2,248 projects

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Forbedring av behandling og profylakse mot brystkreft med antiøstrogenet tamoxifen

Tamoxifen er et førstehånds legemiddel ved behandling av brystkreft, og er nå det mest brukte legemiddel mot cancer. Brystkreft rammer en av ti norske kvinner. Det er nylig påvist at stoffet også kan forebygge brystkreft hos personer som har økt risiko fo r sykdommen. Optimal dosering av tamoxife...

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Vestland

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Molekylære mekanismer i skjelettvev under normale og patologiske forhold

Prosjektet er et cellebiologisk grunnforskningsprosjekt som behandler sentrale problemstillinger innen bindevevsbiologien, spesielt fokusert på studier av ben og brusk. Prosjektet får stor tyngde gjennom kombinasjonen av forskjellige morfologiske/ultrastr ukturelle og celle-/molekylærbiologiske t...

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

FARM-Farmakologisk, farmasøytisk forskning

G-coupled serotonin receptors. Signal transduction mechanisms and importance in heart failure

Prosjektet går ut på å bedre vår forståelse av hvordan kroppens celler mottar signaler fra hverandre og omsetter dem til en endret funksjon, f.eks. at hjertet slår fortere eller kraftigere. I tillegg har en oppdaget en ny signalvei i hjertet, som kan dann e grunnlag for ny medikamentell behandlin...

Awarded: NOK 0.67 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Brain Circuitry and Functional Localization: Experiments, Modelling and Database

...

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

FARM-Farmakologisk, farmasøytisk forskning

Structure and functional mechanisms of membrane proteins

...

Awarded: NOK 0.67 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inkluderende arbeidsgivere? Virksomheters arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere

"Tema for dette prosjektet er virksomhetenes praksis i forhold til å beholde og dels rekruttere eldre arbeidstakere. Prosjektets overordnede problemstilling er å: 1) kartlegge trekk ved virksomhetenes arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere, o g 2) analysere i hvilken grad og på hvilk...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

Kompetansesenter for klinsk odontologisk forskning

...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Evaluering av opptrappingsplanen. Rapporter.

...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

FoU-statistikk - NIFU (ref. p. 107785)

Prosjektsammendrag - FoU-statistikk NIFU STEP Gjelder perioden 2006 - 2008 (basert på avtale for perioden 2003-2005 og revisjoner) NIFU STEP har gjennom prosjektet ansvaret for utvikling, vedlikehold, bearbeiding, dokumentasjon, tolkning og formidling av statistikk og indikatorer, som kan gi...

Awarded: NOK 47.1 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Molekylær karakterisering av signalmekanismer og fosfolipase A2s betydning ved aktivering av Toll-lignende reseptorer

Sepsis ("blodforgiftning") forårsaket av Gram negative og Gram positive bakterier er forbundet med en dødsrate på 20-40 %, dette til tross for at stadig nye antibiotika blir utviklet. Inntil nylig har det vært lite forstått hvordan bakterier aktiverer og signaliserer til celler i immunsystemet, ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Investigating the immunogenicity of wheat gluten; characterisation of its natural adjuvant activity

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Substance P and the control of pain

...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Natural Killer Cells: Characterisation of novel receptors and role in allotransplantation and in microbial defense.

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Bacterial biofilm infections and signaling: a functional genomic approach

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Studier av reaktive benzo(A)pyren metabolitter ved hjelp av binding til proteiner

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

Development and implementation of a computerized assessment tool for palliative care (PAT-C)

...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Kompetanseheving og kompetanseutvikling Opptrappingsplanens bidrag til styrking av kompetansen i det psykiske helseverent

Prosjektet skal evaluere hvordan Opptrappingsplanen for psykisk helse danner rammer for kompetanseutvikling og kompetanseheving på feltet. Problemstillingene retter seg både mot utdanningsinstitusjonene og yrkesgruppene, samt tjenstestedene i spesialisthe lsetjenensten og kommunene. Det skal foku...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Gir økt utdanningskapasitet tilstrekkelig økning av personell til psykisk helsevern?

Utbyggingen av tjenestetilbudet i psykiatrien gir økt behov for personell. Ifølge Opptrappingsplanen trengs ca 9275 nye årsverk i løpet av planperioden 1999-2006. For å møte dette behovet satses det på økt utdanningskapasitet. Dette delprosjektet søker å gi svar på om økt utdanningskapasitet gir...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Kartlegging av utdanningstiltak innen psykisk helsevern

For å møte eksisterende og framtidig behov for personell innen psykisk helsevern, tilrår Opptrappingsplanen økt satsing på utdanning. Økt utdanningskapasitet kan skje gjennom oppretting av nye tilbud, og ved utvidelse av eksisterende tilbud. Dette delpros jektet vil finne ut i hvilken grad utdann...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Nevroaktive aminosyrer som signalsubstanser i hjernen og i nevroendokrint vev

Signaloverføring i hjernen skjer ved at en eller flere transmittere frigjøres fra en nerveterminal og virker på målnevronet ved å aktivere reseptorer. For at denne signaloverføringen skal kunne skje normalt, må transmitterne raskt inaktiveres, f.eks. ved opptak inn i nevroner eller gliaceller. F...

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

NMR spectroscopy and cataract

Grå stær (cataract) er den hyppigste sykdom blant eldre og skyldes metabolske endringer i linsen som mister sin transparens. <.zeta.>rsaken er multifaktoriell. Blant risikofaktorer er: UV stråling, diabetes, røyking, kjønn, vitaminer og enkelte medikament er som steroider. Økt kunnskap om utvikli...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

MENTAL-Mental helse

Nevrobiologiske aspekter ved tilbakevendende kortvarig depresjon (TKD)

BAKGRUNN: 1-års prevalens, av TKD er ca. 7%. Kjennetegn er mange (>12/år) og kortvarige (gj.snitt 3 dager) perioder med plutselig dyp depresjon og funksjonssvikt. Suicidrisikoen er 4.2 større enn i normalbefolkningen. TKD kompliseres ofte av angst, dysfo risk-utagerende adferd og nevrasteni. Deb...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Egalitære verdier under press: Norske holdninger til legitim ulikhet i komparativt perspektiv

Norge er en nasjon med egalitære tradisjoner. I en tid med tilsynelatende økende forskjeller diskuteres ulikheten som aldri før. Prosjektet skal analysere normer om legitim ulikhet, og vil fokusere på folks meninger om hvor store de økonomiske forskjellen e bør være. Ambisjonen er å studere varia...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Ukjent Fylke

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Effekt av cytokiner på interstitielt trykk og transkapillær transport

Akutt inflammasjon, kjennetegnes ved raskt innsettende ødemdannelse. Forskningsgruppen har vist at løse bindevev spiller en viktig rolle i den initiale ødemdannelsen ved at interstitielt vevtrykk (Pif) faller fra -1 mmHg og til -150 mmHg ved br annskade og øke transkapillært filtrasjon...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

VIP-Grip - Virtual Palpation Gripper

For å kompensere for den manglende mulighet til å føle på organer, svulster, blodårer og stener i bukhulen har NSALK i samarbeid med kybernetikkmiljøet ved SINTEF/NTNU planer om å utvikle en endoskopisk hånd som skal kunne settes inn gjennom et 10-15 mm t ykt rør. 2-3 fingre på tuppen av instrume...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Slimhinneimmunitet: kroppens viktigste forsvarsverk

Store helseproblemer er knyttet til slimhinnesykdommer. I global sammenheng dør nærmere 12 millioner barn pr. år av mukosale infeksjoner, og for minst 6 millioner av disse tilfellene finnes fortsatt ingen vaksine. Det er vanskelig å konstruere effektive l okale vaksiner da slimhinnenes immunsyste...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

IKT-støttet informasjons- og nettverkstjeneste til pasienter og pårørende i rekonvalesens etter sykdom

IKT-baserte tjenester kan endre oppfølging, undervisning og informasjon til pasienter og pårørende ved å fremme selvhjelp, ivareta egenomsorg, forebygge eller hindre komplikasjoner, gjenoppta tidligere aktiviteter og mestre ny livssituasjon etter sykdom n år de er uten kontakt med den organiserte...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Perinatal and adolescent risk factors of breast cancer

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Kartlegging av eksponering i norsk silisiumkarbidindustri

Prosjektet er en del av et oppfølgingsprosjekt av en undersøkelse fra Kreftregisteret over kreft- og lungesykdommer i norsk silisiumkarbidindustri. Der ble det påvist en sammenheng mellom lungesykdom og kumulativ støveksponering. Komponentene av størst be tydning for økt risiko for lungesykdom ku...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Skjønn, tillit og likebehandling.

Når velferdsstatens frontlinjebyråkrater har stort rom for skjønn, blir det nærmest umulig å holde dem ansvarlig. Og ofte må de også bruke utenom-vitenskapelige begrunnelser for å få fattet en adekvat avgjørelse i en konkret sak, dvs. kunnskap som går uto ver den rent empiriske dokumentasjonen og...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Oslo