0 projects

GNBIO-Grunnleggende næringsrettet bioteknologi

Characterization and exploration of microbial enzymes for processing of chitin, chitosan and peptidoglycan

The availability of an increasing number of microbial genomes, including the genome of the highly versatile white-rot basidiomycete Phanerochaete chrysosporium, offers unique possibilities to study and explore enzymes with potential biotechnological appli cations. In the present project, we will ...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Viken

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Climatic responses in boreal ecosystems: a spatiotemporal analysis spanning 70 years of vegetation dynamics in a north-boreal alpine ecotone

The north boreal forests and the low alpine areas cover a large proportion of the Norwegian land surface. The predicted anthropogenic climate changes are supposed to have large influences in these areas due to potential immigration of tree species above t he existing treeline. Steep temperature g...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Acaricide resistance in two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)

The two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Koch), is one of the most serious pests to various plants of agricultural importance throughout the world. This pest has developed resistance to a wide range of acaricides (= pesticides used to control mit es) in many countries worldwide. In Norwa...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Beskytter melkeprodukter mot metabolsk syndrom?

...

Awarded: NOK 0.67 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

DiOGenes - Diet, obesity and genes (IP)

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Fysisk og sosialt miljø for geit

Formålet prosjektet er å undersøke geitas toleranse for lave temperaturer og effekt av liggeunderlag i enkle, uisolerte hus samt å undersøke hvordan gruppestørrelse, areal, antall eteplasser og sosialt stress gjennom omgruppering påvirker aggresjon, produ ksjon og reproduksjon. Det har vært en ...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2005-2013

Location: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Added value products from barley

The main aim of the project is to exploit the functional properties and health benefits of barley by advanced analytical techniques, and develop processing methods that retain and promote these benefits. To do this barley, the most grown Norwegian grain, and brewer’s spent grain will be degraded ...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Rosenrot - en ny økonomisk mulighet i norsk landbruk

Rosenrot (Rhodiola rosea) er i motsetning til de fleste andre plantearter som vi dyrker, en art fra arktiske vekstforhold. Det er et stort marked som etterspør kostholdsprodukt fra denne arten. De viltvoksende bestandene i verden står derfor i fare for å bli overutnyttet. Rosenrot vokser langs ky...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Innlandet

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

2E-BCAs in Crops - Enhancement and Exploitation of Soil Biocontrol Agents for Bio-Constraint Management in Crops (STREP)

...

Awarded: NOK 0.88 mill.

Project Period: 2005-2013

Location: Viken

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

TRACE - Tracing the origin of food (IP)

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2005-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Mer og bedre grovfôr som basis for norsk kjøtt- og mjølkeproduksjon

Det totale potensialet for opptak av grovfôr hos drøvtyggere blir sjelden utnytta i norske husdyrproduksjoner. I dette prosjektet ønsker en å undersøke om det vil være lønnsomt å ta en større del av det i bruk ved å øke kvaliteten på grovfôret gjennom høs ting av gras og kløver på svært tidlige u...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Program for forbedret svinekjøtt og fettkvalitet gjennom fôr og genetikk.

Prosjektet setter fokus på forskning på noen av de mange faktorer som en antar vil påvirke kjøtt- og fettkvalitet på svin i de kommende år. Fordi Norge har verdens magreste gris og fordi fôrmidlene som brukes i svinefôringa er under sterk omstilling, reis es det nye forskningsspørsmål både for fô...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Hurtige utsorteringsmetoder for råneslakt

Det er vedtatt i Stortinget at kastrering av gris ikke lenger vil være tillatt i Norge fra 2009. Problemet knyttet til produksjon av ukastrert hanngris er at en betydelig andel av slaktene vil være beheftet med uønsket rånelukt og rånesmak. Denne egenskap en er i hovedsak knyttet til slaktets inn...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Viken

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

CULTSTRAT - Assessment of air pollution effects on cultural heritage - Management Strategies (STREP)

...

Awarded: NOK 0.56 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Hanngris - fôring, drift og miljø

Prosjektet kombinerer stasjonsforsøk hvor nye tilnærmingsmåter testes ut under kontrollerte betingelser, med feltforsøk hvor en forsøker å implementere tiltak som har vist lovende resultater i tidligere forsøk, i ordinære norske besetninger. Prosjektet vi l kombinere forskjellige fôringsstrategie...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Genetics of boar taint

Male pigs used for pork production are normally castrated very early in life to prevent boar taint or sex taint in the meat. However, castration will be prohibited in the near future and a major challenge for the pig production industries in the next 5-10 years is to decrease the boar taint in m...

Awarded: NOK 13.9 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Innlandet

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Akrylamid i matvarer - betydning for reproduksjon

Det er nylig avdekket at akrylamid dannes ved varmebehandling av matvarer med høyt stivelsesinnhold. I dyrestudier er det vist at akrylamid gir svulster, binder seg til og skader arvestoffet, og gir reproduksjonsskader. Vi har foreløpig liten kunnskap om i hvilket omfang befolkningen eksponeres f...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

WELFARE QUALITY - Animal welfare in the product quality chain (IP)

...

Awarded: NOK 0.73 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Welfare Quality - Integration of animal welfare in the food quality chain: from public consern to improved welfare and transparent. (IP)

...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2004-2014

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Pilotprosjekt - markører av sjeldne jordmetaller

I et begrenset pilotprosjekt ønsker vi å teste ut grad av absorpsjon og innleiring i bein og skjell hos smolt av to av de mest aktuelle jordmetallene (dysprosioum og yttrium) tilsatt fôr i to nivåer. Forsøket er tenkt gjennomført i kar på land i Ewos' anl egg i Dirdal, fôringstid 4 uker. Etter 2 ...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Rånekjøtt - forbrukeraspekter og ressursutnyttelse

Stortinget har vedtatt å forby kastrering av hanngris i Norge fra 2009. Hovedproblemet med kjøtt fra ukastrerte hanngriser (råner) er smak og lukt som av de fleste forbrukere oppfattes som svært negativt. Derfor har kastreringsforbudet enorme konsekvenser for næringen, og medfører mange nye og s...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Oslo

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Naturressurser og lokal utvikling i skogs- og fjellbygdene - mellom marginalisering, kommersialisering og vern

Skogs- og fjellbygdene er rike på naturressurser, men de tradisjonelle næringene svekkes og marginaliseres. Nasjonale og internasjonale føringer knyttet til bla landbruks- og miljøpolitikk får til dels store konsekvenser. Natursyn og syn på arealbruk og - arealrettigheter er i endring. Programmet...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Endocrine disrupters (ED): Risk assessment for food quality and animal health

Akkumulering av hormonhermere i miljøet og overføring av disse stoffene til til dyr og mennesker er fokus for stadig større oppmerksomhet. Dette forskningsprogrammet retter oppmerksomheten mot dette problemkomplekset ved å undersøke mulige helseskadelige effekter ved biomakkumulering i vev som br...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Bakterielle utfordringer i oppdrett av marine arter

Norsk akvakultur opplever for tiden en fase med spesialisering og ekspansjon samtidig som infrastruktur og kompetanse innen bakteriologisk ekspertise i akvatisk bakteriologi i Norge er minimal for tiden. Det er grunn til å tro at bakterieinfeksjoner vil h indre utviklingen av en blomstrende marin...

Awarded: NOK 15.1 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Oslo

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Effekter av klimaendring på overvintringen av flerårige fôrvekster og høsthvete, og på plantesjukdommer og ugrasvekst og kontroll av disse,

Klimaendringsscenariene for Norge varsler et mer variabelt vinterklima med hyppige variasjoner mellom frost og mildvær, mer nedbør som regn, mer isdekke, mer vass-sjuk jord og mindre snødekke. Spørsmålet hvordan disse endringene vil påvirke overvintringen av fôrgras og høsthvete, plantesjukdomme...

Awarded: NOK 20.2 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Viken

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NILU

...

Awarded: NOK 401.4 mill.

Project Period: 2004-2025

Location: Viken

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - Bioforsk

...

Awarded: NOK 17.6 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Skrapesjuke Nor98

Den atypiske formen av skrapesjuke som betegnes Nor98-typen og som til nå er påvist i vel 20 besetninger i Norge synes å han en annen opptreden enn klassisk skrapesjuke. Sjukdommen representerer en stor utfordring både for næring og forvaltning. Gjennom d ette prosjektet tar en sikte på å fremska...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Viken

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Protein-protein interactions between infectious pancras virus proteins and host protein

In the post-genomic area new approaches have been developed to study and characterize protein functions in cells and organisms. One such strategy is the yeast two-hybrid system that can be used to generate complete protein interactions maps. Infectious pancreatic necrosis is one o the most thre...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Molekylærbiologiske studier av gram-positive bakterier: Funksjonell genomikk og anvendelse.

The overall goal of this project is to conduct fundamental research on lactic acid bacteria (LAB) and propionibacteria (PAB) and to exploit this research for the benefit of the food, medicinal and agricultural industry. To achieve this we will address the following four research themes, (1) meta...

Awarded: NOK 23.0 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Viken