0 projects

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Æquilis – stimulatory footwear for improved balance and healthy aging

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Maker-Centered Learning: cultivating creativity in tomorrow’s schools

Barna våre lever i en stadig mer kompleks verden og står overfor enorme kulturelle, samfunnsmessige og miljømessige utfordringer. For å hjelpe dem trenger skolene en utdanningspraksis som støtter det 21. århundrets kompetansekrav, som kreativ problemløsning, samarbeidsevner, teknologi- og program...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Cultures in conflict? How islamists cope with football

I dette prosjektet søker vi mot å inkludere men gå lenger enn det vi kan kalle "det politiske barometerparadigmet", som er et perspektiv som har dominert studier av fotball i Midt-Østen. Fokuset her er gjerne på å studere den rollen fotball har som en av få arenaer der ungdommer samles, tabuer br...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Partnership for Sustainable Transition from Teacher Education to the Profession (STEP): Becoming a professional teacher

STEP: Partnerskap for bærekraftig overgang fra lærerutdanning til yrke: Å bli en profesjonell lærer Høsten 2022 starter de første nyutdannede lærerne med 5-årig masterutdanning å arbeide i grunnskolen. Utdanningens formål er å gi studentene kunnskap om forskningsbasert skoleutvikling og økt fo...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Mathematics Education in Indigenous and Migrational contexts: Storylines, Cultures and Strength-based Pedagogies

Gjensidig styrke: Matematikk, språk og kulturer Introduksjon Hva skjer i matematikkundervisningen, når elevene har bakgrunn fra ulike språk og kulturer? Kan matematikkfaget bidra til likestilling og sosial rettferdighet i skolen? Kan faget i seg selv forsterkes av et språklig og kulturelt mangfol...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

BRIDGES - Bridging the gaps in teacher education and schools through interdisciplinary work

Tverrfaglighet er avgjørende for en skole i rivende utvikling og i et samfunn med en usikker framtid. Det er behov for perspektiver fra ulike fagfelt for å møte de alvorlige samfunnsmessige utfordringene vi står overfor. Skal vi lykkes, trenger vi å bygge broer mellom fagdisipliner og undervisni...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Critical Literacy in a Digital and Global Textual World

I prosjektet CritLit (Kritisk literacy i en digital and global tekstverden) samarbeider lærere i ungdomsskolen og forskere om å finne ut hvordan man gjennom norskfaget kan ruste ungdomsskoleelever til å bli kritiske lesere og tekstskapere. Dagens globale og digitale tekstverden krever økt kritisk...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Conversation Analytic innovation for Teacher Education (CAiTE). Research-based training for enhancing assessment and feedback quality

Hvordan kan vi trene lærere til å skape gode vurderingssamtaler? CAiTEs mål (Conversation Analytic innovation for Teacher Education) var å styrke kvaliteten på lærerutdanningen og forbedre læreres vurderingspraksiser ved å utvikle, evaluere og implementere en ny forskningsbasert instruksjonsmetod...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Tracing learning outcomes across policy and practice (LOaPP)

Da Kunnskapsløftet ble introdusert i 2006, varslet reformen en radikal endring i den norske skolen. Reformen innebar nye elementer som kompetansemål og vurdering. I forskningsprosjektet Læringsutbytte i politikk og praksis har vi studert hvordan denne politikken har fungert i politikk og i praksi...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Viken

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Barnehagen som kunnskaps og læringsinstitusjon. Barns språk som grunnleggende ferdighet: Barns læring om språk og gjennom språk

I dette prosjektet skal vi studere barns læring om språk og barns læring gjennom språk i språklig interaksjoner med voksne i barnehagen. Utgangspunktet er forskning som viser at barn lærer om språk når de aktivt bruker språk. Og de lærer om ulike fag og t ema i språklige interaksjoner med andre. ...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Vestfold og Telemark

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Etablering av besøkssenter i matematikk på Høgskolen i Vestfold

Prosjektets mål er å etablere et besøkssenter i matematikk primært rettet mot skoleelever og lærere i Vestfold-regionene, samt HVEs egne lærerstudenter. Senteret skal være *et sted der klasser sammen med lærer kan få erfaring med elevaktiv undervisning og motivasjon for mer bruk av problemløsing...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2005-2005

Location: Vestfold og Telemark

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Kommunikasjon via E-post med grafiske symboler (admin. KUL -168692)

Prøve ut og teste epost-produktet Inter_Comm. Øke den kommunikative kompetansen hos ASK-brukere gjennom bruk av E-mail med grafiske symboler. ASK-brukere (3-6) skal kartlegges og intervjues i samarbeid med nærpersonene før oppstart. Prosjektdeltakerne sk al læres opp i Inter_Comm -programmet som...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Vestfold og Telemark

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Olympiatoppen

Prosjektet tar utgangspunkt i at toppidrett i dag i mange henseende kan kalles ekstrem, og at dette vil ha innvirkning både på organiseringen av og kulturen innen toppidretten. Innen NIF er toppidrettsatsingen blitt institusjonalisert i Olympiatoppen. Den ne modellen for toppidrettsatsing høster ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Viken