0 projects

BIONÆR-Bionæringsprogram

Towards a sustainable control of wheat dwarf virus disease in China and Norway by application of CRISPR and Next Generation Sequencing

Kornproduksjonen (hvete, havre, bygg og rug) er blant de største matvareproduksjonene i verden, og korn regnes som en av verdens viktigste matvarer. I Norge og Kina er hvete er sentral del av kostholdet, og hveten har også sosioøkonomisk betydning på utviklingen i begge landene. Hveten påvirkes a...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Annual Conference of the Society for Terrorism Research

Det søkes om midler til å dekke deler av utgiftene til STR 13th Annual International Conference som i juni 2019 skal arrangeres av Senter for ekstremismeforskning, ved Institutt for statsvitenskap, UiO, i samarbeid med FFI. STR Annual International Conference er den blant de største konferansen...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Inclusive Mathematics Teaching: understanding and developing school and classroom strategies for raising attainment

Elevers faglige resultater og engasjement i matematikk er avgjørende for deres fremtidige utdanning og opplæring. Samtidig som internasjonale og nasjonale tester viser at mange norske elever ikke når sitt fulle potensiale i matematikk, får vi i Norge nå en ny læreplan som legger økt vekt på matem...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Norsk senter for berekraftig klimatilpassing - Noradapt

...

Awarded: NOK 25.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Teacher Qualification for the 21st century - teachers professional competence

I forskningsprosjektet TEQ21 - Teacher Qualification for the 21st Century - vil vi undersøke hva læreres profesjonelle kompetanse innebærer og få bedre forståelse for hvordan lærerstudenter kan utvikle kompetanser for framtiden. Lærerutdanninger er preget av stor faglig bredde, men møter krit...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

EducAid: Improving education for Rohingya refugees from Myanmar living in Bangladesh

Hvilke barrierer hindrer Rohingya-flyktningbarn som bor i Bangladesh fra å ta utdanning av en viss kvalitet? Hvordan kan disse barrierene brytes? Hvordan kan utdanningsprogrammer hjelpe unge Rohingya-flyktninger til å håndtere de sosioøkonomiske og psykososiale virkninger av tvungen migrasjon? Ro...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Competency through Cooperation: Advancing knowledge on Georgias strategic path

I en situasjon hvor forholdet mellom Russland og Vesten blir stadig blir dårligere, befinner Georgia seg i en politisk skvis mellom Russland og EU. Mens Georgia for tiden beveger seg i retning av vestlig integrasjon - landet kunngjorde i 2021 at det vil søke EU-medlemskap innen 2024 - blir den ge...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Youth Groups for Sustainable Development: Lessons from the Ethiopian Model

Prosjektet studerer ungdomsbedrifter i Nord-Etiopia. Bedriftene er nylig etablert i regi av regjeringen for å skape sysselsetting for landløse og nær landløse ungdommer på landsbygda. De etablerer bedrifter med egne vedtekter og et valgt styre. De må lage en forretningsplan som skal godkjennes av...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Norwegian Network for Asian Studies

Det er ingen som helst tvil om at Asia vil spille en helt avgjørende rolle for å oppnå FN sine bærekraftsmål. Regionen er i full fart på vei tilbake til sin historiske rolle som verdens økonomiske sentrum og en rekke asiatiske land har fått til imponerende økonomisk utvikling og fattigdomsreduksj...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

European Conference on Domestic Violence 2019

Vold i nære relasjoner anerkjennes i økende grad som et samfunnsproblem over hele Europa. Innsatser for å forebygge og redusere forekomst samt håndtere konsekvenser - individuelle og samfunnsmessige - er betydelige over hele Europa, men med store variasjoner mellom land. Nasjonalt kunnskapssenter...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Mapping marine resource conflicts across sub-Saharan Africa: patterns, drivers and solutions for coastal communities

Kystsoner verda over opplever befolkningsvekst, auka press på tradisjonelle næringar som fiskeri, og vekst i nye kommersielle næringar som oppdrett, energiproduksjon frå vind og bølger, og turisme. Slike endringar er antatt å auke sjansane for konfliktar i marine og kystnære strøk. FN anerkjenner...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Is this Russias Kodak moment? Russian perspectives on the energy transition

Begrepet "Kodak-øyeblikk" dreier seg om utfordringen med å forutse at nye teknologier og markedsmønstre vil undergrave etablert forretningsvirksomhet. Dette kommer fra det store amerikanske selskapet Kodak som lagde film for fotoapparater og mente at digitale kameraer ikke ville true deres marked...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Establishing a national learning and action network for refugees: Promoting inclusion, access to information, and successful transition

Millioner av unge mennesker har flyktet fra krig og ustabilitet for å finne beskyttelse i Europa. Selv om de fleste land yter ulike tjenester når flyktninger skal bosettes, står de likevel overfor mange utfordringer. Formålet for prosjektet er å utvikle et nasjonalt og internasjonalt lærings- og ...

Awarded: NOK 0.52 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Norwegian Centre for Humanitarian Studies: Research network on humanitarian efforts

Det er et anerkjent behov for å forstå og avklare rollen humanitær hjelp spiller som en del av en bredere internasjonal innsats for å løse globale utfordringer, slik som de som er beskrevet i Agenda 2030 og FNs bærekraftsmål (SDG) spesielt. I lys av økte krav om humanitær bistand rundt om i verde...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

SMED: Smartere innovasjon med digital transformasjon av innovative anskaffelser

Innovative offentlige anskaffelser er et viktig bidrag og virkemiddel til innovasjon i offentlig sektor. De viktigste grunnene til at innovasjon oppnås er aktiv brukerinvolvering, dialog med leverandørmarkedet og kontraktsvilkår som muliggjør innovasjon. For Trøndelag Fylkeskommune, Værnesregione...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU CMI

...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU STATISTISK SENTRALBYRÅ (SSB)

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NIFU

...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NTNU SAMFUNNSFORSKNING AS

...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS CMI: Forskning for læring og innovasjon i utviklingspolitikken

...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS PRIO: PRIO Middle East Centre (P-MEC)

...

Awarded: NOK 12.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS NUPI: Norsk utviklingspolitikk i en tid med klimaendringer og geopolitisk spenning

...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS FNI: Global miljøforvaltning som verktøy for fattigdomsbekjempelse i utviklingsland

...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

NORGLOBAL2-Norge - global partner

European Management of Migration and Refugees - Consequences for mobility and political stability in transit countries

I dette prosjektet ser vi på flyktningemobilitet og flyktningpolitikk i fire områder: Amman i Jordan, Beqaa-dalen i Libanon, Agades i Niger og Nakivale i Uganda. Vi spør hvordan europeisk politikk for å regulere migrasjon og beskytte flytninger påvirker: 1 Flyktningers rett på beskyttelse, sk...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Inclusive education in Nepal: a study of governance networks in selected municipalities.

'Leaving no one behind' er blitt et slagord for en global mobilisering for å sikre at alle barn får skolegang innen 2030. Før COVID 19 pandemien hadde nesten alle barn i Nepalmuligheten til å gå på skole og det fant sted en enormt positiv utvikling i landet i løpet av en generasjon. Tanken bak de...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

All is fair in law and war: Judicial behavior in conflict-affected societies

Væpna konfliktar har katastrofale konsekvensar for millionar av menneske over heile verda. Manglande evne til å la dei ansvarlege for menneskerettsbrot og krigsbrotsverk stå til rette bidreg til ein straffefridomskultur, som kan føra til meir vald og konflikt. Prosessar som støttar ofre og hel...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Health promotion and collaboration to strengthen work participation

Målet med prosjektet er å utvikle og dokumentere virkninga av eit saumlaust tenestetilbod som er meint å styrke arbeidsdeltaking for sjukemelde med fare for langtidsfråver. Vi vil utforske korleis ein kan få til tidlege og målretta tenester og god koordinering: Korleis sikre tidleg identifisering...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestfold og Telemark

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Russias Politicized Economy, Elite Dynamics and the Domestic-Foreign Policy Nexus

I 2020 gjennomførte Russlands president Vladimir Putin en grunnlovsendring slik at han kan regjere til 2036. Ved valget til Statsdumaen i 2021 sikret hans støtteparti Forent Russland konstitusjonelt flertall. Det er imidlertid mange trekk som peker på hvor liten kontroll han synes å ha. Det har a...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Innlandet

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Urban Displacement, Development and Donor Policies in the Middle East

Mer enn fem millioner syriske flyktninger bor i sårbare naboland i Midtøsten. Det store flertallet bor ikke i leirer men i byer og tettsteder, oftest i nabolag og bydeler som er potensielle fattigdomsfeller. Selv om de fleste bosetter seg i byer, finnes det ikke effektive hjelpestrategier for urb...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Co-producing Gender-responsive Climate Services for Enhanced Food and Nutrition Security and Health in Ethiopia and Tanzania

Dette prosjektet bruker en tverrfaglig tilnærming til forskning som vil forbedre matsikkerheten og ernæringen blant fattige husholdninger som står overfor klimaendringer i utvalgte områder i Etiopia og Tanzania. I senere år er det investert mye i utvikling av klimatjenester for å gjøre samfunn mi...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland