0 projects

FORNY20-FORNY2020

Method for determining optimal drug dosage during in vitro fertilization (IVF)

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Vital functions of distinct subcellular NAD pools

NAD er et lite molekyl som er tilstede i alle celler. I mennesker blir det først og fremst dannet fra vitamin B3, også kalt niacin. NAD har to viktige cellulære funksjoner. For det første er det nødvendig for å omdanne den kjemiske energien i mat (som sukker og fett) til ATP, cellenes universale ...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland

STAMCELLER-Stamcelleforskning

Platform for the generation of integration free pluripotent stem cells.

Induced pluripotent stem cells (iPSCs) are produced from mammalian somatic cells by reprogramming the cell to a so call pluripotent state via the introduction of key genes or the regulators such as microRNA that promote the process. iPSCs provide an unlimited supply of cells due to there ability ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

CONtrol of the STRUCTure for high purity and energy effective solar grade silicon feedstock production

Elkem Solar is developing Solar Grade Silicon (SoG-Si) Feedstock based on a proprietary metallurgical refining process. Solar grade feedstock has been gaining market acceptance as the quality requirement are better known and its application during ingot c asting has shown that similar solar cell ...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Agder

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Parallel Development and Syntactic Reconstruction: Semitic as a Test Case

The project revolves around the analysis of parallel syntactic developments in the Semitic languages, with a view of arriving at a realistic model of linguistic reconstruction (for details, please see the attached project description). While "parallel dev elopment" has been used in comparative li...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Semantic Days 2012

Semantic Days er en årlig konferanse for bruk av semantisk teknologi i industri og forsvars sektoren. Konferansen presenterer bidrag fra disse sektorene, og fra norske og utenlandske forskningsinstitutter og universitet. Det er syvende gang konferansen av holdes.Det forventes 70-80 deltagere fra ...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2012-2012

Location: Akershus

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

NM for Studentbedrifter 2012

...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Søknad til prosjektetableringsstøtte til Eurostarprogrammet for Wellcam

Wellcam prosjektet David N. Piper, regional direktør for Norsaco i Bahrain, hadde den 15/2/2011 et møte med Mohammed Al-Ghamdi, superintendent ved Saudi Aramco Drilling & Workover divisjon. Aramco etterspurte da et kamera som kunne gå ned til 3000 meters dyp og levere høyoppløselige bilder i sa...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Rogaland

MVP-Marint verdiskapingsprogram

Fremtidens teknologi for håndtering av pelagisk fangst ombord

Et nytt system for kjøling, lasting og lossing av pelagisk fisk er installert om bord på Christina E. Lasting og lossing er basert på henholdsvis under- og overtrykk. Flere forskningstokt er gjennomført for å utvikle ny sensorteknologi. Kvalitetseffekten av systemet ble sammenliknet med konvensjo...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Møre og Romsdal

MVP-Marint verdiskapingsprogram

Attraktivt fiskepålegg

Aktiviteter og fremdrift 2015 Maritim Food AS / Sandanger AS produserer Makrell i tomat 6 stk x 22 g (sixpack) som i dag selges på storhusholdningsmarkedet. Produktet har også vært på dagligvaremarkedet men ble tatt ut av sortementet på grunn av for lavt salg. Status pr. i dag er at der er inge...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Møre og Romsdal

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Friends - Sosiale medier for personer med utviklingshemning eller neuropsykiatriske funksjonshemninger

Personer med utviklingshemning eller neuropsykiatriske funksjonshemninger har ofte andre og smalere interesser enn gjennomsnittet av befolkningen. Slike interesser kan dyrkes på nettet. Det er velkjent at pårørende og støttepersonal ofte er skeptiske til å la personer med utviklings-hemning elle...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Poetry and Philosophy. Poetical and Argumentative Elements in Plato´s Philosophy

Målet med prosjektet har vært, som det fremgår av tittelen, å undersøke det komplekse og tilsynelatende motsetningsfylte forholdet mellom det vi kaller dikteriske og argumentative elementer i Platons dialoger. Forståelsen av at Platons dialoger må leses som en egen sjanger, der dikteriske og argu...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Dual-frequency ADCP measurement to quantify suspended sediment concentrations and to determine grain size distribution

The present project proposes to develop a new method to measure suspended sediment concentrations and their grain size distribution with a dual frequency acoustic Doppler current profiler (ADCP). This is of high importance since sediments have a strongly negative impact on any hydropower plant. ...

Awarded: NOK 52,000

Project Period: 2012-2012

Location: Ukjent Fylke

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Partners and Networks - Peptide Ligand-Receptor Signaling in Cell Separation Processes in Plants

Planter har evnen til å produsere nye organer som blad, blomster og røtter gjennom hele livsløpet, og de mister også organer gjennom livssyklusen - skadete og visne blader blir felt, og frø og frukt løsner fra morplanten. Dette er biologisk styrte prosesser der celleveggene i bestemte cellelag (a...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

X-ray crystallization studies of complexes of pseudolysin with small molecule inhibitors for potential therapeutic applications

Thermolysin-like proteases are secreted enzymes that degrade extracellular proteins and peptides for bacterial nutrition. Pseudolysin, the extracellular elastase of Pseudomonas aeruginosa, is a member of the thermolysin-like family of proteases. Pseudolys in has been identified as a key factor in...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Innovative enzyme technology for biomass processing

Prosjektet gikk ut på å studere en hel ny type enzymer som ble oppdaget ved NMBU i 2010 (se http://www.umb.no/forsiden/artikkel/nytt-enzym-gir-berekraftig-biodrivstoff). Disse enzymer kalles i dag "LPMO" for "Lytic Polysaccharide Monoxygenase" og gjør enzymatisk nedbryting av biomasse, slik som c...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Akershus

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Strengthening the adaptive capacity of institutions in fisheries

Marine økosystemer rundt om i verden er truet av et høyt fiskepress og klimatiske endringer. Disse kreftene utgjør betydelige utfordringer i arbeidet med å sikre en langsiktig produktivitet til ressursbestander uten å sette levebrødet til kystsamfunn og matsikkerhet på spill. Det er dermed et ste...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Increased and sustainable production of healthy and nutritious protein crops (218896)

Raps, rybs, ert og åkerbønne (olje- og proteinvekster) er viktige for norsk produksjon av mat og kraftfôr, men på grunn av avlingsvariasjoner og innhøstingsproblemer er dyrkingsomfanget av disse vekstene beskjedent (bare 2-3 prosent av kornarealet). Sjukdomsangrep, som anses å være en viktig årsa...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Akershus

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Turbulent particle suspensions

Med en partikkelblanding mener vi små faste partikler fordelt i en strømmende fluid som enten kan være en væske eller gas. Denne blandingen utgjør således en to-fase strømning og som oftest er strømningen kaotisk og turbulent heller enn regulær og glatt. Det overveiende antall studier av slik to-...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The earliest prediction of islet autoimmunity and Type 1 Diabetes (T1D) in the Norwegian MIDIA Study

Stipendiaten fikk på VTT Technical Research Center i Espoo, Finland opplæring i metabolomikk og lipidomikk, og hun har analysert MIDIA-prøvene på 2-dimensjonal gass kromatografi koblet til et quadrupole/time-of-flight masse spektrometer for analyse av små, polare metabolitter, og har analysert da...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

A multivariate analysis of social and intralinguistic factors of word order variation and change in Late Middle and Early Modern English

I would like to conduct a multivariate/logistic regression analysis of various social and linguistic factors influencing word order variation and change in earlier English. In my doctoral dissertation (2007) I dealt with some social (class, network, regi on), communicative (audience design) and ...

Awarded: NOK 39,000

Project Period: 2012-2012

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Gendered Integration? Jewish Women's Encounters with Scandinavia, 1900-1940

Bakgrunnen for prosjektet var et ønske om å kartlegge og analysere jøders integrasjon i Skandinavia i de fire første tiårene av 1900-tallet. Konkret ble Norge og Sverige valgt, da landene hadde en relativt lik jødisk bosetting, i det mange immigrerte dit fra Øst-Europa fra andre halvdel av 1800-t...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Plant virus elimination by inducing RNA silencing in-vitro

Potato is an important and vegetatively propagated crop species that is affected by many viruses, which tend to build up in crops in subsequent cycles of vegetative propagation. Unlike diseases caused by fungi and bacteria, viral diseases cannot be contro lled with the use of fungicides or chemic...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Akershus

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Utbygging av NGA bredbånd i Beitstad , Steinkjer kommune i Nord-Trøndelag.

Målet med prosjektet er utbygging av Next Generation access (NGA) bredbånd til et område hvor mange mangler og har utilfredsstillende bredbåndstilbud pr i dag. Utbyggingsområdet Beitstad i Steinkjer kommune omfatter ca 800 husstander. 640 husstander har meldt interesse for å kople seg til til d...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Learning in the 21st Century: Capitalizing on students' strengths - compensating for desired capabilities

?Learning in the 21st century? fokuserer på korleis skulen skal handtera dei digitale røynslene til unge menneske på ein måte som styrkjer motivasjon og prestasjonar. Ettersom den digitale eksponeringa kan vera både negativ og positiv, valde me å tilnærma oss oppgåva ved å sjå på måtar skulen kan...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The function of special education

Hovudspørsmålet prosjektet har arbeidd med er dette: Kva handlar spesialundervisning om, og kva funksjon har den? I prosjektet er det samla inn eit omfattande empirisk materiale. Det er nytta spørjeskjema til klassekontaktar, elevar og foreldre, elevane har fått faglege prøver i norsk og matemati...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Møre og Romsdal

BIONÆR-Bionæringsprogram

EMIDA ERA-Net Vector-borne Infections: risk based and cost effective surveillance systems

Prosjektets overordnede mål er å utvikle et funksjonelt rammeverk for dynamisk risikobasert overvåking av vektorbårne sykdommer. Dette er gjort ved å kombinere (1) risiko for introduksjon av infeksjon, (2) spredningspotensialet dersom infeksjon er introdusert og (3) syndrombasert overvåking i en ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Akershus

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Breibandaksess Vest-Telemark til udekka husstandar.

Situasjonen i Vest-Telemark etter fleire rundar med breibandutbygging er at det ikkje er att store samanhangande område der det manglar tilbod om breiband via ADSL, fiber eller radio. Dei delane som nå står att, har typisk så lang avstand til telefonsent ral at signal på kobberkablane ikkje når ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Telemark

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

B4B - Samla breibandutbygging til fire bygder utan breiband i Sogn og Fjordane

Prosjektet skal syte for breibanddekning til alle som bur i Solheimsdalen og Angedalen i Førde kommune og til alle som bur på Lefdal/Midthjell og Vollset i Eid kommune.

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Anvendelser og krav til sensorer for bruk på droner

Forprosjektet deles i tre aktiviteter Aktivitet 1: Etablere en prosjektgruppe for hovedprosjektet. En vil legge vekt på å få med samarbeidspartner som representerer brukere for eksempel innen havbruk og forvaltningen representert ved Kystverket og Fisker idirektoratet. Aktivitet 2: Kartlegge akt...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Buskerud