0 projects

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Multi-scale-multi-method analysis of mechanisms causing ice acceleration MAMMAMIA

I tillegg til å smelte, transporterer isbreer is til havet; derfor har økninger i brebevegelse potensiale til å påvirke havsnivåøkning i stor grad. Til tross for den store betydningen, gjenstår det fortsatt betydelige utfordringer for å forutsi responsen av isbreer på klimaendringer pga mangelful...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Applications of reduction techniques and computations in representation theory

Lineære strukturer er av fundamental betydning i alle grener av matematikken og i mange anvendelser. Studiet av slike strukturer, lineær algebra, er en av hjørnesteinene i moderne matematikk og handler om studiet av vektorrom og lineære avbildninger. Strukturer som forekommer både i den matema...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Unravelling hidden processes at the Aurora seamount: connectivity and biogeography of hydrothermal vents in the deep Arctic ocean

Hydrotermale skorsteiner i Arktis kan spille en avgjørende rolle i å avdekke forbindelsen mellom ulike vent-populasjoner og kjemisk-syntetiserte økosystemer. De kan fungere som en passasje som letter koblingen av vent-faunaen over ulike havbasseng. Vårt prosjekt har gjennomført to ekspedisjoner f...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Establishing Long-term High-Resolution Coralline Algae Records of Arctic-Atlantic Ocean-Sea Ice Variability

Reduksjonen av arktisk sjøis de siste tiårene er godt dokumentert og er et av de mest synlige tegnene på pågående klimaendringer. Nedgangen har vært mest markert i sommerhalvåret, og hvis dagens trender vedvarer, antyder prognoser at arktisk sommersjøis kan forsvinne helt innen noen få tiår. I ti...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Error estimates for coupled-cluster methods, ground states and excited states

Målet med dette forskningsprosjektet er å forbedre forståelsen av kvantekjemi ved å studere coupled-clustermetoden med sikte på å oppnå (i) en matematisk analyse av eksiterte tilstander, og (ii) en detaljert analyse av tilnærmingsfeil siden de nøyaktige løsningene aldri oppnås i praksis. Målet ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Theory, methods, and tools for testing autonomous systems

Autonome systemer (AS) er nye teknologier som har potensial til å påvirke mange områder av menneskelivet. I T3AS utforsker vi autonome biler (AC) som en populær type AS. AC-er er kjent for å være sårbare for motstandsangrep som kan kompromittere sikkerheten til bilen og utgjøre en fare for andre ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Exploring Millimeter Indicators of Solar-Stellar Activity

Aktiviteten i de ytre lagene av solen og andre stjerner er fortsatt dårlig forstått på grunn av vanskelighetene med å tolke tilgjengelige observasjoner. Atacama Large Millimeter/sub-millimeter Array (ALMA), som er en teleskoparray som ligger høyt i de chilenske Andesfjellene, observerer ved bølge...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Water wave modulation and wave forces with sheared currents

Interaksjoner mellom vannbølger og deres omgivelsesmiljøer, for eksempel en undergrunnsstrøm og en havbunn som er fokus for dette prosjektet, forekommer mye i kyst- og havregioner. De er sentrale for spredning av næringsstoffer og forurensninger, kysterosjon og bølgekrefter som virker på faste, f...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Label-free nanoscopy of living cells through nanoscale refractive index profiler

Hver gjenstand sprer lys. Mengden og retningen for spredning av lys er gitt av brytningsindeksen til objektet, som er en signatur til objektet. Cellene i kroppen vår har mange subcellulære strukturer på nanoskala, som hver har en spesifikk brytningsindeks. Hvis vi kan estimere brytningsindeksen p...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2019-2026

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

14th International Conference on Substorms

Nordlyset har fascinert mennesker i tusenvis av år, men deres opprinnelse forble et mysterium i mange år. Det banebrytende arbeidet til Kristian Birkeland og andre norske forskere dannet grunnlaget for mange funn gjort siden romalderens begynnelse. I 1964 introduserte S.-I. Akasofu ideen om auror...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Support for the First European Conference on the Structural Integrity of Additive Manufactured Materials

Strukturell integritet, d.v.s. brudd og utmatting til materialer og komponenter produsert med additiv tilvirkning blir stadig viktigere med teknologiens overgang mot større industriell utnyttelse. Konferansen gir en oversikt over gjeldende vitenskapelig kunnskap og stimulerer ideer til fremtidige...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Water-tolerant catalysis: Boosting chemical biology, medicine, and sustainable chemical manufacturing

Katalysatorer gjør at kjemiske reaksjoner går fortere, forbruker mindre energi, og produserer færre avfallsstoffer enn ikke-katalyserte prosesser. Katalyse spiller dermed en helt sentral rolle innen bærekraftig og miljøvennlig «grønn» kjemi og teknologi. Den uvanlig fleksible katalysatorteknologi...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Electrophoresis across liquid membranes – extraction of peptides according to isoelectric point

Peptider er små biter av protein, og noen peptider kan brukes som legemidler eller diagnostiske markører for sykdom. Derfor er det viktig å kunne måle peptider i blod, og dette gjøres i stor utstrekning blant annet på sykehus. Før man kan gjøre slike målinger må peptidene av interesse ekstraheres...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Wave Phenomena and Stability - a Shocking Combination

I dette prosjektet studerer vi matematiske ligninger som beskriver spredning av bølger. Disse er av typen ikke-lineære partielle differensialligninger. Et veldig fascinerende fenomen i denne sammenhengen, som f.eks. kan observeres på en strand, er bølgebrytning. I en slik situasjon konsentreres m...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Photovoltaic-assisted H2 generatiON (PH2ON)

Utviklingen av katalysatormaterialer og nye enhetsdesign for vannelektrolyse er avgjørende for å øke andelen av grønn hydrogenproduksjon ved bruk av fornybare energikilder. I PH2ON har vi utviklet en plattformteknologi for syntese av avanserte katalysatormaterialer med forbedret effektivitet og k...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Bridging the gap between the terrestrial and marine paleoclimate reconstructions

Målet med dette prosjektet er å rekonstruere overflatetemperaturen i den nordlige Nordatlanteren for de siste 2000 år tilbake i tid. To avanserte metoder brukes for rekonstruksjon: (1) "BARCAST" (Bayesisk algoritme for rekonstruksjon av klimaanomalier i rom og tid, oversatt fra engelsk) og (2) an...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Antiferromagnetic Spinmechatronics

De fleste er kjent med at elektroner har egenskaper som ladning og masse, men de har også en tredje egenskap kalt spinn. Spinnegenskapen til elektronet ble først demonstrert i det berømte Stern-Gerlach-eksperimentet i 1922. I dette eksperimentet ble en partikkelstråle sendt gjennom et inhomogent ...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Agder

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

History-dependent friction

Friksjon er et fenomen av stor praktisk, teknologisk og vitenskapelig betydning og som har utfordret menneskeheten i tusener av år. De grunnleggende lovene for friksjon ble introdusert av Amontons og Coulomb rundt 1700. De fant at friksjonskraften er proporsjonal med normalkraften, og at friksjon...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Near-wall mixing by free-stream turbulence

Når du bruker en skje til å blande melk eller sukker i kaffen, dannes en rekke virvelbevegelser. Dette er et enkelt eksempel på turbulens. Turbulens er en sammensetning av en rekke slike virvelbevegelser med forskjellig størrelse og styrke, som alle foregår samtidig. Selv om de fleste forstår hvo...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Hydrothermal Production of Organic molecules: carbon transformation and Decomposition in ocean crust fluids

Den globale midthavsryggen er oversådd med dyphavsvarme kilder som gir næring til en "dyp biosfære" av eldgamle mikroorganismer, sannsynligvis de første som dukket opp på jorden. Havet regnes dermed som "livets vugge", men sammenhengen mellom denne tenkningen - potensialet for at oppløste organis...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Uncertainty-Aware Coevolution Design of Self-Adaptive Cyber-Physical Systems

Cyber-fysiske systemer som er selvtilpassende får stadig større oppmerksomhet, da disse anses for å være mer fleksible og robuste i lys av uforutsette hendelser. Dette fordrer imidlertid at systemene utformes på en måte som 1) muliggjør co-evolusjon med omgivelsene, slik at systemet lærer av og t...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2026

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Environmental Footprints of Cities: A New Approach

I dette prosjektet har vi beregnet karbon- og andre ressursfotavtrykk for byer og lokale myndigheter. Da prosjektet startet, var ideen om en Scope 3-vurdering av karbon- eller biodiversitetsfotavtrykk for en by en original idé. Nå, flere år senere, er begrepet vanlig ved store institutter som Wor...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

New MAterials for Tandem Solar cells

De solcellene de fleste av oss kjenner til, er laget av materialet silisium. Disse solcellene er veldig bra til å utnytte den delen av sollyset som har litt lavere energi, som rødt lys. For blått lys derimot, vil mye av energien gå tapt for oss - bare deler av energien i lyset vil kunne omdannes ...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Deep learning the real-time properties of strongly correlated quantum fields

Fysikken i det forrige århundret revolusjonerte forståelsen av materiens mikroskopiske oppbygning. Protoner og nøytroner inneholder tre kvarker holdt sammen av elementærpartikler kalt gluoner, dvs. "limpartikler". Men universet har ikke alltid vært så fredelig som nå. Umiddelbart etter Big Bang v...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Adaptive Silicon Carbide Electrical Energy Conversion Technologies for Medium Voltage Direct Current Grids

Den pressende samfunnsutfordringen med avkarbonisering av det eksisterende kraftnettet krever en høyere integrasjon av fornybare energikilder. Dette innebærer en omlegging av den eksisterende elektriske infrastrukturen mot et fremtidig smartnett. Mellomspente likestrøms-nett (MVDC) er nøkkeltekno...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Tectonic Stress Effects on Arctic Methane Seepage - SEAMSTRESS

SEAMSTRESS har som mål å undersøke geologiske mekanismer som driver utslipp av drivhusgasser fra havbunnen. Store mengder metan gass slippes fri fra bunnsedimenter til havet. Dette påvirker den globale karbon syklusen, og også havbunnsøkologien, og det øker risikoen for undersjøiske skred og sed...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Subglacial Water Impact on long term glacier Dynamics

Dagens oppvarming av Grønland fører til en økning av issmelting. Dette danner mer vann som når bunnen av innlandsisen, og kan i stor grad påvirke isdynamikken. SWItchDyn vil undersøke den langsiktige effekten av økt smeltevann på isdynamikken. En økning i vanntrykk ved bunnen av isen trigger en ...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Magnetic Chemistry

På jorden blir kjemien bestemt av de elektriske kreftene som virker mellom elektronene og kjernene som utgjør molekyler. Situasjonen er imidlertid annerledes på andre himmellegemer. På mange hvite dverger, det siste stadiet i utviklingen av de fleste stjerner, inkludert solen, er magnetfeltene så...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Solid-solid interfaces as critical regions in rocks and materials: probing forces, electrochemical reactions, friction and reactivity.

Materialstyrken til stein og granulære materialer er ofte nært knyttet til prosesser som foregår der to partikler er i kontakt med hverandre. Det overordnede målet i dette prosjektet er å finne ut av hvilke prosesser som svekker slike kontakter, og hvordan svake kontakter kan styrkes. Selv om vi ...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Magnetotelluric Analysis for Greenland and Postglacial Isostatic Evolution (MAGPIE)

Nedsmeltingen av grønlandsisen har akselerert i løpet av det siste tiåret på grunn av klimaendringer. Smeltevannet anses nå som en viktig bidragsyter til den globale havnivåstigningen, og er en alvorlig trussel for mange kystnære områder. Det er viktig at vi nøye overvåker isen og volumene av ned...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo