0 projects

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Prostitution, gender and migration: Russian women selling sex in Norway

The project is built around two main research interests: Transnational prostitution as a form of female migration, and prostitution as a field where important political and academic conflicts around gender and sexuality are played out. By approaching pros titution across borders from these two an...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Konferanse i utviklingsøkonomi

I 2006 skal den nordiske konferansen i utviklingssøkonomi arrangeres for 5 gang. Arrangementet går på omgang mellom de nordiske lærestedene. I år er det første gang det skal arrangeres ved Universitet i Oslo. Tidligere konferanser er holdt i Bergen, Køben havn, Gøteborg og Helsinki. Konferansen e...

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Communication and Corporate Social Responsibility in Norway

Enron, Shell, and in Norway, Statoil and the state-owned Vinmonopolet, are all companies that have recently been involved in scandals and criticized for unethical conduct. By implication, these companies are also accused of neglecting their corporate soci al responsibility (CSR). Concurrently, it...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Juridification and Democracy The European Union and the European Nation State

JURDEM vil fokusere på utviklingen i retning av juridifisering i Europa, og hvilken betydning denne utviklingen har og vil kunne få for demokrati i Europa. Forholdet mellom Europeisk nivå og nasjonalt nivå vil bli særskilt behandlet. Juridifisering er et flertydig konsept, som vil bli drøftet u...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2006-2009

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Når velferdsstaten stilles til ansvar for fortiden: Billighetserstatninger og symbolsk makt

I prosjektet ser jeg på hvilken måte ordningen med billighetserstatning uttrykker velferdssystemet svar på krav som stilles fra grupper som ofte blir betegnet som svake.Dette gjelder grupper som staten de siste ti årene har gitt oppreisning og anerkjennel se. Ved hjelp av maktbegrepet utarbeidet ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The Spatial Embeddedness of Foreign Direct Investment: investigating the complex dyna of FDI for power,regional development and poverty

The rate of FDI has risen dramatically the past three decades. Developing countries' inwards stock of FDI amounted to about one third of their GDP in 2004, compared to just 10 per cent in 1980. The recent explosion of FDI reflects significant transformati ons in economic and political processes. ...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Learning in a Knowledge Society: Constructing Meaning from Multiple Information Sources

In Norway and many other countries educators and policy-makers are concerned about students' level of comprehension when working with traditional as well as digital texts. Especially, the need to make connections among multiple sources represents a great challenge to many readers, and many studen...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Europeisk privatrett - kompetanseoppbygging og rekruttering med utgangspunkt i deltaking eit europeisk network of excellence

Forskingsrådet finansierer eit prosjekt "Leige av lausøyre -- Study Group on a European Civil Code" ved Det juridiske fakutet, Universitetet i Bergen for 2005 og 2006. Dette prosjektet har ført Universitetet i Bergen inn eit "network of excellence" som e r etablert ved avtale mellom EU-kommisjon...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Sosiologiske strategier eller strategisk sosiologi. Norsk sosiologforenings vinterseminar 2006

Konferansens viktigste bidrag er på nasjonalt nivå å bidra med teoretisk og metodologisk refleksjon. Vinterseminaret utgjør et viktig supplement til de mer tematiske konferansene. Fordelen med et mer overordnet nedslagsfelt er at konferansen blir et unikt møtepunkt som muliggjør faglig oppdateri...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Det 28. norske forskermøte for økonomer 2006 på NHH

...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den 14. nasjonale fagkonferanse i statsvitenskap

Prosjektet omfatter planlegging og gjennomføring av Den 14. nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap i regi av Institutt for sammenliknende politikk og Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen 4.-6. januar 2006. Konf eransen finner sted på Hotell Admiral i B...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Vestland

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

MEDIATIZED STORIES. Mediation perspectives on digital storytelling among youth

This project studies digital storytelling with theories of mediation and mediatization. Focus is on the use of digital storytelling for self-representation, where people apply digital tools to create stories from their own life or immediate environment to share with others. Such storytelling is ...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Informal Child Migration in Europe

The project will investigate how informal networks of care constitute a social and cultural potential for children and adult caretakers who are involved in informal and illegal migration within and into Europe. The degree to which people's activities with in these networks are exposed to differen...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2006-2013

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The knowledge-based society: Transition, geography and competition policy

Several challenges arise when a society becomes knowledge-based. We propose to look at how and why knowledge is produced and shared and the implications that this has for competition policy. The project is divided into three topics. One of the main aim s of the project will be to create a dyna...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Homo Faber - det skapende menneske. Nasjonal fagkonferanse i sosialantropologi 2006

Norsk Antropologisk Forenings årskonferanse er den eneste faste nasjonale fagkonferansen i norsk sosialantropologi. Dens hovedformål er å fremme fagets utvikling via debatt mellom antropologer i og utenfor akademia. I 2006 vil konferansen bli arrangert av sosialantropologisk institutt ved NTNU, ...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Den sosiologiske diskursen om det moderne

I min avhandling tar jeg sikte på å beskrive, forklare og vurdere posisjoner og endringer i den sosiologiske diskursen om det moderne, for slik å bidra til faglig integrasjon gjennom å argumentere for et tverrdisiplinært kommunikasjonsteoretisk forsknings program. Metoden er teorihistorisk rekons...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Advertising and Competition in Markets with Network Externalities

In many markets a consumer's benefit from choosing a product is higher the larger the share of the product's adopters. This is known as network externalities. With network externalities, even if many consumers believe an alternative product is inherently better, these consumers will not adopt the...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

ABC-konferanse

Institutt for kommunikasjon, kultur og språk ved Handelshøyskolen BI har tatt på seg ansvaret for å arrangere den åttende europeiske konferansen til Association for Business Communication (ABC) og har valgt følgende hovedtema: ?Dialogue - challenge and op portunity?. Det er første gang Norge er v...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Islamic clientelism: Hizbollah's patronage of the Palestinian refugees in Lebanon

This project seeks to analyse Hizbollah's (Party of God) patronage of camp-based Palestinian refugees in Lebanon. In post-war Lebanon (1990-2005), the living conditions of the Palestinian refugees have worsened and they now constitute a disenfranchised an d marginalised minority. During the same ...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

DISC - Dynamics of International Executives A Comparative Study of the European Commission, the OECD Secretariat and the WTO Secretariat

Public Administration is in an era of change. This project emphasizes one under-researched part of public administration, the executive arms of International Governmental Organizations. These are referred to as International Executives (IEs). The project provides a conceptual mapping and empirica...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Agder

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

NASJONAL FAGKONFERANSE I BEDRIFTSØKONOMISKE EMNER (FIBE) 2006 PÅ NHH 5. og 6. JANUAR.

Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE) ble startet som et av elementene i RSFs (Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning) stimuleringstiltak for bedriftsøkonomi. Søknaden gjelder støtte til gjennomføring av FIBE-konferansen 2006, den 23de i re kken. FIBE 2006 arrangeres på NHH 5. o...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den 12. Nasjonal medieforskningskonferansen

Tema for konferansen i 2006 er Medier, IKT og demokrati. Medienes rolle i demokratiske samfunn har stått sentralt så vel i medieforskningen som i medienes selvforståelse i vestlige samfunn. Den medieteknologiske utvikling, med digitalisering og etablering av internett, har endret rommet for den ...

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Nasjonalt doktorgradsseminar i rettsvitenskap 2006 - Rettslig internasjonalisering, rettens makt og rettslig metode

(Dette er innledning i prosjektbeskrivelse, se fulltekst som vedlegg:) Det er fra svært mange internasjonale rettsvitenskapelige forfattere og nå også i flere dokumenter i den mer nasjonale diskusjonen om retten og rettsvitenskapen vist til at vi på mang e måter står overfor en ny situasjon og n...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

14th WZB Conference on Markets and Political Economy

The WZB conference on Markets and Political Economy has been arranged 13 times previously. For the 14th event of this kind, WZB wishes to emphasize its connections to Norway. The theme of this conference is "Conflict and conflict resolution in business a nd politics", and this is a field in whic...

Awarded: NOK 76,999

Project Period: 2005-2005

Location: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Lovbruddskarrierer og livssituasjon - en forløpsanalyse

Dette prosjektet vil undersøke sammenhengene mellom livssituasjon og kriminalitet over tid. Ved å utnytte de rike mulighetene som ligger i registerdata vil hele populasjonen av personer siktet for lovbrudd kunne følges gjennom flere registre i en tiårspe riode. Prosjektet vil ta for seg utviklin...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

EUI - Individual responsibility and welfare policy

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

EUI - Individual responsibility an d welfare policy

...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Barn, forbrukskultur og sosial endring. Identitet, praksis og konsekvenser for hverdagsliv. En internasjonal komparativ studie

Empirisk fokus er rettet mot barn og unge og rommet for sosial og kulturell læring i hverdagslivet, først og fremst de utfordringer som barn og unge står overfor i forbrukersamfunnets hverdag. Interessen for barn, unge og forbruk internasjonalt er økende og et internasjonalt samarbeid muliggjør o...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The Fourth European Colloquium of Maritime Law Research: Safety at Sea

Seminaret inngår i en seminarserie som har til hensikt å bringe europeiske sjørettsforskere sammen. Tema for dette seminaret er tenkt å være en innledende analyse av sjøsikkerhetslovgivning i lys av rettsøkonomisk effektivitetstankegang og nyere sikkerhe tstenkning. Sikkerhetslovgivning omfatter...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2005-2007

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Welfare States and Social Inequality

As a member of the board of RC28, and together with Department of Sociology and Human Geography, UiO, Birkelund is responsible for organising the Spring Meeting of the RC28 next May. RC28 comprises some of the world's most distinguised sociologists, such as professor John H. Goldthorpe, Nuffield ...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo