0 projects

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetablering og posisjonering mot EU H2020 ved Veterinærinstituttet

The Norwegian Veterinary Institute’s strategy for 2016-2020 foresees an ambitious objective to increase participation in EU funded programs up to 50% in the course of H2020 program from average 6 MNOK in period ' 10-' 13 to above 12 NOK by 2020. The Institute has identified 21 calls under SC1 a...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

NORGLOBAL2-Norge - global partner

LeapAgri: European-African partnership for safe and efficient use of mycotoxin-mitigation strategies in sub-Saharan Africa

MycoSafe-South, det såkalte "Europeisk-afrikanske partnerskapet for sikker og effektiv bruk av mykotoksinreduserende strategier i Afrika sør for Sahara", har til hensikt å utnytte ekspertisen og infrastrukturen som er tilgjengelig i Europa for å styrke de afrikanske partnernes kapasitet til å tak...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Changing our view of Major histocompatibility Complex (MHC) class I in vertebrates

Vertebrater har et immunsystem som gjenkjenner og bekjemper invaderende patogener. I det adaptive immunsystemet er Major Histocompatibility Complex klasse I (MHCI) molekyler avgjørende, idet de diskriminerer mellom selv og ikke-selv, hvor identifisering av spesifikke ikke-selv, slik som virale fr...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Avian pathogenic E. coli in Norwegian broiler Production - characterisation, identification of risk factors and prevention

Den første leveuken er en kritisk periode for slaktekyllingen. Norsk fjørfeindustri har et felles mål om å redusere dødeligheten i første leveuke i slaktekyllingflokker til under 0,8 %. På tross av dette har man i løpet av de siste årene opplevd perioder med økning i dødelighet forårsaket av E. c...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

MucoProtect. Novel bio-mimicking nanocarriers for oral delivery of mucosal vaccines - protection at the first line of defence.

I 2021 har det blitt gjennomført en større immuniseringsstudie på fisk samt samt mindre studier av dels in vivo-opptak av nanopartikler over tarm-epitelet og dels effektiviteten av orale og anale administreringsruter. Et forsøk med immunisering via fôr-pellets coatet med nanopartikler har blitt f...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Increasing sustainability of Norwegian food production by tackling streptococcal infections in modern livestock systems

Jurbetennelser hos ku forårsaket av bakterien Streptococcus dysgalactiae er mer enn fordoblet de siste 15 årene. Samtidig har man sett en økning av leddbetennelser hos lam forårsaket av samme bakterie. Infeksjonene gir produksjonstap, redusert dyrevelferd og fører til økt antibiotikabehandling. ...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetablering mot EU 2018

I Veterinærinstituttets strategi for årene 2016-2020 er målsetningen at vår finansiering fra EU skal ha steget 50% i perioden 2014-2018, fra gjennomsnittlig 10 MNOK i perioden 10-13 til 15 MNOK i 2018. Målet for 2018 er 15 MNOK. Historisk finansieres hver tredje EU-søknad VI er med i. Denne suks...

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Viken

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Piloting on-site interventions for reducing antimicrobial use in livestock farming in emerging economies

Land med voksende økonomier med økning i befolkningen, flere mennesker med økende inntekt og urbanisering driver frem en utvikling med intensivering av husdyrproduksjonen. I takt med utviklingen øker også forbruket av antibiotika og med det, problemet med antibiotikaresistens som kan spre seg fra...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

PIRE: Advancing global strategies and understanding on the origin of ciguatera fish poisoning in tropical oceans: The Norwegian contribution

Ciguatera er navnet på en sykdom hos mennesker, som er forbundet med inntak av tropisk fisk som har akkumulert en bestemt type giftstoffer fra mikroskopiske alger, kalt ciguatoksiner (CTX). De mikroskopiske algene tilhører slekten Gambierdiscus eller Fukuyoa og lever på andre makoskopiske alger, ...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Interdisciplinary think tank to minimize the emergence and spread of antifungal resistance

Med begrepet antibiotika (som betyr "mot liv") mener vi medikamenter som kan ødelegge eller hemme veksten av mikroorganismer, som bakterier og sopp, og som derfor kan brukes for å behandle infeksjoner. Selv om det har blitt satt sterkt søkelys på antimikrobiell resistens (AMR), har fokuset nesten...

Awarded: NOK 0.96 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Network on quantification of antimicrobial consumption in animals at farm level and analysis, communication and benchmarking to improve use

Bruk av antibiotika er den viktigste driveren for utvikling av antibiotikaresistens. Ett av de viktigste tiltakene for å redusere forekomsten av antibiotikaresistens er derfor å redusere forbruket av antibakterielle midler noe som kan oppnås blant annet gjennom å stimulere til riktig bruk. Når da...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

QualityCalf - Improved health, welfare and profitability in a sustainable calf production

Drøvtyggere utnytter norskprodusert fôr og beiteområder i inn- og utmark som ikke er egnet for alternativ matproduksjon. De spiller derfor en viktig rolle i vår nasjonale selvforsyning. Mesteparten av norsk storfekjøttproduksjon skjer på dyr fra mjølkeproduksjonsbruk. Selv om dyrehelsen generelt ...

Awarded: NOK 0.78 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Understanding Salmon gill poxvirus disease; an emerging threat for Atlantic salmon farming

Forskere ved Veterinærinstituttet og National Institute of Health (NIH) USA har gjort et banebrytende arbeid på det første poxvirus genomet fra fisk. Viruset er i samme familie som det beryktede koppevirus og ser ut til å øke i forekomst i norsk oppdrettsnæring. Vi har nå etablert analysemetoder ...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Multi-source data Evaluation and Research Integration Tool for real-time risk analysis of infections affecting aquaculture Sustainability

Utbrudd av smittsomme sykdommer er begrensende for en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringa. Data knyttet til smittsomme sykdommer genereres daglig fra mange kilder og aktører, men det finnes per i dag ingen tilgjegelige analytiske verktøy som muliggjør effektiv integrering, analyse og oppsum...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Safeguarding Atlantic salmon: A non-invasive approach to assess viral disease dynamics, surveillance methods and effect of control measures

Virus som spres via vann utgjør en betydelig fare for fiskehelsen. For å forhindre spredning er det nødvendig å forstå samspillet mellom virus, vert og miljø, men for mange virus er denne kunnskapen begrenset. Infeksiøs lakseanemivirus (ILAV) og Salmonid alfavirus (SAV) er årsak til meldepliktige...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Synthetic biology and rational virus attenuation - a study on Salmonid pancreas disease virus

Prosjektet ble innledet med å designe en smittsom (infeksiøs) klon av et SAV-isolat (SAV subtype 3) som hadde blitt innsamlet fra en laks med pankreassykdom (PD). Denne klonen er i det følgende kalt 'vildtype-SAV3'. Vildtype-SAV3 ble deretter fremstilt (syntetisert) som et DNA-plasmid og så brukt...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetablering mot EU 2017

I Veterinærinstituttets strategi for årene 2016-2020 er målsetningen at vår finansiering fra EU skal ha steget 50% i perioden 2014-2018, fra gjennomsnittlig 10 MNOK i perioden 10-13 til 15 MNOK i 2018. Målet for 2017 er 12 MNOK. Historisk finansieres hver tredje EU-søknad VI er med i. Denne suks...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

The interaction between ISAV with Atlantic salmon RBC and its relation to infectious salmon anaemia pathogenesis

Infeksiøs lakseanemi har store økonomisk konsekvenser for oppdrett av Atlantisk laks, og det har vært en betydelig økning i utbrudd i Norge i 2020 og 2021. Sykdommen forårsakes av et virus som er beslektet med influensavirus, men som ikke kan infisere pattedyr eller fugl. Virusinfeksjonen fører t...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

First global conference in Aquatic Animal Epidemiology

Konferansen er initiert for å sette fokus på betydningen av epidemiologi (og tilgrensende fagområder som biosikkerhet og helseøkonomi) og epidemiologisk forskning som et redskap for å sikre en bærekraftig og handelsmessig trygg akvakulturnæring i et globalt perspektiv. Epidemiologisk forskning er...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2016

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Pan-genome analysis of the fish pathogen Aeromonas salmonicida with focus on genetic determinants for host specificity.

Lakselus er en av de viktigste truslene mot norsk lakseoppdrettsnæring, og ulike arter av rensefisk benyttes i utstrakt grad for biologisk kontroll av lakselus. Helsesituasjonen blant rensefisk i dag er imidlertid uholdbar, da bortimot all rensefisken i et anlegg dør i løpet av et lakseinnsett. I...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Implications of green fish feed for consumer safety - carry-over of plant peptides, natural toxins and bioactive compounds

Fôr for oppdrettsfisk lages i dag hovedsakelig med planter som utgangsmateriale fordi det ikke finnes nok råstoffer fra havet for å tilfredsstille det økende behovet. Hvete og erteblomstvekster som soya og erter brukes ofte i fiskefôr. Denne endringen kan ha betydelige konsekvenser både for fiske...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Infectious salmon anaemia virus (ISAV): Characterization of functional virulence markers

The applicant, Der Falk, has played a key role for ISA research since he was part of the team that made the first isolation of the ISAV in 1995. Since then he has more than 40 publications in international journals on ISA and has been frequently sited. He is now a designated OIE expert on ISA. Dr...

Awarded: NOK 0.31 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Seminar på Frøya i mai 2016; hva behøves for å utføre risikovurdering av nyere fremmedstoffer i sjømat

Seminaret skal belyse hva som behøves av kunnskap for å utføre risikovurdering av fremmedstoffer i sjømat. Dette gjøres med resultater fra et pågående EU-prosjekt om emnet, samt debatt med representanter fra Mattilsynet, Vitenskapskomiteen og norsk sjømatnæring. Arrangementet gjennomføres i sama...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2016-2016

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Selektiv behandling mot Strongylus vulgaris - risikoer og muligheter H1547-097

Utvikling av resistens mot anthelmintika er en trussel mot hesters helse og velferd. Derfor er det viktig for hestenæringen å bruke bærekraftig praksis for parasittkontroll for å minske den negative helsepåvirkningen av parasittinfeksjoner. For å bremse utviklingen av resistens har restriktiv bru...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Quinolone resistance despite low antimicrobial usage - mechanisms and possible preventive measures

Den norske husdyrproduksjonen med lavt forbruk av antibiotika er en unik plattform hvor en kan få innsikt i, og bygge opp grunnleggende kunnskap, om utvikling og spredning av antibiotikaresistens som er forårsaket av andre mekanismer enn forbruk av antibiotika. Selv om bruken av kinoloner er ubet...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Enhanced Biorefining Methods for the Production of Marine Biotoxins and Microalgae Fish Feed

Den globale etterspørselen etter trygg sjømat øker i takt med en voksende befolkning og en økt bevissthet om at fisk og skalldyr er en sunn matkilde. Anerkjennelsen av at klimaet er i endring medfører et økt press på landbasert landbruk og øker behovet for bærekraftig, næringsrik sjømat. Kvalitet...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Combating antimicrobial resistance in the Norwegian food production chain

NoResist-prosjektet fremskaffer kunnskap som kan brukes til å forbygge og redusere antibiotikaresistens i den norske matproduksjonskjeden, med spesielt fokus på resistente bakterier hos fjørfe. I 2016 ble alle norske slaktekyllingbesetninger undersøkt i perioden mai-oktober for forekomst av E. c...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Viken

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Deoxynivalenol - nervous effects reconnaissance

Data on neurotoxicological effects of the mycotoxin deoxynivalenol (DON), also called vomitoxin, are limited. Orally exposed laboratory (mice, rats) and domestic animals (pig, chicken) show behavioural changes such as feed refusal, increased locomotor activity and aggressive behaviour, and DON pl...

Awarded: NOK 52,000

Project Period: 2016-2017

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetablering mot EU 2016

I Veterinærinstituttets strategi for årene 2016-2020 er målsetningen at vår finansiering fra EU skal ha steget 50% i perioden 2014-2018, fra gjennomsnittlig 10 MNOK i perioden ?10-?13 til 15 MNOK i 2018. Målet for 2016 er 12 MNOK. Historisk finansieres hver tredje EU-søknad VI er med i. Denne su...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Host density and pathogen transmission in salmon aquaculture: effects of increased production and pathogen control policies

Bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen er en uttalt politisk målsetting i Norge. Vekst gjennom økt produksjon av oppdrettsfisk vil imidlertid kunne påvirke smittespredning, fordi spredning av smittestoff gjerne er avhengig av tettheten av vertsorganismer. Et sentralt spørsmål blir dermed hvordan m...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Viken