0 projects

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Transformasjoner i norrøn økonomi

Spørsmål om ekvivalering, dvs. spørsmål om når, hvor og hvordan ting gjøres "like" slik at bytte kan finne sted, har vist seg å være fruktbare for å synliggjøre ulike verdier i et samfunn. Likeledes har det vist seg hensiktsmessig å løse opp dikotomien me llom på den ene siden gaver/gavebytte og ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Hodgson, UK, POOL 03/04

...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

HUM-Fagkomiteen for humaniora

A good man beaten to books, a troublesome saint. The life and veneration of Gudmundur Arason "the Good"

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Medieval Studies, CMS/Senter for middelalderstudier

The programme will be divided into four projects, dealing respectively with: <h>1. The Arrival of Writing <h>2. Religion between Unity and Variety <h>3. State Formation and Political Culture <h>4. Construction of the Past Regular reporting on website and international fora, i.a. the Interna...

Awarded: NOK 60.0 mill.

Project Period: 2003-2013

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Seksuelle lovbrudd i Norge ca. 1250 - 1600

Med utgangspunkt i kjønnsperspektiv skal ulike problemstillinger knyttet til ulovlig seksualitet i Norge i tidsrommet cirka 1250-1600 drøftes. Prosjektet tar sikte på å dekke et kronologisk tomrom, og vil være et viktig bindeledd mellom sammenlignbar fors kning på norrønt kildemateriale (cirka 90...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Heros of the Sagas: the Europeanization of the Human Ideal in Thirteenth Century Scandinavia

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The medieval public sphere. Continuity and innovation in the polemical literature of the investiture contest.

Prosjektet inneheld fire hovudbolkar. Del I handlar om teori og metode og inneheld fire kapitel, der dei tre fyrste presenterer teoretiske modellar for handsaminga av den offentlege debatten under investiturstriden, medan det siste kapitelet dreier seg om kjeldeproblematikken knytt til denne deb...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Trade, migration and cultural change in the Indian Ocean

Prosjektet er ein del av ei større satsning på Det indiske havets historie ved Universitetet i Bergen. Felles for denne satsninga er eit ikkje-europeisk perspektiv på historia, betydninga av feltarbeid og lokale kjelder, kontaktar med lokale forskarar, og til slutt tverrfaglighet. Prosjektet te...

Awarded: NOK 0.82 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland