0 projects

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Label-free nanoscopy of living cells through nanoscale refractive index profiler

Alle gjenstander sprer lys. Mengde og retning til det spredte lyset er avhengig av gjenstandens brytningsindeks, en karakteristisk størrelse for gjenstanden. Cellene kroppen vår består av mange sub-cellulære strukturer som hver har en spesifikk brytningsindeks. Hvis vi kan beregne brytningsindeks...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

14th International Conference on Substorms

Nordlyset har fascinert mennesker i tusenvis av år, men deres opprinnelse forble et mysterium i mange år. Det banebrytende arbeidet til Kristian Birkeland og andre norske forskere dannet grunnlaget for mange funn gjort siden romalderens begynnelse. I 1964 introduserte S.-I. Akasofu ideen om auror...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Support for the First European Conference on the Structural Integrity of Additive Manufactured Materials

Strukturell integritet, d.v.s. brudd og utmatting til materialer og komponenter produsert med additiv tilvirkning blir stadig viktigere med teknologiens overgang mot større industriell utnyttelse. Konferansen gir en oversikt over gjeldende vitenskapelig kunnskap og stimulerer ideer til fremtidige...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Electrophoresis across liquid membranes – extraction of peptides according to isoelectric point

Peptider er små biter av protein, og noen peptider kan brukes som legemidler eller diagnostiske markører for sykdom. Derfor er det viktig å kunne måle peptider i blod, og dette gjøres i stor utstrekning blant annet på sykehus. Før man kan gjøre slike målinger må peptidene av interesse ekstraheres...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Water-tolerant catalysis: Boosting chemical biology, medicine, and sustainable chemical manufacturing

Katalysatorer gjør at kjemiske reaksjoner går fortere, forbruker mindre energi, og produserer færre avfallsstoffer enn ikke-katalyserte prosesser. Katalyse spiller dermed en helt sentral rolle innen bærekraftig og miljøvennlig «grønn» kjemi og teknologi. Den uvanlig fleksible katalysatorteknologi...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Wave Phenomena and Stability - a Shocking Combination

I dette prosjektet skal vi studere matematiske ligninger som beskriver spredning av bølger. Disse er av typen ikke-lineære partielle differensialligninger. Et veldig fascinerende fenomen i denne sammenhengen, som f.eks. kan observeres på en strand, er bølgebrytning. I en slik situasjon konsentrer...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Photovoltaic-assisted H2 generatiON (PH2ON)

I PH2ON monteres fotovoltaisk-drevet, fotoelektrokjemiske (PV-PEC) enheter med minimal konstruksjon. Disse PV-PEC-enhetene aktiveres av sollys, og de kan elektrolysere vann og produsere rene hydrogen- og oksygengasser uten eksternt energiforbruk. Hydrogen får for tiden stor oppmerksomhet, etterso...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Antiferromagnetic Spinmechatronics

De fleste kjenner til at elektroner har egenskaper som ladning og masse, men elektroner har også en tredje egenskap, nemlig spinn. Spinnegenskapen til elektronet ble først demonstrert i det berømte Stern-Gerlach-eksperimentet fra 1922, hvor en partikkelstråle ble sendt gjennom et inhomogent magne...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Agder

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

History-dependent friction

Friksjon er et fenomen av stor praktisk, teknologisk og vitenskapelig betydning og som har utfordret menneskeheten i tusener av år. De grunnleggende lovene for friksjon ble introdusert av Amontons og Coulomb rundt 1700. De fant at friksjonskraften er proporsjonal med normalkraften, og at friksjon...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Bridging the gap between the terrestrial and marine paleoclimate reconstructions

Målet med dette prosjektet er å rekonstruere overflatetemperaturen i den nordlige Nordatlanteren for de siste 2000 år tilbake i tid. To avanserte metoder brukes for rekonstruksjon: (1) "BARCAST" (Bayesisk algoritme for rekonstruksjon av klimaanomalier i rom og tid, oversatt fra engelsk) og (2) an...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Near-wall mixing by free-stream turbulence

Når du bruker en skje til å blande melk eller sukker i kaffen, dannes en rekke virvelbevegelser i koppen. Dette er et enkelt eksempel på turbulens. Turbulens er en sammensetning av en rekke slike virvelbevegelser med forskjellig størrelse og styrke, som alle foregår samtidig. Selv om de fleste fo...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Hydrothermal Production of Organic molecules: carbon transformation and Decomposition in ocean crust fluids

Langs Jordens midthavsrygger ligger der varme kilder som gir næring til en "dyp varm biosfære" dominert av urgamle mikrober, antakelig lik de første livsformer. Havet blir gjerne kalt 'livets vugge', nettopp på grunn av potensialet for at organiske molekyler spontant kan bli dannet i varme kilder...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Uncertainty-Aware Coevolution Design of Self-Adaptive Cyber-Physical Systems

Cyber-fysiske systemer som er selvtilpassende får stadig større oppmerksomhet, da disse anses for å være mer fleksible og robuste i lys av uforutsette hendelser. Dette fordrer imidlertid at systemene utformes på en måte som 1) muliggjør co-evolusjon med omgivelsene, slik at systemet lærer av og t...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

New MAterials for Tandem Solar cells

De solcellene de fleste av oss kjenner til, er laget av materialet silisium. Disse solcellene er veldig bra til å utnytte den delen av sollyset som har litt lavere energi, som rødt lys. For blått lys derimot, vil mye av energien gå tapt for oss - bare deler av energien i lyset vil kunne omdannes ...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Environmental Footprints of Cities: A New Approach

I dette prosjektet jobber vi med å beregne karbon- og andre ressursfotavtrykk for byer og lokale myndigheter. Å flytte til en dekarbonisert økonomi vil kreve handling og endring i hele samfunnet. Allerede ser vi handling fra enkeltpersoner som gjør endringer i sine daglige vaner, selskaper som m...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Deep learning the real-time properties of strongly correlated quantum fields

Fysikken i det forrige århundret revolusjonerte forståelsen av materiens mikroskopiske oppbygning. Protoner og nøytroner inneholder tre kvarker holdt sammen av elementærpartikler kalt gluoner, dvs. "limpartikler". Men universet har ikke alltid vært så fredelig som nå. Umiddelbart etter Big Bang v...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Solid-solid interfaces as critical regions in rocks and materials: probing forces, electrochemical reactions, friction and reactivity.

Materialstyrken til stein og granulære materialer er ofte nært knyttet til prosesser som foregår der to partikler er i kontakt med hverandre. Disse kontaktsonene mellom faste korn er de mest reaktive områdene i materialer, der mineraler kan vokse eller løses opp i kontakt med vann eller andre væs...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Subglacial Water Impact on long term glacier Dynamics

Dagens oppvarming av Grønland fører til en økning av issmelting. Dette danner mer vann som når bunnen av innlandsisen, og kan i stor grad påvirke isdynamikken. SWItchDyn vil undersøke den langsiktige effekten av økt smeltevann på isdynamikken. En økning i vanntrykk ved bunnen av isen trigger e...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Tectonic Stress Effects on Arctic Methane Seepage - SEAMSTRESS

SEAMSTRESS har som mål å undersøke geologiske mekanismer som driver utslipp av drivhusgasser fra havbunnen. Som medvirkende årsak til klima endringer skaper drivhus gasser, slik som metan, stor bekymring. Store mengder metan gass slippes fri fra bunnsedimenter til havet. Dette påvirker ikke b...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Magnetotelluric Analysis for Greenland and Postglacial Isostatic Evolution (MAGPIE)

Nedsmeltingen av grønlandsisen har akselerert i løpet av det siste tiåret på grunn av klimaendringer. Smelevannet anses nå som en viktig bidragsyter til den globale havnivåstigningen, og er en alvorlig trussel for mange kystnære områder. Det er viktig at vi nøye overvåker isen og volumene av neds...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Adaptive Silicon Carbide Electrical Energy Conversion Technologies for Medium Voltage Direct Current Grids

Den akutte samfunnsutfordringen med avkarbonisering av det eksisterende kraftnettet krever en høyere integrasjon av fornybare energikilder. Dette innebærer en omlegging av den eksisterende elektriske infrastrukturen mot et fremtidig smartnett. Mellomspente likestrøms-nett (MVDC) er nøkkelteknolog...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Magnetic Chemistry

På jorden er kjemien er bestemt av de elektrisk krefter som virker mellom de elektroner og kjerner som molekyler består av. På andre himmellegemer er situasjonen annerledes. Visse hvite dverger (det siste trinnet i utviklingen av de fleste stjerner inkludert solen) er magnetfeltene så kraftige at...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Bioenergys role in a sustainable future: An assessment of environment, technology, supply chains and uncertainty

FNs klimapanel har vist at bioenergi kan spille en nøkkelrolle i å oppfylle klimamålene i Parisavtalen. Samtidig har en mulig global storsatsing på bioenergi vekket bekymringer. Dette inkluderer bekymringer om tap av naturmangfold når landområder brukes til å produsere råstoff for bioenergi. Det ...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Catalytic Enantioselective Sigmatropic Rearrangements of Vinyl Sulfonium Ylides

I dag er 68% av de topp 200 legemidlene på markedet kirale. Men til tross for at kiralitet er en viktig faktor i legemiddel utviklingen har eksisterende teknologi store begrensninger når det gjelder framstilling av kirale forbindelser som inneholder farmaseutisk viktige funksjonelle grupper, M...

Awarded: NOK 0.99 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Freshwater export in an era of Arctic Ocean freshening and sea ice decline

I FreshARC-prosjektet studerer vi hvordan hav- og klimaendringer påvirker transport av ferskvann og havis fra Polhavet til Nordatlanteren. Siden 1990 har tilføring av ferskvann til Polhavet økt samtidig som havisutbredelsen har minket. Store mengder av ferskvann som flyter fra Polhavet mot sør ka...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Hybrid Nanophotochromic oxidized yttrium hydride films

Prosjektet har målet å utvikle hybrid / sammensatte fotokromiske filmer oppnådd ved å inkorporere uorganiske nanomaterialer i polymerer. YHO-pulverene syntetisert ved reaktiv magnetronforstøvning har blitt karakterisert. En journalartikkel er under utarbeidelse. Vi har utviklet teknologien til sy...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Environmental Impact of Microbial Interaction with Deep Oceanic Crust

Livet på vår planet har, helt siden dets opprinnelse for ca. 3.5 milliarder år siden, hatt en gjennomgripende innflytelse på jordens utvikling. Den dag i dag er en aktiv biosfære helt avgjørende for å opprettholde balansen i de store globale kjemiske kretsløp, og en forutsetning for at vi mennesk...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

10th Congress of the International Society of Theoretical Chemical Physics

Nesten 550 forskere fra hele verden samlet seg i Tromsø for 10th Congress of the International Society of Theoretical Chemical Physics (ISTCP-X) 11-17.juli 2019. Med mer enn 202 forelesninger i plenarsesjoner og 14 ulike tematiske sesjoner, og mer enn 280 posterpresentasjoner, så fikk deltagerne ...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The 13th IEEE International Symposium of Medical Information and Communication Technologies

Den 13. IEEE Internasjonale Symposium om Medisinsk Informasjons- og Kommunikasjonsteknologi (ISMICT 2019) ble arrangert i Oslo, 8.-10. mai, 2019. Det 3-dagers programmet var spekket med flotte aktiviteter som inkluderte 4 prestisjetunge hoved talere fra forskjellige felt og 4 inviterte taler om n...

Awarded: NOK 65,999

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Combining spectral and image information in the analysis of hyperspectral imaging data

Moderne biologi og medisin bruker avanserte metoder for karakterisering av biologiske materialer. En ny spektroskopisk teknikk som er mye brukt til kjemisk karakterisering av nesten alle typer biologiske materialer, er infrarød mikrospektroskopisk avbildning. Denne teknikken muliggjør karakterise...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken