0 projects

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Randomized clinical intervention trial of acetylsalicylic acid secondary prevention in colorectal cancer

Acetylsalisylsyre er et billig og trygt medikament som kan ha en forebyggende effekt i utvikling av kreft, spesielt tykktarmskreft. Eksperimentelle og kliniske data kan tyde på at effekten kan være enda større på tilbakefall etter operasjon, noe studien som vil bli gjennomført i dette prosjektet ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2014-2026

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Network organization of the entorhinal space system

Hjernens systemer for posisjonsberegning har de siste årene stått fram som en av de mest lovende eksperimentelle modeller for kompleks nevral beregning. Med oppdagelsen av gitterceller som en del av hjernens mekanisme for beregning av sted i 2005 ble spatial representasjon og spatial navigering e...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

EPoS European Polyp Surveillance trial

Dette prosjektet beskriver en gruppe kliniske studier som skal finne svar på et av de viktigste uløste problemer innenfor tykktarmskreft; nemlig hvor ofte man skal undersøke pasienter med polypper i tykktarmen for å forhindre kreft. Tykktarmskreft er en hyppig kreftform i Europa og screeningprogr...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Virtual reality based training - a motivating and effective way of regaining arm motor function after stroke? A multi-center RCT

Prosjektet startet i 2014 med forberedelser, opplæring av terapeuter og standardisering av prosedyrer ved alle deltakende institusjoner. Rekrutteringen av pasienter ble avsluttet ved alle 5 kliniske sentre i mai 2016 når det tilsiktede antall av 120 pasienter var inkludert. De siste oppfølgende u...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

An integrated approach for epigenetic risk assessment and biomarker development for breast cancer in prospective cohorts

Epigenetikk er forandringer i genuttrykk som gir korttidstilpasning til endringer i ytre miljøbetingelser og et stressfylt miljø, og som ikke har sin årsak i nukleotidsekvensen i DNA, men skyldes bare kjemiske endringer i nukleinsyrer eller DNA-bindende proteiner. Epigenetikk i dag representerer...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Norwegian Center for Stem Cell Research 2014-2018

This application lays out a strategic plan for the Norwegian Center for Stem Cell Research for the period 2014-2018. The Center has therefore developed a four-pronged strategy with 2 translational and 2 basic science arms, with the following areas of emph asis: Clinical trials using human somat...

Awarded: NOK 26.1 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Innlandet

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Long-Term Integrated Telerehabilitation of COPD Patients. A Multi-Center Randomized Controlled Trial

BAKGRUNN Lungerehabilitering er en effektiv intervensjon for behandling av personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Imidlertid er tilgjengelige ressurser ofte begrenset, og tilgjengeligheten av programmer er dårlig. Etter lungerehabilitering har det vist seg at det er vanskelig å oppr...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The Norwegian Tenecteplase Stroke Trial - NOR-TEST (The Norwegian Stroke Project Part A)

NOR-TEST undersøkte trombolytisk behandling ved akutt hjerneinfarkt med et nytt medikament tenecteplase. NOR-TEST avsluttet inklusjon og kontroll av pasienter i desember 2016 som planlagt. Til sammen ble 1100 pasienter fra 13 sykehus inkludert. Studien viste at tenecteplase var like sikkerhet som...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Using pluripotent stem cells (iPSC) to model mitochondrial disease, study tissue specific manifestations and investigate treatments

Mitokondrier er grunnleggende for ulike biologiske prosesser, inkludert energiproduksjon, apoptose og aldring. Mitokondriell dysfunksjon også spiller en rolle i utvikling av vanlige nevrodegenerative sykdommer som Parkinsons sykdom. Primære mitokondriesykdommer er de hyppigste medfødte stoffskift...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Roles of the SMUG1 DNA repair protein in active DNA demethylation and telomere maintenance; implications for stem cell function

DNA reparasjonsproteinet SMUG1 er et enzym som er viktig for reparasjon av oksidere pyrimidin baser i DNA. Akkumulering av pyrimidinbaser kan gi opphav til mutajoner om de ikke repareres, men okdiserte pyrimidiner er også antatt å være mellomprodukter i en type av reprogrammering i stamceller. V...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

NSAIDs versus mecillinam for uncomplicated cystitis in adult, non-pregnant women - a randomized controlled trial

Ukomplisert blærekatarr er den vanligste bakterielle infeksjonen hos kvinner og tilstanden omfatter 3-4% av alle konsultasjoner i allmennpraksis. 50% av alle kvinner vil gjennomgå en ukomplisert blærekatarr i løpet av livet, blant disse vil 20% oppleve gjentatte infeksjoner. De fleste kvinner so...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2013-2020

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Patient-derived iPS cells for investigating pathogenetic mechanisms of brain diseases that cause movement disorders

Hovedmålet med prosjektet er å bruke pasient-deriverte indusert pluripotente stamceller (iPS celler) til å utvikle in vitro sykdomsmodeller for monogeniske nevrologiske sykdommer som rammer områder i hjernen som styrer bevegelser. Ved å lage iPS celler fra pasienter med disse sykdommer og få iPS ...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2013-2020

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Illuminating glia in the intact brain

Prosjektet hadde som mål å avdekke mekanismer for signalering mellom stjerneformede gliaceller (astrocytter) og blodkar i hjernen. Vi benyttet 2-fotonlasermikroskopi og ultrasensitive genetisk kodete fluorescerende sensorer for deteksjon av intracellular Ca2+ og ekstracellulær glutamat sammen med...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

LOW-INTENSITY CBT FOR INTERNALIZING YOUTH MENTAL-HEALTH PROBLEMS. A multi-site randomized controlled trial

LAVTERSKEL TILTAK FOR UNGDOMSSKOLEELEVER MED ANGSTPLAGER Angst er av de hyppigst forekommende psykiske lidelsene blant ungdom. For den enkelte ungdom, hans/hennes familie og samfunnet som helhet er det viktig at det gis hjelp for angstproblemer på et tidlig stadium. Dette for å hindre eventuelle...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Phase III study comparing maintenance pemetrexed therapy with observation followed by pemetrexed therapy at progression in advanced NSCLC

Målet med studien var å undersøke om vedlikeholdsbehandling med cellegiften pemetrexed forlenger overlevelsen hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft med spredning. Inntil nylig, har de fleste av disse pasientene fått pasientene 3-4 cellegiftkurer. Deretter observeres de, og så vurderes mer ...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Patterns and mechanisms of brain atrophy in healthy aging and dementia: Why is the aging brain susceptible to Alzheimers Disease?

Forekomsten av Alzheimer stiger kraftig etter 60 år, slik at blant de eldste av de eldste vil forekomsten nærme seg 50%. Samtidig rapporterer rundt halvparten av friske, ikke-demente eldre at de er bekymret for egen hukommelse. I dette prosjektet har vi fokusert på å forstå hvorfor det er den ald...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Better health by harvesting biobanks

-

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

B-lymphocyte depletion with Rituximab induction and maintenance in ME/CFS. A multicenter, randomized, double blind, placebo-controlled study

ME/CFS er en sykdom med betydelig symptombyrde, ofte med langvarig eller livsvarig funksjonstap. Årsaken til sykdommen er ukjent, og det eksisterer ingen standard akseptert og effektiv behandling. Immundysregulering er en mulig underliggende årsak. Etter en innledende pilotstudie ble det monoklon...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Irritable bowel syndrome and chronic fatigue following infection with Giardia lamblia. Premorbid factors and long-term consequences.

Arbeidsuførhet før og etter Giardia-utbruddet i Bergen i 2004. En sammenligning av pasienter og kontrollpersoner. Prosjektet tar utgangspunkt i data samlet inn tre år etter utbruddet hvor vi fant at 46% av pasientene hadde irritabel tarm syndrom og 46% hadde kronisk utmattelse. Dette var mer ...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The treatment of periodontal diseases; A randomized, doubleblind, four-arm, placebo controlled, 5 year-follow-up clinical intervention trial

Dette er en klinisk behandlingsstudie som sammenlikner resultatene av forskjellige behandlingsstrategier for periodontitt(2008 - 2016). 5 års resultatene viser at den viktigste behandlings-faktoren er god mekanisk behandling (tannlegens ansvar)og god hygiene (pasientens ansvar). Antibiotika (her ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

REmission in rheumatoid arthritis - assessing WIthdrawal of disease-modifying antirheumatic drugs in a Non-Inferiority Design

Behandling av revmatoid artritt (RA, leddgikt) har utviklet seg mye de siste to tiårene etter introduksjon av biologiske legemidler og forbedret bruk av tidligere kjente legemidler. Man har nå som mål å behandle RA tidlig og agressivt for å få pasienten i såkalt remisjon (ingen symptomer eller te...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2013-2022

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Identifying the polygenic architecture of dementia leveraging new statistical methods

Det vi har sett de siste årene er at demenssykdommer er ganske arvelige. Vi vet at medført sårbarhet og miljøpåvirkning virker sammen, men ikke hvordan. Finner man denne sammenhengen kan man lettere utvikle tiltak som virker, sier professor Andreassen. Han bruker forskningsmidler til å samle inn ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Infants under double attack. Exposures to environmental toxicants, and the modifying role of gut microbiota, for neuropsychological function

Målet med dette prosjektet er å få kunnskap om effekten av giftstoffer på barns kognisjon og atferdsforstyrrelser. Vi har studert barns eksponering for mer enn 25 miljøkjemikalier i tidlig levealder og deres nevropsykologisk utvikling. Vi har anvendt state-of-the-art metoder for å håndtere den st...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2013-2020

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Disease mechanisms in chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME): an integrated, translational approach

Prosjektets ene målsetting var å utforske kognitive (tankemessige) endringer hos ungdommer med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME). Dette ble gjort dels ved hjelp av bestemte tester for ulike kognitive funksjoner, og dels ved funksjonelle avbildninger av hjernen (fMRI). Vi sammenliknet pasientgru...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Decoding Synaptic Memory with TimeSTAMP

Prosjektet belyser grunnleggende mekanismer for endringer i nervecelle kommunikasjon som ligger til grunn for hukommelse. Endinger i nervecelle signaloverføring ved synapser er nødvendig for hukommelse og langvarige endringer i atferd. Denne evnen er svekket eller forstyrret ved en rekke psykia...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Causal pathwaus for asthma

Årsaken til utvikling av astma og allergi er ukjent. Målet med prosjektet var å øke kunnskapen om hvordan ulike typer for eksponering i svangerskapet kan påvirke risikoen for astma og allergi. Prosjektet har bidratt med ny kunnskap om sammenhengen mellom røyking i svangerskapet, gravides i...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Perinatal outcomes and childrens health after prenatal exposure to influenza and influenza vaccination

I 2009 ble befolkningen utsatt for et nytt pandemisk influensavirus A (H1N1) som førte til at mange unge ble syke, deriblant gravide kvinner. For å kunne undersøke eventuelle konsekvenser av influensa i svangerskapet etablerte Folkehelseinstituttet svangerskapskohorten NorFlu. Målet er å studere ...

Awarded: NOK 17.7 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Social network support to increase parental caring capacity when a parent has cancer. An RCT study.

Prosjektet har fulgt justert framdriftsplan og ble formelt avslutttet 31.12.16. Oppsummert har vi utført følgende i prosjektperioden: 1) Fullført en RCT studie om optimalisering av sosial nettverksstøtte, der 35 familier(35 friske foreldre og 35 barn)deltok i studien. Av disse ble 18 familier ...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Dementia Disease Initiation

DDI er et nasjonalt, tverr-regionalt samarbeidsprosjekt som omfatter ledende nevrovitenskapelige forskningsmiljøer i Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord-Norge. Prosjektet fokuserer på de vanligste hjerneorganiske sykdommene og inkluderer Alzheimer sykdom, Parkinsons sykdom, ...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Children Living in Families with Parental Mental Illness and/or Substance Abuse: Participation, Competence Development and Support

Mosaikk-prosjektet handler om barn/ungdom som vokser opp med foreldre som har rus- eller psykiske problemer, og består av tre delprosjekter: 1) barns hverdagsliv og deres oppfatninger om trygghet, trivsel og støtte, 2) møtepunkter mellom barn, foreldre og profesjonelle hjelpere, og 3) sammenhenge...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Innlandet