0 projects

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Saprolegnia sp.infection in Atlantic salmon - studies of occurrence, mycological characteristics and virulence mechanisms

This project aims at studying the occurrence of infection of Saprolegnia sp. in Norwegian hatcheries, to carry out mycological characterisation of the isolates, and to study the virulence mechanisms in challenge studies in fish. Saprolegnia sp isolates wi ll be subject to characterisation using s...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Viken

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

REPLACE - Plants and their extracts and other natural alternatives to antimicrobials in feeds (STREP)

...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Viken

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Molecular epidemiology of infectious pancreatic necrosis virus (IPN) in Norway

The main objective of this project is to obtain knowledge on the genetic variation of IPNV and risk factors for IPN in Norway with emphasis on Atlantic salmon. Information about the prevalence of different virus strains is important for the fish farmers, fish health services, fish health autoriti...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Viken

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Bakterielle utfordringer i oppdrett av marine arter

Norsk akvakultur opplever for tiden en fase med spesialisering og ekspansjon samtidig som infrastruktur og kompetanse innen bakteriologisk ekspertise i akvatisk bakteriologi i Norge er minimal for tiden. Det er grunn til å tro at bakterieinfeksjoner vil h indre utviklingen av en blomstrende marin...

Awarded: NOK 15.1 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Skrapesjuke Nor98

Den atypiske formen av skrapesjuke som betegnes Nor98-typen og som til nå er påvist i vel 20 besetninger i Norge synes å han en annen opptreden enn klassisk skrapesjuke. Sjukdommen representerer en stor utfordring både for næring og forvaltning. Gjennom d ette prosjektet tar en sikte på å fremska...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Viken

MAT-Næringsmidler

Genetisk karakterisering av antibiotikaresistensgener i bakterier isolert fra næringsmidler.

Utviklingen av antibiotikaresistens er et raskt økende og ytterst alvorlig helseproblem. Resistens har i flere tiår vært utbredt blant sykdomsfremkallende bakterier, og i den senere tid har undersøkelser vist at resistens også forekommer hos bakterier som isoleres fra andre kilder. bl.a. fra nær...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Infection with Parvicapsula (Myxosporea) in farmed Atlantic salmon. Taxonomy, epizootiology, pathology and biology

An unidentified myxosporean parasite in the genus parvicapsula has caussed significant mortality in farmed Atlantic salmon in northern Norway. This parasite has never previously been seen in Norway. It is feard that the parasite may also have negative con sequences for wild populations of Atlanti...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2003-2010

Location: Viken

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Hjerte og skjelett muskel betennelse - en ny smittsom sykdom hos atlantisk laks

En ny og antatt smittsom sjukdom hos atlantaisk laks er oppdaget. Lidelsen har fått det foreløpige navnet "Hjerte-og skjelettmuskelbetennelse" på grunnlag av vevskadene hos fisken. Sjukdommen opptrer i matfiskanlegg, vanligvis ca. 5-9 måneder etter sjøset ting. Antall utbrudd er økende. Prøveutta...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Viken

SIP-PRIM-SIP - primærnæringsinstitutter

Development of a co-ordinated research programme into food allergen identification, quantification, modification and in vivo responses

There are increasing concerns in the area of food allergy. More specific knowledge is needed with regard to foods and components of food that induce allergic reactions and the mechanisms that explain how these reactions are generated and sustained. This p rogramme will therefore establish an anim...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Viken

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Utredning Helse og sykdom

...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Viken

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Epidemiologiske studier av pankreassjukdom (PD) hos laksefisk i oppdrett

Epidemiologiske studier vil bli gjennomført for å klarlegge risikofaktorer for utbrudd av PD hos oppdrettslaks en vil sammenligne fordelingen av noen antatte risikofaktorer for PD i ei gruppe PD-positive og ei tilfeldig utvalgt gruppe PD-negative kontroll anlegg. Data omkring fiskens avstamming, ...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Viken

DR-VANN-Drikkevannsforskning mot år 2000

Muggsopp i drikkevann

Det er vist at norsk drikkevann inneholder mugg, men vi kjenner ikke til hva slags muggsopp som er til stede. Siden forskriften om drikkevannskvalitet ikke omfatter sopp har det i liten grad vært fokusert på mugg i drikkevann. Muggsopp i vann kan være ste rkt allergene (muggsopp-allergi er økende...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Viken

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Overføring av patogene fiskevirus mellom ulike oppdrettsarter

Fysisk nærhet mellom anlegg for ulike oppdrettsarter vil medføre en risiko for spredning av patogene fiskevirus mellom artene. Noen arter kan infiseres av virus uten å utvikle sykdom, og vil da kunne fungere som biologiske vektorer og bidra til effektiv s predning av virus i miljøet. I dette pros...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Viken

SIP-PRIM-SIP - primærnæringsinstitutter

Diagnosis of parasitic diseases and zoonoses in terrestrial animals and fish, utilizing polymerase chain reaction and conventional methods

Project summaryIn order to increase competance and establish conventonal and molecular biological methods for diagnosis of parasitis disease in farmed and wild animals, including fish, a strategic program is planned. The Molecular Biology Unit at NVI, whi ch is close to being operative, builds a ...

Awarded: NOK 18.8 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Viken

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Infeksiøs lakseanemi virus. Molekylær epidemiologi og karakterisering av virusets glykoproteiner

Infeksjoner som skyldes infeksiøs lakseanemivirus, fører til en av de mest tapsbringende sjukdommer norsk oppdrettsnæring sliter med. Viruset og sykdommen er nå påvist i Skottland, Canada, USA, Færøyene, Chile i tillegg til Norge. Dette betyr at land som har lakseoppdrett som en viktig nærings- ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Viken

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Er Fusarium-muggsopp og mykotoksiner et problem i økologisk korndyrking?

Produksjonen av økologisk dyrket korn øker i Norge, og det er viktig å undersøk i hvilken grad smitte av mykotoksinproduserende muggsopp og forekomst av mykotoksiner i kornet er et problem ved økologisk driftsform. Prøver av økologisk dyrket havre, bygg o g hvete samles inn fra ulike regioner i l...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Viken

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Utvikling av smittemodell for Clostridium perfrigens-assosiert sjukdom hos høns

Økende restriksjoner på bruken av antibakterielle substanser i fjørfefôr har ført til Clostridium perfringens (CP)-assosierte helseproblemer hos fjørfe i mange land. Et økt innhold av CP i slakta fjørfe vil dessuten kunne skape problemer for næringsmiddel industrien, og øke faren for matforgiftni...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Viken

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Rapid multiplex phylogeny-based detection and identification of toxigenic Fusarium species

Summary: This project is linked with the EU-sponsored project "De-Tox Fungi". The fungal genus Fusarium comprises some of the most important toxin producers and pathogens of cereals and vegetables worldwide. Several g enes and/or spacers of many isolates and ...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Viken

MAT-Næringsmidler

Stafylococcus aurreus matforgiftning i Norge: Økt risiko ved økt konsum av produkter fra upasteurisert melk?

Prosjektsammendrag Landbruksdepartementet har vedtatt at det skal satses på småskalaproduksjon av melkeprodukter som en alternativ næring. Det er i melkeforskriftene åpnet for produksjon og frambud av produkter av upasteurisert melk, dersom andre tiltak sikrer helsemessig trygge pro...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Viken

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Økologisk dyrkede frilandsgrønnsaker: bakteriologisk kvalitet og risiko for overføring av patogene bakterier.

Det har i de senere årene vært en generell økning i konsum av grønnsaker, ledsaget av økt etterspørsel etter også økologisk dyrkede slike produkter. Det er et ønske om at 10% av jordbruksarealet i Norge skal omdisponeres til økologisk drift. Økologisk jor dbruk baseres på organiske gjødselslag, f...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Viken

SIP-Strategiske instituttprogram

Virological investigations on emerging disease conditions in domestic animals and fish

The strategic programme on "Virological investigation on emerging disease conditons in domestic animals and fish" aims to co-ordinate research activities in veterinary virology on a broad basis that includes studies on viruses infecting both farmet mammal s and fish. The programme will establish ...

Awarded: NOK 19.5 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Viken

GRUNNLAND-Grunnbevilgning Landbruksinstitutter

Grunnbevilgning til Veterinærinstituttet

Grunnbevilgningen er en del av den statlige basisfinansiering av Veterinærinstituttet. Veterinærinstituttet er landbruksmyndighetenes forsknings- og kompetanseinstitusjon innen laboratoriediagnostikk, epidemiologi, risikoanalyse, forebyggende helsearbeid og sykdomskontroll. Virksomheten omfatter ...

Awarded: NOK 100.2 mill.

Project Period: 1997-2008

Location: Viken