varianter av flytende strukturer til havs for å muliggjøre et bølgefritt havområde.

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Luseteller

Lakselus er en av de største helseutfordringene i oppdrettsnæringen. For å forhindre skade på fisk og en epidemisk spredning er oppdrettere pålagt å telle og rapportere antall lus per fisk, enten hver uke eller hver andre uke (avhengig av sjøtemperatur). Hvis antall lus overstiger grensen definer...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

NOCS Troll - Innovativ miljøteknologi for å redusere begroing i oppdrett

Prosjektet har tatt tak i en av de største utfordringene oppdrettsnæringen deler med samfunnet for øvrig: Miljøbelastningene. Begroingshindrende midler, kjemikalier og mekaniske renseprosesser er kostbart, energikrevende, forurensende skadelig for fiskehelsen og for miljøet og koster oppdrettsnær...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Improving the design, efficiency and environmental friendliness of snow crab pots

Prosjektets mål er å øke fangsteffektiviteten i redskapet som fanger snøkrabbe i Barentshavet, samt å utvikle et redskap som ikke bidrar til å øke plast forsøpling og spøkelsesfiske. Snøkrabbe fiskeriet i Barentshavet utføres av store offshoreskip fordi fiskeriene foregår langt fra land og teinen...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Recycling Aquaculture Waste (RAW)

På bakgrunn av eksisterende kunnskap har vi vurdert den såkalte «hval-pumpen» som modell for gjenbruk av avfall fra lakseoppdrett. Nyere forskning viser at avføring fra hval og andre sjøpattedyr i havoverflaten gir et viktig påfyll av næringsstoffer som forbrukes under den fotosyntetiske oppbloms...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Expanding The Use Of Environmentally Acceptable Lubricants In The Maritime Industry

Betydningen av farlige oljeutslipp i sjøvann har ført til at US EPA (United States Environmental Protection Agency) lanserte 2013 Vessel General Permit (VGP). 2013 VGP etablerer nye regler som fremtvinger bruken av miljøvennlige smøremidler (Environmentally Acceptable Lubricants -EAL) i alle olje...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Når industri møter forskning: 3 år med MAROFF-prosjekt - hva nå?

I flere år har iKubens bedrifter i samarbeid med forskningsmiljøer som Møreforsking, NTNU, SINTEF og Høgskolen i Molde bidratt til å skape en rekke forskningsprosjekter. Til sammen er det skapt 15 FoU-prosjekter i iKuben som har en total verdi på 230 MNOK. Flere MAROFF prosjekter går nå inn i en ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Møre og Romsdal

FORNY20-FORNY2020

Hydrogen brenselcelle-løsninger for det maritime markedet - Bluecraft AS

For at maritim sektor skal kunne ta i bruk hydrogen som miljøvennlig drivstoff slik som dette nå skjer i bilbransjen, vil en viktig brikke være et selskap som jobber dedikert med å utvikle og levere hydrogenløsninger tilpasset maritimt bruk. Hydrogen er nå i ferd med å etablere seg som substitut...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

PingMe - en semi-aktiv transponder for sporing og posisjonering av objekter og strukturer under vann.

Prosjektet skal utvikle en prototype av en transponder som skal benyttes for identifisering og lokalisering av enheter under vann. Transponderen er tenkt kommersialisert i ulike størrelser, og med ulik rekkevidde; til en rimelig pris. Transponderen skal ha en levetid på flere år uten krav til nye...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Real Energy Efficiency and Emissions in the Seaway

Kombinasjonen av utfordrende fraktmarkeder, høy bunkerskostnad og økende internasjonal fokus på utslippsreduksjon gjør at energieffektiv drift fremdeles ligger høyt på agendaen til den maritime industrien. Mer effektiv drift krever tilgang på driftsdata av høy kvalitet, en god forståelse av usik...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Offshore hydrogen production and storage

I dag forsynes offshore installasjoner på norsk sokkel med kraft fra naturgassfyrte gassturbiner eller med kabel fra land. Med ca 160 gassturbiner i drift bidrar disse til 27% av Norges totale CO2-utslipp. Konseptet utviklet i prosjektet har potensiale til å delvis eller helt erstatte gassturb...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Viken

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Current and wave induced flow around a submerged floating tube bridge

Rørbrokonsepter er aktuelle for flere fjordkryssinger i Statens Vegvesens prosjekt Fergefri E39. En rørbro er en fullt neddykket, flytende konstruksjon som erstatter tradisjonelle broer eller undersjøiske tunneler. Skjønt ideen ikke er ny, har det til dags dato ikke blitt bygget noen rørbro, hver...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Blue Garden

Blue Garden ble unnfanget på en 3-dagers "Idelab" organisert av Norges Forskningsråd i juni 2016. Idelab-er er interaktive workshops med en svært tverrfaglig blanding av deltakere, noen aktive forskere og andre potensielle brukere av forskningsresultater, for å inspirere til nye og radikale tilnæ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Event support for the 10th IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS 2016)

Since 1989, every three years the International Federation for Automatic Control (IFAC) has organized a Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS). CAMS returns to Trondheim after 21 years and will be organized by the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in coope...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til SINTEF Ocean AS (tidl. MARINTEK AS) (2016-2019)

...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage