0 projects

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Identifying the missing heritability of complex diseases leveraging biobanks, registries and novel analytical tools in psychiatric disorders

Gjennom internasjonalt samarbeid har ledende forskere på psykiatrifeltet studert tusenvis av DNA-sekvenser. I en studie som nylig ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature Genetics, avdekket forskerne dobbelt så mange risikovarianter for bipolar lidelse enn det som så langt er rapportert...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

National training initiative to make better use of biobanks and health registry data

Den høye kvaliteten på norske befolkningsbiobanker og helseregistre legger til rette for svært gode forskningsmuligheter. I dette prosjektet har vi koblet helseopplysninger fra to store norske helseundersøkelser med opplysninger fra norske helseregistre for bedre å forstå risiko for sykdom og sy...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Comparative effectiveness research. Ansvaret for å lede i internasjonalt prosjekt (CER)

Vi har i 2016-2018 gjennomført en systematisk kartleggingsoversikt over omfang av og metoder brukt i kliniske effektstudier innen helsetjenesten. Vi søkte systematisk etter systematiske oversikter som oppsummerte effekter av tiltak og som var publisert i perioden 2009 til og med januar 2017. Vi i...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

National training initiative to make better use of biobanks and health registry data

Den gode kvaliteten på norske befolkningsbiobanker og helseregistre åpner for enestående forskningsmuligheter. I dette prosjektet ønsker vi å kombinere helseopplysninger fra tre store helseundersøkelser med opplysninger om helse og sykdom fra norske helseregistre for å bedre forstå sykdomsutvikl...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Novel Live Cell Imaging and Genome Wide Approaches to Elucidate the Dynamic Roles of Reversible mRNA Modifications in Pluripotency

Pluripotens omhandler evnen embryonale stamceller har til å differensiere i ulike typer vev. N6-metyladenosin (m6A) mRNA-modifisering påvirker RNA-metabolismen. Hvordan m6A-modifisering av RNA regulerer pluripotens er lite kjent. Mens noen studier har rapportert pluripotensitet i m6A modifiserte ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

A Scandinavian cohort of pregnant women in opioid maintenance treatment during pregnancy: long term consequences for the child

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er sammenliknet med fortsatt illegal opioidbruk vist å ha positive effekter både for den gravide og hennes barn, men LAR behandling av mor er ikke uten risiko for fosteret. Tidligere studier har stort sett vært utført på små, selekterte grupper av kvinner ...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Møte for nasjonalt forskningsnettverk søvn og smerte i Norge

Det er i Norge flere forskningsgrupper som jobber med søvn og smerte fra ulike innfallsporter. Enkelte av gruppene samarbeider, men det er et stort potensiale for bedre og mer tverrfaglig samarbeid. Gruppene driver dels med epidemiologisk forskning, og dels med eksperimentell forskning på mennesk...

Awarded: NOK 57,857

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Forskning på psykisk helse og rus - muligheter og utfordringer (konferanse)

...

Awarded: NOK 0.76 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

ChroMet - Coupling metabolic state to spatial chromatin organization in adipose progenitor cells

Sukker og aminosyrer behandles i stamceller for at de skal dele seg og differensiere til ulike celletyper. Nye funn peker på en kobling mellom cellemetabolisme og kontroll av genuttrykk. I dette prosjektet studerer vi hvordan metabolisme påvirker genom organisering og genekspresjon, i menneskelig...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The 3rd SCENE (Separation and Closeness Experiences in the Neonatal Environment) Symposium in Drammen 28-29.1.2016

The SCENE group is a multi-disciplinary group of international professionals involves researchers and clinical staff (doctors, nurses , psychologists; nutritionists) in Europe (Sweden, Norway, Finland, England, Spain, Italy, Netherland, Croatia, Hungary, and Estonia), North-America (USA and Cana...

Awarded: NOK 25,999

Project Period: 2015-2016

Location: Buskerud

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Digital breast tomosynthesis, the future screening tool for breast cancer?

Digital bryst-tomosyntese (DBT) er en ny mammografiteknikk som kan benyttes ved screening for brystkreft. I september 2017 publiserte Folkehelseinstituttet en rapport som konkluderte at kunnskapsgrunnlaget var for dårlig til å støtte innføring av DBT som screeningmetode i Norge. Konklusjonen sams...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Utilising nanotopography to maintain pluripotency and differentiate functionally long lived stem cell derived hepatocytes.

Akutt leversvikt er en svært alvorlig tilstand med høy mortalitet uten transplantasjon. Dette forsterkes av både mangelen på organer som kan transplanteres og mangelen på effektive instrumenter som midlertidig kan støtte organfunksjonen, slik man kan bruke dialyse ved nyresvikt. Vår tilnærming er...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Identifying the molecular mechanisms leading to age-related chronic disease onset using an innovative in vivo setup

Diabetes er eit omgrep som beskriver ei gruppe med metabolske lidingar definert med kronisk auka blodsukker nivå (hyperglykemi). Hyperglykemi kjem av at kroppen manglar evna til produsera og/eller respondera på insulin, eit hormon produsert av beta-celler lokalisert i øyer i pankreas. Dei to vanl...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Neuroglial Regulation of the Haematopoietic Stem Cell Niche in Acute Myeloid Leukaemia Transformation

Akutt myelogen leukemi (AML) er en svært aggressiv kreftform, hvor unormale hvite blodceller vokser raskt og akkumuleres i beinmargshulen. AML er den mest vanlige formen for akutt leukemi hos voksne, forekomsten øker med alderen og prognosen er fortsatt dårlig. En bedre molekylær forståelse av AM...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Internet gaming disorders among youth: Prevalence, course, predictors, outcome and evaluation of diagnostic criteria

Det har i lengre tid vært kjent at overdreven og problematisk bruk av internettspill kan ha alvorlige negative konsekvenser for noen unge. I 2013 ble Internettspillingslidelse (Internet gaming disorder) foreslått som en mulig diagnostisk kategori som burde være gjenstand for videre undersøkelser ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Konferansen Methodological Issues in Oral Health Research (MIOHR) 2016

I 2004 ble den første internasjonale konferansen "Methodological Issues in Oral Health Research" organisert i Leuven (Belgia). Bakgrunnen for konferansen var blant annet at forskere og statistikere fra foreningen International Society for Clinical Biostatistics (ISCB) så behovet for en egen konfe...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Identification of genetic markers involved in development of metastases and second cancers in melanoma

Det finst tre hovudtypar av hudkreft. Ondarta føflekkreft - også kalla malignt melanom - er den alvorlegaste av desse. Kvart år får over 1700 nordmenn melanom, og sjølv om ein dei siste åra har fått ny og svært lovande behandling, døyr om lag 20% av dei som er ramma, av sjukdommen. I Europa er me...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

A randomized placebo controlled phase II study with Metformin in metabolic-unbalanced breast cancer survivors at higher risk for recurrence

Metabolsk ubalanse som metabolsk syndrom, vektøkning, sentral fedme, forhøyet insulin og blodsukker og insulinresistens, er sterkt assosiert med tilbakefall av brystkreft og dårligere utfall etter behandling. Prekliniske og kliniske studier har vist at metformin, det mest brukte medikamentet ved...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Translational research on tertiary prevention in cancer patients

Tykktarmskreft (CRC) er den nest hyppigste årsaken til kreftdød. Samtidig overlever nå flere i befolkningen etter å ha hatt CRC. Mange kreftpasienter tyr til kosttilskudd med forventning om positive helseeffekter. I tilfellet med folattilskudd kan denne antagelsen være uheldig fordi høyt folatinn...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

ENORM - Educational intervenetion in NORwegian Municipalities for antibiotic treatment in line with guidelines

Antibiotikaresistens er en stor og økende trussel mot folkehelsen. All bruk av antibiotika øker risikoen for uønskede kliniske effekter av antibiotikaresistens. Antibiotika bør bare brukes når det er grunn til å tro at medisinen vil gi en viktig og positiv effekt. Omtrent 80% av alle antibiotika...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Network organization of the entorhinal space system

Hjernens systemer for posisjonsberegning har de siste årene stått fram som en av de mest lovende eksperimentelle modeller for kompleks nevral beregning. Med oppdagelsen av gitterceller som en del av hjernens mekanisme for beregning av sted i 2005 ble spatial representasjon og spatial navigering e...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

EPoS European Polyp Surveillance trial

Dette prosjektet beskriver en gruppe kliniske studier som skal finne svar på et av de viktigste uløste problemer innenfor tykktarmskreft; nemlig hvor ofte man skal undersøke pasienter med polypper i tykktarmen for å forhindre kreft. Tykktarmskreft er en hyppig kreftform i Europa og screeningprogr...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Randomized clinical intervention trial of acetylsalicylic acid secondary prevention in colorectal cancer

Acetylsalisylsyre er et billig og trygt medikament som kan ha en forebyggende effekt i utvikling av kreft, spesielt tykktarmskreft. Eksperimentelle og kliniske data kan tyde på at effekten kan være enda større på tilbakefall etter operasjon, noe studien som vil bli gjennomført i dette prosjektet ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2014-2026

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Virtual reality based training - a motivating and effective way of regaining arm motor function after stroke? A multi-center RCT

Prosjektet startet i 2014 med forberedelser, opplæring av terapeuter og standardisering av prosedyrer ved alle deltakende institusjoner. Rekrutteringen av pasienter ble avsluttet ved alle 5 kliniske sentre i mai 2016 når det tilsiktede antall av 120 pasienter var inkludert. De siste oppfølgende u...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Roles of the SMUG1 DNA repair protein in active DNA demethylation and telomere maintenance; implications for stem cell function

DNA reparasjonsproteinet SMUG1 er et enzym som er viktig for reparasjon av oksidere pyrimidin baser i DNA. Akkumulering av pyrimidinbaser kan gi opphav til mutajoner om de ikke repareres, men okdiserte pyrimidiner er også antatt å være mellomprodukter i en type av reprogrammering i stamceller. V...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Long-Term Integrated Telerehabilitation of COPD Patients. A Multi-Center Randomized Controlled Trial

BAKGRUNN Lungerehabilitering er en effektiv intervensjon for behandling av personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Imidlertid er tilgjengelige ressurser ofte begrenset, og tilgjengeligheten av programmer er dårlig. Etter lungerehabilitering har det vist seg at det er vanskelig å oppr...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The Norwegian Tenecteplase Stroke Trial - NOR-TEST (The Norwegian Stroke Project Part A)

NOR-TEST undersøkte trombolytisk behandling ved akutt hjerneinfarkt med et nytt medikament tenecteplase. NOR-TEST avsluttet inklusjon og kontroll av pasienter i desember 2016 som planlagt. Til sammen ble 1100 pasienter fra 13 sykehus inkludert. Studien viste at tenecteplase var like sikkerhet som...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

An integrated approach for epigenetic risk assessment and biomarker development for breast cancer in prospective cohorts

Epigenetikk er forandringer i genuttrykk som gir korttidstilpasning til endringer i ytre miljøbetingelser og et stressfylt miljø, og som ikke har sin årsak i nukleotidsekvensen i DNA, men skyldes bare kjemiske endringer i nukleinsyrer eller DNA-bindende proteiner. Epigenetikk i dag representerer...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Norwegian Center for Stem Cell Research 2014-2018

This application lays out a strategic plan for the Norwegian Center for Stem Cell Research for the period 2014-2018. The Center has therefore developed a four-pronged strategy with 2 translational and 2 basic science arms, with the following areas of emph asis: Clinical trials using human somat...

Awarded: NOK 26.1 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Innlandet

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Using pluripotent stem cells (iPSC) to model mitochondrial disease, study tissue specific manifestations and investigate treatments

Mitokondrier er grunnleggende for ulike biologiske prosesser, inkludert energiproduksjon, apoptose og aldring. Mitokondriell dysfunksjon også spiller en rolle i utvikling av vanlige nevrodegenerative sykdommer som Parkinsons sykdom. Primære mitokondriesykdommer er de hyppigste medfødte stoffskift...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland