0 projects

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Fremstilling av komplekse, dynamiske virksomheter i multimedia

Utvikling og publisering av en teori for studiet av komplekse, dynamiske virksomheter. I dette prosjektet ønsker Powersim AS, i samarbeid med Universitetet i Bergen, å utvikle teori, metoder, teknikker og verktøy som kan støtte opp under en forståelse av forholdet mellom den adferd som komplekse...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Mobilkommunikasjon - den mobile student.

Miljøet i Grimstad består blant annet av Ericsson, Telenor FoU og HiA, som er partnere i Agder IKT-senter. Grimstadmiljøet er ett av de største FoU-miljøene innen mobilkommunikasjon i Norden. I dette prosjektet ønsker industripartene i Agder IKT-senter å bygge opp mer grunnleggende kompetanse i ...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Agder

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Volumetrisk ultralyd datainnsamling

Prosjektet tar siktet på å gi bidrag til utviklingen av sanntids 3D ultralydsystemer med anvendelse innen medisin. Sanntids 3D avbildning krever 2D matrisearray transducere uten bevegelige deler. En rett fram implementering av denne teknologien forhindres på grunn av kompleksitet. Systemets komp...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

A multimedia modem for the VHF/UHF band

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Akershus

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Processing for improved medical ultrasound imaging of tissue and ultrasound contrast agent

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Sømløse Tjenester - konstruksjon av enhetlige, dynamiske og kontekstsensitive nettbaserte tjenester tilpasset universell aksess

Bakgrunnen for dette prosjektet er antagelsen om at de mest suksessfulle nettbaserte tjenestene i framtiden vil være de tjenestene som ovenfor brukeren i størst mulig grad framstår som en enhetlig tjeneste uansett om tjenesten aksesseres fra stasjonære el ler mobile enheter og over ulike kommunik...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

DiPato: Distributed Electronic Patient Record

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Integration of process control based on mechanistic models and statistical process monitoring

FoU-områdene Teknisk kybernetikk/Prosessregulering og Statistisk prosessovervåking behandler beslektede emner. I den nasjonale og internasjonale forskning og industri er disse fagområder normalt organisert i ulike grupper, og det er et sterkt behov for å kople sammen avansert forskning fra disse ...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Telemark

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning innen prosess-system kybernetikk

Programmet skal bidra til å videreutvikle og forsterke det tverrfaglige forskningsmiljøet innen prosessteknologi ved Institutt for kjemisk prosessteknologi og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og reguleringsteknikk ved Institutt for Teknisk K ybernetikk. Forskningen vil danne grunnla...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Glucosign, osmotisk glukosesensor

Utvikling av en osmotisk glucosesensor frem til x antall ferdige prototyper som kan testes medisinsk på høytstående dyr og mennesker. Produktet henvender seg først og fremst til diabetikere med behov for å kontrollere sitt blodsukker. Norge har alene ca. 20.000 personer med type 1 diabetes, og 8...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Utvikling av interaktiv kjøre- og trafikksimulator

Målet med prosjektet er en bred kompetanseoppbygging knyttet til utviklingen av et mest mulig realistisk virtuelt veg og trafikkmiljø i NTNU/SINTEF's kjøresimulator. Dette søkes oppnådd gjennom utvikling av algoritmer for dataflyt mellom DAK-verktøy for v egprosjektering til simulatorens grafiske...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

INCO - Incremental and component-based software development

The high costs and high failure rate of present software projects call for better technologies and work processes for software development and maintenance. In recent years, incremental and component-based development have been proposed as remedies - separ ate or combined - to reduce development t...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

WIWIC - Radio design principles for low-cost terminals and base stations of wideband wireless communications

Broadband full-time access to the backbone communications network will be usual in the near future. Wireless access methods will offer easy installation and will be an important access method for the broadband access network. This project will address th e technology needed by service providers ...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Generisk Internett SpillArkitektur

Prosjektet vil utvikle en generisk softwarearkitektur som skal være fleksibel nok til å støtte en mengde ulike spillapplikasjoner med høyst varierende krav. Fellesnevneren vil være mange distribuerte klienter knyttet opp mot en sentral tjener/tjenerarkite ktur. Systemet antas å måtte fungere over...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

MOWAHS - Mobile Work Across Heterogeneous Systems

The project will provide an efficient and user-friendly environment for helping people in virtual organizations to perform and coordinate their work at their current location, time and device configurations. The project will be based around two existing research groups at IDI/NTNU - i.e. the so...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Nonlinear observer design for tight GPS/INS integration

The doctoral project will apply recently developed methods within nonlinear control theory, and also develop new methods for nonlinear analysis and observer design, in order to develop nonlinear observers for tight GPS/INS integration. The theoretical res ults will be verified by experiments at t...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

A series of randomized trials comparing different ways of presenting health evidence on the Internet

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Applying artificial evolution to reconfigurable hardware to achieve hardware modelling of signal transduction

A new approach to evolvable hardware termed "Complete Hardware Evolution" (CHE), has been introduced at NTNU. In this approach the evolution process itself along with the evolving design are implemented on the same reconfigurable chip. This approach opens a number of interesting opportunities in...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

BEATS - Bandwidth-Efficient and Adaptive Transmission Schemes for Wireless Multimedia Communications

Broadband wireless access to interactive multimedia services may in the future replace many fixed-wire connections in telecommunications. Our proposal addresses some critical components in future wireless broadband communications systems. It is a follow-u p project to the activity on channel codi...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

UMA - Universal Multimedia Access from Wired or Wireless systems

...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

MIKROTEK-Mikroteknologi

Micro-opto-electromechanical and Micro-electromechanical Systems (MOEMS and MEMS)

...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

SIPNIKT-SIP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Service Architecture and Service Channelling in the Personal and Professional Information Society

Det strategiske instituttprogrammet (SIP) har som hovedmålsetning å utvikle metoder for utvikling av og infrastruktur for netteverkbaserte informasjons- og tjenesteløsninger for bruk på flere plattformer. Slike løsninger vil muliggjøre tilpasning av infor masjon og tjenester til ulike målgrupper ...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

MIKROTEK-Mikroteknologi

Design of ASICs for Microsystems

...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Processoriented network development (POND)

...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Innlandet

MIKROTEK-Mikroteknologi

Mikroteknologisatsingen - utstyrsmidler

Mikrosystemer er et viktig FoU området i Norge. Sentrale industribedrifter, institutter, høgskoler og universiteter er i Norge blitt enige om en samordning av forskning og utvikling innen mikroteknologi. Universitetet spiller en viktig rolle i dette sama rbeid ved forvaltning av basiskunnskaper ...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 1999-2007

Location: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

ENNCE - Enhanced Next-generation Networked Computing Environment

Målet med prosjektet er å utvikle datanett som tar hensyn til at overføring av forskjellige medier mellom forskjellig utstyr krever forskjellige ressurser i nettet. F.eks. krever film stor overføringskapasitet (avhengig av størrelsen på skjermen) mens tel efon krever mindre kapasitet men rask fre...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 1997-2004

Location: Oslo